<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه اثر عمق قرارگیری لوله های مدفون در خاک ماسه ای تحت اثر بارگذاری انفجاری با استفاده از روش المان محدود

خلاصه
سازه های زیرزمینی مانند تونل ها ، پارکینگ های طبقاتی زیرزمینی مدفون و یا نیمه مدفون، خطوط لوله ، جانپناه ها و ... بیشتر از هر زمان دیگری تحت اثر بارهای بزرگ استاتیکی و دینامیکی قرار می گیرند. دلیل افزایش ظرفیت باریری خاک و مقاومت برشی آن و کاهش تغییر شکل های بزرگ در برابر بارهای وارده در جهت ایمن سازی سازه های مدفون ، ضروری می باشد. با بررسی نقش عمق قرارگیری لوله ها در مطالعه بررسیاثر انفجار بر لوله های مدفون و انجام یک کار مقایسه ای نشان می دهد عمق قرار گیری می تواند تا 3 متر مناسب باشد.در این مقاله به بررسی تغییرشکل های تاج ، جداره و کف لوله با عمق های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی:

لوله مدفون . بار انفجاری . بار انفجاری . ABAQUS . تحلیل دینامیکی 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لوله مدفون , بار انفجاری , بار انفجاری , ABAQUS , تحلیل دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 420
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 بهمن 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مطالعه عددي تأثیر روانگرایی ناشی از زلزله بر لوله هاي مدفون گاز

خلاصه
آسیب پذیري خطوط لوله در مقابل زلزله و روانگرایی ناشی ازآن در بسیاري از زلزله هاي گذشته مشاهده شده است و گزارش هاي جامعی در این باره وجود دارد. یکی از علل اصلی خرابی ها ي لوله هاي مدفون در خلال زلزله، وقوع روانگرایی می باشد. در این تحقیق ، هدف مطالعه عددي لوله هاي مدفون تحت اثر روانگرایی می باشد. از آنجایی که روش اجزا محدود با موفقیت نسبتا قابل قبولی براي مطالعه مسائل مربوط به استفاده شده است . در این پژوهش تغییرات ABAQUS ژئومکانیک بکار رفته ، جهت تحلیل عددي مورد نظر از نرم افزار المان محدود 6.10.1 چند فاکتور مهم در برابر نسبت اضافه فشار آب حفره اي در حین روانگرایی بررسی شده است .


کلمات کلیدي:

روانگرایی ، لوله مدفون، تحلیل عددي ، فشار آب حفره اي

نویسندگان :

حامد باوان پوري ، جهانگیر خزایی ، حسن شرفی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , لوله مدفون , تحلیل عددي , فشار آب حفره اي ,
:: بازدید از این مطلب : 861
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مقایسه رو شهای بدون شبکه و حجم محدود بر پا ه یی اجزای محدود در تعیین روانگرایی خاک اطراف خط لوله تحت بارگذاری زلزله


پدیده روانگرایي از جمله عوامل كليدی در پایداری لولههای مدفون تحت بارگذاری زلزله ميباشد، از این رو تعيين پتانسيل روانگرایي از اهميت ویژهای برخوردار است. وجود روشهای عددی متعدد مهندسين را در انتخاب روش مطلوب دچار سردرگمي ميسازد. در این مطالعه از روش برای تعیين روانگرایي خاک اطراف خط لوله مدفون به LRBF-DQ و روش مستقل از شبکه CVFEM حجم كنترل بر پا ه یی اجزای محدود وسيله كدنویسي به زبان مطلب استفاده شده است. نتایج عملکرد بهتر روش را نشان ميدهند.

کلمات کلیدی:

لوله مدفون ،LRBF-DQ ،روانگرایی ،CVFEM

نویسندگان :

عسکر جانعلیزاده (دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

علی وفائی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

سامان سلیمانی کوتنائی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لوله مدفون , LRBF-DQ , روانگرایی , CVFEM ,
:: بازدید از این مطلب : 975
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی روانگرایی بستر دریا در اطراف لولههای نفت وگاز تحت بارگذاری زلزله

با افزایش استفاده از لوله های فراساحل، بررسي كارآیي این لولهها در هنگام وقوع زلزله از اهميت ویژهای برخوردار ميباشد. از مهمتيرین عوامل آسيب رسان به لوله های انتقال نفت و گاز ميتوان به پدیده ي روانگرایي اشاره كرد. در این مطالعه برای بررسي روانگرایي از كد نویسي روش حجم كنترل بر پایه اجزای محدود به زبان مطلب استفاده شده است تا تاثير پارامترهای خاک نظير و نوع سيال درون لوله بر این پدیده بررسي گردد. نتایج حاصل از تحليل نقش مهم پارامترهای ذكر شده بر روانگرایي بستر را نشان ميدهد.


کلمات کلیدی:

لوله مدفون، حجم کنترل بر پایه اجزای محدود ، روانگرایی، بارگذاری لرزهای

نویسندگان :

عسکر جانعلیزاده (دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

علی وفائی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

سامان سلیمانی کوتنائی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لوله مدفون , حجم کنترل بر پایه اجزای محدود , روانگرایی , بارگذاری لرزهای ,
:: بازدید از این مطلب : 941
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددی رفتار لوله مدفون در خاک تحت تأثیرحرکت گسل امتداد لغز با روش اجزای محدود

از آن جا كه تغيير شکل دائمي زمين علت عمده خسارات وارد بر لولههای مدفون است، این موضوع مورد تحليل و بررسي بسياری محققين قرار گرفته است. ارورک و همکاران در سال 2009 برای درک بهتر و دقيقتر اندركنش لولههای مدفون در ناحيه گسل امتدادلغز، یک سری آزمایشات در برخي موارد اندركنش خاک و لوله را با دقت كافي در نظر نميگيرند . در این مقاله ASCE انجام دادند و نشان دادند كه فنرهای معادل آئين نامه مدل سازی شده و با نتایج آزمایش، مقایسه شده است. نتایج تحليل های اجزای محدود نشان دادندكه این ABAQUS آزمایش توسط نرم افزار روش با دقت خوبي مي تواند شرایط مدل آزمایشگاهي را شبيه سازی نماید. با انجام مطالعات پارامتری تأثير پارامترهایي مانند نسبت عمق دفن به قطر، سرعت اعمال جابه جایي گسل، زاویه جهت گيری لوله نسبت به گسل وتنش تسليم خاک در رفتارلوله بررسي شده است.


کلمات کلیدی :

لوله مدفون، گسل امتداد لغز، اندرکنش خاک و لوله، روش اجزای محدود

نویسندگان :

علی رضا فیوض (استادیار، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشکده مهندسی)

امین کشاورز (استادیار، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشکده مهندسی)

فریده حضرتی (دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشکده مهندسی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لوله مدفون , گسل امتداد لغز , اندرکنش خاک و لوله , روش اجزای محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1477
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین ضریب اصطکاک دینامیکی لوله مدفون و خاک

اصطکاک سطحي موجود ميان خاک و لوله، جزو عوامل موثر در رفتار دیناميکي خطوط لوله مدفون در خاكمي باشد. هدف این پژوهش تعيين ضریب اصطکاک خاک و لوله با یک روش نسبتا كم هزینه آزمایشگاهي مي باشد. خاک مورد استفاده در این تحقيق، ماسه بابلسر با چگالي بيشينه و كمين ه 1.67 ton/m1.45 و زاویه اصطکاک داخلي 33 درجه بود.آزمایش در چگالي نسبي 50 درصد انجام گرفت.خاک با روشریزش باراني از ارتفاع ton/m 3 و 3 70سانتيمتری داخل جعبه آزمایش ریخته مي شد تا تراكم نسبي 50 درصد حاصل شود. لوله های استفاده شده در این پژوهش از جنس آلومينيوم بودند. ضریب اصطکاک دیناميکي لوله و خاک، در این پژوهش در حدود 0.5 به دست آمد.


کلمات کلیدی:

لوله مدفون، اصطکاک سطحی لوله و خاک، ضریب اصطکاک، روش آزمایشگاهی

نویسندگان :

فردین جعفرزاده (دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، اتاق 4)

سید سجاد هادئی (دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران)

مرتضی رجبی گل(دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران)

هادی فرحی جهرمی (دانشجوی دکترا، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لوله مدفون , اصطکاک سطحی لوله و خاک , ضریب اصطکاک , روش آزمایشگاهی ,
:: بازدید از این مطلب : 1548
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددي ا ندرکنش لوله و خاك تحت اثر گسل امتداد لغز

یک چالش بزرگ در تحلیل و طراحی لوله هاي مدفون در برابر زلزله، مدلسازي اندرکنش خاك و لوله است که اکثراً از فنرهاي دوخطی معادل استفاده می شود. سختی این فنرها براساس کارهاي آزمایشگاهی ،ASCE طبق دستورالعمل "اُرورك" و "تروتمن" درشرایط دو بعدي بدست آمد هاند و براي کلیه حالات مانند اندرکنش لوله و خاك در محل گسل، که ماهیتی سه بعدي دارد تعمیم داده شده اند. آزمایشات جدیدي توسط "اُرورك" وهمکاران در سال 2009 درجهت سنجش مکانیزم اندرکنش خاك و لوله در محل گسل امتدادلغز انجام شد. هدف اصلی این مقاله مدلسازي می باشد که پس از مدل سازي وتائید نتایج، تحلیل حساسیت انجام ABAQUS عددي این آزمایشات توسط نرم افزار شده و پارامترهاي موثر خاك در اندرکنش خاك و لوله تشخیص داده می شوند.


کلمات کلیدي:

لوله مدفون، اندرکنش لوله و خاك، مدل عددي، نرم افزار ABAQUS

نویسندگان :

محمد شریفی پور (دکتراي ژئوتکنیک ، استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازي)

مهرزاد تحملی رودسري (دانشجوي دکتري زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

حامد جمشیدي (دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه رازي کرمانشاه)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لوله مدفون , اندرکنش لوله و خاك , مدل عددي , نرم افزار ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 1435
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 9 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

اندرکنش ديناميكي خاک و لوله های مدفون در پای شيرواني های ناپايدار به هنگام زلزله

در این مقاله، با استفاده از تحليل عددی و انجام تعدادی مطالعه پارامتریک، اثر زاویه شيرواني، عمق قرارگيری لوله و فشار داخلي آن بر روی اندركنش دیناميکي خاک و لوله با راستای عمود بر حركت شيب در شرایط وقوع زلزله مورد بررسي قرار گرفته است. مدلسازی عددی به صورت انجام شده كه در آن برای مصالح شيرواني، مدل الاستوپلاستيک موهر-كلمب و برای FLAC دوبعدی و با استفاده از نرمافزار تفاضل محدود المانهای تير، رفتار الاستيک خطي در نظر گرفته شده است. بارگذاری لرزهای به صورت بار هارمونيک سينوسي از كف به مدل اعمال شده است. نتایج بدست آمده از بررسي پارامترهای زاویه شيرواني و عمق لوله نشان ميدهد كه رابطه عمومي ویکساني در تمامي حالات بين افزایش زاویه شيرواني و افزایش نيروها در مقطع لوله وجود ندارد، بلکه بسته به عمق قرارگيری لوله شاهد نتایج متفاوتي خواهيم بود. با اعمال فشار داخلي و شبيه سازی خط لوله تحت فشار ملاحظه ميشود كه خمش و برش در لوله كاهش یافته ولي نيروی محوری آن افزایش ميیابد.

کلمات کلیدی :

لوله مدفون، اندرکنش دینامیکی خاک و لوله، شیب ناپایدار، زلزله، مطالعه پارامتریک 

نویسندگان :

حسین حکیمی نژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه
صنعتی امیرکبیر)

سید مجدالدین میر محمد حسینی (استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لوله مدفون , اندرکنش دینامیکی خاک و لوله , شیب ناپایدار , زلزله , مطالعه پارامتریک ,
:: بازدید از این مطلب : 1179
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثیر پارامترهای هندسی بر اندرکنش دینامیکی خاک و لوله های مدفون در پای شیروانی ها

از جمله پارامترهای هندسي تاثيرگذار بر عملکرد خطوط لوله مدفون عبوری از پای شيرواني ميتوان به قطر و عمق قرارگيری لوله و فاصله از پای شيرواني اشاره كرد. در این تحقيق با استفاده از تحليل عددی، تاثير این عوامل برروی لوله با راستای عمود بر حركت شيب در شرایط وقوع زلزله انجام شده كه در آن برای FLAC مورد بررسي قرار گرفته است. مدلسازی عددی به صورت دوبعدی و با استفاده از نرمافزار تفاضل محدود مصالح شيرواني، مدل الاستوپلاستيک موهر-كلمب و برای المان های تير، رفتار الاستيک خطي در نظر گرفته شده است. بارگذاری لرزه ای به صورت بار هارمونيک سينوسي از كف به مدل اعمال شده است. با فرض نسبت ثابت قطر به ضخامت، بررسي نتایج نشان ميدهد كه مقدار نيروها در مقطع، با قطر لوله رابطه مستقيم و با عمق قرارگيری آن رابطه عکس خواهد داشت. هرچه زاویه شيب بيشتر باشد، تاثير فاصله از شيرواني بر كاهش نيروها بيشتر خواهد بود و همچنين با افزایش عمق لوله، حداكثر نيروها در مقطع، در فاصله دورتری از پای شيرواني رخ مي دهند.

کلمات کلیدی :

لوله مدفون، پارامتر هندسی، شیب ناپایدار، زلزله، اندرکنش خاک و لوله.

نویسندگان :

سید مجدالدین میر محمد حسینی (استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

حسین حکیمی نژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه
صنعتی امیرکبیر)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لوله مدفون , پارامتر هندسی , شیب ناپایدار , زلزله , اندرکنش خاک و لوله ,
:: بازدید از این مطلب : 1526
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه