<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثر لای غیرخمیری بر رفتار ماسه لای دار در آزمایش برش ساده

خلاصه
در پژوهش حاضر، اثر افزودن لای غیرخمیری فیروزكوه بر مسیر تنش موثر و مقاومت برشي نمونههای لای دار ماسه استاندارد فیروزكوه به ازایمقادیر مختلف لای، در دامنه گستردهای از نسبت تخلخل و تنش موثر عمودی تحکیمي بوسیله آزمایشهای برش مستقیم ساده بررسي شدهاست.یافتههای تجربي این پژوهش نشان ميدهند كه افزایش نسبت وزني لای در ماسههای لای دار موجب كاهش مقاومت برشي این گونه خاک ها درشرایط زهکشي نشده ميگردد. همچنین افزایش نسبت وزني لای در خاک های ماسه ای تا یک مقدار مشخص، كه نسبت وزني آستانه نامیده مي-شود، موجب تضعیف مقاومت برشي این خاک ها در شرایط زهکشي نشده مي گردد. نتایج آزمایشگاهي نشان مي دهند كه افزایش نسبت وزني0 وزن / 0 وزن كل خاک، موجب كاهش مقاومت برشي خاک در شرایط حجم ثابت مي شود. با افزایش مقدار لای بیش از ۳ / لای غیر خمیری تا ۳كل خاک، مقاومت برشي زهکشي نشده خاک بهبود یافته و استعداد روانگرایي خاک هم در مقایسه با نسبتهای پایینتر لای كاهش ميیابد. بررس/ نشان ميدهد كه این شیب خط حالت بحراني به ازای مقدار نسبت وزني لای در دامنه صفر تا ۳ ،ecs-lnσ'v شیب خط حالت بحراني در صفحهكمابیش ثابت است و سپس افزایش مي یابد. در نهایت بر پایه بررسي های انجام شده، مقدار مشاركت فاز ریردانه در ساختار باربر خاک و تغییرات شاخص تردی در آغاز ناپایداری و پس از ناپایداری به ازای مقادیر مختلف لای تعیین شده است.


کلمات کلیدی:

ماسه . لای . نسبت وزنی ریزدانه . حالت بحرانی . نسبت تخلخل میان دانه ای

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , لای , نسبت وزنی ریزدانه , حالت بحرانی , نسبت تخلخل میان دانه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 99
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیشنهاد یک مدل رفتاری نوین برای شبیه سازی رفتار ناهمسان خاک های دانه ای

خلاصه
به دلیل اثر نیروی گرانش در زمان رسوب خاک، بافت خاک های دانه ای، چه به صورت طبیعي و چه ساخته دست انسان، در آغاز و پیش از اعمالبرش ناهمسان است. از سوی دیگر، بافت خاک با اعمال برش به توده خاک نیز به آرامي تغییر مي یابد تا به یک مقدار نهایي یکتا در حالت بحرانيبرسد. داده های تجربي موجود نشان مي دهند كه سختي، مقاومت برشي و رفتار تغییر شکلي خاكهای دانه ای به ناهمساني خاک وابسته اند. بررسيهای نظری و تجربي نشان داده اند كه تنسورهای بافت مرتبه دو مي توانند به خوبي برای كمي سازی ناهمساني خاک های دانه ای به كار برده شوند.در این مقاله، با معرفي یک تنسور بافت مرتبه دو و با مشاركت دهي عامل های وابسته به بافت خاک در فرمولبندی یک مدل رفتاری وابسته بهحالت برای خاک های دانه ای، توانمندی شبیه سازی رفتار ناهمسان خاک های دانه ای به مدل بخشیده شده است. در ادامه، توانایي مدل در شبیهسازی رفتار ناهمسان یک خاک دانه ای ارزیابي شده است.


کلمات کلیدی:

مدل رفتاری . ناهمسانی . ماسه . تنسور بافت . حالت بحرانی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل رفتاری , ناهمسانی , ماسه , تنسور بافت , حالت بحرانی ,
:: بازدید از این مطلب : 111
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی عددی و بررسی رفتار ماسه تحت نفوذ پرتابه

خلاصه
با توجه به موقعیت جغرافیایي ایران و واقع شدن در منطقه پرتنش خاورمیانه این نیاز ایجاد ميگردد كه توجه جدی به سیستم پدافند غیرعامل داشته باشیم. سازههای ژئوتکنیکي از قبیل خاكریزها، دیوار حائل، تونلها،شالودهها و سازههای مدفون در خاک كه از آن ميتوان به عنوان سازه امن استفاده كرد، نقش غیر قابل انکاری در بحث پدافند غیر عامل دارند. خاک یکي از دسترسترین و عموميترین مصالح در ساختارهای مختلف عمراني و نظامي همواره مورد توجه مهندسان بوده است. علت تمایل به استفاده از این نوع مصالح به دلیل ارزانتر بودن و نداشتن محدودیتهای دیگر مصالح برای انتقال بوده است.همین امر موجب شده تا با استفاده از پوششهای حفاظتي از جنس خاک ضمن كاهش هزینه امکان استتار هر چه بیشتر سازه فراهم شود.یکي از خطراتي كه انسان و سازههای امن را تهدید ميكند اصابت انواع پرتابه و نفوذ آن ميباشد. در این مقاله با استفاده از مدلسازی عددی به روش SPH در نرمافزار ABAQUS به بررسي میزان نفوذ پرتابه تحت پارامترهای مختلف پرداخته شدهاست.كه نتایج به دست آمده حاكي از آن است با افزایش مدول الاستیسیته و چگالي خاک عمق نفوذ كاهش و همچنین با كاهش زاویه نوک و افزایش طول پرتابه عمق نفوذ افزایش ميیابد.

کلمات کلیدی:

مدلسازی عددی . پرتابه . ماسه . ABAQUS . SPH 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی عددی , پرتابه , ماسه , ABAQUS , SPH ,
:: بازدید از این مطلب : 101
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر تسلیح لایه ی ماسه ای با ژئوگرید و ژئوتکستایل بر ظرفیت باربری بسترهای رسی نرم

خلاصه
ازجمله خاکهایی که برای احداث سازه بر روی آنها نیاز به بهسازی دارد، بسترهای رسی نرر اسرتا ایرن خراک هرا بررخف حالرتخشک، در حالت اشباع و رطوبت بالا دارای ظرفیت باربری کم و نشست زیادی میباشند و به سبب آن، موجب تغییرشکلهای مخرردر سازهی مستقر بر آنها میگرددا در این تحقیق، بهمنظور افزایش ظرفیت باربری خاک رس نرر ، از لایره هرا ی ماسره ای مسرل شرده براژئوگرید و ژئوتکستایل استفاده شده استا به این منظور از سره نروع ژئوگریرد GG1 ، GG2 و GG3 و دو نروع ژئوتکسرتایل GT1 وGT2  بهکار گرفته شده استا محل قرارگیری ژئوگریدها و ژئوتکستایلها در وسط لایهی ماسه و مرز دو لایهی رس نر و ماسره برودهاستا در آزمایشها از دستگاه CBR و پی دایرهای با قطر ٥۰ میلیمتر استفاده شده است و تغییرات فشار نشست نمونهها انردازه گیرری -شده استا نتایج نشان میدهند که تسلی لایهی ماسهای سطحی روی بستر رس نر با ژئوگریرد و ژئوتکسرتایل برر ظرفیرت براربری بسرتر رس نر میافزایدا همچنین استفاده از ژئوگرید موجب افزایش ظرفیت باربری بیشتری نسبت به ژئوتکستایل میگردد.


کلمات کلیدی:

رس نر . ماسه . ژئوگرید . ژئوتکستایل . CBR

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رس نر , ماسه , ژئوگرید , ژئوتکستایل , CBR ,
:: بازدید از این مطلب : 114
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر تثبیت با سیمان لایه ی ماسه ای بر ظرفیت باربری بستر رس نرم

خلاصه
امروزه بهدلیل کمبود زمین در مناطق شهری و افزایش روزمرهی قیمت آن، لزوم استفاده از زمینهای نامرغوب بیشازپیش نمود پیدامیکند. یکی از شرایط ژئوتکنیکی نامناسب، بسترهای رس نرم است. خاکهای رسی نرم در حالت خشک دارای مقاومت نسبتاًخوبی بوده لیکن با جذب رطوبت و در حالت اشباع، تا حد زیادی مقاومت خود را از دست میدهند. این امر سبب افزایش نشستهاو کاهش ظرفیت باربری خاک میشود. در این تحقیق مطالعات آزمایشگاهی بهمنظور ارزیابی تأثیر لایههای نازک ماسهای7 و 1۰ درصد سیمان بر /٥ ، ٥ ،2/ ٧ و 1۰ سانتیمتر و بهصورت تثبیتنشده و تثبیتشده با مقادیر ٥ /٥ ، ٥ ،2/ باضخامتهای مختلف ٥ظرفیت باربری رس نرم مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشها با بهکارگیری یک پی دایرهای به قطر ٥۰ میلیمتر و با استفاده ازدستگاه CBR انجام و تغییرات فشار نشست در حالتهای مختلف تا حداکثر نشست 2٥ میلیمتر اندازهگیری شده است. نتایج نشان -داده که بهکارگیری لایهی ماسهای بهصورت تثبیتنشده و تثبیتشده با سیمان موجب افزایش ظرفیت باربری بستر رس نرم شدهاست . ۸ برابری ظرفیت باربری بستر رس نرم / تثبیت لایهی ماسهای به ضخامت ٥ سانتیمتر و با 1۰ درصد سیمان موجب افزایش 2 میشود.


کلمات کلیدی:

تثبیت . ماسه . سیمان . رس نرم . CBR

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , ماسه , سیمان , رس نرم , CBR ,
:: بازدید از این مطلب : 114
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی ظرفیت باربری پی های نواری مجاور واقع برماسه

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

پی نواری . ماسه .توان باربری . مدلسازی عددی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی نواری , ماسه , توان باربری , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 131
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ظرفیت بیرون کشیدن انکرها در خاک های دانه ای

خلاصه
طی سی سال گذشته محققین بسیاری روش های تقریبی را برای برآورد ظرفیت بیرون کشیدن انکرهای خاکی ارائه کرده اند. طرح های جدید نیزمانند اکثر مطالعات گذشته که بطور تجربی بنا شده اند، بر اساس تجربه گرایی می باشند. جالب اینکه تحلیل های عددی معدودی، برای تعیینظرفیت نهایی بیرون کشیدن انکرها انجام شده اند. این مقاله نتایج حاصل از برآورد عددی دقیق ظرفیت نهایی انکرهای صفحه ای افقی و عمودیدر خاک های دانه ای را ارائه می دهد. مقادیر دقیق با استفاده از دو رویکرد عددی بدست آمده اند که براساس فرمول بندی المان محدود قضیه های حد پایین و بالای تحلیل محدود می باشند. برآورد عددی عامل گسیختگی نیز با استفاده از جایگزینی المان محدود، بمنظور مقایسه، بدستآمده است. نتایج براساس شکل و طرح های مختلف مقاومت خاک در قالب عوامل شکست ارائه شده و با راه حل های تجربی و عددی موجود مقایسه می شوند.


کلمات کلیدي:

انکر . ظرفیت بیرون کشیدن . عناصر محدود . آنالیز محدود . ماسه

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انکر , ظرفیت بیرون کشیدن , عناصر محدود , آنالیز محدود , ماسه ,
:: بازدید از این مطلب : 114
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ظرفیت بیرون کشیدن بلوک انکر در ماسه اشباع نشده

ها به کار می رود . این مقاله به بررسی تاثیر رطوبت ) یا درجه اشباع ( بر ظرفیتبیرون کشیدگی انکر بلوکی قرار گرفته در ماسه با سه درجه رطوبت متفاوت می پردازد . روش به کار رفته شامل کار عملی و محاسبات تحلیلی0 متر صورت / می باشد . کار عملی شامل آزمایش بیرون کشیدگی است که در آزمایشگاه بر روی انکرهای بلوکی بتنی درون ماسه در عمق 515/2 متری × 0/6× 0/ می گیرد . ماسه با استفاده از یک روش ته نشینی برای حصول اطمینان از تراکم یکدست و تجدید پذیر در جعبه ای با ابعاد 8ته نشین می شود. مواد به کار رفته با توجه به خواص شان مشخص شدند و تجهیزات به کار رفته پیش از استفاده تنظیم شدند . بار و جابجایی هایافقی و عمودی مربوط به آن ثبت شد، علاوه بر این مشاهدات و بررسی های مجازی بر روی بدنه خاک فروریخته انجام شده است. نتایج تجربی با محاسبات تحلیلی ) با استفاده از تئوری های Ranking , Coulomb , log spiral ( مقایسه شدند. تاثیر سه بعدی نیز بررسی می شود.


کلمات کلیدي:

بلوک انکر . بیرون کشیدگی . ماسه . جابجایی افقی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بلوک انکر , بیرون کشیدگی , ماسه , جابجایی افقی ,
:: بازدید از این مطلب : 141
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد لرزه ای دیوار حائل در زلزله های مختلف در خاک های ماسه ای و ماسه ای لای دار

خلاصه
کاربرد سازه های دیوار حائل بسیار وسیع بوده، و به خصوص در مناطقي که استفاده از زمین محدود مي باشد، ضرورت بالابردنکاربری زمین، منجر به ساخت دیوارهای حائل واقع در مناطق حساس در طي سالیان دراز شده است. زلزله ها در گذشته موجب تغییرمکان های دائمي سازه ها شده اند. پاسخ دینامیکي حتي ساده ترین انواع سپرها کاملا پیچیده است. اثر مخرب زلزله ها مساله را مهمتر مي کند. زلزله تاثیرات نامطلوبي در افزایش فشار محرک و کاهش فشار مقاوم مي گذارد. در این پژوهش با نرم افزار تفاضل محدودFLAC مبتني بر روش تنش موثر، تاثیر پارامترهای زلزله بر تغییرشکل جانبي دیوار حائل مورد ارزیابي قرار گرفته است. همچنین دونوع خاک ماسه ای با تراکم های مختلف ، در مدل را در معرض دو زلزله مختلف بم، طبس قرار داده شده است. نتایج نشان مي دهد کهعدم توجه به تحلیل دینامیکي دیوار حائل در مناطق با لرزه خیزی بالاو انجام تحلیل های استاتیکي و شبه استاتیکي مي تواند بیش ازحد محافظهکارانه بوده و همچنین عملکرد مناسبي از دیوار حائل نشان نمي دهد. مقدارتغییر شکلهای افقي بزرگتری در طول زلزلهطبس نسبت به زلزله بم دیگر ایجاد ميشود، که بستگي به پارامتر های زلزله مي تواند داشته باشد.


کلمات کليدی:

دیوار حائل . زلزله . ماسه . تغييرشکل جانبی دیوار .  FLAC .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حائل , زلزله , ماسه , تغييرشکل جانبی دیوار , FLAC , ,
:: بازدید از این مطلب : 319
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر فرایند های بیولوژیکی بر مقاومت برشی خاک های ماسه ای به کمک آزمایش برش مستقیم

خلاصه
در این مقاله تاثیر فعالیت باکتری های خانواده باسیلوس به عنوان یکی از فراوانترین میکروارگانیسم های موجود در خاک بر مقاومت برشی خاکهای ماسه ای مورد مطالعه قرار گرفته است . باسیلوس ها در خاک با مصرف اوره ایجاد محیط قلیایی میکنند که این امر شرایط را برای ایجاد ورسوب کلسیت مساعد میکند . رسوبات کلسیت با نشست روی سطح دانه ها و ایجاد نوعی پیوند بیولوژیکی شیمیایی بین ذرات خاک باعث تغییر -در خصوصیات مهندسی و رفتار خاک میشوند . در این تحقیق نمونه ها از ماسه های عبوری از الک شماره 03 و مانده روی الک شماره 033استفاده شده است . برای سنجش توان باکتری در بهسازی نمونه ماسه ای ، تغییرات مقاومت برشی نمونه به کمک دستگاه برش مستقیم از نوعکنترل کرنش ، قبل و بعد از افزودن باکتری مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج این پژوهش تاثیر مثبت فعالیت میکروارگانیسم ها بر مقاومت برشی خاک ماسه ای را بخوبی اثبات میکند .


کلمات کلیدی:

بهسازی . تثبیت خاک . مقاومت برشی . ماسه 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی , تثبیت خاک , مقاومت برشی , ماسه ,
:: بازدید از این مطلب : 330
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 آبان 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه