<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تاثیر اندازه دانه ها بر مدول برشی و نسبت میرایی مخلوط های دانه ای یکنواخت در کرنش های کوچک

خلاصه
مدول برشي و نسبت میرایي خاکها از جمله پارامترهایي هستند كه در تحلیلهای دینامیکي نقش مهمي در رفتار خاک دارند. این پارامترها تابعخصوصیات خاک از جمله دانهبندی، درصد اشباع، شکل و جنس ذرات، تخلخل )تراكم(، شاخص خمیری، ناهمساني ذاتي، ناهمساني القایي وتنش همه جانبه هستند. در این مقاله به بررسي تأثیر اندازه دانهها بر مدول برشي و نسبت میرایي در كرنشهای كوچک پرداخته ميشود. به منظورنرمالیزه كردن اثر باقي عوامل ذكر شده به ویژه اثر شکل ذرات بر پارامترهای دینامیکي، آزمایشها بر روی گویهای شیشهای انجام شده است. 6نمونه استوانهای در حالت خشک و با تراكم یکسان، از دانههای كروی هماندازه ساخته شده و در 4 سطح تنش همه جانبه مختلف مورد آزمایشقرار گرفتهاند. پارامترهای دینامیکي نمونهها به كمک دستگاه ستون تشدید تعیین شدهاند. نتایج آزمایشها نشان ميدهد كه در تنش همه جانبه وتراكم یکسان، افزایش اندازه دانهها، تأثیر قابل ملاحظهای بر مدول برشي بیشینه و مدول برشي بي بعد شده ندارد. همچنین در تنشهای همه جانبه كم، تأثیر افزایش قطر دانهها بیشتر بوده و این تاثیر با افزایش تنش همه جانبه كاهش ميیابد.


کلمات کلیدي:

مدول برشی . میرایی، کرنش هاي کوچک . اندازه دانه ها . دستگاه ستون تشدید

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدول برشی , میرایی، کرنش هاي کوچک , اندازه دانه ها , دستگاه ستون تشدید ,
:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر مدول برشی و میرایی در تحلیل دینامیکی شیروانی

 

 

کلمات کلیدی :

زمین لغزش . سد قلعه چای . تحلیل دینامیکی . مدول برشی . میرایی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , سد قلعه چای , تحلیل دینامیکی , مدول برشی , میرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 132
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عوامل موثر در انتشار موج ناشی از حرکت قطار داخل تونل

بررسی عوامل موثر در انتشار موج ناشی از حرکت قطار داخل تونل

کلمات کلیدی :

انتشار موج ، مدل لوله در لوله ،تونل ،مدول برشی

نویسندگان :

محسن رحیمی  ، کاظم برخورداری

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انتشار موج , مدل لوله در لوله , تونل , مدول برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 701
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر میزان لاي در خصوصیات دینامیکی ماسه اصلاح شده با سیمان

خلاصه
اصلاح خاك با استفاده از روش هاي تثبیت به کمک سیمان پرتلند یکی از رایج ترین وکارامدترین روش هاي بهبود خصوصیات مکانیکی و دینامیکی خاك ها است. خصوصیات دینامیکی خاك ماسه اي اصلاح شده با سیمان می تواند متاثر از میزان لاي موجود در آن باشد که مطالعه چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. در این پژوهش سعی بر مطالعه تاثیر میزان ریزدانه غیرخمیري در خصوصیات دینامیکی ماسه و ماسه اصلاح شده با سیمان شده است. بدین منظور یک سري آزمایش سه محوري سیکلی به روش کنترل تنش بر روي نمونه هایی با مقادیر مختلف لاي در سطح کرنش هاي متوسط تا بزرگ انجام شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که میزان لاي دز خصوصیات دینامیکی ماسه و ماسه اصلاح شده با سیمان تاثیرگذار است. با افزایش میزان لاي تا مقدار 30 % مدول برشی تغییرات چندانی نسبت به نمونه ماسه اي نداشته در حالی که با افزایش میزان لاي به مقدار 50 % شاهد افزایش مدول برشی هستیم. در نمونه هاياصلاح نشده با افزایش میزان لاي نسبت میرایی افزایش یافته است. درحالی که در نمونه هاي اصلاح شده میزان میرایی با توجه به عیار سیمان متفاوت بوده است.


کلمات کلیدي:

مدول برشی، نسبت میرایی، آزمایش سه محوري سیکلی، ماسه اصلاح شده با سیمان

نویسندگان :

مهدي اثنی عشري ، علیرضا پیران

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدول برشی , نسبت میرایی , آزمایش سه محوري سیکلی , ماسه اصلاح شده با سیمان ,
:: بازدید از این مطلب : 1136
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر افزودن پودر لاستیک بر مدول برشی و نسبت میرایی در خاکهاي ماسه اي

در این تحقیق تاثیر افزودن پودر لاستیک هاي فرسوده بر خصوصیات دینامیکی خاك هاي ماسه اي مورد بررسی قرار گرفته است. خاك ماسه اي مورد 30و 40 درصد وزنی از پودر لاستیک ترکیب شده و براي هر ترکیبی آزمایش ها در 5 فشار همه جانبه مختلف انجام شده ، 20 ، 10 ، بررسی در این تحقیق با مقادیر 0 که اعمال فشارهاي همه جانبه مختلف، جهت بررسی اثر بارگذاري سیکلی روي رفتار خاك در عمق هاي متفاوت می باشد. برخی از مهمترین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش درصد پودر لاستیک موجب کاهش مدول برشی و افزایش نسبت میرایی در یک فشار همه جانبه می گردد.


کلمات کلیدي:

مدول برشی، نسبت میرایی، پودر لاستیک، بارگذاري سیکلی، سه محوري سیکلی

نویسندگان :

محمد سیروس پاکباز (دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

سید محسن روشن قیاس (دانشجوي کارشناسی ارشد خاك و پی دانشگاه شهید چمران اهواز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدول برشی , نسبت میرایی , پودر لاستیک , بارگذاري سیکلی , سه محوري سیکلی ,
:: بازدید از این مطلب : 1551
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تئوري و آزمایشگاهی اثر فرکانس بارگذاري بر رفتار مصالح سنگریزه اي

در حال حاضر، براي تعیین مدول برشی و میرایی، از روشهایی استفاده م یشود که کاملاً مستقل از همدیگر هستند. مثلاً مدول برشی عموماً از نتایج بعد از فرکانس تشدید، مطابق با مود اصلی ارتعاش نمونه اندازه گیري می شود و نسبت میرایی از روش ارتعاش حالت- پایدار و یا روش زایل شدن دامنه اندازه گیري می شود. شواهد تجربی حاکی از آن است که خاك تحت بارگذاري دینامیکی قابلیت جذب انرژي کرنشی بعلاوه قابلیت زایل کردن انرژي کرنشی در کسر کوچکی از زمان را دارا م یباشد. این مقاله به بررسی تئوري و آزمایشگاهی اثر فرکانس بارگذاري بر رفتار مصالح می پردازد. مقادیر مدول برشی و نسبت میرایی در فرکانسهاي مختلف یک نوع سنگریزه اي با استفاده از آزمایشهاي سه محوري قطر بزرگ هم ارائه می شود.


کلمات کلیدي:

فرکانس، دستگاه سه محوري، مدول برشی، میرایی

نویسندگان :

حمید رضا رازقی (استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران)

عطاء آقایی آرایی (دانشجوي دکتري دانشگاه علم و صنعت ایران)

سعید هاشمی طباطبایی (استادیار، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)

عباس قلندرزاده (استادیار، دانشکده فنی دانشگاه تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرکانس , دستگاه سه محوري , مدول برشی , میرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 1446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مطالعه تأثیر مکش و تنش میانگین خالص بر پارامترهای دينامیکي کائولینیت عادی تحکیم يافته غیراشباع

علي رغم محدودیت های چند دهه گذشته در زمينه بررسي رفتار مصالح غيراشباع، توسعه های اخير ابزارهای آزمایشگاهي ارتقا یافته به سيستمهای كنترل و اندازه گيری مکش، منجر به توليد داده های با ارزشي در برخي از جنبه های رفتاری اینگونه مصالح شده است. داده های مذكور غالبا به بررسي رفتار استاتيکي مکانيکي و تغييرحجمي مصالح غيراشباع و بخش محدودتری نيز به بررسي و مدلسازی رفتار دیناميکي این نوع مصالح در محدوده كرنش های كوچک معطوف شده است. درتحقيق حاضر، اثرات تغييرات سطوح مکش و تنش ميانگين خالص درشرایط بارگذاری سيکلي تند (به منظور شبيه سازی شرایط بارگذاری زلزله)، با استفاده از تجهيرات سه محوری سيکلي با قابليت كنترل مکش بر روی یک نوع رس
در شرایط عادی تحکيم یافته مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایشها در سه سطح تنش ميانگين خالص و دو سطح مکش شده است. نتایج به دست آمده حاكي از تاثير قابل توجه عوامل مورد بررسي بر پارامترهای دیناميکي نمونه های ریزدانه غيراشباع مورد مطالعه بوده است. در سطح مکش یکسان، افزایش در سطح تنش ميانگين خالص موجب افزایش مدولبرشي و كاهش نسبت ميرایي شده است. همچنين با افزایش سطح مکش در  شرایط یکسان تنش ميانگين خالص، مدول مدول برشي افزایش و نسبت ميرایي كاهش یافته است.


کلمات کلیدی:

بارگذاری دینامیکی، کائولینیت غیراشباع، مدول برشی، سه محوری سیکلی کنترل مکش.

نویسندگان :

محسن معجزی (دانشجوی دکتری، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

محمدکاظم جعفری (استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

مهنوش بیگلری (استادیار، دانشگاه رازی کرمانشاه)

 

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بارگذاری دینامیکی , کائولینیت غیراشباع , مدول برشی , سه محوری سیکلی کنترل مکش ,
:: بازدید از این مطلب : 1224
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه