<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه مقایسه ای مقاوم سازی لرزه ای قاب خمشی فولادی : مهاربندی کمانش ناپذیر (BRB) و مهاربند آلیاژ حافظه دار شکلی (SMAB)

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب خمشی فولادی . بهسازی لرزه ای . مهاربندکمانش ناپذیر . مهاربند آلیاژ حافظه دار شکلی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی فولادی , بهسازی لرزه ای , مهاربندکمانش ناپذیر , مهاربند آلیاژ حافظه دار شکلی ,
:: بازدید از این مطلب : 469
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر مدت زمان حرکت قوی زمین بر روی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی

خلاصه
زلزلههایی با مدت بالای حرکت قوی زمین، به دلیل تعداد زیاد چرخههای رفت و برگشتی و انرژی زیادی که به سازهها وارد میکنند، میتوانندبحرانی باشند. بنابراین در بیشتر تحقیقات، شاخصهای خسارت بر اساس انرژی مورد مطالعه قرار گرفته است و در مواردی که دریفت طبقات بهعنوان شاخص خرابی مورد بررسی قرار گرفته، نتایج نسبتا متفاوتی ارائه شده است. برای بررسی اثر مدت زمان حرکت قوی زمین بر روی قابهایمدلسازی شد. از آنجایی که پیشبینی میشد زوال مقاومت و سختی و OpenSees در نرم افزار SAC99/No فولادی، دو سازه 3 و 9 طبقه پروژه 132تاثیر قابل ملاحظهای در میزان دریفت قابهای فولادی به خصوص در زلزلههای با زمان موثر بالا داشته باشند؛ فنرهای اصلاح شده ،P-Δ اثردر نظر گرفته شد. جهت مطالعه اثر حرکت قوی زمین، 18 P-Δ کراوینکلر جهت مدلسازی زوال و ستونهای فرضی جهت مدلسازی اثررکوردهای متنوع زلزله با زمانهای موثر متفاوت به سازهها اعمال گردید. نتایج تحلیلها نشان میدهد که افزایش مدت حرکت قوی زمین تاثیر قابلتوجهی دریفت طبقات به عنوان یک شاخص مهم خرابی ندارد.


کلمات کلیدی:

مدت زمان حرکت قوی زمین . قاب خمشی فولادی . زوال سختی و مقاومت . اثر P-Δ .تحلیل دینامیکی غیرخطی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدت زمان حرکت قوی زمین , قاب خمشی فولادی , زوال سختی و مقاومت , اثر P-Δ , تحلیل دینامیکی غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 388
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

عملکرد روش بهنگام سازی معیارهای دینامیکی اطمینان مودال به منظور پایش سلامت قاب خمشی فولادی نامتقارن

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

روش بهنگام سازی . تحلیل مودال . پایش سلامت . قاب خمشی فولادی

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش بهنگام سازی , تحلیل مودال , پایش سلامت , قاب خمشی فولادی ,
:: بازدید از این مطلب : 229
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر ستون های خرپایی در بهبود عملکرد قاب های خمشی فولادی

خلاصه
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ستونهای خرپایی در کاهش محدودیتهای معماری است. به این ترتیب در سیستم قاب خمشی فولادی ازستونهای خرپایی استفاده شد که علاوه بر عملکرد سازهای به عنوان ستون، میتوان تاسیسات سازه را هم از آن عبور داده و به عنوان فضای داکت ازآن استفاده نمود. مدل اصلی مورد استفاده، سازههای 5 طبقهی قاب خمشی فولادی میباشد که با سازههای 5 طبقهی قاب خمشی فولادی دارایستون خرپایی و بدون فضای داکت مجزا مقایسه شدند. به عنوان نمونه مشاهده شد که در تعداد طبقات مشابه و با جایگذاریهای مختلف ستونهایخرپایی، علاوه بر کاهش محدودیتهای معماری، وزن مصالح مصرفی نسبت به سیستم قاب خمشی متداول تفاوت چندانی ندارد. همچنین تاثیر تعدادو نحوهی قرارگیری این ستونها در پلان مورد بررسی قرارگرفته و حالت بهینه مشخص شد. در ادامه، مقایسهی فوق برای سازهی 61 طبقه تکرار شدهو برخلاف نتایج مدلهای 5 طبقه، در اثر وجود ستونهای خرپایی نسبت به سیستم قاب خمشی معمولی جرم سازه کاهش یافت. بنابراین بکارگیری این ستونها در سازههای بلند مناسبتر میباشد.


کلمات کلیدی:

سیستم باربر جانبی . قاب خمشی فولادی . ستون خرپایی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیستم باربر جانبی , قاب خمشی فولادی , ستون خرپایی ,
:: بازدید از این مطلب : 263
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه دو روش PSO و CE در بهینه سازی قاب خمشی فولادی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب خمشی فولادی . بهینه سازی . Cross Entropy . PSO 

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی فولادی , بهینه سازی , Cross Entropy , PSO ,
:: بازدید از این مطلب : 386
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر ستون های خرپایی در بهبود عملکرد قاب های خمشی فولادی

خلاصه
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ستونهای خرپایی در کاهش محدودیتهای معماری است. به این ترتیب در سیستم قاب خمشی فولادی ازستونهای خرپایی استفاده شد که علاوه بر عملکرد سازهای به عنوان ستون، میتوان تاسیسات سازه را هم از آن عبور داده و به عنوان فضای داکت ازآن استفاده نمود. مدل اصلی مورد استفاده، سازههای 5 طبقهی قاب خمشی فولادی میباشد که با سازههای 5 طبقهی قاب خمشی فولادی دارایستون خرپایی و بدون فضای داکت مجزا مقایسه شدند. به عنوان نمونه مشاهده شد که در تعداد طبقات مشابه و با جایگذاریهای مختلف ستونهایخرپایی، علاوه بر کاهش محدودیتهای معماری، وزن مصالح مصرفی نسبت به سیستم قاب خمشی متداول تفاوت چندانی ندارد. همچنین تاثیر تعدادو نحوهی قرارگیری این ستونها در پلان مورد بررسی قرارگرفته و حالت بهینه مشخص شد. در ادامه، مقایسهی فوق برای سازهی 61 طبقه تکرار شدهو برخلاف نتایج مدلهای 5 طبقه، در اثر وجود ستونهای خرپایی نسبت به سیستم قاب خمشی معمولی جرم سازه کاهش یافت. بنابراین بکارگیری این ستونها در سازههای بلند مناسبتر میباشد.


کلمات کلیدی:

سیستم باربر جانبی . قاب خمشی فولادی . ستون خرپایی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیستم باربر جانبی , قاب خمشی فولادی , ستون خرپایی ,
:: بازدید از این مطلب : 363
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نیاز شکل پذیری و توزیع نیروهای جانبی در قاب های خمشی فولادی

خلاصه
در روش تحلیل استاتیکی معادل، پاسخ سازه بر اساس مود اول ارتعاش و طیف شتاب الاستیک تعیین میشود. در این نوع تحلیل، فرض مشارکتنداشتن تمامی مودهای ارتعاش و استفاده از یک ضریب رفتار ثابت برای یک سیستم خاص در تمامی حالتها ممکن است در مورد سازههای با زمانتناوب متوسط و بالا، به تخمین نادرست نیاز شکلپذیری طبقات بیانجامد. در این مقاله برای مرتفع کردن این مسئله، ضریب تصحیح برش پایهاستاتیکی معادل برای در نظر گرفتن اثر مودهای بالا در پاسخ قابهای خمشی فولادی برآورد میشود. این ضریب تصحیح، پس از انجام تحلیلتاریخچه زمانی غیر خطی و رساندن مقدار حداکثر نسبت شکلپذیری طبقات به میزان هدف با روش تکرار محاسبه میگردد. برای این منظور چند01 و 01 با لحاظ کردن خاک نوع دو تحلیل و طراحی گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب است که ، قاب خمشی فولادی با تعداد طبقات 30 میباشد، موجب لحاظ شدن اثر مودهای بالا و محدود شدن حداکثر نسبت / 0 تا 59 / اعمال این ضریب تصحیح که دامنه تغییرات آن بین 02 شکلپذیری طبقات به میزان هدف میگردد.


کلمات کلیدی:

اثر مودهای بالا . قاب خمشی فولادی . تحلیل استاتیکی معادل . تحلیل تاریخچه زمانی . طیف شتاب غیر الاستیک

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثر مودهای بالا , قاب خمشی فولادی , تحلیل استاتیکی معادل , تحلیل تاریخچه زمانی , طیف شتاب غیر الاستیک ,
:: بازدید از این مطلب : 333
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر اختلاف مرکز سختی و مرکز جرم بر ضرایب لرزه ای ساختمان های فولادی دارای قاب خمشی ۳ بُعدی

خلاصه
ساختمانهای نامنظم در زلزله، نسبت به ساختمانهای منظم رفتار مطلوبی نداشتهاند و ارزیابی دقیقتری را نیازمندند. علیرغم تنوع زیاد نامنظمی درسازه ها، میتوان آنها را به دو دسته اصلی نامنظمی در پلان و نامنظم در ارتفاع تقسیم نمود، یکی از انواع نامنظمیها در پلان، اختلاف مرکز سطح ومرکز جرم در پلان است. در این مطالعه، ضریب رفتار قابهای خمشی فولادی با دیافرام صلب دارای این نامنظمی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.در ابتدا تمامی مدلها به روش LRFD در محدوده خطی طراحی شده و سپس با ضوابط FEMA 356 تحت آنالیز استاتیکی غیرخطی قرار می-گیرند و با استخراج نمودار برشپایه تغییر مکانبام و به کمک روابط - Uang ، ضرایب رفتار ) R (، بزرگنمایی تغییر مکان )

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نانظمی در پلان , ضریب رفتار , قاب خمشی فولادی , رگرسیون خطی بیژین ,
:: بازدید از این مطلب : 579

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر انتخاب شتابنگاشت بر پاسخ حداکثر تغییر مکان نسبی بین طبقات در قاب های خمشی فولادی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تقاضای لرزه ای . شتابنگاشت . بزرگی زلزله . فاصله . قاب خمشی فولادی

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تقاضای لرزه ای , شتابنگاشت , بزرگی زلزله , فاصله , قاب خمشی فولادی ,
:: بازدید از این مطلب : 496
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پاسخ غیر خطی ستون های قاب های فولادی با تغییر زاویه اثر زلزله

پاسخ غیر خطی ستون های قاب های فولادی با تغییر زاویه اثر زلزله

کلمات کلیدی :

زلزله . زاویه بحرانی . قاب مهاربندی شده فولادی . قاب خمشی فولادی . تحلیل دینامیکی غیر خطی

نویسندگان :

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , زاویه بحرانی , قاب مهاربندی شده فولادی , قاب خمشی فولادی , تحلیل دینامیکی غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 416
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 مهر 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه