<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي عددي الگوي جريان در اطراف پايه استوانه اي تحت جريان ماندگار با استفاده از مدل هاي آشفتگي مرتبه اول و دوم

خلاصه
تاثير مدل هاي آشفتگي مرتبه اول و دوم در مدلسازي الگوي جريان حول پايه استوانه اي با مقطع دايره اي در اين مقاله ارايه مي شود. براي مدلسازي جريان در اطرافو مدل تنش رينولدز استفاده گرديده است.گسسته سازي k-ε استوانه از معادلات متوسط گيري شده در زمان ناوير- استوكس و براي مدلسازي آشفتگي از مدلاستفاده شده است. حالت هاي مختلف بردارهاي fluent معادلات حاكم بر جريان به روش حجم محدود صورت گرفته و براي حل آن از روش صريح توسط نرم افزار سرعت و خطوط جريان در اطراف و پشت پايه رسم وبا نتايج تجربي مقايسه شده است.


كلمات كليدي :

مدل سازي عددي . مدل هاي آشفتگي . الگوي جريان . مقطع استوانه اي . حجم محدود

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل سازي عددي , مدل هاي آشفتگي , الگوي جريان , مقطع استوانه اي , حجم محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 505
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل عددي توسعه یافته براي تحلیل پاسخ خطوط لوله مدفون تحت اثر گسلش نرمال

خلاصه
مقاله ي حاضر به بررسی پاسخ خطوط لوله ي مدفون در اثر عبور از گسل شیب لغز نرمال با زاویه ي 60 درجه می پردازد که در اثر آن در خط لوله لوله و خاك اطراف آن -که ، ABAQUS ایجاد تنش ها، کرنش ها و تغییر مکان ها می نماید. در این تحقیق با استفاده از نر مافزار اجزاء محدود تحت اثر تغییر شکل هاي بزرگ قرار م یگیرند- با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح، اندرکن شهاي خاك و لوله و نیز تماس بین دو بخش فرادیواره و فرودیواره ي خاك مدل سازيگردیده اند. مدل عددي فوق با استفاده از نتایج متناظر به دست آمده از مدل سازي کوچک مقیاس سانتریفوژ ژئوتکنیکی، براي گسلش نرمال و خط لول هي فولادي مورد واسنجش (کالیبراسیون) قرار گرفته و با توجه به قدرت مانور و آزادي عمل مدل سازي هاي عددي، مدل واسنجی شد هي فوق مبناي ارزیابی دقیق تر اثرات گسلش نرمال بر خط لوله -ضمن شناسایی عوامل موثر عمده بر پاسخ لوله - و بررسی مکانیسم هاي گسیختگی قرار گرفته است.


کلمات کلیدي:

خط لوله ي مدفون، گسلش نرمال، مدل سازي عددي، سانتریفوژ ژئوتکنیکی

نویسندگان :

رضا یگانه خاکسار ، مجید مرادي

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خط لوله ي مدفون , گسلش نرمال , مدل سازي عددي , سانتریفوژ ژئوتکنیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 393
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي میرایی موج P در فضاهاي زیرزمینی

خلاصه
انجام اقدامات دفاع غیرعامل، در جنگ هاي نامتقارن امروزي در جهت مقابله با تهاجمات و کاهش خسارت هاي ناشی از حملات هوایی، زمینی بر روي سازه هاي زیرزمینی و تونل هاي محافظ (تأسیسات نظامی، هسته اي، نیروگاه) موضوعی بنیادي است که وسعت و گستره آن تمامی زیرساخت ها و مراکز حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی، سیاسی، ارتباطی را دربر می گیرد. در این تحقیق تمرکز بر روي انتشار موج و میرایی در توده سنگ هاي لایه اي (به عنوان پدافند غیر عامل) صورت گرفته است. روش بکار گرفته شده در این مقاله تحقیقاتی بصورت مطالعه عددي بر روي میرایی یک بعدي موج فشارشی در توده سنگ با بکارگیري از روش عددي المان مجزا با استفاده از نرم افزار انجام گرفته است. نتایج آنالیز حساسیت انجام شده بر روي خواص مکانیکی توده سنگ حاکی از آن است، کاهش چگالی سنگ، UDEC کاهش مقاومت برشی و فاصله داري ترك ها (درزه هاي توده سنگ)، باعث افزایش میرایی موج هاي دینامیکی در توده سنگ که در نتیجه می تواند راهنماي خوبی براي طراحی هوشمندانه پدافندهاي غیرعامل زیرزمینی (سازه هاي زیرزمینی دفاعی) باشد.

واژه های کلیدی :

حل تحلیلی ، پدافند غیرعامل،مدل سازي عددي، میرایی موج

نویسندگان :

سعید اسماعیلی ، مسعود قائمی  ، مهران خانلی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حل تحلیلی , پدافند غیرعامل , مدل سازي عددي , میرایی موج ,
:: بازدید از این مطلب : 1142
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازي عددي نقش خواص توده سنگ بر روي پایداري فضا تحت برخورد موشک کروز

چکیده
از دیدگاه پدافند غیر عامل طراحی هوشمندانه فضاهاي زیرزمینی در برابر موشک هاي سنگین از اهمیت بسزایی برخوردار است. حفظ تأسیسات اصلی و بنیادي یک کشور (نیروگاه هاي برق آبی ، انبار مهمات، تأسیسات هسته اي) به عنوان مهمترین ابنیه ي اقتصادي و سیاسی کشور اهمیت موضوع را دوچندان می کند. در این میان توده سنگ درزه دار از نظر انتشار امواج و انتقال انرژي موج ناشی از برخورد موشک رفتار پیچیده تري از خود نشان می دهند. در مقاله حاضر تلاش بر آن است پروسه تحلیل دینامیکی انتشار امواج فشاري ناشی از برخورد موشک و نفوذ آن در محیط پیوسته و ناپیوسته با استفاده از روش تحلیلی و عددي مورد بررسی قرار گرفته و نحوه پایداري پوشش تونل در برابر بارهاي وارده با استفاده از دیاگرام فشار- زمان و جابجایی- زمان براي نقاط مرزي FIAC تونل نشان داده می شود. نتایج حاصل از رسم دیاگرام اندرکنش به روش تحلیلی و محاسبات عددي (با استفاده از نرم افزار بیانگر آن است که نقاط مرزي تونل درپوش گسیختگی قرار می گیرند و همچنین تطابق بهتري را بین نتایج حاصل از )UDEC و روش تحلیلی و نرم افزار FIAC مشاهده می کنیم.

کلمات کلیدي :

موشک کروز، حل تحلیلی، مدل سازي عددي ،FIAC،UDEC

نویسندگان :

مسعود قائمی ،سجاد برنجیان ، داوود شریفی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , موشک کروز , حل تحلیلی , مدل سازي عددي , FIAC , UDEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1058
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین نفوذپذیري معادل با استفاده از نتایج آزمایش تحکیم جهت برآورد دقیق زمان نشست در مدلسازي عددي

در تئوري تحکیم ترزاقی، درصد تحکیم در زمان هاي مختلف بر اساس پارامتر ضریب تحکیم آنکه در مدل هاي عددي از پارامتر نفوذپذیري استفاده میشود. لذا در این مقاله سعی بر این بوده تا روشی ارائه شود که بر اساس شرایط تحکیمی خاك، نفوذپذیري معادل خاك بر اساس ضرایب تحکیم و قابلیت فشردگی حجمی متوسط در هر (cv تعیین شود. با توجه به متغیر بودن ضریب تحکیم، مبناي معادلسازي ضریب تحکیم مربوط به 50 % تحکیم)% 50 در آزمایش تحکیم و سهم تغییرات نفوذپذیري درآن cv پله بارگذاري بوده است. سپس به صورت موردي تغییرات بررسی شده است. با ارائه مثالی نشان داده شده که  از نفوذپذیري معادل بدست آمده از نتایج آزمایش تحکیم تک بعدي  ترزاقی می توان در مد لهاي عددي پیچیده تر تحکیم همچون تحکیم شعاعی استفاده نمود.


کلمات کلیدي:

ضریب تحکیم، ضریب قابلیت فشردگی حجمی، نفوذپذیري معادل، مدل سازي عددي

نویسندگان :

سیدمحمدعلی تسلطی (دانشکده مهندسی عمران و محیطزیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

کاظم فخاریان (دانشکده مهندسی عمران و محیطزیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

امیر سلطانمحمدلو (دانشکده مهندسی عمران و محیطزیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب تحکیم , ضریب قابلیت فشردگی حجمی , نفوذپذیري معادل , مدل سازي عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 1264
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه