<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پیش بینی پتانسیل روانگرایی خاك با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)

خلاصه
(Cu) ضریب یکنواختی منحنی دانه بندي ،(F.C) درصد ریزدانه ،(DR) در تحقیق حاضر رابطهي بین مشخصات اولیه خاك شامل تراکم نسبیبا انرژي کرنشی لازم براي شروع روانگرایی در خاکهاي سیلتی و ماسهاي (σmean´) و تنش محصور کننده میانگین اولیه (D اندازه متوسط ذرات ( 50مورد بررسی قرار گرفته است. براي آموزش و کنترل مدل از 284 مجموعهي اطلاعاتی بدست (SVM) با استفاده از تکنیک ماشین بردار پشتیبانآمده از آزمایشات سه محوره ، برش مستقیم و همچنین اطلاعات ثبت شده در زمان وقوع زلزله در نقاط مختلف جهان استفاده شده است. براي ارزیابیمیزان دقت مدل از شاخص هاي آماري مانند ضریب تبیین ، میانگین خطاي مطلق و میانگین مربعات خطا استفاده شده است ونتیجه حاصله با دیگررابطه هاي بدست آمده مقایسه شده است که نشان میدهد رابطهي بدست آمده با این تکنیک داراي خطاي کمتري نسبت به سایر روشها میباشد.


کلمات کلیدي:

روانگرایی . انرژي کرنشی . ماشین بردار پشتیبان

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , انرژي کرنشی , ماشین بردار پشتیبان ,
:: بازدید از این مطلب : 83
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی شاخص فشردگی خاکهاي رسی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)

خلاصه
که براي محاسبه میزان نشست تحکیمی کاربرد دارد و پارامترهاي دیگر خاك از جمله رطوبت (Cc) در تحقیق حاضر رابطهي بین شاخص فشردگیدر خاك هاي رسی با (Gs) وچگالی ذرات جامد (e) تخلخل خاك ، (PI) دامنه خمیري خاك ،(LL) حد روانی خاك ، (Wn) طبیعی خاكمورد بررسی قرار گرفته است. از 125 مجموعهي اطلاعاتی بدست آمده از آزمایشگاههاي شمال (SVM) استفاده از تکنیک ماشین بردار پشتیبانکشور براي آموزش و کنترل مدل استفاده شده است . براي ارزیابی میزان دقت مدل از شاخص هاي آماري مانند ضریب تبیین ، میانگین خطاي مطلق و میانگین مربعات خطا استفاده شده است ونتیجه حاصله با دیگر رابطه هاي بدست آمده مقایسه شده است.


کلمات کلیدي:

شاخص فشردگی . نشست تحکیمی . ماشین بردار پشتیبان

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شاخص فشردگی , نشست تحکیمی , ماشین بردار پشتیبان ,
:: بازدید از این مطلب : 74
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه مدلی برای پیشبینی عملکرد روده درها بر اساس نرخ حفاری آنی و انرژی ویژه با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان

چکیده
ماشینهای بازویی حفر تونل )رودهدرها( از آن دسته از ماشینهایی میباشند که قابلیت و انعطافپذیری بینظیری در حفاریمکانیکی تشکیلات سنگی نرم تا مقاومت متوسط را دارا میباشند، از این رو به طور گسترده در معدنکاری زیرزمینی و تونلسازیمورد استفاده قرار میگیرند. ارزیابی و پیشبینی عملکرد رودهدرها عاملی بسیار مهم در کاربرد موفقیت آمیز آنها محسوب میشود.هدف اصلی این مقاله، ارائه مدلی برای پیشبینی عملکرد ماشینهای رودهدر بر اساس نرخ حفاری آنی و انرژی ویژه با استفاده ازپارامترهای مقاومت کششی، مقاومت فشاری تکمحوری سنگ بکر، شاخص کیفیت سنگ و زاویه بین امتداد تونل و صفحاتناپیوستگیها انجام شده است. برای این منظور دادههای معدن زغالسنگ طبس، از یک بانک اطلاعاتی جامع با قابلیت اعتماد بالا ازعملکرد رودهدرها و خصوصیات ژئومکانیکی تشکیلات سنگی مورد حفاری در تحلیل و بررسی دقیق مورد استفاده قرار گرفته است.پیشبینی نرخ حفاری آنی و انرژی ویژه با استفاده از مدلسازی ماشین بردار پشتیبان به عنوان یک روش هوشمند مصنوعی در حلمسائل رگرسیون و طبقهبندی انجام شده است. نتایج مدلسازی نشان میدهد که ارتباط بسیار خوبی بین نرخ حفاری آنی و انرژی0 وجود دارد. همچنین مقدار مربع ضریب همبستگی / ویژه مجموعه آموزش و متغیرهایسازنده مدل با مربع ضریب همبستگی 330 بدست آمد که نشاندهنده توانایی بالای مدل / برای دادههای مجموعه آزمون برابر 33 در پیشبینی نمونههای خارج از آن است.


واژه های کلیدی:

عملکرد رودهدر . انرژی ویژه . معدن زغالسنگ طبس . ماشین بردار پشتیبان .

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عملکرد رودهدر , انرژی ویژه , معدن زغالسنگ طبس , ماشین بردار پشتیبان , ,
:: بازدید از این مطلب : 608
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پایش سلامت سازها مبتنی بر روش های احتمالاتی با استفاده از مدل جایگزین ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات موجکی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

عیب یابی سازه ها . عدم قطعیت . مدل جایگزین . ماشین بردار پشتیبان . کرنل موجی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عیب یابی سازه ها , عدم قطعیت , مدل جایگزین , ماشین بردار پشتیبان , کرنل موجی ,
:: بازدید از این مطلب : 325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی به کمک ماشین بردار پشتیبان

پدیده ی روانگرایي، كه عموماٌ در خاكهای ماسهای شل اشباع رخ ميدهد از اهميت بسزایي در جابجایيهای مخرب زمين در حين زلزله برخوردار است. روشهای متعددی برای شناسایي وارزیابي مخاطرات ژئوتکنيکي ناشي از این پدیده پيشنهاد گردیده است كه یکي از این روشها، به كارگيری روش پيش بيني جابجایيهای روانگرایي است. استفاده از ماشين بردار پشتيبان به عنوان یک روش تکنيک محاسباتي نرم  در  علوم مهندسي از جمله ژئوتکنيک در ساليان اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. برای مدلسازی ماشين بردار پشتيبان از یکسری دادههای شواهد  تاریخي بر مبنای 18 ركورد زلزله و جابجایيهای اندازهگيری شده استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی در مقایسه با نتایج بدست آمده از شواهد تاریخي تطابق خيلي مناسبي را نشان داده كه استفاده از این روش را تضمين ميکند. در انتها نتایج با سایر روابط ادبيات فني گذشته مقایسه گردید كه افزایش دقت این روش نسبت به روشهای قبلي را نشان ميدهد.


کلمات کلیدی:

روانگرایی، گسترش جانبی، محاسبات نرم، ماشین بردار پشتیبان

نویسندگان :

فردین میرزایی گامیزجی (کارشناس ارشد خاک و پی، شهرداری اسلام آباد غرب)

حسن شرفی (دکتری خاک و پی، دانشگاه رازی)

سعید شعبانلو (دکتری هیدرولوژی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)

احسان حق شناس (کارشناس ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , گسترش جانبی , محاسبات نرم , ماشین بردار پشتیبان ,
:: بازدید از این مطلب : 1610
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه