<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحليل لاینينگ نهایی تونل هاي مترو در مقابل زلزله (مطالعه موردي: خط 6 مترو تهران)

چكيده
سازه های زیرزمینی از جمله تونل های راه و راهآهن، تونلهای مترو، نیروگاه های برق آبی زیرزمینی که شریانهای حیاتیجامعه محسوب می شوند از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و تحلیل پایداری و مقاوم سازی آنها در مناطق لرزه خیز امریضروری است. طراحی لرزه ای برای تونل های مترو حفر شده در خاک نرم با توجه به اینکه کشور ما بروی کمربند زلزله خیزیقرار دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این تحقیق به منظور آنالیز دینامیکی تونل خط 6 اطلاعات شتابنگاشت بعنوانزلزله مبنا مورد استفاده قرار می گیرد. سپس باتوجه به اطلاعات بدست آمده از طبقه بندی خطر زلزله در شهر تهران، زلزلهموردنظر بصورت مقایس شده در نرم افزار FLAC2d به مدل ایجاد شده از تونل اعمال می گردد. هدف اصلی از این تحقیق،شبیه سازی عددی تاثیر بارهای لرزه ای بر روی تونل خط 6 متروی تهران است. با مدلسازی عددی،تاثیر بارگذاری لرزه ای برعملکرد و پایداری سیستم نگهداری، و جابچایی پیرامون فضا و تنشهای تولیده شده مورد بررسی قرارمیگیرد. در پایان وضعیت سیستم نگهداری پایداری تونل نسبت به بارگذاری دینامیکی حسب نتایج حاصل از شبیه سازی ارائه شده است.


واژه هاي کليدي:

زلزله . لاینینگ . مترو . تحلیل

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , لاینینگ , مترو , تحلیل ,
:: بازدید از این مطلب : 405
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین حریم تاثیرپذیری تونلهای قطار شهری ناشی از ساخت و سازهای روسطحی مطالعه موردی مترو شیراز

چكیده
افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن نیازهای اجتماعی منجر به توسعه شهرها با اولویت توجه به زیرساخت ها و راههای ارتباطی میشود. در اینمیان استفاده از شبکههای ارتباطی زیرزمینی بمنظور یک راهحل اساسی در سفرهای درون شهری از اهمیت ویژهای برخووردار مو یباشود . در ایو نمیان تاثیرتصمیمات شهرسازی بر اینگونه سازههای زیرزمینی تحت عنوان حریم تاثیرپذیری تونلهوا ی قطوار شوهر ی ناشو ی از سواخت و سوازه ایروسطحی بسیار مهم میباشد. عمده تحقیقات انجام شده تاکنون در بررسی اثرات حفاری تونلها بر روی سازههای رو سطحی و تعیین ضوابطی درخصوص اثرات تخریبی بر روی سازه متمرکز گردیده است. همچنین در برخی مطالعات به اثرات گودبرداریهای انجام شده بر روی تونلها پرداختهشده است. در مقاله حاضر اثر ساز و ساز های آتی بر تونلهای خط 2 قطار شهری شیراز مورد مطالعه قرارگرفته است.روش انجام تحقیق صورت گرفته به این شرح میباشد: بررسی ژئوتکنیکی مسیر تونل و انجام طبقهبندی و تیپ بندی با لحاظ نموودن پارامترهوا یژئوتکنیکی موثر، بررسی هندسه و موقعیت تونلهای مترو در عمق و تیپ بندی آنها، بررسی شهرسازی و تیپ بندی بارگذاری، مدلسواز ی و آنوالیزعددی، کنترل نتایج، تعیین آستانه های تعریف شده و درنهایت استخراج معیارهای کاربردی.در انجام مراحل ذکر شده، معیارهای کنترلی پایداری تونل در سه بخش عمده ظرفیت برشی، ظرفیت خمشی و تغییرشوکل مجواز تعریوف گردیود .این معیارها در نهایت منجر به تعریف سه فاصله حریم گردیده است: حریم اول به فاصله 6 متر از بر تونل، حریم دوم از انتهای حریم اول تا فاصوله05 متر از محور تونلها و حریم سوم خارج از حریم دوم. در حریم اول اجازه هیچگونه ساخت و سازداده نشده و در حریم دوم اجازه ساخت و سازتا میزان تنش مجاز خاک روی سطح به میزان ارائه شده بین 65 تا 256 کیلونیوتن بر مترمربع و درحریم سوم به میزان تنش مجاز خاک محول داده شده است.


واژه های کلیدی:

حریم . مترو . ساخت و ساز . تونل . تغییر شکل

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حریم , مترو , ساخت و ساز , تونل , تغییر شکل ,
:: بازدید از این مطلب : 539
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 6 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفی یک رابطه ی هوشمند برای پيش بينی نشست سطح ناشی از حفرتونل های مترو

چكيده
هدف از انجام این تحقيق، پيشنهاد یک رابطهی هوشمند برای پيشبينی نشست سطح زمين در اثر حفر تونلهای مترو میباشد. پارامترهایمتعددی بر روی نشست سطح تونلها تأثيرگذارند که گنجاندن تمامی آنها در روشهای مرسوم تجربی ممکن نبوده است. بنابراین در این مقاله، بابکارگيری روش GEP ، توانایی این روش هوشمند برای پيشبينی نشست سطح بررسی میشود. در این بررسی، بر اساس اطلاعات 8 تونل مترو درسطح جهان که با روش NATM و در محيط خاکی مشابه حفر شدهاند رابطهای توسط GEP ارائه شد. برای ساخت این رابطه، پارامترهایمقاومتی و هندسی سازه )چسبندگی ) C (، زاویه اصطکاک داخلی ) ø ( و مدول الاستيسيته ) E ( خاک؛ عمق ) Z ( و قطر ) D ( تونل( بهعنواپارامترهای وابسته و مقدار نشست سطح ) S ( بهعنوان پارامتر مستقل درنظر گرفته شدند. در مجموع 35 دسته داده از تحقيقات گذشته جمعآوریشد که مقادیر نشست سطح موجود در آنها بهکمک مدلسازی عددی )نرمافزار FLAC2D ( محاسبه گردید. 04 دسته داده برای ساخت رابطهیهوشمند و 15 دسته داده برای ارزیابی عملکرد آن بکار گرفته شد. رابطهی ارائه شده از دقت مناسبی برخوردار بود بطوریکه ضریب تعيين ) R2 ) / آن برابر 0544 میباشد. بنابراین این رابطه برای پيشبينی نشست سطح سایر متروهای مشابه پيشنهاد میشود.


واژه های کليدی:

نشست سطح . مترو . NATM . FLAC . GEP

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست سطح , مترو , NATM , FLAC , GEP ,
:: بازدید از این مطلب : 445
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاهش آسيب رسانی به سامانه های قطار شهری با رعایت اصول پدافندغيرعامل

چكيده
در این مقاله ابتدا به نقش سامانه قطار شهری به عنوان یکی از سیستمهای مهم و پرترافیک در سیستم حمل نقل شهری پرداخته میشود. در ادامهضرورت و اهمیت موضوع پدافندغیرعامل بررسی و از اهداف محوری ذفاع غیرعامل شامل افزایش بازدارندگی، کاهش آسیبپذیری، تداومفعالیتهای ضروری، ارتقا پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی نامبرده شده و در انتها نیزبکارگیری و تاثیراهداف محوری ذکر شده بر سامانه قطار شهری مورد تاکید قرار میگیرد. در ادامه اهداف پدافند غیرعامل درسامانه قطار شهری مورد بررسی قرارگرفته و تاثیر رعایت اصول پدافند غیرعامل در سامانه قطار شهری که منجر به مواردی از جمله گسترش فضاهای پناهگاهی درتمامی سطح شهر،افزایش ایمنی سرمایه های انسانی وکاهش خسارات جانی، امکان تداوم فعالیتهای ضروری شهر حتی در شرایط تهاجم دشمن و ... میشود ارائهمیشود. با توجه به انواع تهدیدات نظامی و سخت، تهدیدات مردم محور و تهدیدات فناوری پایه، دلایل تحول تهدیدات از جنگ سخت به جنگ نرمبررسی شده و سپس اجزای سامانه قطار شهری معرفی و ارکان اصلی مورد حفاظت در سامانه قطارشهری ارائه میشود. بررسی تهدیدات وارده برخطوط حمل و نقل ریلی)مترو( بر اساس انواع تهدیدات در طول چند دهه اخیر بررسی شده و جهت گیری تهدیدات در سالهای اخیر مشخص میشود. در انتهای مقاله نیز شاخصهای ارزیابی، ارزیابی و تحلیل تهدیدات و آسیبپذیری سامانه قطار شهری ارائه شده است.


واژههای کليدی:

پدافندغیرعامل . مترو . تونل . ایستگاه

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پدافندغیرعامل , مترو , تونل , ایستگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 539
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل لاینينگ نهایی تونل هاي مترو در مقابل زلزله (مطالعه موردي: خط 6 مترو تهران )

چكيده
سازه های زیرزمینی از جمله تونل های راه و راهآهن، تونلهای مترو، نیروگاه های برق آبی زیرزمینی که شریانهای حیاتیجامعه محسوب می شوند از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و تحلیل پایداری و مقاوم سازی آنها در مناطق لرزه خیز امریضروری است. طراحی لرزه ای برای تونل های مترو حفر شده در خاک نرم با توجه به اینکه کشور ما بروی کمربند زلزله خیزیقرار دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این تحقیق به منظور آنالیز دینامیکی تونل خط 6 اطلاعات شتابنگاشت بعنوانزلزله مبنا مورد استفاده قرار می گیرد. سپس باتوجه به اطلاعات بدست آمده از طبقه بندی خطر زلزله در شهر تهران، زلزلهموردنظر بصورت مقایس شده در نرم افزار FLAC2d به مدل ایجاد شده از تونل اعمال می گردد. هدف اصلی از این تحقیق،شبیه سازی عددی تاثیر بارهای لرزه ای بر روی تونل خط 6 متروی تهران است. با مدلسازی عددی،تاثیر بارگذاری لرزه ای برعملکرد و پایداری سیستم نگهداری، و جابچایی پیرامون فضا و تنشهای تولیده شده مورد بررسی قرارمیگیرد. در پایان وضعیتسیستم نگهداری پایداری تونل نسبت به بارگذاری دینامیکی حسب نتایج حاصل از شبیه سازی ارائه شده است .


واژه هاي کليدي :

زلزله . لاینینگ . مترو . تحلیل

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , لاینینگ , مترو , تحلیل ,
:: بازدید از این مطلب : 436
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

هم پیوندی مترو و پارکینگ در خلق کاربرد فضاهای زیر زمینی شهری ( پایلوت مورد مطالعه خیابان جلال آل احمد)

چکیده
 انگیزه راهیابی به این پژوهش، اهمیت تخصصی علم طراحی شهری در چندبعدی بودن، بینابینی و تعامل آن با حوزه سد و تونل میباشد. افزایش حجم اتومبیل به تبع آن کمبود فضای پارک و بازخوانی مجدد طرحهای جامع زیرزمینی در کلانشهرها آمیختگی این دو حوزه را بیش از پیش بیان میدارد. حمل و نقل و فضاهای عمومی از کاربردهای اصلی فضاهای زیرزمینی میباشند. آمیزش مترو و پارکینگ به عنوان مفصل تغییر حالت سفر، تبلور میانافزای فضائی و مکانی را میآفریند. انطباق اهداف و نیازهای هر دو حوزه پیش درآمدی است برای ساخت نظریه همپیوندی مترو و پارکینگ در خلق کاربرد فضاهای زیرزمینی شهری. فضای ابداع شده از ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تحلیل میگردد و سپس الگوهای راهبردی با روش تحقیق توصیفی– تحلیلی در هر یک از ابعاد استخراج میگردد. این فرآیند در رهاورد نوین خود تئوریها را در منطقه 6 شهرداری تهران خیابان جلال آل احمد به بوته آزمایش میگذارد تا امکان آفرینش ارائه الگوی پارکینگهای زیرزمینی در همپیوندی با مترو را فراهم آورد.


واژههای کلیدی:

کاربرد فضاهای زیرزمینی . پارکینگ . مترو . مفصل ارتباطی زیرزمینی . خیابان جلال آل احمد

نویسندگان :

علی خلیلی  ، مرضیه نورمحمدی  ، علی طهرانچی

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کاربرد فضاهای زیرزمینی , پارکینگ , مترو , مفصل ارتباطی زیرزمینی , خیابان جلال آل احمد ,
:: بازدید از این مطلب : 363
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نقش کار آمدي مجتمع هاي ایستکاهی مترو در بهبود کیفیت زندگی شهري با تاکید بر توسعه پایدار

خلاصه
با توجه به رشد سرسام آور جمعیت،توسعه شهرها ،افزایش ترافیک و نیز متعاقب آن افزایش هزینه هاي اقتصادي،اجتماعی و زیست محیطی ، نیازبه راه حلی براي رفع معضلات فوق احساس می شود.در این میان مترو یا توسعه حمل و نقل زیرزمینی به عنوان یکی از وسایل حمل و نقل عمومی ، در حل مشکلات کمک بسیاري به بشر کرده است. با توجه به مزیت هاي استفاده ازمترو مانند سرعت ، قیمت مناسب ، آسایش ، امنیت و ... پتانسیل ویژه اي در ایستگاههاي مترو به منظور خلق مجتمعهاي چند منظوره تجاري،اداري،تفریحی،فرهنگی و....ایجاد شده است که بهرهگیري مناسب از این قابلیتها و فرصتها زمینه ساز توسعه ي پایدار است. شایان ذکر است که مزیت اصلی ایجاد و توسعه این مجتمعهاي ایستگاهی افزایش مطلوبیت استفاده از مترو است که به کاهش سفرهاي درون شهري و در نتیجه پاکی محیط زیست،کاهش هزینه هاو همچنین درآمدزایی منجر می شود.چراکه در این صورت ایستگاه متروبه عنوان مقصد حرکت نیز ایفاي نقش میکند. این نوشته از گونه پژوهش استدلال – منطقی است که روش پژوهش در آن ، بهره گیري از تعقل براي تبیین روابط و درك اجزاء یک سامانه ذهنی است. هدف این پژوهش، بررسی توان بالقوه مجتمع هاي ایستگاهی در رفع مشکلات زندگی شهري است و فرضیه آن این است که این مجتمع هاي ایستگاهی می توانند راه حلی براي رفع مشکلات اقتصادي ،اجتماعی و زیست محیطی باشند. چرا که توان بهبود کیفیت زندگی شهري را دارا می باشند.


کلمات کلیدي:

مترو ،ایستگاههاي مترو،توسعه پایدار، مجتمعهاي ایستگاهی،اقتصاد،اجتماع،محیط زیست

نویسندگان :

الهام ابراهیمی ، سمیرا رحیمی اتانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مترو , ایستگاههاي مترو , توسعه پایدار , مجتمعهاي ایستگاهی , اقتصاد , اجتماع , محیط زیست ,
:: بازدید از این مطلب : 524
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و ارائه راهکار در جهت افزایش ایمنی سیستم هاي قطار سبک شهري و مونوریل

چکیده
ایمنی سیستم هاي حمل و نقل از موارد بسیار مهم در دوران پس از راه اندازي آن است. امروزه با استفاده روزافزون از سیستم هاي حمل و نقل ریلی توسط مردم و همچنین بحث استفاده بیشتر ازاین سیستم ها در کشورمان ، ضرورت استفاده از تجهیزات ایمنی و امنیتی در قطار هاي شهري و ایستگاه ها احساس شده است. البته حمل و نقل ریلی و بویژه سیستم هاي ریلی از نوعمونوریل و یا قطار سبک شهري یکی از ایمنی ترین سیستم هاي حمل و نقل محسوب می شوند ، آزمون هاي انجام شده براي سیستم هاي حمل و نقل سطحی که توسط کمیته تاسیسات همگانی کالیفرنیاي آمریکا انجام شده نشان می دهد که سیستم قطار سبک شهري بطور نسبی ایمن است به خصوص زمانی که با سیستم هاي دیگر حمل و نقل مقایسه می گردد. 47 درصد تصادفات قطار سبک دنیا در اثر انحراف از مسیر موتورسواران و در نتیجه قرار گرفتن آنها در مسیر حرکت قطار سبک است. علت دوم تصادفات قطار سبک شهري ، عدم توجه وسایل نقلیه موتوري و عبور از چراغ راهنمایی و تقاطعات در زمان رسیدن قطار است. علت سوم ناشی از تفکر نادرست برخی از افراد است که می پندارند که در مسیرهایی که پیاده رو وجود ندارد مسیر قطار هاي سبک ایمن ترین محل براي عابر پیاده است که این مسئله منجر به کشته یا مجروح شدن این افراد می شود در سیستم مونوریل به دلیل جدا بودن از ترافیک شهري احتمال برخورد بین قطار و عابر پیاده یا وسایل نقلیه دیگر وجود ندارد به همین دلیل ایمنی مونوریل از لحاظ ترافیکی بالاتر از قطار سبک شهري است. اگرچه ضریب امنیت اینگونه سیستم ها اثبات شده است اما باید اقداماتی درجهت کاهش ویا حذف خسارات مالی و جانی انجام گیرد که در سه مرحله قبل از طراحی مسیر و هم در حین بهره برداري و استفاده ، همچنین بعد ازوقوع حوادث احتمالی انجام می گیرد. براي ایمنی بیشتر اینگونه سیستم ها باید نهاد هاي درگیر و مسئول کشورمان با تدوین دستورالعمل ها و ضوابط ویژه ؛ نسبت به فراهم کردن شرایط مناسب ایمنی و امنیتی در ایستگاهها و همچنین در داخل قطار ها اقدام نمایندکه همه این جوانب درجهت افزایش کارایی وایمنی بیشتر سیستم هاي حمل و نقل است .


کلمات کلیدي :

قطار سبک شهري ، مونوریل ، ایمنی سیستم هاي حمل و نقل ریلی ، مترو

نویسندگان :

علی احمدي چالسرا ، مجتبی احمدي چالسرا ، مجتبی امیدي طرازکوهی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قطار سبک شهري , مونوریل , ایمنی سیستم هاي حمل و نقل ریلی , مترو ,
:: بازدید از این مطلب : 964
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عوامل موثر بر سر زندگی فضاي ایستگاه هاي مترو به منظور ایجاد پایداري اجتماعی

خلاصه
در آستانه هزاره سوم فضاهاي عمومی شهري به عنوان مکان سوم که نقش اساسی در برقراري تعاملات اجتماعی ایفا می نمایند مورد توجه جدي قرار گرفته است . این نوشتار پژوهشی می باشد که در جهت شناسایی عوامل موثر بر سر زندگی فضاهاي شهري و ایجاد یک فضاي شهري سر زنده انجام گرفته است . در این پژوهش تلاش بر این بوده که با توجه به اهمیت فعالیت خرید در کیفیت زندگی شهروندان بتوان ارتباط موثري میان فعالیت خرید ، ایمنی و سرزندگی یافت . مترو به عنوان یک فضاي شهري عمومی که سهم عمده اي در زندگی شهروندان دارد و ساعات چندي از اوقات شهروندان را به خود اختصاص میدهد ، باید محیطی سرزنده باشد تا در پس آن بتواند با ایجاد آرامش و نشاط روحی و روانی روابط اجتماعی شهروندان را بهبود بخشد از این روي مترو با در بر گرفتن فعالیت هاي دیگري چون مراکز فرهنگی و تجاري که باعث می شود ایستگاه هاي مترو از حد فضاي عبور فراتر برده و به محیطی پویا و سرزنده تبدیل کند که در نتیجه آن می تواند نقش عمده اي را در ایجاد سرزندگی و پویایی و پایداري اجتماعی ایفا کند .در مقاله حاضر پس از مرور مفاهیم و نظریات مرتبط و به منظور ارزیابی نظرات اصلی ترین و مطرح ترین متفکران مرتبط با فضاهاي عمومی شهري به روش اسنادي و کتابخانه اي و با استفاده از منابع واجد ارزش در این عرصه خواهیم پرداخت . نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که گرچه دیدگاه هاي ارایه بسیاري شده در ارتباط با این موضوع در بسیاري موارد داراي جنبه هایی مشترك بوده اند اما در دوران اخیر با تثبیت اهمیت نقش کالبدي و اجتماعی فضاهاي عمومی شهري ، تاکید ، بسیار بر رویکردهاي پایداري، ایجاد امنیت و انسان مداري می باشد.


کلمات کلیدي:

فضاهاي عمومی شهري ،مترو،میزان رضایت از سفر ،سر زندگی ،زیست پذیري،فعالیت- تنوع

نویسندگان :

هما پسرك لی ، الهام ابراهیمی ، سمیرا رحیمی اتانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فضاهاي عمومی شهري , مترو , میزان رضایت از سفر , سر زندگی , زیست پذیري , فعالیت , تنوع ,
:: بازدید از این مطلب : 961
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه یابی موقعیت قرارگیری تونل های دوقلونسبت به یکدیگر درخاک های مختلف باهدف تامین پایداری و کنترل نشست

خلاصه

در این تحقیق جهت بررسی اثر موقعیت قرارگیری تونل ها نسبت به یکدیگر بر الگوی تغییر شکل)نشست(سطح زمین، تونل های دوقلو با سه ترکیب بندی مختلف 52  و 52 ، یعنی تونل ها با موقعیت افقی، تونل ها با موقعیت مورب و تونل ها با موقعیت عمودی مورد بررسی قرارگرفته اند. تونل های مورب نیز شامل سه زاویه 52 درجه ای تونل ها نسبت به یکدیگر می باشند. علاوه بر موقعیت قرارگیری تونل ها اثر عواملی همچون نوع خاک، هندسه تونل ها، تراز آب زیرزمینی و انقباض خاک بر منحنی نشست سطح زمین نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق جهت مدلسازی ها از کد اجزای محدود Plaxis 3D Tunnel استفاده گردیده است. بر طبق نتایج در تونل های افقی با افزایش فاصله تونل ها از یکدیگر از مقادیر نشست کاسته شده و مقادیر نشست در حالتی که تونل ها به صورت توام عمل می کنند، تقریباً دو برابر حالت منفرد است. در تونل های با موقعیت مورب، با افزایش زاویه تونل ها مقادیر نشست افزایش یافته و در تونل های عمودی موقعیت تونل پایینی تاثیری در منحنی نشست سطح زمین نخواهد داشت. همچنین می توان اظهار داشت که تونل های افقی در شرایط یکسان نشست کمتری نسبت به تونل های مورب و عمودی ایجاد می کنند. در ناحیه تاثیر تونل ها بر یکدیگر نیز مقادیر نشست و نیروهای درونی تونل ها مقادیر بزرگتری هستند. از این تحقیق همچنین آشکار گردید که نوع خاک مورد حفاری از جمله عوامل موثر در مقادیر نشست بوده و بطور کل مقادیر نشست در خاک های ریزدانه نسبت به خاکئ های درشت دانه مقادیر کمتری هستند. پارامتر انقباض نیز از جمله عواملی است که منحنی نشست سطحی شدیداً به آن حساس می باشد.


کلمات کلیدی:

تونل، تونل دوقلو، موقعیت تونلها، مترو

نویسندگان :

سید علی فرجام ، مهدی مخبری

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , تونل دوقلو , موقعیت تونلها , مترو ,
:: بازدید از این مطلب : 742
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 ارديبهشت 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه