<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

شناخت و بررسي چرخه گوگرد در پيكره هاي آبي عميق

خلاصه
در دهه هاي اخير با اهميت يافتن بررسي كيفيت آب و كنترل آسي بهاي محي طزيستي ناشي از آن، مطالعه رفتار تركيبات آلاينده در پيكره هاي آبينيز اهميت بسياري يافته است. تركيبات گوگرد يكي از عوامل آلاينده آب محسوب مي شود كه توجه به چرخه اين عنصر در پيكره هاي آبي عميق SO  مانند درياچه ها و مخازن سدها ضروري است. مهم ترين و معمول ترين تركيبات گوگردي حاضر در پيكره هاي آبي عميق، سولفات ( 42-) واست. درك و پي شبيني صحيح فعل و انفعالات بين اين تركيبات مي تواند كمك موثري در طراحي سازه هاي آبي و (H2S) سولفيدهيدروژنمديريت علمي و عملي كيفيت آب نمايد. اغلب مد لهاي رايج شبي هسازي كيفيت آب در مخازن سدها تنها با تكيه بر مجموعه اي از فرضياتساده كننده قادر به بررسي تركيبات گوگرد هستند. از اين رو تلاش هاي زيادي براي توسعه مدل هاي شبي هساز چرخه گوگرد در پيكره هاي آبي در جريان است. لازمه توسعه چنين مدل هايي، فهم دقيق چرخه گوگرد است كه هدف اصلي موردنظر در اين مطالعه مي باشد.


كلمات كليدي:

كيفيت آب . چرخه گوگرد . اثرات محيط زيستي . پيكره هاي آبي عميق

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كيفيت آب , چرخه گوگرد , اثرات محي طزيستي , پيكره هاي آبي عميق ,
:: بازدید از این مطلب : 452
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي پارامترهاي كيفي آب زيرزميني آبخوان دشت آمل و بابل با استفاده از روش هاي زمين آماري

بهره برداري از منابع آب زيرزميني در دشت آمل و بابل از طريق حفر چا ههاي عميق، كم عمق و يا چشم هها صورت مي پذيرد. بررسي كيفيت كنوني آبخوان اين دشت و تعيين نحوه توزيع فضايي پارامترهاي كيفي آب مانند هدايت CO و كربنات ( 3 (Fe) آهن ،(TDS) كل مواد جامد محلول ،(Salinity) شوري ،(EC) الكتريكي 2 از اهداف اين استفاده شده است. براي هر (Ordinary Kriging) تحقيق مي باشد. در اين راستا از روش درو نيابي كريجينگ معمولي پارامتر بهترين واريوگرام بر اساس كمترين خطاي ايجاد شده انتخاب شد. در نهايت نيز نقشه كيفيت آب زيرزميني منطقه با توجه به نتايج بدست آمده از مراحل قبل رسم گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده روند كلي كاهش كيفيت از جنوب غرب به سمت شمال شرق در منطقه وجود دارد.


كلمات كليدي:

آمل و بابل ،GIS ،Kriging ،  آبخوان، كيفيت آب

نویسندگان :

محمد نجاري (كارشناسي ارشد ژئوتكنيك، دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

كاظم فخاريان (عضو هيات علمي، دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آمل و بابل , GIS , Kriging , آبخوان , كيفيت آب ,
:: بازدید از این مطلب : 1441
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندي كيفيت آب زيرزميني آبخوان دشت ساوه و بررسي ارتباط آن با سازندهاي زمين شناسي

كيفيت آب هاي زيرزميني به عوامل متعددي بستگي دارد كه از يكي از مهمترين آنها سازندهاي زمين شناسي محدوده آبخوان مي باشد. كيفيت آبخوان دشت ساوه نيز متاثر از زمين شناسي اين منطقه است. جهت تا يي د اي ن تاث ير، 5 پارامتر در 70 حلقه چاه مورد آزمايش (TDS) و كل مواد جامد محلول (Mg) منيزيم ،(Ca) كلسيم ،(Cl) كلرايد ،(Na) سديم استفاده شده (Ordinary Kriging) قرار گرفتهاند. سپس جهت آناليز دادهها از روش درون يابي كريجينگ معمولي است. براي هر پارامتر بهترين واريوگرام بر اساس كمترين خطاي ايجاد شده انتخاب شد كه در نهايت نقشه كيفيت آب زيرزميني منطقه با توجه به نتايج بدست آمده از مراحل قبل رسم گرديد. نتيجه تطابق نقشه ك يفي ت آب دست آمده با نقشه زمينشناسي محدوده تاييد تاثير قابل ملاحظه سازندهاي رسوبي – تبخيري در كاهش كيفي ت آب زيرزمين ي دشت ساوه ميباشد.


كلمات كليدي:

سازندهاي رسوبي - تبخيري ،GIS ،Kriging ،  آبخوان ساوه، كيفيت آب

نویسندگان :

طهورا شيخي ناراني (دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

محمد نجاري (دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

كاظم فخاريان (دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

امير سلطان محمدلو (دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازندهاي رسوبي , تبخيري , GIS , Kriging , آبخوان ساوه , كيفيت آب ,
:: بازدید از این مطلب : 1565
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي كيفيت آب زيرزميني در حوزه شرق ساري با استفاده از روش هاي آماري و گرافيكي

براي بررسي كيفيت آب زيرزميني در حوزه شرق ساري 20 نمونه آب جمع آوري گرديد. براي بدست آوردن پارامترهاي هيدروژئوشيميايي شامل كاتيون هاي اصلي (Mg2+ ، و Na+ و k+ Ca2) آنيون هاي اصلي (CO3(-2) و SO4 (-2 و HCO3(-2 CL) و پارامترهاي فيزيكي مثل هدايت الكتريكي (EC)، سخني كل (TH)، جامدات محلول كل (TDS) و pH اناليز شده است و جهت تعيين كيفيت آب زيرزميني از شاخص هاي كيفيت آب و كيفيت متوسط آب استفاده گرديد با توجه به نتايج حاصله آب چاه هاي 15 و 20 آلوده مي باشند. همچنين با استفاده از طبقه بندي (IAH) و همچنين نمودارهاي Piper و Durov براي تعيين نوع آب در منطقه مورد مطالعه استفاده گرديد. انجام چنين مطالعاتي مي تواند جهت بهره برداري صحيح از منابع زيرزميني مفيد واقع گردد.

 

كلمات كليدي:

كيفيت آب، تعيين نوع آب، شاخص كيفي، نمودار piper و Durov ، ساري

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كيفيت آب , تعيين نوع آب , شاخص كيفي , نمودار piper و Durov , ساري ,
:: بازدید از این مطلب : 1446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 8 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه