<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

شبيه سازي اثر درزه ها بر رفتار هيدروليكي سفره كارستي در محل سد كوثر

خلاصه
حركت آب در لايههاي كارستي در محل سدها تابع پارامترهاي محيطي متعددي است كه از آن جمله ميتوان به فشار بالادست، بازشدگي و زبريدرزه و شكافها اشاره كرد. در مطالعه حاضر اثر پارامترهاي مزبور بر رفتار هيدروليكي سفره كارستي در محل سد كوثر مورد ارزيابي قرار گرفتهاست، بدين منظور پس از جمعآواري دادههاي مورد نياز، از مدل تخلخل دوگانه براي مدل كردن سفره كارستي استفاده شده است. بررسيها نشانميدهند كه ميزان ذخيره بطور عمده متاثر از سيستم درزه با پهناي بازشدگي كمتر از 1 ميليمتر تا چندين 10 ميكرومتر است، درزههايي با پهنايگشادشدگي بزرگ ميتوانند مسيرهاي ورودي و خروجي را بههم متصل كند. كانالهاي كارستي كه باز باقيماندهاند، مسيرهاي تراوش ميانبردرزهها ميشوند و بدينسان افزايش مجموع هدايت هيدروليكي را باعث ميشوند، كه در بدترين حالت، كاندويتهاي بزرگ زير پرده آببند ممكن است بطور موثري آب را به طرف بعضي چشمهها زهكشي كنند.


كلمات كليدي:

كارست . مدل . سد كوثر

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كارست , مدل , سد كوثر ,
:: بازدید از این مطلب : 272
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 21 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبيه سازي نقش پرده تزريق در فرار آب از پي كارستي سد كوثر

در محيطهاي كارستي به علت دوگانگي عمدهاي (محيط ماتريكسي و محيط مجاري بزرگ) موجود شناسايي، تشخيص، تعيين و پيشبيني مسير حركت آب پيچيدهتر و تابع پارامترهايي از جمله فشار بالادست، بازشدگي و زبري درزه و شكافها، قطر كاندويتها است. در اين تحقيق نقش عمق پرده تزريق در فرار آب از زير سدي با پي كارستي اثر CAVEمانند سد كوثر(تنگ دوك) بررسي شده است. پس از جمعآواري دادهها با استفاده از مدل تخلخل دوگانه اين پارامترها بر رفتار هيدروليكي سفره كارستي براي يك سال شبيهسازي و سپس براي زمان 100 سال توسعه شد. سناريوي هاي مختلفي از عمق پرده تزريق مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت درزههاي مصون از تزريق باقيمانده - توانستند مسيرهاي تراوش ميانبر درزهها را بسازند و بدينسان باعث افزايش مجموع هدايت هيدروليكي شوند كه اين فرار آب از زير پي بسيار ممكن و در حدود 1.5 ميليون متر مكعب در سال است.


كلمات كليدي:

كارست، مدل سد،CAVE كوثر، فرار آب

نویسندگان :

مهدي راهانجام (دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي دانشگاه تهران)

جواد اشجاري (استاديار دانشكده زمين شناسي دانشگاه تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كارست , مدل سد , CAVE كوثر , فرار آب ,
:: بازدید از این مطلب : 1302
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر حفرات كارستي بر روي نيروهاي داخلي پوشش تونل حفر شده در سنگ آهك انحلالي

شكست و ريزش حفرات كارستي در هنگام حفاري تونل تاكنون باعث ايجاد تلفات مالي و جاني بسياري در پروژههاي مختلف شده است. در اين مقاله از ميان چندين تونل با شرايط تقريبا مشابه و فاصله جغرافيايي نسبتا كم در قطعه اول راه آهن شيراز- بوشهر، به طور ويژه اثرات پديده كارست بر روي تونل شماره 4 اين پروژه كه در جنوب شهر شيراز و در سنگ آهك هاي كارستي سازند آسماري حفر خواهد شد، بررسي شده است. در اين مطالعه، اثر وجود حفرات كارستي با اندازه و مكان هندسي متفاوت (نسبت به تونل) بر روي نيروهاي داخلي پوشش تونلي كه در اين محيط حفر ميشود، مورد بررسي قرار گرفته است. روش مطالعه بصورت مدلسازي سه بعدي حفاري مرحلهاي تونل و تحليل به روش عددي بود. مطابق نتايج بدست آمده، حفرات كارستي در تمامي موارد باعث PLAXIS3D توسط نرم افزار المان محدود افزايش نيروي محوري محيطي خواهند شد. افزايش يا كاهش لنگر خمشي پوشش تونل به عواملي چون اندازه حفره كارستي، فاصله حفره از تونل و محل قرار گيري حفره نسبت به تونل بستگي دارد.


 كلمات كليدي:

تونل، كارست، نيروهاي داخلي، سنگ آهك . PLAXIS3D ،

نویسندگان :

علي اكبر حشمتي (استاديار گروه خاك و پي دانشكده عمران، دانشگاه علم و صنعت)

حسين صالح زاده (استاديار گروه خاك و پي دانشكده عمران، دانشگاه علم و صنعت)

محمود فرهادي (دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش خاك و پي، دانشگاه علم و صنعت)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , كارست , نيروهاي داخلي , سنگ آهك , PLAXIS3D ,
:: بازدید از این مطلب : 1311
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارتباط ثابت سرعت انحلال پذيري (K) و ميزان كارست زائي در سنگ هاي ژيپسي (مطالعه موردي سد تنگ سرخ شيراز)

در غرب شهر شيراز به منظور ذخيرهسازي و استفاده از آب رودخانه خشك جهت مصارف كشاورزي، ايجاد شهرك توريستي به منظور جذب توريست، همچنين جلوگيري و كنترل خطر سيلاب زمستانه در شهر شيراز، سد مخزني خاكي تنگ سرخ احداث ميگردد . حضور سنگهاي انحلالپذير ژيپسي سازند گچساران در سطح و اعماق ساختگاه اين سد، با ريسك نشستپذيري و فرار آب قابل ملاحظه و موقعيت سد از نظر خطر ايجاد سيل براي شهر، لزوم مطالعه هر چه دقيق - تر وضعيت كارستزائي در اين سنگها را ايجاب مينمايد . در اين راستا، براي تحليل نحوه گسترش كارست و ميزان سرعت انحلالپذيري در ژيپسهاي محل طرح، منطقه ساختگاه سد به 3 زون مجزا تقسيمبندي گرديد . با اتكا به نتايج حاصل از ميكروگراويته هر زون، گمانه يا گمانههايي به عنوان شاخص گمانههاي موجود در آن انتخاب شد . سپس از محل فروچالهها، و از اعماق با بهرهگيري از نتايج آزمون لوژان، شاخص كيفي مغزه حفاري و اعماق وقوع افت راد نمونههايي برداشت و با انتخاب 4 نمونه مغزه براي هر زون و سوراخ كردن مركز آنها در امتداد طولي با دو اندازه مختلف، در آزمون سيركولاسيون تحت آزمايش واقع شدند . در نهايت ثابت سرعت انحلال متوسط نمونهها (Kav) تعيين و نحوه گسترش كارست در زون مربوطه و به طور كلي در كل ساختگاه، مورد تحليل و ارزيابي واقع گرديد

 

كلمات كليدي:

سد تنگ¬سرخ، كارست، سيركولاسيون، ثابت سرعت انحلال، ميكروگراويته، فروچاله، سازند گچساران

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

نويسند‌گان:

محمدرضا پرهيزگار  - دانشجوي كارشناسي ارشد زمينشناسي مهندسي؛ دانشگاه تربيت مدرس
ماشااله خامه چيان  - استاديار گروه زمينشناسي مهندسي؛ دانشگاه تربيت مدرس
 محمدرضا نيكودل - استاديار گروه زمينشناسي مهندسي؛ دانشگاه تربيت مدرس
 نوذر ساماني  - استاد گروه هيدروژئولوژي؛ دانشگاه شيراز
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد تنگه سرخ , كارست , سيركولاسيون , ثابت سرعت انحلال , ميكروگراويته , فروچاله , سازند گچساران ,
:: بازدید از این مطلب : 1897
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي پتانسيل كارست در مسير تونل انتقال آب سبزكوه با استفاده ازGIS,RS

تونل انتقال آب سبزكوه به طول 10600 متر در استان چهارمحال و بختياري واقع گرديده است مسير تونل انتقال آب سبزكوه در كمربند زاگرس و درپهنه زاگرس مرتفع قرار دارد اين پهنه از كمربند زاگرس غالبا شامل واحدهاي پالئوزوئيك ومزوزوئيك است و گسترش واحدهاي سنوزوئيك و جوانتر در آن محدودتر است واحدهاي سنگ چينه اي محدوده موردمطالعه شامل مارن ومارنهاي آهكي سازند گورپي ، آهگ مارني شيلي سازندهاي ايلام و سروك، اهكهاي مارني با بين لايه هاي شيل سازند كژدمي آهكهاي دولوميتي سازند داريان - فهليان، دولوميت هاي و دولوميت مارني سازند سورمه - نيريز، دولوميت خاكستري روشن سازند خانه كت دولوميتهاي آ]كي سازند دالان و شيل و ماسه سنگ پالئوزوئيك مي شود. دراينم قاله با استفاده از داده هاي حاصل از دورسنجي RS و تلفيق با سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS پتانسيل كارست شدگي در محدوده اطراف تونل انتقال آب سبزكوه بررسي گرديده است.

 

كلمات كليدي:

تونل انتقال آب سبزكوه، كارست، دورسنجي RS، سيستم اطلاعات جغرافياييGIS، تحليل سلسله مراتبي AHP

نهمين همايش ملي تونل - 1390


نويسند‌گان:

 مهدي عباسي  - كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي
 محسن گليان  - كارشناسي ارشد هيدروژئولوژي
ابراهيم شريفي تشنيزي - كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي
 احمدرضا ايزدي  - كارشناسي ارشد هيدروژئولوژي
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل انتقال آب سبزكوه , كارست , دورسنجي RS , سيستم اطلاعات جغرافياييGIS , تحليل سلسله مراتبي AHP ,
:: بازدید از این مطلب : 2442
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 23 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه