<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

چالشها و مشکلات قراردادهای طرح وساخت و رفع اختلاف در این قراردادها (مطالعه موردی در قرارداد EPC اجرای سازه نگهبان گود برداری)

خلاصه
در این مقاله سعی شده است که ضمن ارائه شرح کلی از قراردادهای EPC نقاط ضعف و قوت این نوع قراردادها مورد بررسی قرار گیرد. EPC  بر اساس یك تعریف کلی شامل سه بخش عمده طراحی و مهندسی (engineering) ، تامین کالا (procurement) و اجرا (consrtuction)میباشد. اما این مقوله فراتر و عمیق تر از ترکیب سه واژه است. در واقع پروسه اداره کردن، تحویل به موقع، هزینه پیش بینی شده و در نظرگرفتن خطرات و ریسك پروژه جزئی از پروژه های EPC میباشد. هر یك از مراحل سه گانه فوق، خود دارای زیر مجموعه هائی است کهبرای آگاهی و اشراف کاملتر و بهتر از آن و جهت انجام صحیح و به موقع این نوع پروژهها،لازم است که مدیریت شرکتهای پیمانکار ومشاور درگیر در این قراردادها از آنها اطلاع کافی داشته باشند. از ویژگیهای عمده اجرای پروژه ها به روش EPC کاهش زمان کلی اجرا وافزایش سود پروژه بویژه از دیدگاه کارفرمایان میباشد. که همین دو ویژگی مهم ، باعث جذابیت کارفرمایان و پیمانکاران به انجام پروژه ها بااین روش شده است. هدف از ارائه این مقاله بررسی قراردادهای EPC و موارد ادعا در مدیریت و اجرای پروژههای سازه نگهبان بوده، به علاوهویژگیها و خصوصیات دیگر این نوع قراردادها نسبت به سایر قراردادها مورد بررسی قرار میگیرد .هر مقاله باید دارای یك خلاصه 111 تا 211 کلمهای باشد که در یك پاراگراف تهیه گردیده، دارای حواشی 01 میلیمتری از لبه راست و 53میلیمتری از لبه چپ باشد. این بخش باید بصورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد ولی یك مقدمه تلقی نمیگردد. فونت این بخش از نوع (B Zar 9pt) میباشد. محل قرارگیری این بخش در حدود 91 الی 121 میلیمتر از بالای صفحه است.

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه . EPC . مدیریت ادعا . اجرای سازه نگهبان .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت پروژه , EPC , مدیریت ادعا , اجرای سازه نگهبان , ,
:: بازدید از این مطلب : 408
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

چالش های تونل سازی مکانیزه در ایران

چکیده
 با مروری به وضعیت پروژه های اجرا شده و در دست اجرا در حوزه تونل سازی مکانیزه با دستگاه شاهد بروز تاخیراتی در اتمام به موقع ، بالا رفتن هزینه های اجرای کار و گاهاً TBM حفاری کیفیت نا مطلوب تونل طبق مشخصات فنی پیمان هستیم که به نظر می رسد دس ت اندرکاران این با چالش ها و مشکلاتی مواجه هستند که در برخی EPC قبیل پروژه ها به ویژه در حوزه پیمانکاری موارد منجر به عدم تحقق اهداف پروژه شده است . در این مقاله و سخنرانی سعی شده است ب ه برخی از این موارد پرداخته شود. این چالش های اصلی را عمدتا در حوزه های مدیریتی و منابع انسانی از قبیل ضعف دستگاه های اجرایی در تعریف کامل پروژه ، عدم آشنایی کافی دس ت اندرکاران به موارد فنی و قراردادی مربوطه ، شفاف نبودن وظایف هر یک از هموندان پروژه نسبت به یکدیگر و تداخل خواسته یا ناخواسته وظایف، حوزه مهندسی و فنی از قبیل عدم انجام مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی کامل قبل ازبا شرائط زمین در برخی موارد و نداشتن دانش فنی TBM اجرای پروژه، عدم ه مخوانی دستگاهمناسب بومی در کشور در رابطه با حفاری مکانیزه ، حوز ه قراردادی و مالی از قبیل عدم توجه کافی به نوع قراردادها ( طرح و ساخ ت ، سه عاملی و ...) علیرغم مختلف بودن پی ش نیازها و پیش فر ض های هر پروژه، عدم توجه کافی به نقطه نظرات پیمانکاران در زمان برگزاری مناقصه وعدم تنفیذ فرصت کافی جهت تهیه اسناد مناقصه به پیمانک اران در زمان ارائه پیشنهاد ، حوزه صنعت و تکنولوژی و و قطعات یدکی، بومی TBM تجارت مانند عدم ورود صنعت به تون ل سازی مکانیزه برای ساخت نبودن تکنولوژی مکانیزه و عدم تخصیص ارز با نرخ مرجع برای خرید دستگاه و تجهیزات وابسته اشاره کرد.

کلمات کلیدی :

تونل سازی مکانیزه  . دستگاه TBM . مدیریت پروژه  . چالش ها  . روش اجرا

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل سازی مکانیزه , دستگاه TBM , مدیریت پروژه , چالش ها , روش اجرا ,
:: بازدید از این مطلب : 294
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شاخصهای اطلاعاتی ارزیابی یکپارچه عملکرد در پروژههای صنعت ساخت

خلاصه
با پیچیدهتر شدن پروژههای عمرانی، مدیران پروژهها برای تصمیمگیری در حوزههای مختلف مدیریت پروژه به اطلاعات دقیق، جامع و ساختاریافته نیاز دارند. انتخاب صحیح شاخصهای اطلاعاتی و طراحی فرآیندهای ارزیابی عملکرد پروژه مناسبترین روش برای ارائه اطلاعات پردازششده به مدیران پروژهها میباشد. هدف این مقاله، تعیین تعدادی از شاخصهای اطلاعاتی مناسب جهت تجمیع اطلاعات و نحوه ارزیابی عملکرد توسط مدیرپروژه در شرکتهای پیمانکاری است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا شاخصهای مرتبط پیشنهادشده در مقالات بررسی و دستهبندی شدهاست. سپس در یک مطالعه میدانی، شاخصهای مورد استفاده در مجموعهای از پروژههای منتخب ارزیابی شدهاست. برای این منظور، با طبقهبندی حوزههای مسؤلیت مدیران پروژه، پرسشنامهای طراحیشده و در اختیار پیمانکاران صنعتساخت کشور قرار گرفتهاست تا شاخصهای اطلاعاتی مورد استفاده با نتایج پژوهشهای انجامشده در این حوزه مقایسهگردد. یافتههای حاصل از این پژوهش، مهمترین شاخصهای اطلاعاتی کلیدی برای تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران پروژه در فرآیند تصمیمگیری مانند شاخصهای اندازهگیری بهرهوری نیرویانسانی، ارزیابی عملکرد تامینکنندگان، اندازهگیری درجهرضایت کارفرما وغیره را فراهم مینماید.


کلمات کلیدي:

شاخص اطلاعاتی، ارزیابی عملکرد، تصمیم گیري، مدیریت پروژه، صنعت ساخت

نویسندگان :

محمدحسن سبط ، حسین نقاش طوسی ، عاطفه عدلی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شاخص اطلاعاتی , ارزیابی عملکرد , تصمیم گیري , مدیریت پروژه , صنعت ساخت ,
:: بازدید از این مطلب : 597
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رویکردي ابتکاري در برنامهریزي بهینه سبد پروژه ساخت مجموعههاي تفریحی- رفاهی

خلاصه
از آغاز تاریخ بشر تاکنون ، دست یابی به آسایش، آرمش روحی، رفاه اجتماعی و تنوع در زندگی روزمره، جزء مهمترین اهداف انسان بوده که با سختتر شدن شرایط زندگی در جوامع بشري عصر حاضر، اهمیت بیشتري یافته است. بنابراین یکی از دغدغههاي اساسی سیاستگذاران در جهان امروز به مسئله تأمین زیر ساختهاي لازم براي ایجاد و توسعه فضاهاي خاصی جهت برآورده نمودن این دسته از نیازهاي ضروري جامعه معطوف میگردد. مجموعههاي تفریحی - رفاهی به عنوان یکی از عوامل مهم در رفع این نیازها بهشمار میآیند که در کنار عوامل تأثیرگذار دیگر به ایفاي نقش می پردازند. مجموعههاي مذکور ماهیت ویژه اي دارند که از تنوع و تعدد مکانی و فضایی در آنها و نیاز به زیرساخت هاي گسترده نشأت میگیرد. به همین دلیل، این پروژه ها در مقایسه با بسیاري از دیگر پروژههاي رایج در صنعت ساخت، بهطور قابل ملاحظهاي نیازمند سرمایهگذاري بزرگتري هستند. این امر، سرمایه گذاري بخش دولتی و خصوصی در این زمینه را محدود ساخته و مستلزم سیاستگذاري هاي ویژه اي به منظور ترغیب بخش خصوصی براي توجه به این مهم است. در این تحقیق براساس ارزش افزودهاي که هر بخش از یک پروژه ساخت مجموعه تفریحی رفاهی ایجاد میکند (با توجه به دوره بازگشت سرمایه پروژه)، به اولویتبندي کاربريهاي مختلف و متنوع این پروژهها پرداخته میشود. سپس بر اساس ارزش هاي خالص فعلی پروژه در حالت هاي مختلف، یک برنامه ریزي بهینه براي ساخت این مجموعهها ارائه میگردد. بدین منظور فرآیند ساخت یک مجموعه تفریحی - رفاهی، شبیهسازي شده و براي بهینهسازي چیدمان و توالی اجراي بخشهاي تشکیل دهنده آن از الگوریتم ژنتیک استفاده گردید . برنامهریزي حاصل از این پژوهش ، علاوه بر حفظ جریان ن قدینگی پروژه در یک سطح قابل قبول ، با هدف منفعت بیشتر سرمایهگذاران پروژه و در نتیجه ایجاد انگیزش بیشتر در بخش خصوصی براي سرمایهگذاري در این پروژهها و رفع بیش از پیش نیازهاي کشور در این مهم، ارائه گردیده است.


کلمات کلیدي:

مدیریت پروژه، مجموعههاي تفریحی- رفاهی، برنامهریزي، ارزش خالص فعلی، الگوریتم ژنت

نویسندگان :

حسین رضایی ، پریسا قبادي ، احد نظري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت پروژه , مجموعههاي تفریحی رفاهی , برنامهریزي , ارزش خالص فعلی , الگوریتم ژنت ,
:: بازدید از این مطلب : 705
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

چارچوب و نقش قراردادهای برون سپاری در مدیریت پروژه ها

 

چارچوب و نقش قراردادهای برون سپاری در مدیریت پروژه ها

 

کلمات کلیدی :

مدیریت پروژه ، مدیریت تدارکات ، برون سپاری

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت پروژه , مدیریت تدارکات , برون سپاری ,
:: بازدید از این مطلب : 1264
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 اسفند 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه