<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تأثر ی تمایل هسته رسی در رفتار سدهای سنگریزهای

یکی از پد د یه های مخرب در سدهای خاکی، فرسایش داخلي ناشی از شکست ه د یرولیکی است. در سدهای سنگر ز یهای، با توجه به خصوصا یت مختلف مصالح هسته و پوسته، پد د یه قوسزدگی بین بخش های مختلف رخ میدهد . این عمل منجر به ترک خوردگی هسته رسی و افزایش خطر یک سد سنگرز یهای در دو حالت پا ا ین ساخت و اولین آبگر یی مدل شده ،Flac شکست هيدروليکي میگردد . در این تحقیق با استفاده از نرمافزار و تأثر ی زاو ه ی تمایل هسته در رفتار سد با در نظر گرفتن هندسه ها ی مختلف برای هسته بررسی گرد د یه است. نتایج تحلیل نشان میدهد از لحاظ پخش تنش و قوسزدگي ، هستههای مایل عملکرد مناسبتری نسبت به هسته قائم دارند. با افزایش زاو ه ی تمایل هسته، شرایط پخش تنش مناسبتر شده و با كاهش م ز يان قوسزدگی احتمال شکست ه د یرولیکی كاهش میيابد. همچنین هسته مایل از لحاظ م ز یان تغی ر ي ش ل کها و فشار حفرهای بر هسته قائم برتری دارد.


کلمات کلیدی:

سد خاکی، شکست هیدرولیکی، قوسزدگی، هسته مایل

نویسندگان :

اسماعیل قلیزاده (تهران- دانشگاه تهران- پردیس دانشکدههای فنی)

منوچهر لطیفی (تهران- دانشگاه تهران- پردیس دانشکدههای فنی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , شکست هیدرولیکی , قوسزدگی , هسته مایل ,
:: بازدید از این مطلب : 1324
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی عرض و ارتفاع قوس تشکیل شده در مصالح دانهای با استفاده از دستگاه توسعه یافته دریچه

این مقاله به بررسي آزمایشگاهي پدیده قوسزدگي به صورت ایجاد ساختاری به شکل قوس پایدار در مصالح دانهای پرداخته است. بدین منظور یک دستگاه توسعه یافته دریچه ساخته شده و به كمک آن ابعاد قوس ایجاد شده در مصالح دانهای بر حسب زاویه اصطکاک داخلي، قطر متوسط و زاویه قرارگيری بستر مصالح مورد پژوهش قرار گرفته است. مشاهدات آزمایشگاهي نشان ميدهند كه برای همه مصالح مورد آزمایش با افزایش عرض دریچه و كاهش زاویه قرارگيری بستر مصالح دانهای، عرض و ارتفاع قوس تشکيل شده افزایش مييابد و شکل تمامي قوسها به صورت یک سهمي است. از طرفي به ازای یک عرض دریچه و زاویه بستر ثابت، با افزایش زاویه اصطکاک داخلي و چگالي مصالح دانهای، ارتفاع و عرض قوس افزایش مييابد. ضمناً حداكثر عرض دریچه  8برابر قطر / با توجه به زاویه اصطکاک داخلي و زاویه بستر مصالح حدوداً 5 تا 6  متوسط ذرات محيط دانهای بدست آمده است.


کلمات کلیدی:

قوسزدگی، مصالح دانهای، دریچه، عرض قوس، ارتفاع قوس

نویسندگان :

علی احمدی (دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران)

سیّد احسان سیّدی حسینی نیا (دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی عمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قوسزدگی , مصالح دانهای , دریچه , عرض قوس , ارتفاع قوس ,
:: بازدید از این مطلب : 1327
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر تغییر هندسه هسته رسی مخلوط سد خاکی بر رفتار آن در مرحله ساخت با توجه به پدیده قوسزدگی

در این مقاله رفتار سد خاكي با هسته رسي مایل در حال اجرا در غرب كشور در بزرگترین مقطع عرضي در پایان ساخت مورد بررسي و تحليل عددی قرار ميگيرد. تحليلهای عددی برای همان سد ولي با فرض هسته رسي قائم و با حجم یکسان مصالح هسته تکرار شده است. از مقایسه نتایج دادههای ابزاردقيق حين ساخت و نتایج تحليلهای عددی صحت نتایج حاصل از این مطالعه بررسي شده است. تحليلها در حالت پایان ساخت صورت گرفتهاند برای انجام این تحليلها از نرمافزار FLAC و مدل رفتاری غير خطي دانکن برای مدلسازی رفتار تنش كرنش مصالح مورد استفاده قرار گرفته و نيز تاثير وضعيت قرارگيری هسته )هسته مایل و قائم( بر ميزان قوسزدگي به ویژه در هسته رسي بررسي شده است. نتایج تحليلها نشان ميدهد، مقدار تنش در هسته نسبت به نواحي مجاور كمتر ميباشد كه این مسئله ناشي از وقوع قوسزدگي و آویزان شدن مصالح هسته از مصالح سختتر پوسته است همچنين ميتوان به بيشتر بودن ضریب قوسزدگي در سد با هسته رسي مایل در مقایسه با هسته رسي قائم اشاره كرد.


کلمات کلیدی:

هندسه سد خاکی، انتقال تنش، قوسزدگی، مدلسازی عددی، هسته رسی مایل.

نویسندگان :

پیمان شاکری (کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی شرکت ساختمانی کولهام)

محمد رضاملکی جوان (عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی، بخش زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران)

سهند شکری (کارشناس ارشد مکانیک سنگ شرکت ساختمانی کولهام)

کمال گنجعایپور (دانشجوی دکتری زمینشناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی، کارشناس فنی مهاب قدس)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هندسه سد خاکی , انتقال تنش , قوسزدگی , مدلسازی عددی , هسته رسی مایل ,
:: بازدید از این مطلب : 1455
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی پدیده قوسزدگی و شکست هیدرولیکی سد آغچای درحالت پایان ساخت و اولین آبگیری (با کاربرد پارامترهای واقعی خاک حاصل از آنالیز برگشتی)

یکي از پدیدههایي كه ایمني سدهای خاكي را تهدید ميكند، فرسایش داخلي ناشي از شکست هيدروليکي است. در سدهای خااكي، باا توجاه باه خصوصيات مختلف مصالح مورد استفاده در هسته و پوسته، نشستهای ناهمگن بين بخشهای مختلف سد رخ ميدهد. ایان عما منجار باه پدیاده قوس زدگي و در نتيجه ترک خوردگي هسته رسي ميگردد. این ترکها در اولين آبگيری وبا اعمال ناگهاني فشار آب مخزن به هساته، ماي توانناد گسترش یافته و در نهایت منجر به شکست هيدروليکي و فرسایش دروني سد شوند. برای این منظور سد خاكي آغ چاای در مقطا حاداكرر، در دو 1/ حالت پایان ساخت و اولين آبگيری به وسيله نرمافزار Geostudio 1 پاس از آبگياری ساد / مدل شده است. بحرانيتارین مقادار قاوس زدگاي 64  ميباشد كه در مقایسه با قوسزدگي اتفاق افتاده در سدهای بزرگ دنيا مانند سد اسواتوان با ارتفاع 011 متر در نروژ كه ضریب قوس زدگاي 13 1 مطابقت خوبي دارد. همچنين به منظور بررسي پدیده شکست هيادروليکي در هساته ساد / 1 الي 47 / 1 و سد كرخه با ضریب قوسزدگي 64 / الي 9 آغچای با مقایسه بين تنش اصلي حداق در المانهای اوليه بالادست هسته با فشار هيدرو استاتيک آب مخزن به این نتيجه ميرسيم كاه تانش هاا درتمام رقوم بيشتر از فشار آب بوده و بنابراین خطر وقوع گسيختگي هيدروليکي وجود ندارد.


کلمات کلیدی:

پایداری، سد آغچای، قوسزدگی، شکست هیدرولیکی،Geostudio

نویسندگان :

محمد منافپور (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه)

سجاد یزدانمهر (دانشجوی کارشناسی ارشد خاکو پی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری , سد آغچای , قوسزدگی , شکست هیدرولیکی , Geostudio ,
:: بازدید از این مطلب : 1511
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی عددی دو بعدی و سه بعدی اثر تمایل هسته رسی و رس تماسی بر رفتار سدهای سنگریزه ای واقع در دره های تنگ

یکي از مهمترین مسایل مرتبط با سدهای سنگریزه ای با هسته رسي، پدیده قوسزدگي است. قوسزدگي مي تواند ناشي از دو عامل باشد. عامل اول، خصوصيات متفاوت مصالح مورد استفاده و عامل دوم ناشي از اثر تکيهگاه ها و دره. در این تحقيق سعي شده است تأثير شکل هسته رسي و رس پلاستيک تماسي بر رفتار سدهای سنگریزه ای با در نظر گرفتن تأثير سه بعدی دره بررسي شود. بدین منظور یک سد سنگریزه ای با سه شکل استقرار هسته در در حالت پایان ساخت مورد بررسي قرار گرفته و نتایج تحليل های دو و سه بعدی آن مقایسه گردیده است. نتایج حاصله نشان مي دهد تحليل دو بعدی در مقایسه با تحليل سه بعدی، ایمني كمتری داشته و متمایل كردن هسته باعث كاهش ميزان قوسزدگي شده و از لحاظ ميزان تغيير شکل ها و فشار حفرهای بر هسته قایم برتری دارد. همچنين استفاده از رس تماسي پلاستيک در نواحي تکيه گاه منجر به افزایش ایمني سد خواهد گردید.

کلمات کلیدی:

سد سنگریزهای، تحلیل دو و سه بعدی، هسته مایل، رس تماسی، قوسزدگی

نویسندگان :

اسماعیل قلی زاده (دانشجوی دکتری، دانشکده عمران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران)

منوچهر لطیفی (دانشیار دانشکده عمران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران، تهران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد سنگریزهای , تحلیل دو و سه بعدی , هسته مایل , رس تماسی , قوسزدگی ,
:: بازدید از این مطلب : 1552
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه