<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدلسازي فيزيكي اثر تزريق سيمان در كنترل نشست ماسه يكنواخت انزلي

خلاصه
از جمله روشهاي بهسازي خاكهاي ماسه اي در عمق، تزريق با سيمان است. سيماني شدن سبب افزايش سختي خاك شده، از اين طريق مي تواند در60 سانتيمتر، از طريق اعمال ×60× تقليل نشست نقش موثري داشته باشد. در اين پژوهش با به كار گيري جعبه با جداره شفاف در اندازه 6010 سانتيمتر مساله نشست پي هاي سطحي مستقر بر خاكهاي ماسه اي به صورت مدلسازي فيزيكي × بارگذاري قائم بر روي يك پي مدل به ابعاد 10اندازه گيري و بررسي شده است. جهت مدلسازي از ماسه انزلي استفاده شده است. بسياري از لايه هاي مذكور در شرايط تراكمي شل تا متوسطقرار داشته كه معمولاً در طراحي پي هاي سطحي متداول، كنترل نشست عامل تعيين كننده است. به منظور تزريق سيمان، دوغاب سيمان از طريق3 اينچ در ماسه تزريق شده است و بارگذاري پس از 28 روز بر روي نمونه ها اعمال گرديده است. نتايج آزمايش / لوله هاي مجوف، به قطر 4بارگذاري نشان ميدهد كه بهسازي از طريق تزريق سيمان مي تواند كنترل زيادي بر نشستها وارد بر خاك داشته باشد و از اين طريق به ويژه در مورد پي هاي سطحي با ابعاد بزرگ ميتواند توان باربري مجاز را به طور قابل توجهي افزايش دهد.


كلمات كليدي:

تزريق سيمان . ماسه انزلي . نشست . مدلسازي فيزيكي . بهسازي

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزريق سيمان , ماسه انزلي , نشست , مدلسازي فيزيكي , بهسازي ,
:: بازدید از این مطلب : 519
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر سختي لايه خاك بر پاسخ سينماتيكي شمع منفرد به كمك آزمايش ميزلرزه و مدلسازي عددي

خلاصه
با اينكه اهميت حضور شمع بر پاسخ لرزهاي ساختگاه و به ويژه در سطح زمين بر اساس مطالعات تحليلي، عددي، و كم و بيش آزمايشگاهي مشخصگرديده است، ليكن به دليل نبود مطالعات مدون آزمايشگاهي و يا عددي با پشتوانه مطالعات آزمايشگاهي، نتايج حاصل محدود به شرايط خاص بودهو جمع بندي در اين زمينه را مشكل ساخته است. از اين رو، تحقيق حاضر به بررسي مساله مطرح شده در خصوص اثرات اندركنش سينماتيكي برپاسخ لرزهاي شمع منفرد به كمك مدل سازي فيزيكي با دستگاه ميزلرزه به همراه مدلهاي عددي اعتبار يافته بر مبناي نتايج آزمايشها پرداختهاست.در بخش بعدي به كمك مدل سازيهاي عددي صورت گرفته به بررسي تأثير مشخصات لايه خاك بر پاسخ لرزهاي شمع منفرد پرداخته شده است. بر اساس مدلسازيهاي عددي، مشخصات لايه خاك نظير سختي و لايهبندي تأثير چشمگيري روي پوش لنگر خمشي سينماتيكي شمع دارد.


كلمات كليدي:

اندركنش سينماتيكي . مدلسازي فيزيكي . ميزلرزه . مدلسازي عددي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندركنش سينماتيكي , مدلسازي فيزيكي , ميزلرزه , مدلسازي عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 849
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عملكرد ستون هاي اختلاط عميق خاك (DEEP SOIL MIXING) در كاهش پتانسيل روانگرايي خاك زير فونداسيون هاي سطحي

خلاصه
پديده روانگرايي يكي از عوامل تخريب شديد سازه ها طي زلزلههاي گذشته مي باشد. پديده روانگرايي معمولاً در خاك ماسهاشباع سست با چسبندگي كم، رخ ميدهد. با مشاهده خسارتهاي قابل توجه و هزينههاي بسيار سنگين ايجاد شده طي زلزلههايگذشته، ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري و كاهش اثرات روانگرايي يك اقدام حياتي به شمار ميرود. در اين تحقيق تأثيرزير فونداسيون سازه به عنوان يكي از (Deep Soil Mixing) چيدمان هاي مختلف از اجراي ستون هاي اختلاط عميق خاكپركاربرد ترين روش ها، بر كاهش عوارض ناشي از روانگرايي بررسي شده است. اين مقاله بخشي از تحقيقات انجام شده با استفاده1 روي ميز لرزه دانشگاه تهران و شبيه سازي ستون اختلاط عميق خاك در ماسه اشباع مي / 1 در مقياس 25 g از مدل سازي فيزيكي بر تغييرات پارامترهايي همچون اضافه فشار آب حفره اي در تراز هاي مختلف لايه روانگرا، DSM باشد و تاثير چيدمان هاي مختلفمورد بررسي قرار گرفته است.


كلمات كليدي:

كاهش پتانسيل روانگرايي . فشار آب حفره اي . مدلسازي فيزيكي . ميز لرزه . اختلاط عميق خاك

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كاهش پتانسيل روانگرايي , فشار آب حفره اي , مدلسازي فيزيكي , ميز لرزه , اختلاط عميق خاك ,
:: بازدید از این مطلب : 577
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر سختي لايه خاك بر پاسخ سينماتيكي شمع منفرد به كمك آزمايش ميزلرزه و مدلسازي عددي

خلاصه
با اينكه اهميت حضور شمع بر پاسخ لرزهاي ساختگاه و به ويژه در سطح زمين بر اساس مطالعات تحليلي، عددي، و كم و بيش آزمايشگاهي مشخص گرديده است، ليكن به دليل نبود مطالعات مدون آزمايشگاهي و يا عددي با پشتوانه مطالعات آزمايشگاهي، نتايج حاصل محدود به شرايط خاص بوده و جمع بندي در اين زمينه را مشكل ساخته است. از اين رو، تحقيق حاضر به بررسي مساله مطرح شده در خصوص اثرات اندركنش سينماتيكي بر پاسخ لرزهاي شمع منفرد به كمك مدل سازي فيزيكي با دستگاه ميزلرزه به همراه مدلهاي عددي اعتبار يافته بر مبناي نتايج آزمايشها پرداخته است.در بخش بعدي به كمك مدل سازيهاي عددي صورت گرفته به بررسي تأثير مشخصات لايه خاك بر پاسخ لرزهاي شمع منفرد پرداخته شده است. بر اساس مدلسازيهاي عددي، مشخصات لايه خاك نظير سختي و لايهبندي تأثير چشمگيري روي پوش لنگر خمشي سينماتيكي شمع دارد.


كلمات كليدي:

اندركنش سينماتيكي . مدلسازي فيزيكي . ميزلرزه . مدلسازي عددي

نویسندگان :

علي ابوالحسن پور ، عليرضا سعيدي عزيزكندي ، محمد حسن بازيار

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندركنش سينماتيكي , مدلسازي فيزيكي , ميزلرزه , مدلسازي عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 378
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عملكرد ستون هاي اختلاط عميق خاك (DEEP SOIL MIXING) در كاهش پتانسيل روانگرايي خاك زير فونداسيون هاي سطحي

خلاصه :
پديده روانگرايي يكي از عوامل تخريب شديد سازه ها طي زلزلههاي گذشته مي باشد. پديده روانگرايي معمولاً در خاك ماسه اشباع سست با چسبندگي كم، رخ ميدهد. با مشاهده خسارتهاي قابل توجه و هزينههاي بسيار سنگين ايجاد شده طي زلزلههاي گذشته، ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري و كاهش اثرات روانگرايي يك اقدام حياتي به شمار ميرود. در اين تحقيق تأثير زير فونداسيون سازه به عنوان يكي از (Deep Soil Mixing) چيدمان هاي مختلف از اجراي ستون هاي اختلاط عميق خاك پركاربرد ترين روش ها، بر كاهش عوارض ناشي از روانگرايي بررسي شده است. اين مقاله بخشي از تحقيقات انجام شده با استفاده1 روي ميز لرزه دانشگاه تهران و شبيه سازي ستون اختلاط عميق خاك در ماسه اشباع مي / 1 در مقياس 25 g از مدل سازي فيزيكي بر تغييرات پارامترهايي همچون اضافه فشار آب حفره اي در تراز هاي مختلف لايه روانگرا، DSM باشد و تاثير چيدمان هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.


كلمات كليدي:

كاهش پتانسيل روانگرايي . فشار آب حفره اي . مدلسازي فيزيكي . ميز لرزه . اختلاط عميق خاك

نویسندگان :

حسام دهقان خليلي ، مجيد مرادي ، عباس قلندرزاده ، رضا كريم زاده

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كاهش پتانسيل روانگرايي , فشار آب حفره اي , مدلسازي فيزيكي , ميز لرزه , اختلاط عميق خاك ,
:: بازدید از این مطلب : 392
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي عددي شيرواني هاي سنگي در برابر شكست واژگوني بلوكي- خمشي

خلاصه
شكست واژگوني خمشي- بلوكي يكي از معمولترين شكستهاي واژگوني در شيروانيهاي سنگي است. در اين نوع شكست، بعضي از بلوكهاي سنگي در اثر خمش شكسته شده و برخي ديگر در اثر نيروي وزن، واژگون ميشوند. اين شكست تاكنون چندين بار به صورت فيزيكي مطالعه شده است. ولي، از آنجايي كه مكانيزم بسيار پيچيده اي دارد، تاكنون مدل مناسبي براي تحليل عددي آن پيشنهاد نشده است. در اين تحقيق، به مدلسازي عددي اين نوع ،UDEC ابتدا تاريخچه كوتاهي از شكست هاي واژگوني ارائه ميشود. سپس با استفاده از نرمافزار المان مجزاي شكست پرداخته ميشود. براي مدل سازي عددي شكستهاي كششي در بلوكها، از مدل موزائيكي استفاده شد. در اين مدل ميتوان رشد ترك  در اثر تنشهاي كششي را تعيين نمود. نتايج اين مدلسازي عددي با مدل فيزيكي مقايسه و تطابق خوبي مشاهده شد. اين مقايسه نشان ميدهد كهمدل عددي پيشنهادي، ابزار مناسبي براي تحليل و پيش بيني رفتار شكست واژگوني خمشي- بلوكي ميباشد.


كلمات كليدي:

شكست واژگوني خمشي . بلوكي . مدلسازي فيزيكي . مدلسازي عددي . شيرواني سنگي

نویسندگان :

حسن سرفراز ، مهدي اميني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شكست واژگوني خمشي , بلوكي , مدلسازي فيزيكي , مدلسازي عددي , شيرواني سنگي ,
:: بازدید از این مطلب : 369
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر اندازه حركت ضربه در تراكم ديناميكي

تراكم ديناميكي به عنوان روشي مناسب در بهسازي عميق خاك هاي سست مطرح است. در اين روش با اعمال ضربات سنگين بر سطح خاك، خصوصيات مهندسي خاك بهبود مي يابد. با توجه به اين كه براي تخمين ميزان بهسازي، روابط قطعي وجود ندارد، مطالعه در اين زمينه ضروري مي باشد. در اين تحقيق پس از ساخت مدل فيزيكي، ضربات توسط وزنه هاي نيم استوانه اي فلزي بر سطح ماسه وارد شده و بعد از اعمال هر ضربه، از توده خاك تصوير ديجيتال گرفته مي مورد پردازش تصويري قرار مي گيرند و در نهايت به منظور بهينه سازي geoPIV شود و تصاوير با استفاده از نرم افزار عمليات كوبش رابطه اي ميان عوامل تاثير گذار در تراكم وعمق بهسازي برقرار شده است.


كلمات كليدي:

تراكم ديناميكي، مدلسازي فيزيكي، ماسه سست، پردازش تصويري

نویسندگان :

فاطمه صغري زارع (كارشناس ارشد ژئوتكنيك، دانشگاه تبريز)

مسعود حاجي عليلوي بناب (استاديار گروه خاك و پي، دانشگاه تبريز)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراكم ديناميكي , مدلسازي فيزيكي , ماسه سست , پردازش تصويري ,
:: بازدید از این مطلب : 1417
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه