<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل سینماتیکی پایداری شیروانی ها و پله های استخراج معدن مس سونگون

خلاصه
زمینشناسي ساختاري تأثیر قابل توجهي در پایداري شیروانيهاي سنگي و خاكي دارد. هدف اصلي از مطالعات زمینشناسي ساختاري، تعیین یکمجموعه یا چندین مجموعه ناپیوستگي، یا سطوح منفرد مانند گسل است، كه پایداري شیرواني را كنترل مي نمایند. از آنجا كه در سنگهاي سخت،سطوح ناپیوستگيها به عنوان صفحات ضعیف عمل ميكنند، ویژگيهاي ژئومکانیکي آنها در پایداري شیروانيها، از اهمیت زیادي برخوردار ميباشد.واحدهاي تشکیل دهنده محدوده مس سونگون عمدتاْ شامل سنگهاي نفوذي و دگرسان شده ميباشد كه در بخشهایي با پوشش ضخیمي از نهشته-هاي واریزهاي پوشانده شدهاند. تکتونیزه بودن محدوده مورد مطالعه باعث وجود ناپیوستگيهاي متعدد و مرتبط با یکدیگر شده است و پتانسل وقوعانواع ناپایداريها از قبیل گسیختگيهاي صفحهاي، گوهاي و واژگوني را ایجاد نموده است؛ كه اهمیت بررسي این مطالعه را دو چندان مينماید. دراین پژوهش ابتدا با عملیات درزهنگاري در محدوده معدن مورد مطالعه، ناپیوستگيهاي موجود در منطقه برداشت گردید و سپس با توجه به عواملDIPSموثر در پایداري به 10 بلوک تقسیم گردید. سپس با در نظر گرفتن جهت و مقدار شیب دامنهها و پلههاي استخراج، با استفاده از نرمافزار 6.0به تحلیل سینماتیکي آنها پرداخته شد و نوع پتانسیل گسیختگي صفحهاي، گوهاي و یا واژگوني مشخص گردید. در نهایت زاویه شیب بهینه پایداربراي شیروانيها و پلههاي استخراج تعیین و مناطق با پتانسیل ناپایداري مشخص شد.


کلمات کلیدی:

پایداری دامنه ای . معادن روباز . تحلیل سینماتیکی . مخاطرات زمین شناسی مهندسی . معدن مس سونگون

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری دامنه ای , معادن روباز , تحلیل سینماتیکی , مخاطرات زمین شناسی مهندسی , معدن مس سونگون ,
:: بازدید از این مطلب : 128
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پایداری دامنه ها و پله های معدن سونگون با استفاده از روش تعادل حدی

خلاصه
بررسي پایداری دامنههای سنگي و خاكي، یکي از مهمترین مسائل در علوم مهندسي ژئوتکنیک و مخاطرات زمین شناسيمهندسي محسوب مي-گردد. این موضوع یکي از كاربردیترین مسائل در طراحي معادنروباز بوده، به طوری كه طراحي بهینه معدن و عملیات اجرایي آن بدون تحلیلپایداری، تقریبا نامیسر است. برای ارزیابي و تحلیل پایداری دامنه و پلههای معادن روباز، پس از جمعآوری اطلاعات موجود شامل دادههای زمین-شناسي، آزمایشهای مکانیک سنگ و خاک، حفاری گمانههای اكتشافي، مطالعات هیدروژئولوژی به طبقهبندی اطلاعات پرداخته و پایداری دامنه-ها با استفاده از نرم افزارهای تخصصي مورد تحلیل قرار ميگیرد.معدن مسسونگون از توده سنگهای دایکي مونزونیتي و مونزونیت پورفیری با ساختاری ناپیوسته و خردشده تشکیل شده است. با توجه به لرزهخیزبودن منطقه و تأثیر امواج آتشباری برای استخراج، اهمیت بررسي مناطق ناپایدار و تعیین شیب بهینه شیراوانيها و پله های استخراجي را دو چندان ميسازد. در این پژوهش، پس از جمع آوری اطلاعات، بانک اطلاعاتي مورد نیاز تهیه شده و در نهایت با استفاده از نرمافزارهایSwage . Slideبه تحلیل پایداری به روش تعادلحدی پرداخته شده است. در این مطالعه، امکان گسیختگي صفحهای، گوهای، واژگوني و Plane, Topplingدایرهای در 10 بلوک موجود بررسي گردید؛ و در كل محیط معدن به سه دسته با مناطق پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار دستهبندی شده است. نتایجحاصله از این تحلیل بیانگر این است كه احتمال وقوع گسیختگي در پهنه جنوبي معدن بیشتر و در پهنه شمال غربي معدن كمتر است؛ كه با افزایشعوامل بیروني مانند سطح آب زیرزمیني و آتشکاری احتمال وقوع این نوع گسیختگيها افزایش ميیابد.


کلمات کلیدی:

تحلیل پایداری . معادن روباز . تعادل حدی . مخاطرات زمین شناسی مهندسی . معدن مس سونگون

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , معادن روباز , تعادل حدی , مخاطرات زمین شناسی مهندسی , معدن مس سونگون ,
:: بازدید از این مطلب : 138
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد خرج ویژه در معدن مس سونگون با استفاده از روش های مبتنی بر ویژگی های توده سنگ برجا

خلاصه
ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگ برجا و شرایط زمین شناسی به عنوان پارامترهای غیر قابل کنترل بیشترین تاثیر را در نتایج آتشباری دارند. ازاین رو در طراحی الگوی انفجاری بهینه، مطالعه و شناخت کامل این پارامترها امری ضروری است. برای بررسی تاثیر ویژگیهای ژئومکانیکی تودهسنگ برجا، شرایط زمین شناسی و وضعیت ناپیوستگیها در مقدار خرج ویژه، با استفاده از دو شاخص قابلیت انفجار لیلی ) BI ( و شاخص خردایشسنگ مومیوند ) RFI ( خرج ویژهی پنچ الگوی آتشباری در معدن مس سونگون برآورد و با خرج ویژهی عملی در معدن مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج بررسی نشان میدهد که خرج ویژه برآورد شده با استفاده از روش شاخص خردایش سنگ ) RFI ( با مقادیر واقعی خرج ویژه مصرفی در معدن سونگون نزدیکی بیشتری دارد و حتی در مواردی با مقدار اجرا شده در معدن برابری میکند.


کلمات کلیدی:

توده سنگ برجا . شاخص قابلیت انفجار . شاخص خردایش سنگ . معدن مس سونگون . خرج ویژه

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توده سنگ برجا , شاخص قابلیت انفجار , شاخص خردایش سنگ , معدن مس سونگون , خرج ویژه ,
:: بازدید از این مطلب : 105
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیشبینی خردایش حاصل از آتشباری در معدن مس سونگون با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه

چکیده
 پیشبینی صحیح خردایش عامل مهمی در زمینه فراهم کردن تودهسنگ خردشده با توزیع ابعادی و خصوصیات مطلوب جهت مراحل معدنکاری خواهد بود. خردشدگی مناسب از ویژگیهای یک انفجار خوب محسوب میشود. مطالعه بر روی خردشدگی و اندازه قطعات حاصل از انفجار، علاوه بر اینکه کاهش هزینههای انفجار را در مراحل بعدی آتشکاری در بر خواهد داشت، بر روی فرآیند بارگیری و باربری و آتشکاری ثانویه نیز تأثیرگذار است. بنابراین در همه طراحیها باید هدف اصلی، حفظ ابعاد بهینه و هدف دوم، کنترل نتایج نامطلوب انفجار تا حد مجاز و بهینه باشد. خردایش سنگ به فاکتورهای زیادی از جمله سیستم توده سنگ، سیستم انفجار و شرایط انفجار بستگی دارد. معدن مس سونگون بهعنوان یکی از بزرگترین معادن مس ایران است که از لحاظ شرایط ژئومکانیکی بسیار پیچیده میباشد. لذا مطالعه و شناخت کامل ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ شامل ویژگی های مکانیکی این معدن و ایجاد ارتباط بین این ویژگی ها و پارامتر های انفجار جهت رسیدن مشخص مسئله اصلی تحقیق می باشد. از هر بلوک انفجاری 5 نمونه ( d به یک دانه بندی ( 50 برداشت و مقاومت فشاری تک محوره، وزن حجمی، تخلخل، رطوبت و ضریب پوکی اندازهگیری شد. از روش آنالیز تصویری برای تعیین توزیع ابعاد سنگهای خردشده حاصل از انفجار استفاده شد هر بلوک بهعنوان نتیجه انفجار بدست آمد. با فرض ثابت ( d و منحنی توزیع دانهبندی و متوسط ( 50 بودن شرایط انفجار و بر اساس پارامترهای انفجار مثل بارسنگ، فاصلهداری و خرج ویژه با روش  از رابطه ،( d رگرسیون خطی چند متغیره، پیشبینی دانهبندی خردایش ( 50 0.95 ( R با ضریب تعیین ( 2  تخمینی از رابطه فوق با دادههای واقعی ضریب d برای معدن مس سونگون بدست آمد. در مقایسه 50 همبستگی به دست آمده عبارتند از: 0.74 که نشان از قابلیت استفاده از رابطه را نشان میدهد.

واژه های کلیدی:

انفجار، خردایش، تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره، معدن مس سونگون

نویسندگان :


فتاح نجفی  ، علیرضا یاراحمدی بافقی  ، داود محمدی

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انفجار , خردایش , تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره , معدن مس سونگون ,
:: بازدید از این مطلب : 1791
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 24 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و سنگ شناسی مخزن و جناحین سد باطله معدن مس سونگون

سد باطله معدن مس سونگون كه در حوضه آبریز زرنکاب واقع در شمال آذربایجان شرقي قراردارد به منظور ذخيره باطله معدن مس سونگون احداث شده است كه ارتفاع نهایي سد 081 متر خواهد بود و اكنون در ارتفاع 99 متری مي باشد، این سد از نوع سد های بالارو با هسته رسي مي باشد . هدف از انجام این مطالعه بررسي ویژگي های ژئوتکنيکي و نيز بررسي احتمال نشت آلودگي از مخزن و جناحين سد باطله مي باشد. تعداد 4 مقطع زمين شناسي كه هریک شامل سه گمانه اكتشافي مي باشند و دارای ارتفاع پایين تری نسبت به تراز ماكزیمم سد دارند و به همين دليل نسبت به مقاطع دیگر بيش تر مورد توجه هستند. بطور كلي ليتولوژی، RQD ، عدد لوژان و درصد مغزه های بازیافتي پارامترهای مورد بررسي در این تحقيق مي باشند. مقدار عدد لوژان بيش ترین تغيير را در بين پارامترهای مورد بررسي دارا مي باشد. پس از مقایسه مقاطع زمين شناسي و پارامترهای ژئوتکنيکي مشخص شد خرد شدگي و در نتيجه خطر نشت آلودگي در جناح راست )قسمت جنوبي( بيش تر از جناح چپ بوده و لزوم مطالعات بيشتر و دقيقتر در جناح راست سد باطله احساس ميشود.


کلمات کلیدی:

سد باطله،معدن مس سونگون،ژئوتکنیک،مقاطع زمین شناسی

نویسندگان :

یونس جودت سعدآباد (دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز)

عبدالرضا واعظی هیر (استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز)

قدرت برزگری (استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز)

نادر مظاهری (کارشناس ارشد محیط زیست مجتمع مس سونگون، ورزقان، آذربایجان شرقی)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد باطله , معدن مس سونگون , ژئوتکنیک , مقاطع زمین شناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 1303
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

پيش بيني توزيع خردشدگي انفجار در معدن مس سونگون با توجه به خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ ها

خردايش به عنوان يكي از مهمترين نتايج انفجار، تاثير بسزايي بر هزينه هاي چالزني، انفجار، بارگيري، ترابري و سنگ شكني دارد . خردايش سنگ به فاكتورهاي زيادي از جمله خصوصيات توده سنگ، پارامترهاي هندسي چال و نوع ماده منفجره بستگي دارد لذا تعيين دقيق خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ در عمليات آتشكاري از اهميت بسزايي برخوردار است . معدن مس سونگون بعنوان يكي از بزرگترين معادن ايران، از لحاظ شرايط ژئومكانيكي بسيار پيچيده مي باشد . مطالعه و شناخت كامل خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ هاي اين معدن بستر مناسب را جهت بهينه سازي فرآيند استخراج بويژه عمليات آتشكاري فراهم مي سازد . در اين مقاله تاثير خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ هاي معدن مس سونگون بر خردايش حاصل از انفجار مورد بررسي قرار گرفته است . براي پيش بيني خرد شدگي از مدل Kuz-Ram و مدل اصلاح شده Kuz-Ramاستفاده شده است كه شاخص قابليت انفجار اصلاح شده (BI) و ضريب سنگ به عنوان نماينده هاي خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ ها در اين مدل ها به كار گرفته شده اند . نتايج اين تحقيق نشان مي دهد، مدل اصلاح شده Kuz-Ram به دليل استفاده از شاخص قابليت انفجار ) ) BI توزيع خرد شدگي ابعاد در معدن سونگون را بهتر از مدل Kuz-Ram پيش بيني مي كند .

 

كلمات كليدي:

خصوصيات ژئومكانيكي، خردايش، شاخص قابليت انفجار(BI)، مدل Kuz-Ram، انفجار، معدن مس سونگون

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 سهراب غيبي  - دانشجوي استخراج معدن، دانشكده مهندسي معدن، دانشگاه صنعتي سهند تبري

 

 سيدهادي حسيني  - دانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن، دانشكده مهندسي معدن و ژئوفيزيك،

 

 ياشار پوررحيميان  - عضو هيات علمي دانشكده مهندسي معدن، دانشگاه صنعتي سهند تبريز

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , دانلود مقالات فارسی (مجلات داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خصوصيات ژئومكانيكي , خردايش , شاخص قابليت انفجار(BI) , مدل Kuz-Ram , انفجار , معدن مس سونگون ,
:: بازدید از این مطلب : 1917
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

اندازه‌گيري ضريب نفوذپذيري توده سنگ معدن مس سونگون با روشهاي مختلف و براساس مدلهاي سيستم درزه ها

براساس درزه نگاري انجام شده در ديواره هاي معدن مس سونگون و پردازش داده هاي حاصل، سيستم درزه هاي اصلي منطقه به صورت دو گروه درزه با روند عمومي شمال غربي ـ جنوب شرقي و شمال شرقي ـ جنوب غربي، با مقادير متوسط طولهاي بزرگتر و مساوي 20 m ، فاصله داري 1 m و بازشدگي مكانيكي 6 mm است . همچنين با محاسبه به كمك روشهاي تحليلي و عددي، سيستم درزه هاي اين معدن داراي فراواني متوسط 1/m درزه ، بازشدگي هيدروليكي يا gr/ و دانسيتـه 74 o F = 23/5 o C بوده و نسبت به آب زيرزميني منطقه با دماي 4/91 Cm مؤثر 0/997 Cm 3 و گـرانـروي دينـاميـكي 0/778 Pa.s ضـريب نفـوذپـذيـري تـوده سنگ ديواره، حدود m/s 10به توان5- - 10 به توان 4- بوده و نحوه محاسبه و مقادير دقيق تر مربوط به هر يك از روشها ، در متن مقاله ارائه شده است.

 

كلمات كليدي:

ضريب نفوذپذيري ، مدلهاي سيستم درزه‌ها ، توده سنگ، معدن مس سونگون

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 محمود پارسائي  - دانشجوي دكتري گروه مهندسي معدن، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحق

 

 كوروش شهريار  - عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي معدن، متالوژي و نفت، دانشگاه صنعتي امي

 

 پرويز معارف وند  - عضو هيأت علمي دانشكده فني، گروه مهندسي معدن، دانشگاه زنجان

 

 همايون كتيبه  -

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضريب نفوذپذيري , مدلهاي سيستم درزه‌ها , توده سنگ , معدن مس سونگون ,
:: بازدید از این مطلب : 1990
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارائه رابطه تجربي بين مقاومت فشاري تك محوره و پارامترهاي رفتاري توده سنگ مطالعه موردي : معدن مس سونگون

خواص فيزيكي - مكانيكي توده سنگها پارامترهاي مهمي در طراحي كارهاي مهندسي و طبقه بندي توده سنگها براي اهداف مهندسي است . در كارهاي مهندسي شناخت و تهيه اطلاعات دقيق ازانديسهاي مقاومتي و پارامترهاي رفتاري توده سنگ بسيار ضروري ومهم است . اندازه گيري اين اطلاعات معمولاً با استفاده از آزمايشات مكانيك سنگ انجام مي شود، اما اكثر اين آزمايشات
پر هزينه و وقت گير هستند . چنانچه قادر باشيم شاخصهاي مقاومتي سنگ را با انجام تستهاي ساده و كم هزينه برآورد كنيم، امكان طراحي سريع و اقتصادي در كارهاي مهندسي فراهم خواهد
شد . از جمله روشهايي كه در تعيين مقاومت فشاري تك محوره سنگها بكار مي رود آزمايش بار نقطه اي است . اين آزمايش نياز به آماده سازي نمونه ندارد و دستگاه آن سبك و قابل حمل است لذا مي توان اين آزمايش را به صورت بر جا و در محل انجام داد . در معدن مس سونگون آزمايشات بار نقطه اي روي نمونه هاي مختلف كه از عمقهاي مختلف معدن بدست آمده اند انجام شد . همچنين
پارامترهاي ژئو مكانيكي توده سنگ اصلي معدن نظير چسبندگي c وزاويه اصطكاك φ با استفاده از معيار شكست هوك - براون تعيين شد . در اين مطالعه با استفاده از روشهاي آماري به
تعيين ارتباط مقاومت فشاري حاصل از آزمايش بار نقطه اي با عمق معدن و پارامترهاي ژئو مكانيكي توده سنگ اصلي معدن مس سونگون پرداخته شده است . بر اساس روابط حاصل با بر اساس عمق معدن مي توان به راحتي به تعيين پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ پرداخت و با استفاده از پارامتر هاي حاصل نيز مي توان شاخص مقاومتي توده سنگ را در نقاط مختلف معدن بدست آورد.

كلمات كليدي:

پارامترهاي ژئومكانيكي، معدن مس سونگون، آزمايش بار نقطه اي، معيار شكست هوك-براون

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران


نويسند‌گان:

 سيدصالح الدين فيروزآبادي  - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس
 محمود يزداني - استاديار دانشگاه تربيت مدرس
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارامترهاي ژئومكانيكي , معدن مس سونگون , آزمايش بار نقطه اي , معيار شكست هوك-براون ,
:: بازدید از این مطلب : 3143
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه