<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

كاربرد روش شناختي شش سيگما جهت كاهش زمان انجام تعميرات هيدروليك كاميونهاي 120 تني معدن مس سرچشمه

چكيده
در دنياي رقابتي امروز يكي از اصلي ترين دغدغه هاي مديران ارشد سود آوري و كسب نتايج به صورت پايدار است و در اين راستاتكنيكهاي بسياري ارائه شده اس ت . يكي از روشهاي جديد حل مسائل در جهت نيل به سودآوري پايدار، استفاده از رويكرد شش سيگمااست.در اين مقاله سعي شده به طور مختصر در خصوص استفاده از اين روش جهت 20 ٪ كاهش زمان توقفات تعميرات هيدروليك كاميونهاي120 تني معدن مس سرچشمه با استفاده از امكانات موجود و قابل دسترس بحث گردد.


كلمات كليدي:

معدن مس سرچشمه . كاربرد شش سيگما در معدن . تعميرات هيدروليك كاميونهاي معدني

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معدن مس سرچشمه , كاربرد شش سيگما در معدن , تعميرات هيدروليك كاميونهاي معدني ,
:: بازدید از این مطلب : 486
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي پايداري سازه فروشوئي توده اي 2 معدن مس سرچشمه


چكيده
روش استخراج فلز توسط حلال يكي از روش هاي نوين استخراج فلزات غير آهني مي باشد. جداسازي فلز به روش فروشوئي توده ايداراي مزايايي از قبيل سادگي كار، پايين بودن هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي، كوتاه بودن زمان شروع عمليات پروژه و رعايتبيشتر قوانين زيست محيطي نسبت به ساير روش هاست. پايداري اين سازه ها از لحاظ زيست محيطي و اقتصادي حائز اهميت فراوان ميباشد. از جمله عوامل بروز ناپايداري مي توان به قرار داشتن سازه بر روي پي ضعيف يا محل پرشيب، ارتفاع قابل توجه مواد اكسيدي و ياضخامت زياد زون اشباع اشاره كرد. پايداري سازه فروشوئي توده اي بوسيله مقاومت برشي بين سطوح تماس بين لايه هاي مختلفسيستم لاينر كنترل مي شود. سطوح بحراني بين لايه ها شامل سطح تماس خاك با ژئوممبران، خاكبا ژئوتكستايل، ژئوممبران با ژئوتكستايل و ژئوممبران با ژئوگريد مي باشد. در تحقيق حاضر پايداري هيپ 2 معدن مس سرچشمه با استفاده از نرم افزاربررسي شده است. با توجه به اهميت ارتفاع محلول اسيدي در بالاي لايه ژئوتكستايل، حساسيت ضريب اطمينان سازه نسبت به اين به اين صورت حداكثر ارتفاع مجاز محلول اسيدي، متر تعيين شد. / پارامتر بررسي شده است.

كلمات كليدي:

فروشويي توده اي . معدن مس سرچشمه . ژئوممبران . زون اشباع . نرم افزار Z-Soil         

نویسندگان :

وحيد معاذاللهي ; سعيد كريمي نسب ; محمد رضا ملايي فرد

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فروشويي توده اي , معدن مس سرچشمه , ژئوممبران , زون اشباع , نرم افزار Z-Soil ,
:: بازدید از این مطلب : 489
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين نحوه توسعه و راه اندازي روش ها و تجهيزات سيستم گسيل و پايش در معدن مس سرچشمه

چكيده
ناكارآيي و مشكلات موجود در سيست م فعلي مديريت عمليات توليد در معدن مس سرچشمه را م يتوان ب هعلت تكيه كامل بر تصميمات انساني و عدم اتوماسيون مديريت دانست. كاهش هزينه ها، جلوگيري از، از دست دادن درآمد و سود احتمالي همراه با افزايش راندمان ماشين آلات مزاياي اقتصادي اصلي در استفاده از سيستم هاي مديريت هوشمند عمليات در معادن هستند. براي معدن مس سرچشمه هزينه راه اندازي و پشتيباني از سيستم مديريت هوشمند ماشي نآلات توسط يكي از شرك تهاي خارجي، 1594000 دلار برآورد شده است كه سود محتمل آن ساليانه بالغ بر 9546000 دلار پيش بيني م يشود. عواملي مانند سطح آموزش نيروي انساني، مديريت محافظه كارانه، فرسودگي ماشين آلات و مسائل سياسي از موانع موجود در استفاده از اين سيست مها برشمرده شده اند. طراحي و را هاندازي اين سيست مها در داخل كشور گزينه ديگري است كه مطرح شده است. بررسي ها نشان داده است كه توسعه چنين سيستمي در داخل كشور كه قابليت هايي قابل مقايسه با انواع خارجي داشته باشد، هزينه اي در حدود 5،800،000،000 ريال (تقريباً 40 % هزينه سيست مهاي خارجي) خواهد داشت. در هر صورت لزوم تغيير در سيستم مديريت ماشي نآلات جاري در معادن و حركت به سمت گسيل و پايش هوشمند، فارغ از نوع و نحوه پياد هسازي از تاكيدات اين مقاله است.


كلمات كليدي:

گسيل و پايش، مديريت هوشمند ماشي نآلات و معدن مس سرچشمه

نویسندگان :

سجاد حقير چهره قاني  ; علي اصغر خداياري ; محمدفاروق حسيني ; مهدي ياوري

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسيل و پايش , مديريت هوشمند ماشي نآلات , معدن مس سرچشمه ,
:: بازدید از این مطلب : 561
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

كاربرد روش شناختي شش سيگما جهت كاهش زمان انجام تعميرات هيدروليك كاميونهاي 120 تني معدن مس سرچشمه

چكيده
در دنياي رقابتي امروز يكي از اصلي ترين دغدغه هاي مديران ارشد سود آوري و كسب نتايج به صورت پايدار است و در اين راستا تكنيكهاي بسياري ارائه شده اس ت . يكي از روشهاي جديد حل مسائل در جهت نيل به سودآوري پايدار، استفاده از رويكرد شش سيگما است. در اين مقاله سعي شده به طور مختصر در خصوص استفاده از اين روش جهت 20 ٪ كاهش زمان توقفات تعميرات هيدروليك كاميونهاي 120تني معدن مس سرچشمه با استفاده از امكانات موجود و قابل دسترس بحث گردد.


كلمات كليدي:

معدن مس سرچشمه، كاربرد شش سيگما در معدن، تعميرات هيدروليك كاميونهاي معدني

نویسندگان :

پيمان سلاجقه ، احمد زينلي يوسف آباد ، حسين محققي دررنج ، رسول نور السناء

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معدن مس سرچشمه , كاربرد شش سيگما در معدن , تعميرات هيدروليك كاميونهاي معدني ,
:: بازدید از این مطلب : 453
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 16 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي پايداري سازه فروشوئي توده اي 2 معدن مس سرچشمه

چكيده
روش استخراج فلز توسط حلال يكي از روش هاي نوين استخراج فلزات غير آهني مي باشد. جداسازي فلز به روش فروشوئي توده اي داراي مزايايي از قبيل سادگي كار، پايين بودن هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي، كوتاه بودن زمان شروع عمليات پروژه و رعايت بيشتر قوانين زيست محيطي نسبت به ساير روش هاست. پايداري اين سازه ها از لحاظ زيست محيطي و اقتصادي حائز اهميت فراوان مي باشد. از جمله عوامل بروز ناپايداري مي توان به قرار داشتن سازه بر روي پي ضعيف يا محل پرشيب، ارتفاع قابل توجه مواد اكسيدي و يا ضخامت زياد زون اشباع اشاره كرد. پايداري سازه فروشوئي توده اي بوسيله مقاومت برشي بين سطوح تماس بين لايه هاي مختلف سيستم لاينر كنترل مي شود. سطوح بحراني بين لايه ها شامل سطح تماس خاك با ژئوممبران، خاك با ژئوتكستايل، ژئوممبران با Z-Soil ژئوتكستايل و ژئوممبران با ژئوگريد مي باشد. در تحقيق حاضر پايداري هيپ 2 معدن مس سرچشمه با استفاده از نرم افزار بررسي شده است. با توجه به اهميت ارتفاع محلول اسيدي در بالاي لايه ژئوتكستايل، حساسيت ضريب اطمينان سازه نسبت به اين 2متر تعيين شد. / پارامتر بررسي شده است. به اين صورت حداكثر ارتفاع مجاز محلول اسيدي،

كلمات كليدي:

فروشويي توده اي، معدن مس سرچشمه، ژئوممبران، زون اشباع، نرم افزار Z-Soil

نویسندگان :

وحيد معاذاللهي ; سعيد كريمي نسب  ; محمد رضا ملايي فرد

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فروشويي توده اي , معدن مس سرچشمه , ژئوممبران , زون اشباع , نرم افزار Z-Soil ,
:: بازدید از این مطلب : 347
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

انتخاب مدل پيش بيني خردايش مناسب در معدن مس سرچشمه

هدف اصلي از انجام عمليات انفجار در معادن، خردايش سنگ و حصول ابعاد سنگ خرد شده مورد نياز است كه در نهايت به بهينه سازي هزينه هاي كلي مي انجامد. به منظور انجام برنامه ريزي مناسب توليد و همچنين انجام فرآيند بهينه سازي حين استخراج معدن، آگاهي از توزيع ابعادي مواد خردشده حاصل از انفجار، پيش از انجام انفجار، لازم و ضروري است. بدين منظور تاكنون مدل هاي پيش بيني فراواني از جمله مدل هاي تجربي؛ ارايه شده است. هدف از اين تحقيق بررسي توانايي دو مدل كاز- رام و سوئبرك براي پيش بيني خردايش در معدن مس سرچشمه است. در راستاي تحقق اين هدف، براي بدست آوردن مقدار توزيع خردايش ناشي از انفجارها، ابتدا از توده سنگ خرد شده عكس برداري و سپس با استفاده از نرم افزار آناليز تصويري Split-Desktop منحني دانه بندي بدست آمد. منحني هاي بدست آمده با منحني هاي حاصل از دو مدل كاز- رام و KCO مقايسه شدند. نتايج بدست آمده نشان داد كه مدل كاز- رام تطابق بهتري نسبت به مدل KCO با شرايط انفجارها درمعدن مس سرچشمه دارد.

 

كلمات كليدي:

پيش بيني خردايش ناشي از انفجار، آناليز تصويري، معدن مس سرچشمه، مدل كاز- رام ،مدل KCO

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پيش بيني خردايش ناشي از انفجار , آناليز تصويري , معدن مس سرچشمه , مدل كاز- رام , مدل KCO ,
:: بازدید از این مطلب : 1664
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 10 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه