<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مروری بر عوامل موثر بر مدول برشی و نسبت میرایی ماسه در آزمایش سه محوری سیکلی

خلاصه
داشتن اطلاعات كافي از رفتار خاکها تحت اثر بارهای دینامیکي برای انجام تحلیلهای صحیح در مسائل پاسخ زمین و اندركنش سازه و خاکضروری است. از میان اطلاعات مورد نیاز برای این گونه تحلیلها، پارامترهای مدول برشي و نسبت میرایي خاک مهمترین بوده و مابقي تاثیركمتری دارند. به همین منظور از حدود ۳۵ سال پیش تاكنون تلاشهای زیادی جهت تعیین و مطالعهی این دو پارامتر دینامیکي صورت گرفته است.عواملي كه بر روی پارامترهای دینامیکي اثر دارد، شامل تنش موثر همهجانبه، نسبت تخلخل، فركانس بارگذاری، دامنهی كرنش برشي، درجهیاشباع و تعداد سیکل بارگذاری است. با افزایش تنش همهجانبه، مدول برشي دینامیکي افزایش ميیابد. با كاهش نسبت تخلخل )افزایش تراكمنسبي( مقدار مدول برشي افزایش ميیابد. با افزایش مقدار دامنهی كرنش برشي مقدار مدول برشي دینامیکي كاهش ميیابد. با تغییر این عوامل،پارامترهای دینامیکي و رفتار خاک تحت بارهای دینامیکي تغییر ميكند. در این مقاله برخي از مطالعات بنیادی و كاربردی انجام شده توسطمحققین مختلف با تاكید بر بخش مطالعات آزمایشگاهي تشریح ميگردد و سعي بر آن است كه با مرور مقالات، عوامل موثر بر پارامترهای دینامیکي یاد شده نیز ارائه گردد.


کلمات کلیدی:

مدول برشي . سه محوری سیکلي . نسبت میرایي . بارگذاری سیکلي

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدول برشي , سه محوری سیکلي , نسبت میرایي , بارگذاری سیکلي ,
:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي نحوه تغييرات پارامترهاي ديناميكي ماسه هاي غير اشباع در محدوده كرنشهاي مختلف با آزمايش برش ساده تناوبي

خلاصه
در اين تحقيق، آزمايش هاي برش ساده تناوبي به منظور ارزيابي نحوه تغييرات خصوصيات ديناميكي ماسه هاي بابلسر و تويورا در سطوح اشباع5 و ،0/ 50 و 75 % انجام گرفت. نمونه ها داراي شرايط مختلفي از لحاظ چگالي نسبي و تنش تحكيمي بوده و در دامنه كرنش هاي برشي 5 ،250% مقاديرمدول برشي با افزايش تعداد سيكل بارگذاري ثابت بوده و / %10 تحت بار تناوبي قرار گرفتند. نتايج حاصل نشان داد كه در كرنش 5ضريب ميراييكاهش مي يابد. اين مقادير در كرنشهاي 5 و 10 %، در درجات اشباع 25 و 50 % به ترتيب افزايش و كاهش يافته و در درجه اشباع75% هر دو كاهش مي يابند. همچنين با افزايش تنش تحكيمي، مقادير مدول برشي و ضريب ميرايي به ترتيب افزايش و كاهش مي يابند.


كلمات كليدي:

ماسه . مدول برشي . ضريب ميرايي . برش ساده تناوبي . درجه اشباع .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , مدول برشي , ضريب ميرايي , برش ساده تناوبي , درجه اشباع , ,
:: بازدید از این مطلب : 222
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر تنش همه جانبه بر روي پارامترهاي ديناميكي زبالههاي جامد شهري (مطالعه موردي: مركز دفن كهريزك)

خلاصه
جهت تحليل پايداري يك مركز دفن زباله بايد خصوصيات زبالهها كه معرف المانهاي اصلي سازهاي هستند، مورد تحليل و بررسي قرارگيرد. تاكنون تحقيقات زيادي بر روي خصوصيات زبالههاي جامد شهري انجام نشده است و به علت متفاوت بودن خصوصيات زبالهها از كشوري بهكشور ديگر و حتي از مركز دفن زبالهاي به مركز دفن زباله ديگر، نميتوان نتايج بدست آمده را تعميم داد كه اين امر سبب ميشود تا تحقيقات محليبر روي خصوصيات زبالههاي جامد شهري صورت گيرد. به علت لرزهخيزي كشور ايران، رفتار كوتاه مدت زبالههاي جامد شهري در پايداري مراكزدفن زباله در طي بارهاي لرزه اي كنترل كننده ميباشد؛ به همين علت دانستن رفتار ديناميكي اين مصالح ضروري ميباشد. در اين مقاله ضمن بدستآوردن پارامترهاي ديناميكي زبالههاي جامد شهري مركز دفن كهريزك تهران با استفاده از آزمايشهاي سه محوري سيكليك، اثر تنش همه جانبهبر روي اين پارامترها نيز مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان دهنده افزايش مدول برشي و كاهش ميرايي با افزايش تنش همه جانبه مي دباشد.


كلمات كليدي:

مركز دفن زباله . نرخ كرنش برشي . تنش تحكيم . مدول برشي . ميرايي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مركز دفن زباله , نرخ كرنش برشي , تنش تحكيم , مدول برشي , ميرايي ,
:: بازدید از این مطلب : 654
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 15 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر تنش همه جانبه بر روي پارامترهاي ديناميكي زبالههاي جامد شهري (مطالعه موردي: مركز دفن كهريزك)

خلاصه
جهت تحليل پايداري يك مركز دفن زباله بايد خصوصيات زبالهها كه معرف المانهاي اصلي سازهاي هستند، مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. تاكنون تحقيقات زيادي بر روي خصوصيات زبالههاي جامد شهري انجام نشده است و به علت متفاوت بودن خصوصيات زبالهها از كشوري به كشور ديگر و حتي از مركز دفن زبالهاي به مركز دفن زباله ديگر، نميتوان نتايج بدست آمده را تعميم داد كه اين امر سبب ميشود تا تحقيقات محلي بر روي خصوصيات زبالههاي جامد شهري صورت گيرد. به علت لرزهخيزي كشور ايران، رفتار كوتاه مدت زبالههاي جامد شهري در پايداري مراكزدفن زباله در طي بارهاي لرزه اي كنترل كننده ميباشد؛ به همين علت دانستن رفتار ديناميكي اين مصالح ضروري ميباشد. در اين مقاله ضمن بدست  آوردن پارامترهاي ديناميكي زبالههاي جامد شهري مركز دفن كهريزك تهران با استفاده از آزمايشهاي سه محوري سيكليك، اثر تنش همه جانبه بر روي اين پارامترها نيز مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان دهنده افزايش مدول برشي و كاهش ميرايي با افزايش تنش همه جانبه مي باشد.


كلمات كليدي:

مركز دفن زباله . نرخ كرنش برشي . تنش تحكيم . مدول برشي . ميرايي

نویسندگان :

نادر شريعتمداري ، محسن كرامتي ، مرتضي صباغي ، محسن صادق عابدين

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مركز دفن زباله , نرخ كرنش برشي , تنش تحكيم , مدول برشي , ميرايي ,
:: بازدید از این مطلب : 264
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي پارامترهاي تناوبي خاکهاي غير اشباع و استفاده از آن در تحليل پاسخ لرزهاي خطي معادل

جنبش زمين بطور قابل ملاحظه ¬ ای تحت تأثير ويژگيهای هندسي و مکانيکي آبرفت قرار گرفته بر روی سنگ بستر است. يک تحليل پاسخ زمين جنبش زمين بطور قابل ملاحظه يک بعدی به روش معادل خطي شامل اصلاح پيوسته مدول برشي معادل و نسبت ميرايي در يک مدل ويسکوالاستيک خاک با سطح كرنش برشي است. برای دستيابي به پاسخ لرزهای زمين به رابطهای واحد برای تخمين مدول برشي و نسبت ميرايي در محدوده كرنش وسيعي نياز است. هدف اين مقاله ارائه مدلي برای تخمين مدول برشي و نسبت ميرايي در خاكهای غيراشباع بر پايه نتايج مطالعات اخير آزمايشگاهي اندازهگيری مدول برشي و نسبت ميرايي با دستگاه سه محوری تناوبي با قابليت كنترل مکش و ستون تشديد با قابليت كنترل مکش است. اين مدل ميتواند وابستگي مدول برشي و نسبت ميرايي با دامنه كرنش برشي، تنش اسکلت ميانگين، متغير قيدی، نسبت تخلخل و درجه اشباع را درنظرگيرد. درنهايت مدل  ارائه شده در انجام تحليل پاسخ لرزهای خطيمعادل سه پرفيل فرضي خاک با مکشهای متنوع توسط نرم افزار EERA بکارگرفتهشدهاست .

کلمات کليدي:

خاک غيراشباع، مدول برشي، نسبت ميرايي، پاسخ لرزهاي خطي معادل EERA

نویسندگان:

مهنوش بيگلري(استاديار گروه عمران، دانشکده فني مهندسي، دانشگاه رازي کرمانشاه)

ايمان عشايري (استاديار گروه عمران، دانشکده فني مهندسي، دانشگاه رازي کرمانشاه)

 

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک غيراشباع , مدول برشي , نسبت ميرايي , پاسخ لرزهاي خطي معادل EERA ,
:: بازدید از این مطلب : 1125
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه