<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اثر مشخصات روکش بتن مسلح و میزان نیروي محوري بر رفتار دیوار آجري تقویت شده با روکش بتن مسلح

چکیده
دیوارهاي آجري به عنوان اعضاي اصلی باربر در ساختمان هاي بنایی غالبا نیازمند اصلاح به منظور افزایش شکل پذیري دیوار و بهبود عملکرد ساختمان در برابر زلزله می باشند تا بتوان از بروز فجایع انسانی در زلزله ها جلوگیري نمود. امروزه در ایران روشی رایج و قابل دسترسی براي این منظور استفاده از پوشش بتن مسلح شامل یک لایه نازك بتن یا ملات ماسه سیمان مسلح شده با شبکه فولادي می باشد. میزان بهبود رفتار ساختمانی که به این روش تقویت شده به درصد تسلیح شبکه فولادي و ضخامت پوشش بتنی بستگی دارد. در این مقاله با استفاده از مدلسازي عددي تعدادي دیوار آجري تقویت شده با روش مذکور، تاثیر مشخصات مختلف روکش بر رفتار آنها بررسی شده است. به این منظور مطالعات پارامتریک با متغیرهاي ضخامت روکش بتنی، مقدار میلگردهاي تسلیح و نیروي فشاري محوري وارد بر دیوار انجام و نتایج به دست آمده ارائه شده و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.


کلید واژه ها:

دیوار هاي آجري، روکش بتن مسلح، مطالعه پارامتریک

نویسندگان :

سیده مریم توحدي  ، عباسعلی تسنیمی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار هاي آجري , روکش بتن مسلح , مطالعه پارامتریک ,
:: بازدید از این مطلب : 813
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه ای بر عدم قطعی تهای موجود در ارائه روابط تجربی پیش بینی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی

خرابي های ناشي از زلزله ممکن است به طور مستقيم منسوب به اثرات زلزله و يا نتيجه ی غيرمستقيم خرابي های آن باشند.گسترش جان ي با ي تغي ر يشکل جانبی زمین پد د یه ای م یباشد كه در نتیجه ی روانگرايي خاک اتفاق م یاف د. تروش های ب ا سیری جهت برآورد تغييرمکان های ناشي از گسترش جانبي توسط محققین ارائه شده است كه هر كدام از اين روش ها با محدوديت های اجتناب ناپذيری همراه است.يکی از روش های پر كاربرد در ارزيابی گسترش جانبی زمين استفاده از روش ها ی تجربی م یباشد. در ارائه يک مدل تجربي به اندازه گير ی متغيرها در آزمايشگاه و محل احتياج است. همواره ماهيت اندازه گيری مستعد به وجود آمدن خطا مي باشد و اين مشکل به طور طبيعي عدم قطعيت هايي را در پيش بين یها ايجاد م یكنند. علاوه بر اين عدم قطعيت های بسياری به صورت ذاتی در مدل های تجربی وجود دارد كه ناشی از عدم وجود مشاهدات كافی و همچنین پيچيدگی مسئله است.در اين مقاله پس از مطالعه پارامتريک تعدادی از روابط تجربي پيشنهاد شده برای گسترش جانبي به بررسي پايگاه داده های آنها پرداخته رابطه ای پيشنهاد مي شود. مدل پيشنهادی از دقت بالايي نسبت به ديگر روابط موجود برخوردار (MR) مي شود و با استفاده از رگرسيون چند متغيره است. در ارائه اين مدل سعي شده است بخشي از عدم قطعيت های موجود با حذف داده ها ی تک گمانه هايي با فاصله بيشتر از 5 متر از پايگاه داده ها، به حداقل رسانيده شود.


کلمات کلیدی:

عدم قطعیت، روانگرایی، گسترش جانبی، مطالعه پارامتریک، رگرسیون چند متغیره

نویسندگان :

یاسرجعفریان (عضو هئیت علمی پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

احسان نصری (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عدم قطعیت , روانگرایی , گسترش جانبی , مطالعه پارامتریک , رگرسیون چند متغیره ,
:: بازدید از این مطلب : 1348
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار پی هاي نواري واقع بر شیبهاي مسلح شده با لایه هاي ژئوتکستایل به روش المان محدود

این مقاله به بررسی رفتار پی هاي نواري واقع بر شیبهاي خاکی به روش عددي در حالت مسلح شده با ژئوتکستایل از طریق مطالعه پارامتریک، می پردازد. تمرکز مطالعات پارامتریک انجام شده بر روي گستره وسیعی از متغیرهاي مساله، شامل طول لایه هاي ژئوتکستایل، فواصل بین ژئوتکستایلها، فاصله اولین لایه ژئوتکستایل از زیر پی، فاصله پی از لبه شیب و تاثیر زاویه چرخش لایه هاي ژئوتکستایل نسبت به پی، می باشد. به منظور کاربردي نمودن نتایج و ارائه معیارهاي مهندسی، تمامی پارامترها بدست آمده نسبت به عرض پی، بی بعد شده و مقادیر بهینه براي هر کدام از متغیرهاي تحلیل، براي دستیابی به بیشترین ظرفیت باربري براي پی، بدست آمده است.


کلمات کلیدي:

پی نواري، ژئوتکستایل، مطالعه پارامتریک، ظرفیت باربري، روش عددي

نویسندگان :

حمید علی الهی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی نواري , ژئوتکستایل , مطالعه پارامتریک , ظرفیت باربري , روش عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 1433
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

اندرکنش ديناميكي خاک و لوله های مدفون در پای شيرواني های ناپايدار به هنگام زلزله

در این مقاله، با استفاده از تحليل عددی و انجام تعدادی مطالعه پارامتریک، اثر زاویه شيرواني، عمق قرارگيری لوله و فشار داخلي آن بر روی اندركنش دیناميکي خاک و لوله با راستای عمود بر حركت شيب در شرایط وقوع زلزله مورد بررسي قرار گرفته است. مدلسازی عددی به صورت انجام شده كه در آن برای مصالح شيرواني، مدل الاستوپلاستيک موهر-كلمب و برای FLAC دوبعدی و با استفاده از نرمافزار تفاضل محدود المانهای تير، رفتار الاستيک خطي در نظر گرفته شده است. بارگذاری لرزهای به صورت بار هارمونيک سينوسي از كف به مدل اعمال شده است. نتایج بدست آمده از بررسي پارامترهای زاویه شيرواني و عمق لوله نشان ميدهد كه رابطه عمومي ویکساني در تمامي حالات بين افزایش زاویه شيرواني و افزایش نيروها در مقطع لوله وجود ندارد، بلکه بسته به عمق قرارگيری لوله شاهد نتایج متفاوتي خواهيم بود. با اعمال فشار داخلي و شبيه سازی خط لوله تحت فشار ملاحظه ميشود كه خمش و برش در لوله كاهش یافته ولي نيروی محوری آن افزایش ميیابد.

کلمات کلیدی :

لوله مدفون، اندرکنش دینامیکی خاک و لوله، شیب ناپایدار، زلزله، مطالعه پارامتریک 

نویسندگان :

حسین حکیمی نژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه
صنعتی امیرکبیر)

سید مجدالدین میر محمد حسینی (استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لوله مدفون , اندرکنش دینامیکی خاک و لوله , شیب ناپایدار , زلزله , مطالعه پارامتریک ,
:: بازدید از این مطلب : 1141
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

برآورد ظرفیت باربری پی های رینگی واقع بر شیب های مسلح شده با ژئوتکستایل به کمک تحلیل عددی

این مقاله به بررسي رفتار پي های رینگي واقع بر شيبهای خاكي مسلح شده با لایه های ژئوتکستایل به روش عددی از طریق مطالعات پارمتریک مي پردازد. تمركز مطالعات پارامتریک انجام شده بر روی گستره وسيعي از متغيرهای مساله شامل تعداد لایه های ژئو تکستایل، عمق لایه ژئوتکستایل و عرض ژئو تکستایل مي باشد. ظرفيت باربری نهایي پي رینگي در تمامي شبيه سازی ها از طریق نمودارهای بار نشست بدست آمده  است. با مقایسه ظرفيت باربری نهایي پي رینگي واقع بر خاک مسلح نسبت به حالت غير مسلح، تأثير هر كدام از پارامترها تاثيرگذار بر ظرفيت باربری پي رینگي مورد بررسي قرار گرفته است .

کلمات کلیدی:

پی رینگی، ژئوتکستایل، ظرفیت باربری، مطالعه پارامتریک، تحلیل عددی

نویسندگان :

حمید علی الهی (عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

مرتضی منصوری (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی رینگی , ژئوتکستایل , ظرفیت باربری , مطالعه پارامتریک , تحلیل عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1382
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5585 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5585 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه