<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اندیشههاي معماران ایرانی در بهرهوري از چهار عنصر اصلی طبیعت

خلاصه
در طراحی مجموعههاي زیستی و همچنین در توسعه و اصلاح ساختار موجود شهرها، توجه به دیدگاههاي زیست محیطی و انرژي، باید از اهم موضوعات قرار گیرد. زیرا وضعیت رو به پایان انرژي، آلودگیهاي محیطزیست و تبعات آن به مرحلهاي رسیده که بیتوجهی به آن، فاجعههاي جبرانناپذیري را که هم اکنون شروع شده تشدید خواهد کرد.کم شدن لایه ازن، آلودگی آبها و زمین، بروز وضعیت گلخانهاي کره زمین، و نمونههایی از این قبیل، همه وهمه در اثر مصرف روز افزون انرژي پایانپذیر فسیلی میباشد.در حال حاضر طراحان در جستجوي شیوههاي مختلف توسعه پایدار در طراحی شهرها و مجموعههاي زیستی هستند؛ یکی از این روشها الهام از تجارب و تکنیکهاي خاص معماران سنتی و بومی شهرهاي تاریخی، جهت بهرهوري هر چه بیشتر از عناصر و انرژيهاي موجود در طبیعت میباشد.از این رو، این مقاله سعی دارد با معرفی روشهاي بهرهگیري از چهار عنصر اصلی طبیعت (آب ، نور، باد و خاك) را – در اندیشه هاي معماران سنتی ایران- که منجر به آفرینش فرآوردههاي کالبدي همچون قنات، آب انبار، یخچال، آسیاب آبی و بادي ، بادگیر و هواکش، زیرزمین و شوادان و... را که تامینکننده نیازهاي سکونتی افراد یک منطقه می باشد، مورد بررسی قرار دهد.


کلمات کلیدي:

آفرینش _ طبیعت_توسعه پایدار_معماري سنتی

نویسندگان :

محسن قاسمی ، فیروزه آزمون

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آفرینش , طبیعت , توسعه پایدار , معماري سنتی ,
:: بازدید از این مطلب : 668
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

واکاوي معماري پایدار و همسو سازي آن با معماري سنتی

خلاصه
توسعه ي پایدار که نتیجه ي بلوغ فکري انسان صنعتی و رشد آگاهی او نسبت به مسائل زیست محیطی است در زمینه ي معماري تحت عنوان معماري پایدار یکی از اصول مسلم می باشد، که بی شک بهره گیري از تجربیات گذشتگان در بهبود زندگی انسان و حفظ اکوسیستم براي بقاي او مهمترین اصل تمرکز بر افزایش همزیستی بین ساختمان و محیط بیرون ساختمان می باشد و این مقاله سعی بر بیان اهمیت و مهر تایید گذاشتن به این موضوع را دارد. که با استفاده از مطالعات کتابخانه اي و روش تحلیلی-توصیفی بر روي اطلاعات جمع آوري گشته، به آن دست یافته است و حاکی از آن است که باید با شناخت بیشتر معماري سنتی گذشته و با توجه به رویکرد اقلیمی و بوم گرایی در زمینه ي حفظ طبیعت ، همانگونه که در بناهاي سنتی مخصوصا خانه هاي ایرانی در عناصري چون بادگیر و حیاط مرکزي به چشم می خورد تلاش کرد و معایب معماري جدید را با استفاده از اهداف معماري پایدار و پتانسیل هاي معماري سنتی به حداقل ممکن رساند.


کلمات کلیدي :

معماري پایدار، اکوسیستم، معماري سنتی، بوم گرایی

نویسندگان :

مرجان ترابی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , اکوسیستم , معماري سنتی , بوم گرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 630
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مفهومی معماري پایدار( با تاکید بر الگوي توسعه پایدار ماسوله)

خلاصه:
ساخت سکونتگاه مناسب براي زیست بشر با توجه به گستره و چگونگی امکانات کره خاکی انسان را به تفکر واداشته است. انسان در ادوار کهن و پیش از کشف تکنیک هاي عمل مصالح و اجرا ، از طبیعت و غار به عنوان سرپناهی براي زیستن سود می برده است. با گذشت زمان و گام نهادن در مسیر تکامل با استفاده از اصولی بنیادین و ثابت تا فراگیري علومی نوین در پی خلق آثاري بدیع و تامین نیازهاي جدید و روزافزون خود بوده است. امروزه با افزایش چشمگیر جمعیت و با تمایل به زندگی شهرنشینی مباحث جدید تحت عنوان توسعه پایدار با محوریت مصرف منابع به گونه اي که ضمن پاسخ به نیازهاي خود براي آیندگان نیز باقی گذاریم ، مورد توجه بسیاري از اندیشمندان و محافل علمی قرار گرفته است. به نحوي که باب  به صرف گسترده اي در حیطه معماري و شهرسازي گشوده شده است که با مفهوم پدید آوردن (sustainable Architecture ) معماري پایدار بنا و محیطی بهینه با حداکثر انطباق و بهره جویی از شرایط محیطی و انرژي هاي طبیعی پی گیري می شود. البته پایداري شهري تنها به مقولات زیست محیطی منتهی نمی گردد ، بلکه گامی در جهت رسیدن به پویایی اقتصادي و محیط زیست و عدالت اجتماعی که از ارکان بنیادین توسعه پایدار به شمار می آیند ، می باشند. در این مقاله سعی شده است تا پس از آشنایی با مبداء و منشاء مفهوم پایداري ، تعریف و شناخت کاربرد مفاهیم پایداري در معماري و شهرسازي به بررسی و تحلیل ماسوله به عنوان نمونه اي از شهرهاي سنتی ایران پرداخته و به این نتیجه نایل می شویم که ماسوله به عنوان گونه اي ازمعماري و شهرسازي پایدار محسوب می شود و در گذر زمان توانسته به مسائل محیطی خود پاسخی مناسب دهد. روش تحقیق در این مقاله به دو صورت کتابخانه اي و میدانی خواهد بود و در نهایت تطبیقی اصول شهر پایدار و ماسوله را به عنوان شهري سنتی مقایسه خواهیم نمود و نتیجه خواهیم گرفت که ماسوله می تواند به عنوان یک الگوي مناسب در راستاي رسیدن به طراحی شهري پایدار در ایران مورد توجه قرار گیرد.


کلمات کلیدي:

توسعه پایدار، معماري پایدار، شهر پایدار، ماسوله، معماري سنتی

نویسندگان :

مهدي جعفري ، فاطمه تکاملی ماسوله ، طاهره خیرخواه صادق

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توسعه پایدار , معماري پایدار , شهر پایدار , ماسوله , معماري سنتی ,
:: بازدید از این مطلب : 884
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه