<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی مقاوم سازی شیروانی ها با لحاف های ژئوسنتتیکی و تحلیل عددی آى با نرم افزار plaxis 2d مطالعه ی موردی ساحل جزیره قشم

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاوم سازی . لحاف های ژئوسنتتیکی . تحلیل عددی . شیروانی . plaxis 2d

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازی , لحاف های ژئوسنتتیکی , تحلیل عددی , شیروانی , plaxis 2d ,
:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد پل راه آهن بتنی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

پل بتنی . آسیب پذیری لرزه ای . تحلیل دینامیکی غیر خطی  . مقاوم سازی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پل بتنی , آسیب پذیری لرزه ای , تحلیل دینامیکی غیر خطی , مقاوم سازی ,
:: بازدید از این مطلب : 465
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازی پانل مصالح بنایی تحت بار خارج از صفحه و مقاوم سازی آن به وسیله کامپوزیت های FRP

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاوم سازی . میکرو مدل . مصالح بنایی  . کامپوزیت FRP

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازی , میکرو مدل , مصالح بنایی , کامپوزیت FRP ,
:: بازدید از این مطلب : 361
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار غیرخطی دیوار آجری غیر مسلح تقویت شده با پوشش FRP

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیوار بنایی غیر مسلح . مقاوم سازی . آنالیز غیرخطی . بارگذاری استاتیکی افزایشی . الیاف پلیمری کربن

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار بنایی غیر مسلح , مقاوم سازی , آنالیز غیرخطی , بارگذاری استاتیکی افزایشی , الیاف پلیمری کربن ,
:: بازدید از این مطلب : 298
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقاوم سازی تیرهای بتنی پیش تنیده با استفاده از صفحات CFRP

 

 

 

کلمات کلیدی :

بتن پیش تنیده . تحلیل غیر خطی المان محدود . NASYS . مقاوم سازی . FRP

 

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن پیش تنیده , تحلیل غیر خطی المان محدود , NASYS , مقاوم سازی , FRP ,
:: بازدید از این مطلب : 439
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شاخص خرابی قاب های خمشی فولادی قبل و بعد از مقاوم سازی با سیستم مهاربندی

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب خمشی . سطح عملکرد . شاخص خرابی . مقاوم سازی . مهاربندی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی , سطح عملکرد , شاخص خرابی , مقاوم سازی , مهاربندی ,
:: بازدید از این مطلب : 488
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی رفتار کمانشی پوسته های مخروطی فلزی مقاوم سازی شده با CFRP تحت فشار یکنواخت بیرونی

خلاصه
سازه های پوسته ای جدار نازک از جمله سازه هایی هستند که به واسطه فرم سودمند سازه ای دارای وزن سبک همراه با مقاومت بالا می باشند. اینویژگی سازه های پوسته ای را در زمره سازه هایی قرار می دهد که دارای کاربردهای فراوانی در زمینه های مختلف مهندسی بوده و از نیازهای اساسیصنایع مدرن محسوب می شوند. اهمیت استفاده از پوسته های مخروطی از دیرباز برای مهندسین و طراحان در شاخه های مختلف مهندسیشناختهشده است ؛ به طوری که در بسیاری از سازه ها از جمله مخازن نفت و گاز ، سیلوها و تانک ها ، برج های خنک کننده ، هواپیماها و صنایع موشکسازی و دیگر سازه ها به فرم پوسته ای کاربرد فراوانی دارند. اغلب کاربرد این پوسته ها به عنوان سقف مخازن و تخلیه گرهای سیلوهای فلزی میباشند که خرابی آن ها هنگام تخلیه مخازن تحت مکش اتفاق می افتد. در این مطالعه رفتار کمانشی پوسته مخروطی فلزی تقویت شده با CFRPتحت مکش به روش عددی و با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS مورد بررسی قرار می گیرد. خروجی های حاصل نشان میدهند که تقویت پوسته های مخروطی با CFRP مقاومت بار کمانشی و مقاومت نهائی سازه را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد.


کلمات کلیدی:

سازه های جدار نازک . پوسته های مخروطی . مقاوم سازی . CFRP . فشار یکنواخت بیرونی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه های جدار نازک , پوسته های مخروطی , مقاوم سازی , CFRP , فشار یکنواخت بیرونی ,
:: بازدید از این مطلب : 301
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقاوم سازی ستون های کوتاه قوطی شکل فولادی توسط پلیمرهای مسلح به الیاف کربن (CFRP)

خلاصه
امروزه در دنیا، نیاز به تقویت و مقاوم سازی سازه ها به خوبی شناخته شده و تحقیقات گسترده ای در این زمینه در حال انجام می باشد. دلایل تقویت و مقاوم سازی متعدد و عبارتند از: اشتباهات طراحی و محاسباتی، عدم اجرای مناسب، تغییرکاربری بعد از ساخت و غیره. در سالهای اخیر، استفاده از برای تقویت سازه ها، نشان داده که یک روش رقابتی از جنبه اقتصادی و عملکرد سازه ای می باشد. تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام CFRP انجام CFRP شده که اغلب بر روی سازه های بتنی و برای تقویت خمشی و برشی بوده است. تحقیقات محدودی جهت تقویت سازه های فولادی با شده که اکثر این تحقیقات نیز بر روی تیرهای فولادی و جهت تقویت خمشی و برشی بوده است. جهت تقویت اعضای فولادی با بار گذاری محوری پرداخته CFRP تحقیقات کمتری ارائه شده است. لذا در این تحقیق به بررسی ظرفیت بار فشاری ستون های کوتاه قوطی شکل فولادی تقویت شده با انجام شد. ANSYS شده است. موضوع از لحاظ آنالیز عددی مورد مطالعه قرار گرفت. مدل سازی به روش اجزای محدود و به کمک نرم افزار نقش مهمی در افزایش ظرفیت بار CFRP ، نتایج حاصل از نرم افزار با نتایج آزمایشگاهی صحت سنجی گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که باعث افزایش قابل ملاحظه ای در سختی و CFRP فشاری ستون های کوتاه قوطی شکل فولادی دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که لایه های در ظرفیت بار فشاری ستون های کوتاه قوطی شکل فولادی موثر CFRP مقاومت این نوع از ستون ها می شود. همچنین افزایش تعداد لایه های است.

کلمات کلیدی:

ستون کوتاه قوطی شکل فولادی . مقاوم سازی . CFRP . روش اجزای محدود . بار فشاری

نویسندگان :

امیرحمزه کیخا ، مسعود نکوئی ، رضا رهگذر  ، کامبیز نرماشیری

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون کوتاه قوطی شکل فولادی , مقاوم سازی , CFRP , روش اجزای محدود , بار فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 586
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقاوم سازی دال های بتنی در برابر بارهای انفجاری

خلاصه
کاهش خسارات جانی و مالی و خرابی ها و مقاوم سازی ساختمان های مهم و حیاتی، سازه ها و انبارهای کارخانه ها در برابر بارهای انفجاری ناشی از حوادث تروریستی و حادثه ای، امری مهم و ضروری می باشد. ترکیب دو ماده بتن و فولاد بعلت مقاومت فشاری و کششی بالا و همچنین شکل پذیری زیاد فولاد سبب افزایش مقاومت، سختی، شکل پذیری و جذب انرژی بالای سازه ها در برابر نیروهای ناشی از بارهای انفجاری میشود. فنس های فولادی به دلیل فاصله کم مفتولها نسبت به یکدیگر، مقاومت و شکل پذیری آنها از جمله ویژگی هایی می باشد که تاثیر بسزایی در افزایش شکل پذیری و جذب انرژی بتن در برابر بارهای انفجاری دارد. در این مقاله با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس، درباره میزان تاثیر فنس های فولادی در افزایش سختی، شکل پذیری و تغییر مکان دال ها و دال های بتنی و همچنین میزان خرابی در برابر بارهای انفجاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنین عواملی نظیر تاثیر تعداد لایه های فنس، ضخامت دال ها و مقاومت فشاری بتن مورد تحلیل عددی و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است افزایش مقاومت بتن، ضخامت بتن و تعداد لایه های فنس موجب کاهش تغییر مکان ، خرابی ها ، آسیب دیدگی ها و افزایش میزان جذب انرژی و مقاومت آنها می شود.


کلمات کلیدی:

مقاوم سازی ، انفجار ، تحلیل انفجار، فنس ، دال بتنی

نویسندگان :

امیرحسین تاجور ، دکترکیارش ناصر اسدی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازی , انفجار , تحلیل انفجار , فنس , دال بتنی ,
:: بازدید از این مطلب : 881
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 12 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی لرزه ای بنای گنبد "الله الله"(آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی)

در این مقاله به ارزیابي لرزه ای بخشي از بنای تاریخي بقعه شيخ صفي الدین اردبيلي موسوم به گنبد" الله الله" پرداخته شده است .حفظ وتقویت بناهای تاریخي تاثير بسزایي در حراست از فرهنگ اصيل و تمدن یک سرزمين به شمار مي رود .پایداری قابل توجه گنبد "الله الله "در برابر زلزلههای مطرحي كه طي ساليان متمادی در این ناحيه به وقوع پيوسته و منجر به خرابي های فراواني در مناطق پيرامون گردیده حاكي از عملکرد متفاوت این بنای تاریخي در مقایسه با سایر سازه ها مي باشد .از این رو با توجه به لرزه خيز بودن ساختگاه منطقه، بررسي سازه ای این قبيل بناها و مطالعه رفتار آنها در برابر نيروی زلزله مي تواند گامي موثر جهت شناسایي نقاط ضعف و بهبود وضعيت و مقاوم سازی آنها باشد .بنابراین جهت ارزیابي بنا،ابتدا مدلي از سازه در نرم افزار المان محدود تهيه شده و در ادامه آناليز استاتيکي تحت بار وزن ،آناليز ارتعاش آزاد و آناليز ارتعاش اجباری تحت بار زلزله برروی آن صورت گرفته است .در نهایت نتایج حاصل از آناليز بنا بررسي شده و با مقایسه مشخصه های مقاومتي با مقادیر مجاز آن،نقاط مستعد خرابي جهت مقاوم سازی بنا تعيين گردیده است.


کلمات کلیدی:

تحلیل لرزه ای،بنای تاریخی،آسیب پذیری،مقاوم سازی،المان محدود

نویسندگان :

امین قلی زاد (استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی)

سمیرا عبداللهی خردمند (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه محقق اردبیلی)

افشین پورتقی (کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تبریز،باشگاه پژوهشگران جوان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل لرزه ای , بنای تاریخی , آسیب پذیری , مقاوم سازی , المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 815
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه