<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه ي رفتار بتن محصور شده در FRP به روش اجزاي محدود

خلاصه
در تقويت سازههاي بتن آرمه ايجاد فشار محصور كننده در اطراف عضو و افزايش مقاومت و شكل پذيري آن است. FRP يكي از كاربردهاي مهمدر نرم فزار اجزاي محدود مدل شده است. بتن با استفاده از مدل دراكر-پراگر و FRP در اين مقاله رفتار نمونههاي كوچك استوانهاي محصور دربه صورت الاستيك خطي تا لحظهي شكست مدل شد. نتايج مدل سازي افزايش چشم گيري در مقاومت فشاري و شكل پذيري بتن محصور FRPمنجر به افزايش بيشتري در تنش و كرنش نهايي نمونه شد و با افزايش FRP نسبت به بتن غير محصور نشان داد. افزايش تعداد لايههاي FRP دربا نتايج ، FRP مقاومت فشاري بتن ميزان تأثير محصور شدگي كاهش يافت. برخي مدلهاي مقاومت موجود براي پيش بيني مقاومت بتن محصور درمدل سازي مقايسه شدند.

كلمات كليدي:

بتن . محصور شدگي . كامپوزيت FRP . مدل سازي . اجزاي محدود.

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن , محصور شدگي , كامپوزيت FRP , مدل سازي , اجزاي محدود , ,
:: بازدید از این مطلب : 802
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازي عملكرد هيدروسيكلون كارخانه زغالشويي اينتركربن (زرند) بر اساس مدل هاي پليت و ناكسوارا رائو

چكيده
كارخانه زغالشويي اينتركربن در يك كيلومتري شرق كارخانه زغالشويي زرند واقع اس ت . خوراك اين كارخانه، باطله كارخانه زغالشوييزرند و محصول آن زغال حرارتي با خاكستر متوسط % 25 مي باشد . در اين كارخانه عمليات جدايش با بكا ر گيري هيدروسيكلون و مارپيچبه انجام مي رس د . مدل سازي جهت پيش بيني عملكرد تجهيزات در اثر تغييرات احتمالي و جلوگيري از انجام عمليات سعي و خطايي پرمي با شند. در اين (Nagswararaos) و ناكسوارا رائو (Plitt) هزينه و زمان بر انجام مي شو د . از مدل هاي رايج براي هيدروسيكلون، پلي تتحقيق به منظور مدل سازي بر اساس دو مدل مذكور و كاليبراسيون مدل ها از هيدروسيكلون كارخانه اينتركربن در چهار مرحله نمونهانجام شد . نتايج به دست آمده از د و ،Excel برداري انجام گرديد و داده هاي حاصل موازنه جرم شدن د . مدل سازي با استفاده از نرم افزارمدل پليت و ناكسوارا رائو در مقايسه با نتايج حاصل از نمونه برداري مستقل كه در كاليبراسيون استفاده نشده بود، در سرريز به ترتيب5 خطا داشت. پيش بيني تاثير كاهش قطر ته ريز در كاهش ميزان ذرات / 5 و % 2 / 3 و در ته ريز به ترتيب حداكثر % 1 / 2 و % 7 / حداكثر % 97 خطا داشت.

واژه هاي كليدي:

هيدروسيكلون . فرآوري زغالسنگ . مدل سازي . مدل پليت . مدل ناكسوارا رائو

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هيدروسيكلون , فرآوري زغالسنگ , مدل سازي , مدل پليت , مدل ناكسوارا رائو ,
:: بازدید از این مطلب : 317
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازي عملكرد هيدروسيكلون كارخانه زغالشويي اينتركربن (زرند) بر اساس مدل هاي پليت و ناكسوارا رائو

چكيده
كارخانه زغالشويي اينتركربن در يك كيلومتري شرق كارخانه زغالشويي زرند واقع اس ت . خوراك اين كارخانه، باطله كارخانه زغالشويي زرند و محصول آن زغال حرارتي با خاكستر متوسط % 25 مي باشد . در اين كارخانه عمليات جدايش با بكا ر گيري هيدروسيكلون و مارپيچ به انجام مي رس د . مدل سازي جهت پيش بيني عملكرد تجهيزات در اثر تغييرات احتمالي و جلوگيري از انجام عمليات سعي و خطايي پر مي با شند. در اين (Nagswararaos) و ناكسوارا رائو (Plitt) هزينه و زمان بر انجام مي شو د . از مدل هاي رايج براي هيدروسيكلون، پلي ت تحقيق به منظور مدل سازي بر اساس دو مدل مذكور و كاليبراسيون مدل ها از هيدروسيكلون كارخانه اينتركربن در چهار مرحله نمونه انجام شد . نتايج به دست آمده از د و ،Excel برداري انجام گرديد و داده هاي حاصل موازنه جرم شدن د . مدل سازي با استفاده از نرم افزار مدل پليت و ناكسوارا رائو در مقايسه با نتايج حاصل از نمونه برداري مستقل كه در كاليبراسيون استفاده نشده بود، در سرريز به ترتيب  خطا داشت. پيش بيني تاثير كاهش قطر ته ريز در كاهش ميزان ذرات / 5 و % 2 / 3 و در ته ريز به ترتيب حداكثر % 1 / 2 و % 7 / حداكثر % 9 / 2 و % 9 /كوچكتر از 75 ميكرون ته ريز، توسط دو مدل پليت و ناكسوارا رائو به ترتيب % 3 7خطا داشت.


و اژه هاي كليدي:

هيدروسيكلون.فرآوري زغالسنگ.مدل سازي.مدل پليت.مدل ناكسوارا رائو

نویسندگان :

محمد جواد اسماعيلي ، سيد محمد صلحي ، صمد بنيسي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هيدروسيكلون , فرآوري زغالسنگ , مدل سازي , مدل پليت , مدل ناكسوارا رائو ,
:: بازدید از این مطلب : 505
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي مقاومت الکتریکی بتن بر مبناي مقاومت الکتریکی خمیر سیمان و سنگ دانه

خلاصه
هدف از این تحقیق، ارائهي مدلی ریاضی براي پیش بینی مقاومت الکتریکی بتن از مقاومت الکتریکی خمیر سیمان سخت شده و سنگ دانه و روشن ساختن ساز و کار عبور جریان الکتریکی از جسم بتن است. به این منظور، 49 طرح مخلوط بتن با مقاومتهاي الکتریکی پایین تا بسیار بالا در نظر گرفته شده و خمیر سیمان و سنگ دانه متناظر با هر بتن نیز به طور مجزا ساخته شده است. اندازه گیري مقاومت الکتریکی با روش طیف نگاري مقاومت ظاهري و در سن 28 روزه انجام شده و با فرض سه مدل سري، موازي و فرم توسعه یافتهي قانون آرشی، به صحت سنجی این رفتارها با نتایج آزمایشگاهی پرداخته شده است. در نهایت، سري بودن خمیر سیمان و سنگ دانه در عبور جریان الکتریکی، انطباق بیشتري با نتایج آزمایشگاهی از خود نشان داده و رابطهاي براي پیش بینی مقاومت الکتریکی بتن پیشنهاد شده است.


کلمات کلیدي:

بتن، مقاومت الکتریکی، مدل سازي، خمیر سیمان، سنگ دانه

نویسندگان :

حسن پارسیان ، محسن تدین ، فرهاد عواطفی هویدا

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن , مقاومت الکتریکی , مدل سازي , خمیر سیمان , سنگ دانه ,
:: بازدید از این مطلب : 683
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روشی براي شناسایی عوامل موثر بر مقاومت در برابر لغزندگی رویه هاي آسفالتی

خلاصه
یکی از مهمترین خصوصیات روسازي ها در ارتباط با ایمنی راهها، مقاومت در برابر لغزندگی آن ها است. این امر در شرایط بارندگی از اهمیت زیادي برخوردار بوده و در کاهش تصادفات ترافیکی نقش موثري اعمال می کند. مقاومت در برابر لغزندگی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که در این مقاله، روشی براي شناسایی این عوامل بر پایه مدل هاي آماري ارایه و نقش هر یک در افزایش یا کاهش این خصوصیت بررسی شده است.


کلمات کلیدي:

روسازي راه، مقاومت در برابر لغزندگی، تصادفات ترافیکی، رگرسیون، مدل سازي

نویسندگان :

محمد حسن میرابی مقدم ، علی اکبري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روسازي راه , مقاومت در برابر لغزندگی , تصادفات ترافیکی , رگرسیون , مدل سازي ,
:: بازدید از این مطلب : 544
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تغییر شکل زمین و پایداري تونل ها در خاك هاي ماسه اي لایه اي افقی

رفتار خاك در برابر احداث تونل یکی از مباحث مورد مطالعه در حوزه ژئوتکنیک است که میزان تغییرشک لهاي اطراف تونل و از جمله نشست نهایی سطح زمین را بررسی می کند. در مقاله حاضر مطالع هاي بر روي رفتار تون لهاي احداث شده در خاك ماسه اي با لایه هاي افقی رسی با استفاده از مد لسازي فیزیکی توسط سانتریفیوژ مکانیک خاك و شبیه سازي عددي انجام شده است. آزمایش ها توسط دستگاه سانتریفیوژ مرکز تحقیقات ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گرفته است.  در این مطالعه مجموعه اي از 15 آزمایش سانتریفیوژ انجام شده و تغییرشکل ها در حالات مختلف لای ههاي خاك با ارتفاع هاي مختلف لایه و دانسیته هاي نسبی متفاوت بررسی شده است. به منظور کنترل نتایج حاصل از مد لسازي انجام و نتایج آنها با یکدیگر FLAC2D فیزیکی انجام گرفته با سانتریفیوژ، مد لسازي عددي نیز توسط نرم افزار مقایسه شد.

کلمات کلیدي:

سانتریفیوژ، تونل، تغییرشکل، مدل سازي، نرم افزار  FLAC2D

نویسندگان :

حبیب شاه نظري (استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه علم و صنعت ایران)

شاهرخ شاهنده (دانشجوي کارشناسی ارشد عمران - خاك و پی دانشگاه علم و صنعت ایران)

سجاد قلی پور (دانشجوي کارشناسی ارشد عمران - خاك و پی دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سانتریفیوژ , تونل , تغییرشکل , مدل سازي , نرم افزار FLAC2D ,
:: بازدید از این مطلب : 1759
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تغییر شکل زمین و پایداري تونل ها در خاك هاي ماسه اي لایه اي شیب دار

بررسی رفتار خاك در برابر احداث تونل یکی از مباحث مورد مطالعه در حوزه ژئوتکنیک است که میزان تغییرشک لهاي تونل و نشست زمین را بدست می دهد. در مقاله حاضر مطالعه اي بر روي رفتار تونل در خاك ماس هاي شیب دار با مدل سازي فیزیکی توسط سانتریفیوژ مکانیک خاك و شبیه سازي عددي انجام شده است. آزمایش ها توسط دستگاه سانتریفیوژ مرکز تحقیقات ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گرفته که مجموعه اي از 15 آزمایش سانتریفیوژ انجام و تغییرشک لهاي تونل در حالات مختلف لای ههاي خاك شیب دار و دانسیته هاي نسبی متفاوت بررسی شده است. به انجام رسیده FLAC2D جهت مقایسه نتایج آزمایش هاي مدل سازي فیزیکی، مد لسازي عددي نیز توسط نرم افزار که نتایج تطابق قابل قبولی با نتایج مد لسازي فیزیکی را بدست داده است.

 کلمات کلیدي:

سانتریفیوژ، تونل، تغییرشکل، مدل سازي، نرم افزار .FLAC2D

نویسندگان :

حبیب شاه نظري (استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران)

سجاد قلی پور (دانشجوي کارشناسی ارشد عمران، خاك و پی دانشگاه علم و صنعت ایران)

شاهرخ شاهنده (دانشجوي کارشناسی ارشد عمران، خاك و پی دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سانتریفیوژ , تونل , تغییرشکل , مدل سازي , نرم افزار , FLAC2D ,
:: بازدید از این مطلب : 1446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل عددي اندركنش قلعه فلك الافلاك با طرح مقاوم سازي بستر سنگي

بناهاي تاريخي هر كشور نمادي از تمدن،فرهنگ ومهندسي كهن آن كشورمي باشند . در اولين نگاه به اين بناهاي تاريخي،معماري وهنربكاررفته در آنهاموردتوجه قرار مي گيرد . براي نگهداري،حفاظت وپايدارسازي بايدازنگاه مهندسي سازه بهره گرفت . اگراز ديد سازه اي به اين بناها نگاه شود،مي توان به دانش مهندسي كه دردل آنهاجاي گرفته پي برد . متاسفانه اين امر در كشورما كمترموردتوجه قرارگرفته است . نحوه طرح و ساخت قلعه فلك الافلاك تنهانمونه بسياركوچكي ازمهندسي بسيار بزرگ اين سرزمين است . براي مقاوم سازي ومرمت نمي توان به صرف تجربه و آئين نامه هااكتفا كرد،بايد از روش تحليلي واحتمالات بصورت توام استفاده نمود . در اين قبيل مسائل نامعين ها زياد هستند ( خواص مكانيكي مصالح،تنش هاي موجود،ترك خوردگي هاو ...) وآزادي تصميم گيري وانتخاب به لحاظ حفظ منظرهاي ميراثي محدود مي باشد . اين نامعين هابه دليل تنوع درمصالح وچيدمان ها يا بافت،عمرساختمان وصدمه هاي فرسايشي وترك خوردگي هاي ريز،براي مدل سازي بسياربيشتر از يك سازه معمولي است . دراين تحقيق سعي شده است ضمن ارائه روش مستندسازي سازه اي وشناسائي دقيق قلعه،مسائل ونامعيني ها تاحد امكان كاهش يابد . سپس بابهره گيري از مدل تحليلي و نرم افزار ANSYS به آناليز و تحقيق در طرح مقاوم سازي بسترسنگي قلعه باتوجه به امكانات نرم افزاري و تكنولوژي روز دنيا پرداخته مي شود . درمدل سازي مصالح قلعه از مدل رفتاري ( رابطه تنش - كرنش در يك نقطه ) دراگر - پراگراستفاده شده ،پس از انجام تحليل هاي استاتيكي و شبه ديناميكي سه بعدي ، نتايج با شواهد و آسيب هاي موجود تطبيق داده شده است . در نهايت طرح مقاوم سازي سازه ايمدل سازي وتحليل شده است.

 

كلمات كليدي:

مصالح بنائي ، قلعه فلك الافلاك، مدل سازي، مقاوم سازي، بسترسنگي

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان مصالح بنائي , قلعه فلك الافلاك , مدل سازي , مقاوم سازي , بسترسنگي ,
:: بازدید از این مطلب : 1775
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه