<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اثر پسماندهای پایه نفتی (روغن مستعمل وسایل نقليه) بر خاک ماسه ای

خلاصه
بحث محیط زیست، پسماندها و زباله هاي شهري و صنعتي که لازمه زندگي صنعتي است امروزه یک معضل جدي بوده و تحقیقات و پژوهشهاي قابل توجهي نیز درمورد آن انجام شده و مي شود. از جمله پسماندهاي قابل توجه آلاینده هایي است که پایه نفتي داشته و در طبیعت رها مي شوند. این موضوع رهاشدن پسماندها، جدا ازمسائل بهداشتي و آلودگي آبها و منابع زیرزمیني مي تواند باعث تغییر خصوصیات مهندسي خاک ها و کاهش مقاومت آنها گردد که این مسأله تا کنون در طراحي هايژئوتکنیک و مکانیک خاک چندان مورد توجه قرار نگرفته است.در تحقیق حاضر به بررسي اثر روغن هاي مستعمل وسایل نقلیه بر روي خصوصیات خاک ماسه اي پرداخته شد هاست. پژوهش به صورت آزمایشگاهي بودهو مواردي مثلدرصد رطوبت بهینه، وزن مخصوص، چسبندگي و زاویه اصطکاک داخلي مورد سنجش و مطالعه قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان م يدهد تأثیر این آلاینده برخصوصیات خاک، قابل توجه بوده و نیاز به توجه به آن در طراح يهاي ژئوتکنیکي وجود دارد.


کلمات کلیدی:

آلاینده های نفتی . آلاینده هیدروکربنی . محیط زیست . روغن مستعمل . خصوصیات مهندسی خاک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آلاینده های نفتی , آلاینده هیدروکربنی , محیط زیست , روغن مستعمل , خصوصیات مهندسی خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 246
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی المان مجزای پایداری پرتال تونلهای راه، با درنظر گرفتن ایجاد کمترین بهم ریختگی در محیط طبیعی و حفظ محیط زیست؛ مطالعه موردی: پرتال ورودی تونل A محور هراز

چکیده
در حفاری تونلهای راه و راهآهن، حفاری بخش پرتالها به دلیل قرار گرفتن در زونهای سست، هوازده و غالبا خرد شده، هموواره زو ء چوالش برانییوحفاری از لحاظ صرف ه ینه و زمان در حین ازرای پروژه است. این بخش از تونل در تموامی ممور سوازه در معورا هووازدگی قورار داشوته و از لحواظپتانسیل تخریب و بروز ناپایداری در حین زل له، زمین لغ ش و حرکت گسلهای موزود در مجاورت تونل، ز و مسوتعد تورین بخوش هوا اسوت. در ایونپژوهش به بررسی حفاری این بخش از تونل با نیاه ویژه به حفظ شرایط طبیعی زمین و ایجاد کمترین می ان بهم ریختیی و اغتشاش در محیط در محلزانمایی پرداخته شده است. شبیهسازی انجام شده به روش المان مج ا در محیط نرماف ار 3DEC بر روی تونل شوماره A محوور هوراز نشوان موی دهودپایداری پرتالها در زمانی که کمترین می ان اغتشاش و بهم ریختیی در محیط سنیی و خاکی ایجاد شود به دلیل بهره بوردن از قابییوت بواربری زمویننسبت به حالتی که زون سنیی و خاکی قرار گرفته در بخش پرتال برداشته شده و پایداری بوسوییه تحیویم توام ین شوود بیشوتر اسوت . ایون موووور رامیتوان نتیجه مقاوم بودن خاک بیر و تاثیر مقاوم کنندگی گیاهان و درختان دانست، به گونهای که وزود درختان ملاوه بور افو ایش مقاوموت برشوی وکششی خاک از شستیی ترانشه پرتال در هنیام بارندگی نی زیوگیری میکند. حفاری پرتالها بدین روش مولاوه بور کواهش حجوم ممییوات خواکی وتحییم در محل ترانشه پرتال، حفظ محیط زیست، زیباتر شدن محل ورودی پرتالها و حفظ زیوه های زیبای طبیعت را در پی خواهد داشت. این شیوهتونلسازی در راستای توسعه پایدار و تونلسازی سب بوده و میتواند گامی رو زیو در این صنعت تیقی شود که متخصصان این رشته با بهره گیری از آن طراحی پایدار تر و زیباتری از تونل ارائه کنند.


کلمات کلیدی:

محیط زیست . پرتال مصنوعی . 3DEC . پایداری ترانشه پرتال

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , محیط زیست , پرتال مصنوعی , 3DEC , پایداری ترانشه پرتال ,
:: بازدید از این مطلب : 644
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروري بر بهسازي خاكهاي دانهاي با استفاده از ضایعات پلیمري و اثرات آن بر محیط زیست

خلاصه
با توسعه جوامع،گسترش پروژههاي عمرانی و کمبود زمینهاي با بستر مناسب، بهسازي خاكهاي سست ضروري میباشد. مشکلات اقتصادي واجرایی روشهاي معمول بهسازي خاك و جديتر شدن مسئله حفظ محیطزیست در سطح جهان، لزوم مطالعات بیشتر در زمینه روشهاي نوینبهسازي خاك را مشخص مینماید. پلیمرها مواد ارزشمند نفتی با ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی متمایز میباشند که در صنایع مختلف کاربردهايفراوانی دارند. بنابراین تولید روزافزون پلیمرها و گسترش صنایع پتروشیمی موجبات تجمع مقادیر زیادي ضایعات پلیمري تقریبا تجزیه ناپذیر رافراهم ساخته است. سوزاندن غیراصولی این مواد، ضمن تولید انرژي کم، باعث آلودگی هوا، بارش بارانهاي اسیدي و تخریب خاك میشود. یکراهکار عملی و مفید، استفاده از ضایعات پلیمري در بهسازي خاك است؛ که داراي مزایایی ازجمله بهبود خصوصیات مهندسی خاك، کاهشضخامت لایههاي روسازي در راهسازي، صرفه اقتصادي و حفاظت از محیطزیست میباشد. در این مطالعه، ضایعات عمده پلیمري مانند پلیاتیلن،پلیاتیلنترفتالات، پلیپروپیلن، پلیآمید و لاستیکها، نحوه استفاده از آنها در بهسازي خاكهاي دانهاي و نتایج حاصله در ایران و جهان مرور خواهد شد.


کلمات کلیدي:

بهسازي خاكهاي دانهاي . ضایعات پلیمري . محیط زیست

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي خاكهاي دانهاي , ضایعات پلیمري , محیط زیست ,
:: بازدید از این مطلب : 415
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر تغییر ارتفاع ساختمان های مسکونی بر میزان مصرف انرژی و آلودگی هوا

خلاصه
امروزه در دنیا محیط زیست به عنوان محور توسعه ی پایدار مبنای هرگونه اقدامی قرار دارد و در این بین هرگونه مصرف نا صحیح انرژی و ایجاد آلایندگی به تضعیف این موتورمحرک منجر خواهد شد. از طرفی دیگر افزایش ارتفاع ساختمان ها پاسخی به رشد روزافزون جمعیت شهرنشین و استفاده ی حداکثر از سطح زمین در شهرها می باشد. ساختمان های بلند به واسطه ی ابعادشان، ملزومات خاصی را در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری می طلبند که آن ها را از دیگر ساختمان های متداول متمایز می کند. در این پژوهش نوآورانه، باتوجه به این که بخشی اعظم ازمصرف انرژی کشور مربوط به کاربری مسکونی می باشد، تأثیر تغییر ارتفاع این ساختمان ها بر مصرف انرژی و به تبع آن آلوگی هوا، با روش بهره گیری از اسناد کتابخانه ای و تطبیق و قیاس آن با نمونه های موجود، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج کاربردی حاصله ارایه گردیده است.


کلمات کلیدی:

ارتفاع ساختمان های مسکونی، آلودگی هوا، بهینه سازی مصرف انرژی، محیط زیست، بلندمرتبه سازی

نویسندگان :

امین قربانی  ، مریم قربانی  ، کسری عقلی مقدم

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ارتفاع ساختمان های مسکونی , آلودگی هوا , بهینه سازی مصرف انرژی , محیط زیست , بلندمرتبه سازی ,
:: بازدید از این مطلب : 511
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نقش کار آمدي مجتمع هاي ایستکاهی مترو در بهبود کیفیت زندگی شهري با تاکید بر توسعه پایدار

خلاصه
با توجه به رشد سرسام آور جمعیت،توسعه شهرها ،افزایش ترافیک و نیز متعاقب آن افزایش هزینه هاي اقتصادي،اجتماعی و زیست محیطی ، نیازبه راه حلی براي رفع معضلات فوق احساس می شود.در این میان مترو یا توسعه حمل و نقل زیرزمینی به عنوان یکی از وسایل حمل و نقل عمومی ، در حل مشکلات کمک بسیاري به بشر کرده است. با توجه به مزیت هاي استفاده ازمترو مانند سرعت ، قیمت مناسب ، آسایش ، امنیت و ... پتانسیل ویژه اي در ایستگاههاي مترو به منظور خلق مجتمعهاي چند منظوره تجاري،اداري،تفریحی،فرهنگی و....ایجاد شده است که بهرهگیري مناسب از این قابلیتها و فرصتها زمینه ساز توسعه ي پایدار است. شایان ذکر است که مزیت اصلی ایجاد و توسعه این مجتمعهاي ایستگاهی افزایش مطلوبیت استفاده از مترو است که به کاهش سفرهاي درون شهري و در نتیجه پاکی محیط زیست،کاهش هزینه هاو همچنین درآمدزایی منجر می شود.چراکه در این صورت ایستگاه متروبه عنوان مقصد حرکت نیز ایفاي نقش میکند. این نوشته از گونه پژوهش استدلال – منطقی است که روش پژوهش در آن ، بهره گیري از تعقل براي تبیین روابط و درك اجزاء یک سامانه ذهنی است. هدف این پژوهش، بررسی توان بالقوه مجتمع هاي ایستگاهی در رفع مشکلات زندگی شهري است و فرضیه آن این است که این مجتمع هاي ایستگاهی می توانند راه حلی براي رفع مشکلات اقتصادي ،اجتماعی و زیست محیطی باشند. چرا که توان بهبود کیفیت زندگی شهري را دارا می باشند.


کلمات کلیدي:

مترو ،ایستگاههاي مترو،توسعه پایدار، مجتمعهاي ایستگاهی،اقتصاد،اجتماع،محیط زیست

نویسندگان :

الهام ابراهیمی ، سمیرا رحیمی اتانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مترو , ایستگاههاي مترو , توسعه پایدار , مجتمعهاي ایستگاهی , اقتصاد , اجتماع , محیط زیست ,
:: بازدید از این مطلب : 525
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بام سبز راهکاري براي بهبود شرایط زیست محیطیو صرفه جویی انرژي در شهر تهران

چکیده:
شهر تهران به عنوان پایتخت ایران یکی از آلوده ترین شهرهاي جهان بوده و شرایط زندگی در آن به خاطر مشکلات زیست محیطی بسیار بد است .  جوامع شهري با چالشهاي زیادي در ارتباط با سلامت شهروندان روبه رو هستند که بسیاري از این مسائل برخاسته از زندگی در محیطهاي انبوه و پر تردد شهري است . وجود وسایل حمل و نقل ، صنعتی شدن شهرها ، احداث کارخانجات و مسائلی از این قبیل باعث افزایش آلودگی هوا در این شهرها شده است . از طرفی گرم شدن کره زمین نیز خود عامل دیگري است که محققان را برآن داشته که به دنبال راهی جهت کمک به حل این مشکلات یا کاهش آثار زیانبار این معضلات براي شهروندان باشند .ایجاد بامهاي سبز ، بهترین مثال از فناوري سازگار با محیط زیست است که استقبال خوبی از سوي کارشناسان و دست اندرکاران صنعت ساختمان روبه رو شده و امروزه در بسیاري از کشورها اجرا می شو د. از این رو در این مقاله به اختصار به بررسی بام سبز به عنوان یک راهکار عملی براي مبارزه با شرایط نامساعد زیست محیطی در شهر تهران پرداخته شده است . براي انجام این کار ابتدا به تعریف مفاهیم اولیه و سپس به بررسی مزایا و معایب بامهاي سبز پرداخته شده است . همچنین مشکلات موجود در شهر تهران از نظر زیست محیطی به اختصار عنوان شده است . در نهایت با مقایسه مزایاي بامهاي سبز و مشکلات شهر تهران به این نتیجه خواهیم رسید که بامهاي سبز تاحد زیادي می توانند در بهبود شرایط زیست محیطی در تهران کار آمد باشند.


کلمات کلیدي:

بام سبز، معماري پایدار، محیط زیست، صرفه جویی ، انرژی

نویسندگان :

حمید آیباغی اصفهانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بام سبز , معماري پایدار , محیط زیست , صرفه جویی , انرژی ,
:: بازدید از این مطلب : 679
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر استفاده از ضایعات شیشههاي نشکن به عنوان درشت دانه بر روي پارامترهاي مقاومتی بتن

خلاصه
در سال هاي اخیر، تلاش بیشتر کشورهاي جهان به این نکته معطوف شده است که از ضایعات تولیدي در بخش هاي مختلف جامعه بیشترین بهره برداري را داشته باشند تا از این طریق علاوه بر آن که برداشت کمتري از ذخایر و منابع صورت پذیرد، به محصولات مصرف شده نیز حیاتی مجدد داده شود. هرچند بازیافت شیشه جزو اولین گزینهها و از مهم ترین فرآیندهاي صنعتی به شمار میرود؛ اما بر سر راه آن موانع گوناگونی وجود دارد. از جملهي این موانع می توان به عدم وجود استانداردهاي کافی براي تولید و تقسیم بندي شیشه هاي بازیافتی و عدم باور عمومی مبنی بر اینکه اهمیت شیشهي دورریز تا چه اندازه است، اشاره کرد. بنابر این بایستی موادضایعاتی دوباره به اشکال مختلف در چرخه تولید و مصرف وارد گردند. یکی از راهکارهاي زیست محیطی موجود براي استفادهي مجدد از شیشههاي نشکن زائد، مصرف این مواد به عنوان سنگدانه در بتن می باشد. استفاده از ضایعات شیشه هاي نشکن در تولید بتن به عنوان درشت دانهي مصرفی، نه تنها میتواند بخش قابل توجهی از مواد زائد را از محیط زیست حذف کند ، بلکه میتواند بتنی با مقاومت بالا را به صنعت ساختمان ارائه دهد. همچنین، سنگدانه شیشه اي بدون استفاده از روا ن کننده ، به تنهایی کارایی بتن را بهبود می بخشد. ضایعات شیشه را میتوان به صورت دانه هاي درشت، دانه هاي ریز ماسه اي و همچنین به صورت پودر به بتن اضافه کرد که در این پژوهش  0همراه با درشت دانه هاي - تاثیر افزودن شیشۀضایعاتی در محدودهي اندازهي دانه هاي درشت مورد مطالعه قرار گرفت. نمونهها از ماسه 5 15و استوانهاي ساخته شد و درشت دانه مصرفی این نوع بتن تماماً از ضایعات شیشه سکوریت با محدوده *15* شیشهاي در قالب هاي استاندارد 15 0تامین گردید. نمونه ها براي عمل آوري در محیط آب معمولی قرار گرفتند. نمونه ها در 3 زمان 7 روزه، 14 روزه و 28 روزه، - دانه بندي 25  نتایج 50می رسد. MP نشان میدهد که مقاومت فشاري 28 روزه بتن ساخته شده، بدون اضافه کردن هرگونه ماده ي افزودنی به حدود مورد آزمایش مقاومت فشاري قرار گرفتند. همچنین آزمایش مقاومت کششی بر روي نمونهي استوانهاي در سن 28 روز صورت گرفت .


کلمات کلیدي:

محیط زیست، ضایعات شیشه نشکن، مقاومت فشاري بتن، روانی، محیط زیست

نویسندگان :

عرفان آریا ، مصطفی طوقی ، مرتضی آریا

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , محیط زیست , ضایعات شیشه نشکن , مقاومت فشاري بتن , روانی , حیط زیست ,
:: بازدید از این مطلب : 849
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی میزان تاثیرات توسعه پایداردر شهرهاي آینده

خلاصه
نابسامانی فضاهاي شهري ریشه در عدم پاسخگویی مناسب به توقعاتی دارد که در طول تاریخ نسبت به شهرها ایجاد شده است.معماري و شهرسازي هر ملتی بازتاب شرایط ذهنی ان جامعه میباشد 1.معماري مدرن در طراحی تک بناها امکانات فراوانی براي ساکنان ساختمانها فراهم نمود اما وقتی که با رشد جمعیت و موج شهرنشینی مواجه گردید از قرارگیري کنار هم این ساختمانها و مکعبها لطمه اصلی به شهر وارد گردید. تمدن مدرن، رفاه محور بوده و طبیعت در آن جایگاه و ارزشی ندارد، به گونه اي که انسان نسبت به طبیعت نگاه بردهوارانه و بهره بردارانه دارد.طراحی دقیق و سختگیرانه قاعده کلی جنبش مدرنیسم باعث شده است که خیابانها و فضاههاي عمومی جذابیت خود را بعنوان مکانهاي تجمع از دست بدهند.رشد بی رویه شهر و انتخاب کاربریهاي داخل آن بدون در نظرگرفتن توان محیط زیست باعث کاهش کیفیت زندگی و ایجاد وضعیتی نامتوازن میشود و شهري ناسالم و ساکنین خسته و منفعل را به ارمغان می آوردوآلودگی هوا . کمبود فضاي سبز، شهر را غیر قابل سکونت مینماید. در سال هاي اخیر وپس از فرو کش کردن تب  سبک هایی که در دهه هاي اخیر و در دوران بعد از مدرنیسم رواج یافته بودند ، توجه به معماري انسان گرا به عنوان تولیدي که باید پاسخگوي نیازهاي انسان در ابعاد مختلف باشد ، منجر به شکل گیري رویکردهایی شد که باعنوان پایداري در معماري مطرح شده است که به هیچ واسطه اي همان مسیري است که معماري بایستی در آینده نزدیک با آن دسترسی پیدا کند.این نوع معماري تداعی کننده احساس انسانها نسبت به طبیعت میباشد. امروزه، فرهیختگی جوامع، دیگر بر مبناي معیارهاي گذشته ارزیابی نمی شود. میزان پایبندي جوامع به مسایل زیست محیطی و حفاظت از آن و بویژه در سالهاي اخیر، رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ تنوع زیستی یعنی حفظ طبیعت و گسترش فرهنگ آن، معیارهاي اساسی براي ارزیابی رشد جوامع به شمار می آیند.در این مقاله بر آنیم تا ضمن تعریف مختصر از توسعه پایدار و معرفی مضامین آن در بافتهاي سنتی ایران به تشریح آینده شهرها با بهره گیري از توسعه پایدار بپردازیم.


واژههاي کلیدي:

فضاي شهري،محیط زیست،پایداري،توسعه پایدار، بافت سنت

نویسندگان :

مرتضی نیک فطرت

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فضاي شهري , محیط زیست , پایداري , توسعه پایدار , بافت سنت ,
:: بازدید از این مطلب : 660
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اجمالی نقش معماران در توسعه پایدار

چکیده:
امروزه افزایش مداوم جمعیت، کشورهاي جهان را بیشاز پیش با مشکل کمبود انرژي رو به رو ساخته و حیات بشر را تهدید می کند و محیط زیست ، صرفه جویی در مصرف انرژي هاي فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی تبدیل شده اند . به طوري که حفظ منابع انرژي ، جلوگیري از آلوده کردن زمین و محیط زیست ، کاهش میزان مصرفانرژیهاي فسیلی و همزیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماري و شهر سازي شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز میکند .در این مقاله تلاش نموده ایم ابتدا تعریفی از توسعه پایدار ارائه داده و سپس به اختصار به تبیین نقش معماران در تحقق این نوع توسعه بپردازیم.براي انجام این کار در ابتدا به تبیین مفاهیم اولیه را تبیین نموده و سپس به بررسی جنبه هاي مختلف تاثیرگذاري معماران در سه جنبه توسعه پایدار اجتماعی ، توسعه پایدار اقتصادي و توسعه پایدار محیطی پرداخته ایم. در نهایت نتیجه می شود که معماران در هر سه جنبه یاد شده موثر هستند و در پایان به وظیفه و نقش معماران در مسیر توسعه پایدار اشاره خواهیم داشت.


واژه هاي کلیدي:

توسعه پایدار، معماري پایدار، معمار، محیط زیست ، معماري سبز

نویسندگان :

حمید آیباغی اصفهانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توسعه پایدار , معماري پایدار , معمار , محیط زیست , معماري سبز ,
:: بازدید از این مطلب : 773
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نقش انرژي هاي پایدار در معماري از منظر زیست محیطی

خلاصه
تحولات و پیشرفت هاي چند دهه اخیر در توسعه علوم موجب رشد سریع جمعیت جهان شده است و پیامدهاي ناخوشایندي نیز براي محیط زیست داشته است. موضوعاتی چون گرمایش عمومی کره زمین، رشد فزاینده گازهاي گلخانه اي در جو زمین که خود عامل گرمایش جهانی است، آلودگی آب و هوا و خاك همه و همه، پیامد تغییراتی است که انسان ها در کره ي زمین بوجود آورده اند، و چنانچه این روند ادامه یابد قاعده ي کلی تغییرات آب وهوایی دگرگون شده و در نهایت منجر به تشدید فعالیتهاي جدي علیه تخریب روزافزون محیط زیست و استفاده بی رویه از انرژي هاي محدود فسیلی خواهد شد. براي جلوگیري از این تغییرات اولین گام این است که شیوه ي زندگی خود را در جهت تداوم پذیري تغییر داد. یعنی به سمت معماري پایدار! در این مقاله سعی بر آن است که ابتدا به معرفی راههاي رسیدن به معماري پایدار پرداخته و سپس روشهاي استفاده از انرژي هاي پایدار در مسیر ساخت و ساز پایدار مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات زیست محیطی آن بیان گردد. امید آنکه نتایج مطلوبی در کاهش مصرف انرژیهاي فسیلی و در نتیجه کاهش آلودگیهاي زیست محیطی داشته وگام موثري در پیشبرد اهداف معماري پایدار باشد.


کلمات کلیدي:

معماري پایدار، انرژي پایدار، محیط زیست

نویسندگان :

هومن ثبوتی ، بتول عابدي ، پري علوي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , انرژي پایدار , محیط زیست ,
:: بازدید از این مطلب : 741
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه