<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه موردي بررسي احتمال روانگرايي ايستگاه راه آهن بستان آباد با مدلسازي عددي

خلاصه
هدف از این مقاله بررسي پتانسیل روانگرایي بستر در محدوده احداث ایستگاه راهآهن بستانآباد واقع در 45 كیلومتري جنوب شرقي شهر تبریز وجنوب غربي شهر بستانآباد ميباشد. در این محدوده خاكریزي به ارتفاع 10 متر به عنوان بستر ساختمان ایستگاه ساخته شده است كه بستر طبیعياین خاكریز با توجه به مطالعات ژئوتکینک انجام شده مستعد روانگرایي ميباشد. مطالعات ژئوتکنیک پیش از ساخت این خاكریز علي رغم وجودپتانسیل روانگرایي احداث خاكریز را بدون مشکل ارزیابي نموده بود اما با توجه به حساسیت موضوع پس از احداث خاكریز مجددا بحثروانگرایي مورد بررسي تکمیلي قرار گرفت كه مقاله حاضر در خصوص این مطالعات ميباشد. مطالعات تکمیلي انجام شامل حفاري گمانههايانجام شده است. نتایج حاصل از این GeoStudio جدید و همچنین انجام آنالیز عددي ميباشد كه مدلسازي عددي توسط مجموعه نرم افزاريمطالعات نشان داد كه روانگرایي جزئي و كلي در قسمتهایي از خاك بستر طبیعي در اثر اعمال ركورد زلزلههاي مختلف ایجاد ميشود كه با توجهبه عمق ایجاد روانگرایي و بررسي منحنيهاي مرزي تعیین سطح بروز، مشاهده شد كه اثرات روانگرایي ایجاد شده در عمق، تاثیر محسوسي در بالاي خاكریز ایجاد شده نخواهد داشت.


كلمات كليدی:

روانگرايی . مطالعات عددی . مطالعه موردی . تحليل پايداری

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرايی , مطالعات عددی , مطالعه موردی , تحليل پايداری ,
:: بازدید از این مطلب : 96
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد روش بلوك لغزان نیومارك در ارزیابی تغییرمکان هاي ماندگار دیوارهای حایل

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیوار حایل وزنی . روش بلوک لغزان نیومارک . تغییر مکان ماندگار . مطالعه موردی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حایل وزنی , روش بلوک لغزان نیومارک , تغییر مکان ماندگار , مطالعه موردی ,
:: بازدید از این مطلب : 406
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر فاصله تونل های دوقلو و سطح آب زیرزمینی بر جابجایی ها ، نیروهای وارد بر سیستم نگهداری تونل و نشست سطح زمین در اثر زلزله (مطالعه موردی ، تونل متروی تبریز)

 

 

 

کلمات کلیدی :

فاصله تونل های دوقلو . سطح آب زیرزمینی . طیف زلزله . پلاکسیس . مطالعه موردی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فاصله تونل های دوقلو , سطح آب زیرزمینی , طیف زلزله , پلاکسیس , مطالعه موردی ,
:: بازدید از این مطلب : 665
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردی و تحلیل عددی پارامتر های تاثیر گذار بر ظرفیت باربری و میزان نشست ریز شمع های شالوده

در این مقاله مطالعه موردی در خصوص سوله ای كه در آن تغيير كاربری شده ، انجام گرفته است.كه در ازای تغيير كاربری به دليل افزایش طبقات و تجهيزات آزمایشگاهي و وجود خاک نابرجا طرح تثبيت شالوده الزامي تشخيص داده شده است.پس از مرحله آزمایشي و مشخص شدن حداكثر نيروی وارده و تعيين تعداد ریز شمع مورد نياز شالوده ، آناليز سه بعدی این طرح توسط نرم افزار انجام گرفته و ابعاد بيروني مدل 20 متر در 20 متر در نظر گرفته شده و حداكثر بار اعمال شده به پي Plaxis-3D-Foundation  48تن اعمال گردیده است و داده های آناليز در ازای زاویه قرارگيری متفاوت ریز شمع،تغيير طول ریز شمع و ميزان خروج از مركزیت بار وارده و تغيير امتداد بار وارده مورد بررسي قرار گرفته است.نتایج حاصل از این مدلسازی ها نشان مي د هد كه روندتغی ر يم ز یاننشستنسبتبهزاوه یر ز یشمع،بهصورتسهمی شکلمی باشدوبااجرای ر ز یشمعتحتزاو ه یحدود 20 درجهمز یاننشستحداقلاست. همچنین،م ز یاننشستحاصلهبرای زوا ا یی متناظربایکدیگرمساوی است. برا ی زاو ه یاجرای به ن یه،باافزایشطولر ز یشمعاز 6 متربه 12 متر،مز یاننشستبهصورتتقربا یخطی باكاهشهمراهاست. باافزا یشطولر ز یشمعپساز 12 متر،مز یاننشستثابتباقی می ماند درصورتی كهبارواردهبهصورتما لت یحتزاو ه ی 45 درجهواردگردد م ز یاننشست حداكثرحدود 6 درصدافزایم شي یابد.در حالت زاویه اجرای بهينه شيب تغييرات نشست حداكثر ،e/B ریز شمعها،ميزان نشست حداكثر با افزایش خروج از مركزیت افزایش مي یابد،بطوری كه ميزان كم بوده و پس از آن این شيب نيز با افزایش همراه است.

کلمات کلیدی :

مطالعه موردی . تحلیل عددی پارامتر های تاثیر گذار بر ظرفیت باربری . میزان نشست ریز شمع های شالوده

نویسندگان :

رضا ملائی  (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران،گرایش خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

محمد ملائی  (کارشناسی ارشد عمران ،گرایش خاک و پی، دانشگاه ازاد واحد زنجان)

دکتر محمود حسنلوراد (استاد یار گروه عمران ، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)

نادر عظیمی (کارشناسی ارشد عمران ،گرایش خاک و پی، دانشگاه ازاد واحد زنجان)

سمیه ملائی (دانشجوی دکتری سازه،دانشگاه کردستان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مطالعه موردی , تحلیل عددی پارامتر های تاثیر گذار بر ظرفیت باربری , میزان نشست ریز شمع های شالوده ,
:: بازدید از این مطلب : 1630
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 19 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

دانلود مقاله ر برسی نشت در جناح راست سد خاکی – مطالعه موردی سد خاکی تنگاب فیروزآباد

سد خاکی تنگاب بر روی رودخانه فیروزآباد در محلی به نام تنگاب بر روی پی سنگ کارستی سازند آسماری و در ناحیه ترانزيشن می باشد. رفض
شده که محیط جريان آب در خاک دارای شرايط ماندگار است و قانون دارسی، بیان کننده جريان آب در محیط متخلخل به شمار می رود.اين
در زمینه جريان آب در خاک صورت می گیرد.ابتدا هندسه سد در مدل عددی تعريف و seep/w تحقیق از نوع عددی و با استفاده از نرم افزار
رسم و بررسی می Excel سپس نفوذپذيری اجزای مختلف و شرايط مرزی اعمال می شود. سپس داده های پیزومتريکجناح راست سد در نرم افزار
گردد و در نهايت نتیجه آن شد که عمده نشتی از طريق کارستی ها و درزه و شکافها صورت پذيرفته که به صورت فرار آب در جناح راست سد
تنگاب نمايان شده است وعلت اختلاف ارتفاع خط فرياتیکنرم افزار و پیزومتر، مربوط به تراز پايین سطح آب زيرزمینی می باشد .
واژه های کلیدی: نشت، تزریق، سد تنگاب

 

امین محمودی ،محمد صدقی اصل ، منصور پرویزی ، ارسلان مهرکی
(Email : amin_mahmoody@yahoo.com)، دانشجوی کارشناسی ارشدعمران
)Email : msedghi@yu.ac.ir(، استادیار
(Email : parvizi@yu.ac.ir)، استاد یار
)Email : a_mehraki@yahoo.com)، دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
Email : msedghi@yu.ac.ir

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , بررسی , نشت , جناح راست , سد خاکی , مطالعه موردی , سد خاکی , تنگاب فیروزآباد ,
:: بازدید از این مطلب : 1650
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

انجام پایان نامه تحلیل اثر ارتفاع پله بر پایداری آن با استفاده از نرم افزار فلگ-دو بعدی (FLAC 2D) - مطالعه موردی معدن مس سونگون

 

 

 


:: موضوعات مرتبط: نمونه پایان نامه , دپارتمان مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , مشاهده نمونه مدل سازی های انجام شده با نرم افزارها , مدل سازی با نرم افزار فلگ دو بعدی (FLAC 2D) , ,
:: برچسب‌ها: پایان نامه , انجام پایان نامه , تحلیل , اثر , ارتفاع , پله , پایداری , نرم افزار , فلگ , دو بعدی , FLAC 2D , مطالعه موردی , معدن , مس , سونگون ,
:: بازدید از این مطلب : 2182
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه