<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

قابلیت اطمینان در تحلیل پایداری شیب های سد خاکی به روش مونت کارلو (مطالعه موردی سد خاکی جامیشان)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سد خاکی . پایداری شیروانی . روش مونت کارلو . ضریب اطمینان . قابلیت اطمینان

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , پایداری شیروانی , روش مونت کارلو , ضریب اطمینان , قابلیت اطمینان ,
:: بازدید از این مطلب : 634
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تجزیه و تحليل قابليت اطمينان سيستم هيدروليک ماشين حفاري تونل

چكيده
برآورد قابلیت اطمینان نقش مهمی در تکامل عملکرد سیستم یا تجهیزات برعهده دارد. پیش بینی قابلیت اطمینان برای هر نوع ازماشینآلات، همانند برنامهریزی تعمیر و نگهداری، برنامهریزی تولید، ارزیابی قابلیت اطمینان، تشخیص خرابی در سیستم تولید وارزیابی خطر ضروری است. عملکرد سیستم بستگی به قابلیت اطمینان ماشینآلات مورد استفاده، محیط کار، تعمیر و نگهداری،فرایند عملکرد و مهارتهای تخصصی اپراتورها، و غیره دارد. کارآیی سیستمهای هیدرولیك برای سهولت انتقال نیرو، موجب گسترشروز افزون این سیستمها شده است . از سیستمهای هیدرولیك در خطوط تولید مدرن، صنایع سبك و سنگین و ماشینآلات متحرکاستفاده میشود.هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان عملیاتی سیستم هیدرولیك ماشین حفاری تونل میباشد. مطالعه با استفاده ازدادههای خرابی و تعمیر سیستم هیدرولیك در تونل خط 2 متروی تبریز انجام شده است. این تجزیه و تحلیل یك روش برایشناسایی زیر سیستمها یا اجزای حیاتی و حساس سیستم هیدرولیك که نیاز به توجه بیشتری برای بهبود دارند توسعه داده است. بهمنظور تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم هیدرولیك، از بین روشهای متداول، روش تحلیل آماری بدلیل جامعیت و قابلیتهایبالا انتخاب شد. در این روش زمانهای بین خرابی به عنوان متغیرهایتصادفی استفاده میشوند. برای تشخیص نوع دادهها دو مرحلهآزمون روی دادهها انجام میگیرد. در مرحله اول دادهها برای وجود یا عدم وجود روند مورد ارزیابی قرار میگیرند. در صورت وجودروند در دادهها، از فرآیند پواسون ناهمگن )قانون توان( استفاده میشود. در صورت عدم وجود روند در دادهها برای مدلسازی این نوعدادهها از فرآیند تجدیدشونده و آمار کلاسیك استفاده میشود.در نهایت بررسی قابلیت اطمینان برای تمامی زیر سیستمها انجام شده و به کل سیستم تعمیم داده میشود تا مشخص شود کدام زیرسیستم از نظر قابلیت اطمینان بحرانی بوده و باید توجه بیشتری به آن شود. طبق نتایج به دست آمده مشخص گردید که زیرسیستم H.B.W  با 83 درصد، بحرانیترین / فراوانی 08 زیرسیستم و زیرسیستم 38 درصد / فشار روغن با 30 کل خرابیها، بهترین شرایط رادارد. همچنین قابلیت اطمینان کل سیستم هیدرولیك پس از طی 08 ساعت عملیات پیوسته تقریبا به نزدیکی صفر میرسد. همچنین در 28 ساعت کارکرد اولیه دستگاه 08 درصد از قابلیت اطمینان دستگاه کاسته میشود که مقدار قابل توجهی است.


واژه هاي کليدي:

قابلیت اطمینان . سیستم هیدرولیك . تونلسازی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قابلیت اطمینان , سیستم هیدرولیك , تونلسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 433
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تجزیه و تحليل قابليت اطمينان سيستم هيدروليک ماشين حفاري تونل

چكيده
برآورد قابلیت اطمینان نقش مهمی در تکامل عملکرد سیستم یا تجهیزات برعهده دارد. پیش بینی قابلیت اطمینان برای هر نوع ازماشینآلات، همانند برنامهریزی تعمیر و نگهداری، برنامهریزی تولید، ارزیابی قابلیت اطمینان، تشخیص خرابی در سیستم تولید وارزیابی خطر ضروری است. عملکرد سیستم بستگی به قابلیت اطمینان ماشینآلات مورد استفاده،محیط کار، تعمیر و نگهداری،فرایند عملکرد و مهارتهای تخصصی اپراتورها، و غیره دارد. کارآیی سیستمهای هیدرولیك برای سهولت انتقال نیرو، موجب گسترشروز افزون این سیستمها شده است . از سیستمهای هیدرولیك در خطوط تولید مدرن، صنایع سبك و سنگین و ماشینآلات متحرکاستفاده میشود.هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیلقابلیت اطمینان عملیاتی سیستم هیدرولیك ماشین حفاری تونل میباشد. مطالعه با استفاده ازدادههای خرابی و تعمیر سیستم هیدرولیك در تونل خط 2 متروی تبریز انجام شده است. این تجزیه و تحلیل یك روش برایشناسایی زیر سیستمها یا اجزای حیاتی و حساس سیستم هیدرولیك که نیاز به توجه بیشتری برای بهبود دارند توسعه داده است. بهمنظور تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم هیدرولیك، از بین روشهای متداول، روش تحلیل آماری بدلیل جامعیت و قابلیتهایبالا انتخاب شد. در این روش زمانهای بین خرابی به عنوان متغیرهای تصادفی استفاده میشوند. برای تشخیص نوع دادهها دو مرحلهآزمون روی دادهها انجام میگیرد. در مرحله اول دادهها برای وجود یا عدم وجود روند مورد ارزیابی قرار میگیرند. در صورت وجودروند در دادهها، از فرآیند پواسون ناهمگن )قانون توان( استفاده میشود. در صورت عدم وجود روند در دادهها برای مدلسازی این نوعدادهها از فرآیند تجدیدشونده و آمار کلاسیك استفاده میشود.در نهایت بررسی قابلیت اطمینان برای تمامی زیر سیستمها انجام شده و به کل سیستم تعمیم داده میشود تا مشخص شود کدام زیرسیستم از نظر قابلیت اطمینانبحرانی بوده و باید توجه بیشتری به آن شود. طبق نتایج به دست آمده مشخص گردید که زیرسیستم H.B.W  با 83 درصد، بحرانیترین / فراوانی 08 زیرسیستم و زیرسیستم 38 درصد / فشار روغن با 30 کل خرابیها، بهترین شرایط رادارد. همچنین قابلیت اطمینان کل سیستم هیدرولیك پس از طی 08 ساعت عملیات پیوسته تقریبا به نزدیکی صفر میرسد. همچنین در 28 ساعت کارکرد اولیه دستگاه 08 درصد از قابلیت اطمینان دستگاه کاسته میشود که مقدار قابل توجهی است.


واژه هاي کليدي:

قابلیت اطمینان . سیستم هیدرولیك . تونلسازی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قابلیت اطمینان , سیستم هیدرولیك , تونلسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 533
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه تعادل حدی و مدل های اجزا محد ود ارزیابی قابلیت اطمینان ترانشه قائم

تحليل پایداری شيرواني ها شاخه ای از مهندسي عمران است كه با توجه به ماهيت ناهمگن خاک بيشتر جنبه احتمالي دارد. تحليل احتمالاتي پایداری شيرواني ها به عنوان یک ابزار موثر برای ارزیابي عدم قطعيت پارامترها كه به وفور استفاده مي شود مورد توجه قرار گرفته است . در این تحقيق، قابليت اطمينان یک ترانشه قائم در خاک چسبنده توسط روش تعادل حدی و روشهای عددی مورد بررسي قرار گرفته است. در روش تعادل حدی، از روش توزیع توأم متغيرهای تصادفي ) JDRVM ( به عنوان یک روش تحليلي استفاده شده است. در روش عددی از نرم افزار اجزاء محدود PLAXIS8.2 استفاده شده است. پارامترهای تصادفي انتخاب شده ارتفاع، چسبندگي، وزن مخصوص و مدول الاستيک هستند، كه با استفاده از یک تابع توزیع احتمال نرمال مدل شده است. زاویه زمين نسبت به افق كه به عنوان پارامتر ثابت و برابر صفر در نظر گرفته شده است. منحني های توزیع چگالي احتمال نهایي ضریب اطمينان با استفاده از روش توزیع توأم متغيرهای تصادفي با آن دسته از شبيه سازی مونت كارلو ) MCs ( و نرم افزار PLAXIS8.2 صحت سنجي شده است. مقایسه نتایج به دست آمده نشان مي دهد كه تابع چگالي احتمال روش توزیع توأم متغيرهای تصادفي دقت بسيار زیادی دارد.


کلمات کلیدی:

قابلیت اطمینان، ترانشه قائم، تعادل حدی، اجزا محدود، پایداری شیروانی.

نویسندگان :

محمد اوجی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد استهبان، گروه عمران، استهبان، ایران)

علی جوهری (استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قابلیت اطمینان , ترانشه قائم , تعادل حدی , اجزا محدود , پایداری شیروانی ,
:: بازدید از این مطلب : 1509
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه