<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقایس هی مد لهای اکید و فازی در تحلیل سود حاصل از برداشت از مخازن

چکیده
بشر همواره برای کنترل، برنام هریزی و بهر هبرداری از منابع آب با چالش های متفاوتی روبرو بوده است. این چالش ها در مناطق خشک و کم آب به صورت برنامه ریزی و مدیریت جهت تأمین منابع آب و کنترل عرضه و تقاضا و برای مناطق پرباران و سیلابی در قالب برنامه ریزی جهت کنترل سیل و هدایت آ بهای سطحی نمود پیدا کرده است. سدها به عنوان سازه های بزرگ و حجیم آبی، دارای این قابلیت هستند که هم به کنترل توزیع و تخصیص آب کمک کنند و هم برای جلوگیری از وقوع سیل مفید واقع م یشوند و از این رو با هر دو رویکرد به بشر خدمت م یرسانند. یکی از چالش های موجود جهت انجام محاسبات غیر سازه ای در طراحی سدها، بررسی مدل های ذخیره- آب دهی است که هدف آن تعیین جریان خروجی بیشینه با در نظر گرفتن حجم مخزن سد م یباشد. گاهی اوقات در دیدگاه مجموع ههای اکید و در علومی نظیر منابع آب، تعیین و برآورد پارامترهای دخیل در تحلیل مسائل، ضوابط و معیارهای فنی و غیر فنی، روش های محاسباتی ریاضی و سایر موارد به دقت و صراحتی که وارد روند حل مسئله می شوند نیست. از ای نرو، در این مطالعه قصد داریم با تکیه بر دیدگاه های منطق فازی، عدم قطعیتی مطابق با ماهیت و طبیعت پارامترها، معیارها و رو شها برای حل مسئله در نظر گرفته و به این صورت ابهام موجود در حل مسائل را مورد توجه قرار دهیم. هدف این مطالعه استفاده از برنامه ریزی خطی فازی در تحلیل مسئل هی سود بیشینه ی کسب شده از ساخت سد است، که قصد داریم با در نظر گرفتن اعداد فازی برای پارامترها موجود در مورد معیارهای زیس تمحیطی حاکم بر شرایط طبیعی رودخانه، آب دهی بیشینه را برآورد کنیم. در انتها برای صح تسنجی و ارزیابی مدل، نتایج حاصل از مدل فازی پیشنهاد شده، با نتایج حاصل از مدل های صریح و اکید مقایسه شده، که نتایج مطلوب و رضای تبخش به نظر می رسند.

کلمات کلیدی:

برنامه ریزی خطی . بهینه یابی فازی . مدل ذخیره آ بدهی مخزن . مدیریت منابع آب . ملاحظات زیس تمحیطی.

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , برنامه ریزی خطی , بهینه یابی فازی , مدل ذخیره آ بدهی مخزن , مدیریت منابع آب , ملاحظات زیس تمحیطی , ,
:: بازدید از این مطلب : 381
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی حجم آب زیرزمینی دشت سلماس با استفاده از مدل پویایی سیستم ها

خلاصه
امروزه به دلیل رشد بالای جمعیت و توسعه فزاینده تکنولوژی، بهرهبرداری از منابع طبیعی از جمله آب شیرین به صورت چشمگیری افزایش یافته است. با توجه به عدم مدیریت مناسب، این افزایش تقاضا در بسیاری از نقاط کشور از جمله حوضه آبریز دریاچه ارومیه منجر به ایجاد مشکلات فراوان شده است. به عنوان نمونه دشت سلماس، واقع در این حوضه، با معضلاتی مانند کاهش شدید سطح آب زیرزمینی و نشست عمده زمین مواجه است که نشان از اهمیت توجه به مدیریت منابع آب منطقه دارد. از جمله روشهای مناسب برای شبیهسازی سیستمهای منابع آب، روش پویایی سیستم است که به دلیل کارایی بالا و سادگی، در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. پس از شبیهسازی مدل بهرهبرداری تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه مورد مطالعه، به عنوان نمونه دو سناریوی مدیریتی مختلف )مکانیزه نمودن آبیاری زمینهای کشاورزی و تغییر  الگوی کشت( جهت بهبود شرایط منابع آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفتهاند. حجم آب زیرزمینی در پایان دوره شبیهسازی در حالت ترکیب دو سناریوی مذکور نسبت به عدم اجرای سناریوها، 2871 میلیون مترمکعب افزایش داشته و سفره آب زیرزمینی تقریبا حالت پایدار خود را حفظ کرده است. از مدل توسعه داده شده با رعایت متغیرهای محلی میتوان جهت مدیریت تلفیقی منابع آب دیگر حوضهها نیز استفاده نمود.


کلمات کلیدی:

مدیریت منابع آب، پویایی سیستم، دشت سلماس، بهرهبرداری تلفیقی

نویسندگان :

محمد جواد عنبری ، علی پورعلی ، مهدی ضرغامی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت منابع آب , پویایی سیستم , دشت سلماس , بهرهبرداری تلفیقی ,
:: بازدید از این مطلب : 503
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین جریان زیستمحیطی بهینه و بررسی تاثیر آن بر تخصیص آب سد درودزن به کاربران سد براي کمینه نمودن فرصتهاي اقتصادي از دست رفته

خلاصه
مدیریت منابع آب را میتوان مجموعهاي از تمهیدات فنی، اداري و قانونی دانست که هدف آن برقراري تعادل و توازن میان تقاضا براي آب از یک سو و تامین آب از سوي دیگر است. یکی از رویکردهاي مهم در مدیریت منابع آب، کاهش فرصتهاي اقتصادي از دست رفته براي کاربران سدهاي مخزنی است. وجود کاربران گوناگون و بازدهیهاي متفاوت آنها در استفاده از آب سد، موجبات ایجاد تضاد و رقابت را فراهم میکند و این تضاد، تخصیص آب در میان کاربران مخزن را دشوارتر میسازد. اکوسیستم و محیط زیست پیرامون مخزن، یکی از جملهي این دسته کاربران است. در این مقاله، پس از بررسی منطقهي تحت پوشش سد درودزن در نزدیکی شهر شیراز، کاربران سد مخزنی درودزن معرفی و به منظور لحاظ کردن آنها در مدل تخصیص آب، سود هر کاربر از هر واحد آب تعیین میگردد. در ادامه، از آنجا که میزان آب ورودي به مخزن براي طول سال آبی نامعلوم است، این مقادیر را پیشبینی میکنیم و جهت پیشبینی میزان آب ورودي به سد در این سال آبی، دادههاي مربوط به میزان آب ورودي به سد در سالهاي آبی نزدیک را به صورت یک سري زمانی در نظر گرفته و پیشبینی را انجام میدهیم. سپس اختصاص بهینهي آب به کاربران به منظور کمینه کردن فرصتهاي اقتصادي از دست رفته، براي سد مخزنی درودزن را به صورت یک مدل ریاضی دوهدفه مدلسازي مینماییم. به منظور تکهدفی کردن این مسئله از روش وزنی استفاده میشود. آنگاه با استفاده از روش برنامهریزي پویا، فرصتهاي اقتصادي از دست رفته براي منطقهي مورد تحقیق محاسبه خواهند شد و براي به دست آوردن حداقل جریان زیستمحیطی براي رودخانه پس از سد، از روش مونتانا استفاده شده است و مدل براي دادههاي موجود پیادهسازي میشود و نتایج حاصل از شبیهسازي با کمک نرمافزار متلب بدست میآیند. در نهایت نتایج این شبیهسازي که میتوانند از چند منظر مورد ملاحظه و قابل تامل قرار گیرند، ارائه شده است.


کلمات کلیدي:

مدیریت منابع آب، حداقل جریان زیستمحیطی، سد درودزن، روش مونتانا، برنامهریزي پویا

نویسندگان :

علیرضا فخارزاده جهرمی، جواد طهماسبی آبدر

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت منابع آب , حداقل جریان زیستمحیطی , سد درودزن , روش مونتانا , برنامهریزي پویا ,
:: بازدید از این مطلب : 524
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي دو بعدي کیفی آب ، ارزیابی و کاربرد آن براي سد کرخه

خلاصه
در مهندسی محیط زیست یکی از بخشهاي حائز اهمیت مدیریت منابع آبی است. براي مدیریت منابع آبی نیاز مبرمی به یک مدل کیفی مناسب از CE-QUAL-W براي شبیه سازي وضعیت مخزن استفاده شده است. مدل 2 CE-QUAL-W منبع آبی وجود دارد. در این مقاله از شبیه ساز 2 مدلی دو بعدي (طولی و عرضی) است که براي شبیه سازي فرایند هیدرودینامیک و شرایط کیفی و کمی آب پیکره آبهاي سطحی بکار رفته است.براي استفاده از این مدل باید پارامترهاي موجود درآن با پیکره آبی مورد نظر چنان وفق داده شوند که شبیه ساز به خوبی قادر به پیش بینی رفتار منبع آب باشد. انتخاب این پارامترها به صورت دستی یا اصطلاحا با روش سعی و خطا بسیار وقت گیر است. امروزه با وجود رایانه هاي پیشرفته و برنامه هاي حرفه اي بهینه سازي به بهترین صورت انجام می گیرد. اما در این مدل به علت وجود تعداد کثیر پارامترهایی که رابطه ناهمسو با هم دارند باید از روش بهینه سازي چند هدفه استفاده شود. دراین مقاله از بهینه ساز چند هدفه توده ذرات استفاده شده است. نمودارهاي حاصل موفقیت به سزاي این روش را در بهینه سازي چندهدفه مدل شبیه ساز پیکره آبی را به خوبی نشان می دهد.


کلمات کلیدي:

شبیه سازي پیکره آبی، بهینه سازي، سد کرخه، مدیریت منابع آب

نویسندگان :

نسیم شجاعی، عباس افشار

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شبیه سازي پیکره آبی , بهینه سازي , سد کرخه , مدیریت منابع آب ,
:: بازدید از این مطلب : 629
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه