<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عددی تغییرمکان پوشش تونل بر اثر اجرای گودبرداری مجاور با آن

خلاصه
امروزه با گسترش فضاهای شهری و رواج بلند مرتبه سازی، اجرای گودبرداریهای عمیق به منظور تامین پارکینگ و سایر تاسیسات مورد نیازساختمانهای مذکور، افزایش قابل توجهی یافته است. همچنین با توسعه خطوط مترو، استفاده از فضاها و تاسیسات زیرزمینی نیز رو به گسترش است.با توجه به محدودیت فضاهای شهری، گاها ممکن است که اجرای یک گود عمیق در مجاورت با یک سازه زیرزمینی قرار گیرد. در چنین مواردیممکن است که اجرای گود عمیق اثرات نامطلوبی روی سازه زیرزمینی مجاور داشته باشد. در این تحقیق به منظور بررسی اثر گودبرداری بر رویتغییرمکان پوشش تونل مجاور با آن، یک گودبرداری به عمق 51 متر در مجاورت با تونلهای MRT که جهت احداث بیمارستانی در کشورسنگاپور اجرا شده است، مورد مطالعه قرار گرفت. این گود با استفاده از نرمافزار المان محدود PLAXIS مدل شد و نتایج حاصل از مدلسازیعددی با نتایج حاصل از مانیتورینگ مورد مقایسه قرار گرفت. بررسیها نشان داد که نتایج حاصل از مدلسازی عددی تطابق خوبی با نتایج حاصل از مانیتورینگ در برآورد مقادیر تغییرمکانهای افقی پوشش تونل دارد.


کلمات کلیدی:

گودبرداری عمیق . تغییرمکان تونل . مانیتورینگ . مدلسازی عددی . نرم افزار PLAXIS

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری عمیق , تغییرمکان تونل , مانیتورینگ , مدلسازی عددی , نرم افزار PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 928
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 18 خرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نقش مدل رفتاری در پیش بینی جابجایی ناشی از حفر تونل در محیط شهری

چکیده
احداث تونل همواره با ایجاد تغییراتی در محیط اطراف همراه بوده که این تغییرات بصورت نشست در سطح زمین نمود پیدا می کند. این مسئله در نواحی شهری به دلیل عمق کم و سست بودن زمین از اهمیت ویژه برخوردار است. انتخاب مناسب ترین مدل رفتاری برای استفاده در تحلیل های عددی از میان مدل های رفتاری متفاوت موجود برای توصیف رفتار مکانیکی خاک، مرحله ای اساسی در تحلیل های عددی بشمار می رود، که این مسئله موضوع اصلی این مقاله را و با استفاده T تشکیل می دهد. در این مقاله مدل سازی عددی جابجایی های ناشی از حفر تونل امیرکبیر در بخش 4 از روش عددی تفاضل محدود انجام شده است. مدل سازی عددی مطابق با شرایط واقعی اجرایی تونل و برای مدل های رفتاری متفاوت شامل مدل موهر کولمب، مدل کرنش سخت شونده استاندارد، و مدل سخت شونده در کرنش های کوچک انجام صورت گرفته است. در ادامه نتایج حاصل از تحلیل عددی با نتایج مانیتورینگ مقایسه شده و بهترین مدل رفتاری برای توصیف جابجایی های ناشی از حفر تونل امیرکبیر پیشنهاد شده است. نتایج تحلیل های عددی با استفاده از مدل های رفتاری متفاوت نشان می دهند، استفاده از مدل های پیشرفته که خواص غیرخطی، قبل از شکست و سختی بالای خاک تحت کرنش های کوجک را در نظر می گیرند، می تواند پیش بینی جابجایی ها را در حد قابل قبولی بهبود بخشد. در نهایت با توجه به نتایج حاصل از مانیتورینگ، منطبق ترین مدل رفتاری برای توصیف رفتار خاک انتخاب شده است.

کلمات کلیدی:

تونل شهری . زمین سست . مدل های رفتاری . مانیتورینگ

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل شهری , زمین سست , مدل های رفتاری , مانیتورینگ ,
:: بازدید از این مطلب : 478
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه و بررسی چگونگی عبور دستگاه حفاری مکانیزه EPB از کنار پایه شمعهای مونوریل مطالعه موردی پروژه خط A مترو قم

چکیده
 قطار شهری قم یکی از عمدهترین A تونلهای شهری همواره در حین عبور از مسیر خود با موانعی روبرو میشوند که در پروژه خط موانع آن عبور دستگاه مکانیزه در فاصله کمتر از 30 سانتیمتری از کنار پایههای مونوریل احداث شده در شهر قم میباشد. در این بر روی پایههای شمعهای مونوریل، EPB مقاله با مطالعه و بررسی موردی تأثیر مستقیم حفاری تونل مکانیزه با دستگاه آ سیب های احتمالی قبل از ر سیدن د ستگاه به سینه کار و ن ش ست های احتمالی پایههای مونوریل پس از عبور د ستگاه تعیین و راهکارهایی ارائه گردیده است، که میتواند در پروژههای مشابه مورد استفاده قرار گیرد. چگونگی عبور دستگاه از کنار پایه شمعها، حاصل تلفیق استفاده از روشهای عددی سه بعدی و روشهای تجربی است که میباشد. سپس با خروجی بدست آمده از تحلیل عددی بهترین راهکار عبوری FLAC3D نرمافزار استفاده شده در تحلیل عددی تعیین گردید و تصمیمات متناسب در حین عبور دستگاه اتخاذ گردید که در انتهای مق اله اقدامات انجام شده با برداشت های ابزار دقیق ارزیابی گردید تا میزان کارایی راهکار و اقدامات با مانیتورینگ تعیین گردد.

واژههای کلیدی:

دستگاه EPB . پایههای مونوریل . تحلیل عددی . راهکار . مانیتورینگ

نویسندگان :

محمد جواد رستمی  ، عبدالحسین عاشوریان

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دستگاه EPB , پایههای مونوریل , تحلیل عددی , راهکار , مانیتورینگ ,
:: بازدید از این مطلب : 577
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 بهمن 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه