<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه عددی تاثیرمحصورشدگی سنگ برنفوذ ابزار

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

شکنندگی سنگ . آزمون نفوذ پانچ . مدلسازی عددی . روش المان محدود

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شکنندگی سنگ , آزمون نفوذ پانچ , مدلسازی عددی , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 30
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر توالی حفرتونل های مجاور برنشست سطح زمین (مطالعه موردی تونل های دسترسی مجموعه ایران مال)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

نشست سطح زمین . مدلسازی عددی . المان محدود . نرم افزار Midas GTS   

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست سطح زمین , مدلسازی عددی , المان محدود , نرم افزار Midas GTS ,
:: بازدید از این مطلب : 35
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی تاثیر توامان قطر وعمق تونل های شهری بر نشست سطحی درحالت اشباع و غیراشباع بودن خاک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدلسازی عددی . محیط اشباع . نشست سطح زمین . فشار جبهه کار

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی عددی , محیط اشباع , نشست سطح زمین , فشار جبهه کار ,
:: بازدید از این مطلب : 34
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد بار تعادلی در پایدارسازی شیروانی های تحت حفاری با استفاده از مدلسازی عددی و روش سطح پاسخ

خلاصه
از میان انواع شیروانیها، شیروانیهای تحت حفاری کمتر مورد تحلیل و مطالعه قرار گرفته است. یکی از پارامترهای مهم در شیروانیهای تحتحفاری، تعیین حداکثر اندازه دهانه حفاری است. این اندازه حداکثر با پارامترهای متعددی ازجمله هندسه شیروانی، چسبندگی و زاویهاصطکاک خاک، شرایط ناپیوستگی و آب زیرزمینی در ارتباط است. در برخی از لغزشهای اتفاق افتاده در راستای سطوح ناپیوستگی موجود درشیروانیها، مشاهده اسکارپ، یا همان ناحیه قوسی شکل پایدار در حاشیه ناحیه لغزش یافته، بیانگر اثر قوسزدگی است. علاوه بر نیروی مقاوماصطکاکی در سطح لغزش، نیروی مقاومت برشی بین ناحیه ناپایدار و اسکارپ پایدار اطراف آن به افزایش پایداری شیروانی کمک میکند. براساس پدیده قوسزدگی با انجام حفاری در جلوی یک شیروانی، بار ناشی از وزن شیروانی به نواحی پایدار اطراف ناحیه حفاریشده منتقل شدهکه منجر به پایداری بیشتر شیروانی تحت حفاری خواهد شد. یک تکنیک کاربردی برای جلوگیری از ناپایداری در این نوع شیروانیها، استفادهاز بار تعادلی در دو طرف پاشنه شیروانی است. در این تحقیق، ابتدا با بررسی امکان شکلگیری پدیده قوسزدگی در شیروانیهای تحت حفاریدر شرایط استاتیکی، تعیین حداکثر دهانه حفاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، تعدادی مدل عددی در محیط نرمافزار تفاضلدر زوایای شیب متفاوت صفحه ناپیوستگی و اندازه بار تعادلیهای مختلف، ساخته شده است. ابتدا نتایج مدلسازی عددی FLAC3D محدود
با نتایج مدلسازی فیزیکی موجود مقایسه شد که مطابقت قابل قبولی را نشان داد. سپس نتایج حاصل از مدلسازی عددی با روش آماری سطحمورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که در زاویه شیروانی با Design Expert پاسخ و با استفاده از نرمافزار طراحی آزمایششیب کم، تأثیر بار تعادلی نسبت به زاویه شیروانی با شیب تند، بیشتر است. بهگونهای که در شیروانیهایی با زاویه شیب بسیار تند، بار تعادلیهیچگونه تأثیری در افزایش اندازه حفاری نسبت به حالت بدون بار تعادلی ندارد. در نهایت، رابطه آماری برای محاسبه حداکثر اندازه دهانهحفاری برحسب زاویه شیب شیروانی و اندازه بار تعادلی ارائه شد.


کلمات کلیدی:

مدلسازی عددی . پدیده قوس زدگی . شیروانی های تحت حفاری . بار تعادلی . روش سطح پاسخ

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی عددی , پدیده قوس زدگی , شیروانی های تحت حفاری , بار تعادلی , روش سطح پاسخ ,
:: بازدید از این مطلب : 92
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی تأثیر ابعاد هندسی در رفتار سیستم هایبریدی مونوپایل فوتینگ

خلاصه
یکي از پر آتیهترین و مهترین منبع انرژی تجدید پذیر، انرژی باد ميباشد. در دهه گذشته بحث توسعهی توربینهای باادی در رراساا مطرحشادهاست، انتقال توربینهای بادی به رراسا امکان ساخت سازههای بزرگتر و بهرهبرداری از بادهای پایدارتر رراساا را راراهم مايساازد. مشاکتوربینهای بادی در رراسا ، بارهای محیطي واردشده به سازههای بزرگتر ميباشد كه باعاث ایجااد نیروهاای بزرگتاری نسابت باه تاوربین درخشکي و تشدید مشکلات عمراني ميشود. یکي از راههای بهینه سازی رونداسیون توربین بادی در رراسا كه اخیراً توساعهیارته، ارازای سایتيجانبي بهوسیلهی سیستم هایبرید مونوپای - روتینگ ۳ميباشد. نق عمده پي ساطحي،4 راراهم كاردن دیاد مقااو در برابار ارخ 5در نا یاه ساطخاک ميباشد كه باعث بهبود مقاومت جانبي شمع ميشود. همچنین باعث ارزای مقاومت جانبي با ایجاد نا یهی مقاو 6در خاک ميشود. در ایانمقاله به بررسي پارامتریک تأثیر اضاره كردن پي سطحي به مونوپایا تحات بارگاذاری اساتاتیکي پرداختاه ميشاود. بارای بارگاذاری از خروجاياستاتیکي آزمای تون باد در سه تیپ بارگذاری استفادهشده اسات. ایان بارگاذاری برگررتاه از نتاایم آزماای تونا بااد انجا شاده در دانشاااهميباشاد. در ایان آزماای مادل پروتوتایاپ ۱:۱5۰ تاوربین باادی ساختهشاده اسات و نادین ساناریوی Western University Canadaبارگذاری در الت پارک، توربین بادی بررسيشده و بحرانيترین بارگذاریها ارائهشده است. مدل رونداسیون هایبریادی استفادهشاده بهگوناهایاست كه اتصال كام بین شمع و برج توربین و همچنین پي سطحي را ایجاد كند و همچنین دابلیت اجرا كردن این مدل در محیط وادعي نیاز وجاوددارد. پارامترهایي كه در این مقاله بررسيشده است شام طول شمع، دطر شمع، دطر پي سطحي ميباشد. مدلسازی بهصورت سهبعدی در نر ارازارمادل شاده اسات و بارای اعماال solid اجزا محدود اباكوس انجا شده و برای خاک از مدل موهر-كولمب استفاده ميشود تمامي اجزا بهصورتددیقتر اندركن خاک و شمع، بهاندازهی شمع در داخ خاک فره ایجاد كرده و اندركن بین این دو در دو سط داخلي شمع و خارجي شمعتعریفشده است، همچنین برای جلوگیری از تمركز تن ، بارگذاری بر روی نقطهی مرجع كه با اتصال كوپ به سط بالای كلاهک متص شادوارد ميشود. نتایم این پژوه نشان ميدهد كه تأثیر ارزای طاول شامع و دطار كلاهاک در سیساتم هایبریاد تاا مقادار مشیصاي باعاث كااهجابجایي ميشوند ولي تغییر ابعاد در سیستم مونوپای بسیار موثرتر بوده و در محدودهی مدلسازی شده همواره باعث كاه جابجایي شاده اساتهمچنین تأثیر اضاره كردن پي سطحي به سیستم مونوپای بسیار مؤثرتر از تغییر سایر پارامترها در مونوپای ميباشد، بهطوریكه سیساتم مونوپایا باا شمع ۱5 متری جابجایي برابر با ۱٫۲۸ دارد و سیستم هایبریدی با دطر كلاهک ۱۲ متری و ۱5 متر شمع جابجایي برابر ۰٫۳۹ متر دارد.


کلمات کلیدی:

فونداسیون توربین بادی . هایبرید مونوپایل . مدلسازی عددی . سختی دورانی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فونداسیون توربین بادی , هایبرید مونوپایل , مدلسازی عددی , سختی دورانی ,
:: بازدید از این مطلب : 54
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی تأثیر سختی خاک بر نیروهای سینماتیکی و اینرسی شمع منفرد تحت بار دینامیکی

خلاصه
امروزه پي های عمیق به صورت گسترده ای با هدف انتقال بار به بخش های عمیق تر زمین بخصوص زماني كه شرایط خاک در لایه های فوقانيزمین برای استفاده از پي های سطحي مناسب نباشد، بکار مي روند. با توجه به اهمیت اثر اندركنش سینماتیکي و اینرسي بر پاسخ لرزه ای شمع،مطالعات عددی زیادی در این زمینه صورت گرفته است كه بیشتر بر مبنای مطالعات تحلیلي بوده و كمتر پشتوانه آزمایشگاهي داشته اند. به همینعلت پژوهش حاضر به مطالعه اثرات اندركنش اینرسي و سینماتیکي شمع - خاک بر پاسخ دینامیکي شمع منفرد با استفاده از مدل سازیفیزیکي به همراه مدل سازی های عددی پرداخته است. به منظور مدلسازی فیزیکي، تعدادی آزمایش بر روی شمع منفرد در خاک ماسه ایخشک با استفاده از دستگاه میزلرزه تحت بار دینامیکي از نوع سینوسي با فركانس و دامنه شتاب ثابت انجام شده است. مدلسازی عددیِ سه بعدیشبیه سازی شده و با نتایج آزمایشگاهي اعتبار سنجي شده است. سپس به منظور مطالعات ABAQUS در فضای نرم افزار اجزای محدودپارامتریک با استفاده از مدل های عددی، تاثیر مشخصات خاک مانند مدول الاستیسیته و نحوه توزیع آن در خاک و تاثیر گیرداری سر شمع برروی پاسخ لرزه ای شمع منفرد مورد مطالعه قرار گرفته است. از تحلیل ها چنین استنتاج شد كه تغییر در سختي خاک و همچنین گیردار شدن سرشمع، بر رفتار لرزه ای شمع تاثیر چشمگیری دارد به طوری كه توزیع لنگر خمشي و بیشینه لنگر خمشي و همچنین نیروی برشي در طول شمع را تحت تاثیر قرار مي دهد.


کلمات کلیدی:

شمع منفرد . مدلسازی فیزیکی . مدلسازی عددی . نیروهای سینماتیکی و اینرسی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع منفرد , مدلسازی فیزیکی , مدلسازی عددی , نیروهای سینماتیکی و اینرسی ,
:: بازدید از این مطلب : 64
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی عملکرد شمع های شناور در پایدارسازی شیروانی تحت شرایط لرزه ای

خلاصه
یکي از روشهای معمول برای پایدارسازی شیروانيها كه شرایط پایداری شیرواني را بهبود بخشیده و سبب كاهش تغییر مکان در تاج شیرواني مي-گردد؛ استفاده از شمعهای درجاریز ميباشد. این نوع پایدارسازی ميتواند از نوع پایدارسازیهای دائمي باشد كه امکان اجرای آن تقریبا در هرنوع خاكي وجود دارد. تاكنون مطالعات زیادی برای بررسي این نوع پایدارسازی تحت شرایط استاتیکي صورت گرفته اما مطالعات كمي در موردعملکرد لرزهای آن انجام شده است. با توجه به تحقیقات كمي كه در این حوزه صورت گرفته است هدف از این پژوهش، مطالعه عملکرد لرزهایبه صورت سه بعدی برای ABAQUS شیروانيهای پایدار شده با یک ردیف شمع درجاریز و انجام یک مطالعه عددی جامع با استفاده از نرم افزاربررسي تغییرمکان تاج شیرواني و پارامترهای اثرگذار بر آن ميباشد. بررسي تغییرمکان تاج از آن جهت حایز اهمیت است كه در طراحي بر اساسعملکرد تحت شرایط لرزهای مهمترین مساله كنترل تغییرمکان تاج شیرواني برای جلوگیری از خسارت به سازههای بالادست شیرواني است و ازاین منظر بررسي پارامترهایي كه بیشترین تاثیر را بر تغییرمکان تاج شیرواني دارند بیش از پیش مشخص ميگردد. در مدلسازی صورت گرفته بااستفاده از كدنویسي و اتصال آن به آباكوس تغییر مدول الاستیسیته در عمق در نظر گرفته شد. همچنین به منظور اطمینان از صحت روند مدلسازیصورت گرفته نتایج بدست آمده با یک پژوهش آزمایشگاهي مورد صحت سنجي قرار گرفت. مطابق با نتایج بدست آمده از آنالیز حساسیت وحذف پارامترهایي كه اهمیت آنها از 5 درصد كمتر است ميتوان گفت پارامترهایي كه بیشترین تاثیر را بر تغییرمکان تاج شیرواني دارند به ترتیب عبارتند از : زاویه اصطکاک داخلي، زاویه شیرواني، زاویه اتساع، مدول الاستیسیته خاک، طول شمع، موقعیت شمع، نسبت فاصله مركز به مركزشمع ها به قطر شمع.


کلمات کلیدی:

شیروانی . شمع . عملکرد لرزه ای . مدلسازی عددی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیروانی , شمع , عملکرد لرزه ای , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی احتمالاتی نشست ناشی از روانگرایی در زمین های آزاد

خلاصه
این مقاله به ارائه یک روش عددی-احتمالاتي برای تخمین میزان نشست ناشي از روانگرایي در لایههای خاک ماسهای اشباع در زمینهای آزادتحت اثر زلزله ميپردازد. نتایج حاصل از این روش با نتایج مدلهای تجربي و احتمالاتي سایر محققین مقایسه و میزان دقت آن ارزیابي شده است.مهمترین مزیت پژوهش فعلي در مقایسه با مطالعات قبلي آن است كه علاوه بر استفاده از یک بانک اطلاعات عددی گسترده، مباني احتمالاتيبرای در نظرگیری عدم قطعیت در مدلسازی نشست ناشي از روانگرایي به كار گرفته شده است. در مطالعه حاضر براساس كرنشهای حجميبرای پیشیني میزان نشست ارائه شده است. )Bayesian( محاسبه شده در لایههای ترازهای مختلف، رابطهای بر اساس رگرسیون خطي بیژینمطالعات قبلي صورت گرفته در این زمینه، اغلب بر اساس تعداد محدودی مطالعه آزمایشگاهي بوده است كه شرایط مرزی آنها با آنچه در واقعیتموجود است )نظیر شرایط مطلقا زهکشي نشده و روشهای تقریبي بارگذاری(، متفاوت ميباشد. پژوهش فعلي با استفاده از آنالیز تنش موثر و با درنظرگیری شرایط مرزی مشابه با واقعیت بوده و میزان نشست سطح زمین با احتساب نشست حین اعمال بارگذاری زلزله محاسبه شده است. در اینبر روی ماسه نوادا انجام گرفته است و اثرات پارامترهای متعددی OPENSEES پژوهش تعداد زیادی مدلسازی عددی با استفاده از نرم افزارنظیر: مدت زمان بارگذاری، فركانس بارگذاری، بیشینه شتاب زلزله در دو جهت افقي، برای خاکهایي با درصد تراكمهای نسبي مختلف بررسيشده است. برای مدلسازی روانگرایي از فرمولبندی همبسته هیدرومکانیکال و برای مدلسازی رفتار ماسه از مدل رفتاری دافالیاس و منظری 2004شماره 2 مدلسازی شده و نتایج مدلسازی دارای تطابق بسیار خوبي با نتایج VELACS استفاده شده است. به منظور صحت سنجي، ابتدا پروژه مدل فیزیکي آزمایش سانتریفیوژ بوده است.


کلمات کلیدی:

روانگرایی خاک . نشست . زمین آزاد . مدلسازی احتمالاتی . مدلسازی عددی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی خاک , نشست , زمین آزاد , مدلسازی احتمالاتی , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 14 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نشست فروریزشی پوسته سد مسجدسلیمان بر اثر بارش باران

خلاصه
سدهای سنگریزهای دارای رفتار پیچیدهای در بین انواع سدهای خاكي هستند و پیشبیني و پایش رفتار آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. سدمسجدسلیمان كه سدی با پوسته سنگریز است پیچیدگيهای رفتاری خاصي درهنگام ساخت و بعد از آن در طول دوران بهرهبرداری از خود نشانو به كارگیری مدل FLAC 2D داده است. در پژوهش حاضر در ابتدا آزمایشهای سه محوری انجام گرفته بر روی مصالح سد با استفاده از نرم افزارمدلسازی شده و بعد از حصول دقت مناسب در مدلسازی آنها، به شبیهسازی عددی بدنه سد مسجدسلیمان )SS( رفتاری سخت شوندگي/نرم شوندگيتوانسته است رفتار نمونههای سهمحوری را با دقت خوبي SS به صورت آنالیز همبسته هیدرومکانیکال پرداخته شده است. به رغم آنکه مدل رفتاریمدل كند اما در پوسته پاییندست سد بین نشست حاصل از نتایج ابزاردقیق و مدلسازی عددی اختلاف قابل توجهي وجود دارد. یکي از فاكتورهایحاكم بر رفتار سنگریزها نشست فروریزشي است كه به سبب تغییر درصد رطوبت در سنگریزها حادث ميشود. نتایج ابزاردقیق در پوسته پاییندستسد نشان ميدهد كه در زمستان ۱۹۹۹ در حین اجرای بدنه سد، بارشهای جوی نسبتا زیادی در منطقه سد مسجدسلیمان رخ داده است. از آنجا كهپوسته سد به صورت خشک كوبیده شده و از رطوبت كمي برای تراكم آن استفاده گردیده این بارشها باعث نشست فروریزشي در پوسته پاییندستاستفاده شده و نشست FLAC سد شده است. برای مدلسازی این پدیده از روش پیشنهادی مهین روستا و همکاران) ۲0۱5 ( و وارد كردن آن در نرمافزارفروریزشي سنگریز مدلسازی شده است. مقادیر نشست درون پوسته پاییندست سد كه از این روش عددی به دست آمده است با نتایج ابزاردقیقنزدیکي قابل قبولي را نشان ميدهد. در این مقاله اهمیت مدلسازی رفتار فرونشست سدهای سنگریز تحت تاثیر عوامل جوّی مورد بررسي قرار گرفتهو نشان داده شده كه شرایط آب و هوایي تاثیر قابل ملاحظهای بر رفتار تغییر شکلي سدهای سنگریز ميگذارد.


کلمات کلیدی:

سدهای سنگریز . نشست فروریزشی . مدلسازی عددی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای سنگریز , نشست فروریزشی , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 59
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی شمع های پیچشی تحت بار محوری

خلاصه
امروزه پي های عميق بطور گسترده ای در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرند . شمع های چوبي و فلزی، شمع های بتن مسلح درجا ریز و كوبشي ازانواع رایج پي های عميق مي باشند . در سال های اخير نوع دیگری از شمع های عميق به نام شمع های مارپيچ رواج یافته اند. استفاده از شمع های پيچشي ازساليان دور در انگلستان به عنوان مهار در سازه های نگهبان ساحلي رواج داشته است. در قرن 19 ميلادی حداقل 100 فانوس دریایي بر اساس پي های مارپيچيدر امتداد سواحل شرقي در شمال امریکا ساخته شد. با گسترش و پيشرفت فناوری كاربرد آنها به عنوان شمع پيچشي افزایش یافته و امروزه این شمع ها در سراسردنيا در پروژه های مختلف مانند شالوده خانه ها و ساختمان های تجاری، تيرهای چراغ برق، پل های عابر پياده، المان پي بندی برای پي های معيوب و بهسازیپي جهت افزایش بار ساختمان و ... مورد استفاده قرار مي گيرند. از مهم ترین مزایای این شمع ها مي توان به دستخوردگي كمتر خاک، قابليت نصب در هرشرایط آب و هوایي، قابليت استفاده مجدد و نصب آسان اشاره داشت. با توجه به نوین بودن این نوع شمع ها در ایران، ضمن معرفي شمع های پيچشي به بررسيعددی آنها با روش المان محدود و توسط نرم افزار Plaxis پرداخته شده و ظرفيت فشاری این نوع شمع ها در دو نوع خاک رسي و ماسه ای از طریق نرم افزاربه دست آمد. شمع های مدلسازی شده به وسيله نرم افزار با آزمایشات صحرایي مورد مقایسه و كاليبراسيون قرار گرفتند. همچنين اثر تعداد و فاصله صفحاتپيچشي دیده شد كه در پي آن دیده شد كه افزایش هریک از این پارامترها منجر به افزایش ظرفيت باربری فشاری مي شود. با افزایش تعداد صفحات مارپيچ و متعاقب آن كاهش فاصله آنها در طول شمع، ظرفيت باربری فشاری افزایش مي یابد .


کلمات کلیدی:

شمع های پیچشی . ظرفیت باربری فشاری . المان محدود . مدلسازی عددی . صفحات پیچشی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع های پیچشی , ظرفیت باربری فشاری , المان محدود , مدلسازی عددی , صفحات پیچشی ,
:: بازدید از این مطلب : 81
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 آبان 1399 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه