<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثر نحوه توزیع فشار جانبی خاک بر پدیده قوس زدگی

خلاصه
استفاده از شمع جهت پایدارسازی گودهای قائم یکی از روش های شناخته شده می باشد در بررسی های آزمایشگاهی، وقوع پدیده قوس زدگی بین شمع ها گزارششده و مطالعات تحلیلی که در این زمینه صورت گرفته، بیان می کنند که عمل قوس زدگی از میزان فشار جانبی خاک می کاهد. در این تحقیق سعی شده است کهبا استفاده از نرم افزار عددی المان محدود ABAQUS اثر نحوه توزیع فشار خاک بر وقوع پدیده قوس زدگی در گودبرداری های مهار شده با شمع، مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. همچنین در این مقاله اثر توزیع فشار جانبی خاک و پدیده قوس زدگی بر روی ضریب اطمینان و همچنین تغییر مکان افقی خاک ، مورد بررسی قرارگرفته است .با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که با در نظر گرفتن پدیده قوس زدگی در پایدار سازی ترانشه ها می توان تعداد بهینه شمع ها را محاسبهکرده و علاوه بر اجرای ایمن و مهندسی ترانشه در هزینه و زمان انجام پروژه صرفه جویی نمود . در توزیع فشارهای در نظر گرفته شده تاثیری بر تغییر ضریب اطمینان مشاهده نشد. همچنین ببیشترین اختلاف در ضریب انتقال بار با توجه به توزیع فشارهای جانبی در نظر گرفته شده، حدود 71 % می باشد .

کلمات کلیدی:

پایدارسازی شیروانی . شمع . قوس زدگی . المان محدود . ABAQUS  .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایدارسازی شیروانی , شمع , قوس زدگی , المان محدود , ABAQUS , ,
:: بازدید از این مطلب : 463
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییرات قوس زدگی در اطراف ترانشه نصب سلول فشار در طول ساخت سد خاکی و اصلاح قرائت سلولهاي فشار

خلاصه
جهت بررسی رفتار سدهاي خاکی، قرائت صحیح سلول هاي فشار ضروریست. عوامل متعددي بر تنش قرائت شده ي سلول اثر می گذارد. مشخصات مکانیکی مصالح اطراف سلول سبب قوس زدگی و انتقال تنش به نواحی صلب تر و کمتر شدن تنش اندازه گیري نسبت به تنش سربار در آن نقطه میشود. انتقال تنش از هسته به پوسته که قوس زدگی کلی نام دارد، با افزایش ارتفاع ساخت بیشتر می شود. در این مقاله، به منظور اصلاح قرائتهاي سلول در طراحی، این روند روي مصالح ترانشه ي نصب سلول فشار که سبب قوس زدگی موضعی و انتقال تنش از ترانشه به هسته ي سد می شود، توسط مدل اجزا محدود مطالعه شده است.


کلمات کلیدي:

سلول فشار خاك، تنش کل، قوس زدگی، سد خاکی

نویسندگان :

درسا علمی ، علی اصغر میرقاسمی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سلول فشار خاك , تنش کل , قوس زدگی , سد خاکی ,
:: بازدید از این مطلب : 845
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 2 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی پدیده قوس زدگی در سدهاي خاکی در شرایط عدم قطعیت پارامترهاي ژئوتکنیکی: کاربرد مدل MP5

خلاصه
از آن جا که پدیده قوس زدگی یکی از عوامل بسیار مهم در ناپایداري و تخریب سدهاي خاکی است و عدم توجه به پدیده مذکور، خسارات جبرانناپذیري به سد خاکی و پایداري آن وارد می نماید لذا پیش بینی وضعیت قوس زدگی به ویژه در شرایط عدم قطعیت هاي ژئوتکنیکی از اهمیت زیادي برخودار است. در این مقاله با تدوین روش تفاضل محدود و برمبناي روش شبیه سازي مونت کارلو، متدولوژي جدیدي به منظور بررسی آموزش و MP پدیده قوس زدگی در شرایط عدم قطعیت، در سدها ارائه شده است. در ادامه، با استفاده از نتایج حاصله، مدل شبیه سازي قدرتمند 5 سپس صحت سنجی شده است. نتایج بدست آمده از بررسی عملکرد متدولوژي پیشنهادي در سد خاکی علویان در استان آذربایجان شرقی حاکی از آن است که مدل مذکور کارایی بسیار مناسبی در پیش بینی قوس زدگی در سدها در شرایط عدم قطعیت را داراست.

کلمات کلیدي:

قوس زدگی، تفاضل محدود، شبیه سازي مونت کارلو، MP5 ، سد خاکی علویان

نویسندگان :

محسن نصیرپور  ، محمدرضا نیکو  ، اکبر کریمی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قوس زدگی , تفاضل محدود , شبیه سازي مونت کارلو , MP5 , سد خاکی علویان ,
:: بازدید از این مطلب : 744
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابیفشارهای خاک ، پدیده قوس زدگی و نشستهای قائم در بدنه و پی سد البرز در زمان بهره برداری با کاربرد نتایج تحلیلی و ابزار دقیق

كنترلایمني و پایداری سدهای خاكي در طول دوران ساخت و بهره برداریو بازرسيپيوسته در مورد عملکردسدهایخاكي، نه تنها از دیدگاهپيشرفت شناخت رفتار بخش های مختلف سد اهميت دارد، بلکه از دیدگاهایمني و رفع نواقص احتمالي و كمک به مهار شدن عوامليکهممکن است باعث تخریب سد گردد از اهميتخاصي برخوردار است. با كمک ابزار دقيق نصب شده در سدهای خاكي، پایداری آن ها را مي توان كنترل كرد.ب هدليل رفتار غير خطي سد خاكي،برای تحليل سد خاكي البرز از روش المان محدود و مدل رفتاری مور-كلمب استفاده شده و نتایج حاصل از تحليل با نتایج ابزار دقيق مقایسه گردیده است. با قرائت مستمر ابزار دقيق بکار رفته در بدنه و پي سد، وضعيت سد حين بهره برداری مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصله ،رفتار سد متعارف و منطقي بوده است.


کلمات کلیدی:

سد البرز،قوس زدگی،ابزاردقیق، نشست قائم، فشار خاک

نویسندگان :

محمد مناف پور (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه)

محمدعلی جهانیان (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد البرز , قوس زدگی , ابزاردقیق , نشست قائم , فشار خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 1257
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 4 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی تأثیر خصوصیات فیلتر بر پدیده قوس زدگی در سدهای خاکی

یکی از مشکلات سدهای خاکی که با چند مصالح ساخته شده اند این است که قسمت های مختلف سد، نشستهای مختلفی را تجربه می کنند. یکی از این موارد مهم، نشست نسبی هسته به پوسته و انتقال تنش از هسته به پوسته است. این پدیده که به پدیده قوس زدگی مشهور است باعث کاهش تنش در هسته شده، که با اولین آبگیری و وارد شدن آب به توده رسی، این امکان می رود که تنش مؤثر در مقطعی از هسته رسی کششی نیز گردد، پر واضح است که در صورت وقوع این حالت تنش در لایه رسی، آبشستگی این لایه را فرا گرفته و موجب تخریب سد می گردد. در این تحقیق به علت اهمیت این پدیده که در سدهای خاکی رخ می دهد ، تأثیر شکل هندسی و خصوصیات مصالح فیلتر را بعنوان جزئی از متغیرهای مؤثر در میزان انتقال تنش از هسته به پوسته ، با استفاده از مدلسازی سد خاکی در نرم افزار PLAXIS مورد بررسی قرار داده ایم. 


کلمات کلیدی:

سد خاکی، قوس زدگی، فیلتر، تنش مؤثر، آنالیز عددی

نویسندگان :

علی میرزاعلی محمدی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , قوس زدگی , فیلتر , تنش مؤثر , آنالیز عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1848
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی تأثیر پرده آببند و صلبیت پی بر پدیده قوس زدگی در سدهای خاکی

یکی از مشکلات سدهای خاکی که با چند مصالح ساخته شده اند این است که قسمت های مختلف سد، نشستهای مختلفی را تجربه می کنند. یکی از این موارد مهم، نشست نسبی هسته به پوسته و انتقال تنش از هسته به پوسته است. این پدیده که به پدیده قوس زدگی مشهور است باعث کاهش تنش در هسته شده، که با اولین آبگیری و وارد شدن آب به توده رسی، این امکان می رود که تنش مؤثر در مقطعی از هسته رسی کششی نیز گردد، پر واضح است که در صورت وقوع این حالت تنش در لایه رسی، آبشستگی این لایه را فرا گرفته و موجب تخریب سد می گردد. در این تحقیق به علت اهمیت این پدیده که در سدهای خاکی رخ می دهد ، تأثیر پرده آببند و صلبیت پی را بعنوان جزئی از متغیرهای مؤثر در میزان انتقال تنش از هسته به پوسته ، با استفاده از مدلسازی سد خاکی در نرم افزار PLAXIS  مورد بررسی قرار داده ایم.


کلمات کلیدی:

سد خاکی، قوس زدگی، تنش مؤثر، آنالیز عددی.

نویسندگان :

علی میرزاعلی محمدی (دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود رایگان به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , قوس زدگی , تنش مؤثر , آنالیز عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1620
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رفتارسنجی سد سنگریزهای آزاد

امروزه استفاده از ابزار دقيق، كمک به سزایي در كنترل ایمني و پایداري سدها ميباشد. در مقاله حاضر، ابزار دقيق نصب شده در هسته سد آزاد كه از نوع سنگریزهاي با هسته مركزي و وافع در استان كردستان ميباشد، مورد بررسي قرار گرفته و مقادیر نشست، فشار آب منفذي و تنش ثبت شده در ترازهاي مختلف خاكریزي، در حين ساخت و آبگيري اوليه، ارزَیابي شده و دستگاههاي سالم جهت رفتارسنجي بدنه سد شناسایي شدهاند. با استفاده از این دادهها، رفتار سد ارزیابي شده و نتيجهگيري شد كه روند تغييرات فشار در تمامي فشارسنجهاي هسته هماهنگ با تغييرات ارتفاع خاكریزي بوده و آبگيري تاثيري در افزایش فشار آب منفذي و تنشها در هسته سد نداشته است. ليکن همواره فشارهاي قرائت شده از فشارهاي محاسباتي كمتر بودهاند و در بعضي از سلولها این اختلاف فاحش است. حداكثر نشست ایجاد شده در هسته، با توجه به ارتفاع سد مقدار دور از انتظاري نميباشد، همچنين تا این مرحله از ساخت سد، مشاهده شد كه پدیده قوسزدگي چنداني رخ نداده و از این جهت خطري سد را تهدید نمينماید.


کلمات کلیدی :

سد خاکی، رفتارنگاری، ابزار دقیق، فشار آب حفرهای، قوس زدگی

نویسندگان :

آرمان قائمی (دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)

محمد هادی داودی (پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , رفتارنگاری , ابزار دقیق , فشار آب حفرهای , قوس زدگی ,
:: بازدید از این مطلب : 1278
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه