<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تکنولوژي سیستم هاي گرمایش و سرمایش خورشیدي براي رسیدن به معماري پایدار

خلاصه
براي دستیابی به یک زندگی مطلوب و با کیفیت لزوم اجراي یک معماري پایدار و منطبق با طبیعت اجتناب ناپذیر است. طراحی ساختمان با تکیه بر اصول معماري پایدار، به مبزان قابل توجهی در هزینه هاي انرژي صرفه جویی می کند و باعث می شود که در تابستان و زمستان دماي مطلوبی در منزل احساس سهم عمدهاي در مصرف انرژي در ساختمان دارد. سیستم هاي سنتی گرمایش و سرمایش به همان (HVAC) شود.گرمایش، تهویه برقی، و تهویه هوا میگردند، در صورتیکه اگر از سیستم هاي گرمایش و سرمایش خورشیدي استفاده شود، این Co اندازه که باعث ذخیره انرژي میشوند، موجب انتشار 2 به حداقل ممکن می رسد. طرح ضعیف اقلیمی ساختمانها که اغلب در معماري مدرن دیده میشوند سبب میگردد بسیاري از بناها Co میزان انتشار 2  حتی در اقلیم سرد و معتدل بیش از حد گرم شوند جایی که اینچنین مشکلاتی بصورت سنتی وجود نداشت. قدرت خورشید میبایست با کمک طرحهاي  خوب طراحان ، فهمیده شده و به عنوان ساختمان خورشیدي ایستا لحاظ گردد که در این ساختمانها انرژي خورشیدي براي گرم کردن استفاده میشود اما اجازه ندارد در رفاه و اقتصاد ساکنین دخالت کند. تقریبا تمامی ساختمانها از سادهترین روش گرمایش خورشیدي ایستا بهره میبرند. دراین رابطه،    یکی از تلاش هاي صورت گرفته شده توسط محققان، توسعه فناوري گرمایش و سرمایش خورشیدي جهت دستیابی به آسایش براي ساکنین است.  فضاهاى خورشیدى یک مکان الحاقی گرم کننده و یک محیط سالم براى گیاهان وساکنین مهیا میکند. در حقیقت یک فضاى خورشیدى درست طراحی شده می تواند 60 % از نیازهاي گرمایی یک خانه را در زمستان تامین کند. هدف از این مقاله بررسی تکنولوژي گرمایش و سرمایش فعال خورشیدي براي رسیدن به معماري پایدار است. مزایا، محدودیتها و چالش هاي این تکنولوژي برجسته شده اند و نیازهاي آتی پژوهش دراین حوزه نیز، پیشنهاد شده است.


کلید واژه:

گرمایش خورشیدي، سرمایش خورشیدي، معماري پایدار

نویسندگان :

بهمن حسنی لیچایی ، نشاط آفرین آبسواران

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گرمایش خورشیدي , سرمایش خورشیدي , معماري پایدار ,
:: بازدید از این مطلب : 540
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 2 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

درآمدي بر معماري پایدار با توجه به رویکرد معماري سبز

خلاصه
این مقاله در پی آن است با استناد به کیفیت رابطه امروز رشد انسان و استفاده روز افزون از آلاینده ها و افزایش آلودگی به چگونگی ضرورت طراحی به سبک پایدار پرداخته و اصول طراحی پایدار را توضیح دهد و در بخش دوم به معماري سبز که برخواسته از معماري پایدار و توسعه پایدار بوده که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهاي سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است بپردازد. به طور کلی فرآیند سبز اینگونه مطرح می شود که تمامی موضوعات به یکدیگر وابسته بوده و در هر تصمیم گیري باید تمامی جنبه ها ي آن مورد بررسی قرار گیرد.دراین جهان،معماران نیزهمسو با سایر دستاندرکاران درپی یافتن راهکارهاي جدیدي براي تأمین زندگی مطلوب انسان بوده اند. بدیهی است که زندگی،کار،تفریح،استراحت و ... همه وهمه فعالیتهایی می باشندکه درفضاهاي طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته و از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان بر زیست بومجهان تاثیر مستقیم خواهد داشت،وظیفه اي بس حساس در این خصوص برعهده معماران می باشد. معماري سبز برخاسته از معماري پایدار و توسعه پایدار بوده که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهاي سوءجهان صنعتی و مصرفی عصرحاضر است. حفظ و حراستاز منابع طبیعی جهان، مصونیتاز آلودگی هوا و سایرآلودگیهاي محیطی، حفاظتاز لایه ازن، بهداشتجسمی و روانی، آینده بشریت و ... ازموضوعاتی است که در این راستا مطرح بوده و ضرورت آن به عنوان یک وظیفه جهانی روز به روز آشکارتر میشود.


کلمات کلیدي:

معماري پایدار ، حفاظت از انرژي ، معماري سبز ، اقلیم

نویسندگان :

سمربزرگ چنانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , حفاظت از انرژي , معماري سبز , اقلیم ,
:: بازدید از این مطلب : 625
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 2 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معماري سنتی گیلان ، معماري پایدار

خلاصھ
معماري و اقلیم پیوند تنگاتنگ و تاثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند. به منظور تأمین آسایش و آرامش انسان، ابنیه نه تنها باید با ساکنان خود، بلکه باید با موقعیت و بستر اقلیمی و جغرافیایی خود، ارتباط تنگاتنگ داشته باشد، لذا توجه به اقلیم و بوم در طراحی نقش مهمی را ایفا می کند، به نحوي که طراحی و ساخت و ساز بدون شناخت پس زمینه ها و شرایط تاثیرگذار اقلیمی و طبیعی امکان پذیر نبوده و پروژه را با شکست مواجه می نماید. تجربیات معماري بومی در پهنه جهان وآروین هاي آن در معماري ایران زمین نیز ، خود گواه تاکیدي بر اندیشه ي فرم زایی ملاحظات اقلیمی در معماري است تا عاملی بر محدودیت آن یا اسارت معمار. معماري بومی با مردم همزاد وبا محیط همساز است. میزان متفاوت وترکیب گوناگون عوامل اقلیمی که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیاي مناطق مختلف است، حوزه هاي اقلیمی متفاوتی در جهان پدید آورده که هریک ویژگی هاي خاصی دارد. با توجه به تنوع اقلیم در خاك پهناور ایران لزوم شناخت مجزا و ارائه راه حل هایی در راستاي ارتقاي معماري پایدار با رویکرد معماري بومی و همساز با طبیعت امري ضروري به نظر می رسد. در این مقاله با در نظر گرفتن شهر گیلان به عنوان یکی از شهرهاي منطقه معتدل و مرطوب ، اصول و ضوابط معماري بومی سنتی حاکم بر این اقلیم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نوآوري این پژوهش درشناسایی و تبیین اصول و عناصر و کیفیت هاي فیزیکی معماري ، در راستاي ارتقاي معماري بومی گیلان ، با رویکرد معماري سبز پایدار می باشد.


کلمات کلیدي:

معماري بومی ،اقلیم، معماري پایدار، معماري سبز ،گیلان

نویسندگان :

سروین الهی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري بومی , اقلیم , معماري پایدار , معماري سبز , گیلان ,
:: بازدید از این مطلب : 836
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نظري برمعماري، طبیعت وتوسعه پایدار

خلاصه
اجزاي تشکیل دهنده محیط مصنوع و طبیعی هر کدام در معرفی شخصیت مکانی ومعماري هر ملت نقشدارند . این اجزاي تشکیل دهنده می توانند در حفظ و پایداري معماري دیده شوند . هر کدام از این مقیاس ها می توانند در تقسیمات کوچکتري دیده شوند و از درون نیز با هم ارتباط داشته باشند ارتباط بین این مقیاسها با محیط طبیعی و معماري، مدیریت محیط زیست می باشد .امروزه بحران هاي زیست محیطی از جمله مشکلات جوامع امروز و بشر قرن حاضر است. استفاده نادرست از منابع، آلودگی محیط زیست، رشد جمعیت از جمله این آسیب ها هستند اما معماري چه جایگاهی در این مشکلات امروزي دارد؟ معماري با طبیعت چه ارتباطی دارد؟ در این مقاله به روشی تحلیلی به تعریفاتی از طبیعت پرداخته وارتباط معماري و زیست محیط را بررسی می کنیم. سپس به مباحث توسعه پایدار ومعماري پایدار پرداخته ودرمورد معماري پایدار واصول آن توجه می کنیم.


واژه هاي کلیدي :

طبیعت، معماري، توسعه پایدار، معماري پایدار

نویسندگان :

علی مردانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طبیعت , معماري , توسعه پایدار , معماري پایدار ,
:: بازدید از این مطلب : 722
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بادگیر نمادي از معماري پایدار در اقلیم گرم و خشک

خلاصھ
امروزه باگسترش و توسعه علم و فن آوري ، جامعه بشري شاهد ایجاد رشد روزافزون شکاف موجود در ارتباط تنگاتنگ اقلیم و معماري است. چنانچه با بهره گیري از راهکارهایی صرفا مبتنی بر تکنولوژي و بدون توجه به اقلیم و شرایط زیست محیطی منطقه، ارتباط میان اقلیم و معماري گسسته شده است. با توجه به آنکه وسعت عظیمی از کشور ایران را بوم هاي بیابانی دربرگرفته است، لذا بررسی و یافتن راهکارهایی در ایجاد این پیوند و پاسخگویی به نیازهاي منطقه امري ضروري به نظر میرسد . آثار ارزشمند معماري ایرانی که همچنان جزء یکی از بهترین راهکارهاي معماري براي طراحی در اقلیم بیابانی محسوب میشوند کهدر این میان میتوان به عنصري به نام بادگیر به عنوان یکی از پدیده هاي چشمگیر و چند عملکردي اشاره نمود. بادگیرها علاوه بر با ایفاي نقش در هویت بخشی و زیبایی شناسی بافت ، عنصر حائز اهمیتی درزمینه اقلیم بیابانی به ویژه در امر تهویه فضاي درونی ساختمان ها و خنک کردن سرداب ها و آب انبار ها و ایجاد جریان هوا محسوب میگردند. در این نوشتار نخست از طریق پژوهش اکتشافی به بررسی ضرورت و اهمیت بادگیرها ، نحوه عملکرد و طراحی بادگیرهاو انواع آن پرداخته میشود. در ادامه افق و چشمانداز آینده براي استفاده از بادگیرها در اقلیم بیابانی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. نوآوري این پژوهش در ارائه چهارچوب راهکارهاي پیشنهادي در راستاي بهره گیري مناسب از عنصر بادگیر براي پاسخگویی به مشکلات اقلیمی منطقه بیابانی در دهه اخیر و آینده می باشد.


کلمات کلیدي:

معماري بومی ،اقلیم، معماري پایدار، بادگیر ، بومهاي بیابانی

نویسندگان :

سروین الهی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري بومی , اقلیم , معماري پایدار , بادگیر , بومهاي بیابانی ,
:: بازدید از این مطلب : 822
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

زري اسکیپ دانشی نوین در معماري منظر پایدار بوم هاي بیابانی

خلاصھ
بیتردید فضاهاي سبز و محیطهاي زیست شهري یکی از اساسیترین عوامل پایداري حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی نوین به شمار میآیند. یکی از مهمترین عوامل محدودکننده فضاهاي سبز شهري کمبود منابع آب است. کمبود آب در عصر کنونی یکی از موضوعات بحرانی براي بیشتر کشورها، خصوصاً کشورهاي واقع در مناطق خشک و بیابانی از جمله ایران میباشد. رویکردي متداول در سطح جهان است که در مواجهه با شرایط و اقلیم هایی گرم و خشک مطرح می « منظرپردازي خشک » یا «Xeriscaping» گردد. چنانچه طراحی منظر از نوع زري- اسکیپ بدون آسیب رساندن به کیفیت و زیبایی محیط، مصرف آب را تا 50 درصد کاهش میدهد. مفهوم زري- اسکیپ در طراحی محیط یک مفهوم دوستدار طبیعت است. در راستاي این پژوهش راهکارهایی براي اجرایی گشتن دو هدف استفاده بهینه از منابع آبی و گسترش فضاي سبز کافی و ابداع و اجراي طرحهاي نوین در طراحی فضاي سبز شهري، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.نوآوري این پژوهش در ارائه راهکارهایی اجرایی در راستاي پیاده سازي منظرسازي خشک در بو هاي بیابانی و اقلیم گرم و خشک است.


کلمات کلیدي:

معماري بومی ،اقلیم، معماري پایدار، زري اسکیپ ، بومهاي بیابانی،منظرسازي خشک

نویسندگان :

سروین الهی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري بومی , اقلیم , معماري پایدار , زري اسکیپ , بومهاي بیابانی , منظرسازي خشک ,
:: بازدید از این مطلب : 560
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

خانه چهارفصل ، معماري پایدار در اقلیم گرم و خشک نمونه موردي: خانه چهارفصل یزد

خلاصھ
معماري و اقلیم پیوند تنگاتنگ و تاثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند. به منظور تأمین آسایش و آرامش انسان، ابنیه نه تنها باید با ساکنان خود، بلکه باید با موقعیت و بستر اقلیمی و جغرافیایی خود، ارتباط تنگاتنگ داشته باشد، لذا توجه به اقلیم و بوم در طراحی نقش مهمی را ایفا می کند، به نحوي  که طراحی و ساخت و ساز بدون شناخت پس زمینه ها و شرایط تاثیرگذار اقلیمی و طبیعی امکان پذیر نبوده و پروژه را با شکست مواجه می نماید. لذا لزوم شناخت و ارائه راه حل هایی در راستاي ارتقاي معماري پایدار با رویکرد معماري بومی و همساز با طبیعت در اقلیم گرم و خشک مناطق کویري  و بیابانی امري ضروري به نظر می رسد. در این مقاله ابتدا به بررسی اقلیم گرم و خشک و عوامل تاثیر گذار بر آن پرداخته می شود. در ادامه با در نظر گرفتن فاکتورهاي اقلیمی در روند طراحی معماري، خانه هاي سنتی بافت یزد به عنوان یکی از عناصر شاخص و موفق طراحی معماري در حوزه گرم و خشک ایران که لقب " خانه چهارفصل" را گرفته اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیردو اصول و ضوابط معماري بومی سنتی حاکم بر این اقلیم به شیوه اکتشافی در پژوهش در زمینه خانه چهارفصل استخراج می گردد. نوآوري این پژوهش درشناسایی و تبیین اصول و عناصر و کیفیت هاي فیزیکی معماري ، در راستاي ارتقاي معماري مناطق بیابانی ، با رویکرد معماري پایدار ملهم از خانه چهارفصل سنتی ایرانی می باشد.


کلمات کلیدي:

معماري پایدار، اقلیم گرم و خشک ، خانه چهارفصل، یزد ،معماري بومی

نویسندگان :

سروین الهی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , اقلیم گرم و خشک , خانه چهارفصل , یزد , معماري بومی ,
:: بازدید از این مطلب : 673
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معماري پایدار،رویکردي نوین در صنعت ساختمان قرن21

خلاصه
معماري پایدار یکی از جریان هاي مهم معماري معاصر است؛ جریانی که عکس العملی منطقی در برابر مسائل و مشکلات به وجود آمده عصر صنعت به شمار می رود. معماري پایدار تاییدي است بر روابط معماري و فعالیتهاي وجودي حیات آدمی ،سیاست جوامع ورویدادها ، واقعیتها و مرجعیت ها ،و چیزي به همان اندازه مقاومت مردان و زنان و نهضت هاي اجتماعی در برابر جریا نهایی که این وقایع را نادیده می گیرند . انسان یکی از مظلومان عصر کنونی است یکی از دلایل این مظلومیت نوع نگاه معماران به انسان می باشد که به گفته جان لنگ مدل اندام واره اي عمده نقش انسان در معماري تجدد بوده است . لذا بمنظور رفع برخی از ناهنجاري هاي رفتاري به انسان توجهی بیشتر گردیده و نیازهاي روانی او نیز بعضاً مورد توجه قرار گرفته است. انسان که خود جزیی از اکوسیستم و طبیعت است می بایست بگونه اي معماري نماید که آفرینشهاي او نیز جزیی از اکوسیستم قرار گیرد تا بتواند در آن ضمن پایداري به تکامل نیز دست یابد نه تنها به اکوسیستم آسیب نرسانده بلکه از آسیب ها نیز در امان باشد .و این با نگرشی جامع به انسان و محیط امکان پذیر است و در عین حال فن آوري صرفه جویی در انرژي در طراحی پایدار ،روندي است روبه تحول که بسیار پر اهمیت است. دراین مقاله سعی شده به تعاریفی از معماري پایدار واهدافی که این مقوله در صنعت ساختمان دنبال می کند،پرداخته شده.در نهایت به شاخص هایی که در معماري پایدار موجود است وهمچنین اصولی که این مبحث درگیر آن شده است ،می پردازیم تا بدین وسیله زمینه اي براي هر چه مطرح کردن پایداري فراهم سازیم ومعماري را از این افول معنوي که دچارش شده نجات دهیم.


کلمات کلیدي:

معماري پایدار ،معماري مدرن ،پایداري، شاخصه هاي پایداري

نویسندگان :

زهره نایبی فهندري ، راضیه نایبی فهندري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , معماري مدرن , پایداري , شاخصه هاي پایداري ,
:: بازدید از این مطلب : 622
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ساختمان خورشیدي، طرحی در معماري پایدار

خلاصه
امروزه یکی از مسائل مهم در مجامع علمی جهان، مبحث توسعه پایدار و به دنبال آن معماري پایدار است. به طور کلی معماري پایدار را میتوان معماري اي دانست که نسبت به ویژگیها و شرایط محیطی و مکانی پاسخگو است و از قابلیتهاي بستر خود در راستاي ایجاد شرایط محیطی مطلوب استفاده بهینه مینماید .یعنی کمترین صدمات را بر محیط زیست دارد .علاوه بر این نسبت به تغییرات، شرایط و نیازها انطباق پذیر و تداوم پذیر است وبه عبارت دیگر معماري منحصر به فردي است که ضمن توجه به نیازهاي زیبا شناختی با ظرفیتهاي طبیعی و اکولوژیکبستر خود نیز منطبق ( است. ( 11،10 کلیه فعالیت هاي انسانی منوط به مصرف انرژي هستند که این انرژي می تواند از منابع مختلفی تامین گردد. بی تردید مصرف بی رویه منابع طبیعی تجدید ناپذیر نظیر سوخت هاي فسیلی، در آینده نه چندان دور، محیط زیست را به مخاطره خواهد انداخت. استفاده بهینه از انرژي حاصل از منابع تجدیدناپذیر امروزه یکی از بحث هاي مهم جهانی به شمار می آید و در عرصه هاي گوناگون علوم مورد مطالعه و تحقیق است. با توجه به اینکه بخشساختمان بیشاز یکسوم انرژي مصرفی را به خود اختصاص داده است، هرچه بیشتر از مقدار انرژي هاي مصرفی در ساختمان بکاه یم، به این وسیله به سمت توسعه پایدار پیش میرویم که با نیازهاي نسل امروز منطبق بوده و تأمین نیازهاي نسل فردا را به خطر نمی اندازد. یکی از الگوهاي پایداري در معماري استفاده از انرژي هاي طبیعی و مصرفحداقل انرژي فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیع ی و اقلیم ی است، که طراحی خورشیدي ساختمان گامی در جهترسیدن به آن می باشد در خانه ي خورشیدي تمهیداتی براي جذب انرژي خورشید، ذخیره و توزیع آن در زمان و مک ان دلخواه به شکل بهینه صورت می گیرد . این ساختمانها با محوریت شرقی-غربی بیشترین مواجهه را با جبهه جنوبی دارند و داراي جداره ي شفاف رو به جنوب می باشند . نور خورشید به این جداره ها می تابد و به وسیله سطوح داخلی ساختمان شامل کف، سقف، جداره ها و  ( برخی عناصر دیگرجذب می شود. ( 11 .در این مقاله به بیان فاکتورهاي مهم در طراحی ساختمان هاي خورشیدي پرداخته شده است. این فاکتورها شامل عوامل بیرونی و عوامل درون ی م ی باشد. راهکارهاي اجرایی در طراحی نیز به منظور صرفه جویی انرژي در ساختمان ارائه شده است.


کلمات کلیدي:

معماري پایدار، انرژي خورشیدي، ساختمان خورشیدي

نویسندگان :

لادن اسدي ، بهناز کامران فر ، ریحانه محمدي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , انرژي خورشیدي , ساختمان خورشیدي ,
:: بازدید از این مطلب : 986
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

فناوري هاي نوین در جهت بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان گامی بسوي طراحی پایدار معماري ایران

خلاصه
بقاي پایداري انسان و محیط انسانی وابسته به حفظ تعادل و تداوم جهان زیستی است که این خود پذیرش نقش و مسئولیت اخلاقی سرپرستی انسان بر منابع بوم شناختی و عملکردي آگاهانه و هوشمند را در تنظیم رابطه وي با محیط طبیعی می طلبد. درایران تحقیق کلان و مطالعاتی در چارچوب تهیه طرح جامع در خصوص پایداري شهرها صورت نگرفته است. شناخت و بررسی فناوري هاي جدید و الگوهاي نوین بهینه سازي مصرف انرژي در عرصه معماري پایدار از جمله استفاده از فناوري نانو تکنولوژي در مصالح ساختمانی براي از بین بردن آثار مخرب بر محیط شهري، سیستم بام و دیوار سبز و نماي دو پوسته براي جلوگیري از هدر رفتن انرژي در ساختمانها ، استفاده از سیستم فتوولتاییک براي تولید انرژي مصرفی ساختمانهاي شهري به وسیله نورخورشید، و در نهایت برنامه ریزي و طراحی پایدار، از موضوع اصلی مقاله می باشد .


کلمات کلیدي:

معماري پایدار، بام سبز، نانو تکنولوژي، نماي دو پوسته، سیستم فتوولتاییک

نویسندگان :

سیده حدیثه صدیق ضیابري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , بام سبز , نانو تکنولوژي , نماي دو پوسته , سیستم فتوولتاییک ,
:: بازدید از این مطلب : 623
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه