<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بهسازی مقاومت برشی خاک نمکی با استفاده از شیشه پسماند حاصل از زباله های شهری

خلاصه
در این پژوهش به ضایعات و پسماند های شیشه ای مورد استفاده در مصارف خانگی ) نظیر بطری نوشیدنی ها و ظروف نگهداری مواد غذایی ومحصولات مصرفی روزانه( جهت استفاه مجدد پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر پودر ضایعات شیشه ای حاصل از پسماند شهریبر روی مقاومت برشی خاک نمکی و سست منطقه ی مهارلو )در فاصله ی 18 کیلومتری جنوب شرقی شیراز( که خاکی ماسه ای و بد دانه بندی شده ودارای 0.7 درصد نمک محلول می باشد است. علاوه بر خاک، آب زیرزمینی این منطقه نیز شور می باشد که پس از انجام آزمایشی میزان نمک محلولآن 0.3 درصد بدست آمد. برای حصول نتیجه ای نزدیک تر به واقعیت به هنگام انجام آزمایش ها از آب چاه همین منطقه استفاده گردید. با انجام37.5 کیلوپاسکال بدست آمد. جهت تعیین ) C( درجه و چسبندگی )φ(، آزمایش های اولیه ی شناسایی خاک، میزان زاویه ی اصطکاک داخلی 31صورت ) CBR) مقاومت برشی این خاک وبررسی تاثیر پودر شیشه بر روی آن، آزمایش های برش مستقیم و تعیین ضریب باربری کالیفرنیاییگرفت. آزمایش های برش مستقیم با رطوبت بهینه ی 13 درصد و برای هر درصد پودر شیشه در 3 مرحله با نیرو های قائم 50 و 100 و 150 کیلوپاسکالبا همان درصد های پودر شیشه و همان درصد رطوبت صورت گرفت. افزودن پودر شیشه در بازه ای بین 2 تا CBR انجام شد . همینطور آزمایش های15 درصد بود. نتایج حاصل از آزمایش ها نشانگر این بود که می توان از پودر شیشه به عنوان ماده ای افزودنی به خاک نمکی جهت بهسازی وضعیتحتی تا CBR مقاومت برشی آن استفاده کرد. که با وجود این افزودنی، مقاومت برشی خاک بین 12 تا 50 درصد بهبود می یابد. موجب بهبود عددبیشتر از 100 درصد می گردد و همچنین سبب افزایش چسبندگی خاک و نیز افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک می شود. میزان بهینه ی پودر شیشه8 درصد می باشد و با افزودن مقادیر بیشتر از 15 درصد پودر شیشه به خاک، انسجام و چسبندگی بین ذرات آن کاهش می یابد و دیگر - عددی بین 11کارایی و بازده ی مورد انتظار را ندارد. از آنجایی که مصالح افزودنی به این خاک جزو مواد بازیافتی می باشد و تولید آن عملا هزینه بر نیست، افزایشمقاومت برشی این خاک هرچند اندک، می تواند مفید واقع شود و نبایست آن را نادیده گرفت.


کلمات کليدي:

خاک نمکی . مقاومت برشی . بهبود خاک نمکی . زباله جامد شهري . ضایعات شيشه اي

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک نمکی , مقاومت برشی , بهبود خاک نمکی , زباله جامد شهري , ضایعات شيشه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 125
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 14 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر خرده شیشه های بازیافتی در ظرفیت باربری خاک های ماسه ای بادی

خلاصه
معمولاً خاک محل احداث پروژههای عمراني از لحاظ خصوصیات مکانیکي قابلقبول و ایده آل نميباشد. بنابراین بایستي با انجام راهکارهایيخاک را بهسازی نمود. یکي از این راهکارها تغییر محل اجرای پروژه و یا تعویض خاک محل ميباشد. این راه عملاًاز لحاظ اقتصادیمقرونبهصرفه نبوده و هزینه زیادی را شامل ميگردد. راهکار دوم كه در سالهای اخیر موردتوجه مهندسین ژئوتکنیک قرارگرفته است استفاده ازمواد ضایعاتي و بازیافتي برای تثبیت خاک است. یکي از این مواد ضایعاتي شیشه ميباشد. استفاده از خردهشیشه ضایعاتي برای تثبیت خاک از دوجهت مفید ميباشد. اولا، شیشه یک ماده پرمصرف و تجزیهناپذیر در طبیعت است كه استفاده از آن برای تثبیت خاک از انباشته شدن ضایعاتجلوگیری ميكند. ثانیا چون همیشه در دسترس است و به مقدار زیاد وجود دارد ازنظر اقتصادی نیز دارای توجیه است. در مطالعه حاضر، ذرات30 و 50 با خاک ماسهای بادی )رد شده از الک شماره 40 و مانده روی ، شیشه بازیافتي كه از الک شماره 40 رد شدهاند با درصدهای وزني 15الک شماره 50 ( منطقه چاوان تبریز مخلوط گردید. جهت ارزیابي خصوصیات ژئوتکنیکي آزمونهای آزمایشگاهي تراكم، برش مستقیم ونفوذپذیری انجام گرفت. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان ميدهد، میزان بهینه ذرات شیشه بازیافتي جهت بهسازی خاک ماسهای ریز برابر۳0% وزني است. بطوریکه، در این مقدار حضور ذرات شیشه بازیافتي در خاک ماسه باعث افزایش وزن مخصوص خشک حداكثر، كاهش رطوبت بهینه ، افزایش مقاوت برشي و افزایش میزان نفوذپذیری خاک تثبیت شده گردیده است.


کلمات کلیدی:

ماسه بادی . ذرات شیشه بازیافتی . ژئوتکنیک زیست محیطی . بهسازی . مقاومت برشی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه بادی , ذرات شیشه بازیافتی , ژئوتکنیک زیست محیطی , بهسازی , مقاومت برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 133
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مطالعات صورت گرفته بر روی ماسه کربناته سواحل شمالی خلیج فارس

خلاصه
ماسه های كربناته یکي از خاکهای مسئلهدار در طبیعت هستند كه گاهي مشکلاتي را برای مهندسان ژئوتکنیک به وجود ميآورند. این خاکهاهم از نظر منشأ تولید و هم از نظر رفتار مهندسي با خاکهای سیلیسي متفاوت هستند. لذا مطالعه رفتار اینگونه خاکها اهمیت ویژهای پیدا ميكند.بخش اعظم این خاکها در سطح بستر آبهای كمعمق مناطق حاره واقع شده است. در ایران نیز در سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان،لایههای ضخیمي از رسوبات كربناتي موجود است. در طول چند دهه اخیر، عمده فعالیتهای دریایي ایران در جنوب كشور و در خلیج فارسمتمركز شده است. در نواحي ساحلي شمالي خلیج فارس میزان كربناتهای موجود در رسوبات به بالاتر از 82 درصد و در نواحي جنوبي به سمتبخش عربي و نواحي كمعمق به 52 درصد افزایش ميیابد. كربنات كلسیم موجود در رسوبات شامل كربناتهای تخریبي حاصل از تخریبسازندهای آهکي و كربناتهای با منشا زیستي است كه كربناتهای زیستي آن توسط ارگانسیمهای آهک ساز همچون فرامینفرا، مرجانها،جلبکها و بریوزوا تولید ميشوند. یکي از ویژگيهای بارز اینگونه ماسهها، خردشدگي دانههای آنها ميباشد. همانطوركه اشاره شد خلیج فارساز جمله محلهای وجود خاکهای كربناته در دنیا است لکن كارهای تحقیقاتي قابل توجهي در آن به انجام نرسیده و خاكهای كربناته آن به لحاظرفتار مهندسي تقریباً ناشناخته است. بنابراین با توجه به اهمیت و گستردگي پروژههایي كه امروزه در جنوب كشور در دست اجرا مي باشد، شناختو بررسي چنین خاکهایي از اهمیت فراواني برخوردار است. لذا در این پژوهش مروری تلاش شده است تا با جمعآوری نتایج حاصل از اندک مطالعات صورت گرفته بر روی ماسه كربناته ایران، اهم ویژگيهای مهندسي این نوع خاکها مورد بررسي قرار گیرد.


کلمات کلیدی:

ماسه کربناته . ماسه سیلیسی . خلیج فارس . مقاومت برشی . آزمایش سه محوری

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه کربناته , ماسه سیلیسی , خلیج فارس , مقاومت برشی , آزمایش سه محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 102
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر انواع آزمایش های المانی بررسی رفتار روانگرایی خاک ها

خلاصه
در این پژوهش سه دسته از دستگاههای متداول مطالعه الماني رفتار روانگرایي شامل دستگاه سهمحوری، برش ساده و استوانه پیچشي مورد مطالعهقرار گرفته است. تحقیقات اولیه روی رفتار روانگرایي و مقاومت روانگرایي ماسهها ابتدا تنها توسط دستگاه سهمحوری و بعدها با توسعه دستگاهبرش ساده توسط آن و سپس دستگاه استوانه پیچشي انجام گرفته است. همه دستگاههای مورد استفاده در تحقیقات الماني رفتار روانگرایي دارایمزایا و معایب خاص خود هستند و به طور گسترده در تحقیقات ژئوتکنیک مورد استفاده محققین قرار ميگیرند. هرچند آزمایش سهمحوری برایشبیه سازی پاسخ خاک در محل نسبت به دستگاه برش ساده نامناسب است ولي برای درک مکانیزم روانگرایي و چگونگي افت مقاومت خاکميتواند مناسب باشد. با توجه به اینکه دستگاه سهمحوری به لحاظ تاریخي پركاربردترین دستگاه در این زمینه ميباشد ولي داده های حاصل از ایندستگاه بایستي به شکل مناسبي مورد اصلاح قرارگیرد تا بتواند به درستي معرف شرایط واقعي و برجای خاک و وقوع روانگرایي در محل باشد.دستگاههای استوانه پیچشي و برش ساده به دلیل اعمال مستقیم تنش برشي ميتوانند دادههای با كیفیت و تا حدود زیادی نزدیک به واقعیت را درمورد رفتار روانگرایي ارائه دهند. اگرچه هركدام از این دستگاهها مزایا و معایب خاص خود را دارند ولي ميتوانند از طریق انجام آزمایشهایباكیفیت و استفاده از تجهیزات با دقت بالا زمینهساز تحقیقات گستردهای در زمینه رفتار روانگرایي باشند. در این تحقیق سعي شده است ضمن بررسي انواع دستگاه و آزمایشهای متداول به بیان نقاط ضعف و قوت هركدام پرداخته شود.


کلمات کلیدی:

پدیده روانگرایی . مقاومت برشی . آزمایش سه محوری . آزمایش برش ساده . آزمایش استوانه پیچشی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پدیده روانگرایی , مقاومت برشی , آزمایش سه محوری , آزمایش برش ساده , آزمایش استوانه پیچشی ,
:: بازدید از این مطلب : 102
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقاومت برشی خاک رس الیاف دار مسلح به ژئوسنتتیک

خلاصه
خاک یکي از مصالح اساسي در مهندسي عمران است كه قابلیت تحمل نیروهای كششي را نداشته و تغییر شکلپذیری زیادی دارد. ازجمله روشهایموجود برای تقویت خواص مکانیکي خاک، مسلح سازی آن است. استفاده از الیاف با توزیع تصادفي و یا ژئوسنتتیکها ازجمله روشهای تسلیحخاک هستند. بیشتر پژوهشهای انجامشده مربوط به كاربرد روشهای تسلیح در خاکهای درشتدانه است و پژوهشهای اندكي پیرامون كاربردخاکهای ریزدانه انجامشده است. پژوهشها نشان ميدهند كه مقاومت فصل مشترک خاک-ژئوسنتتیک برای خاکهای رسي در مقایسه با خاک-های درشتدانه ضعیفتر بوده و لازم است تا اندركنش آن با مسلح كننده تقویت شود. در این پژوهش بهمنظور بررسي پارامترهای خاک رس و0.7  و 1.2 درصد نسبت ، افزایش مقاومت برشي فصل مشترک خاک رس-ژئوسنتتیک از ضایعات نخ از جنس پليپروپیلن با درصدهای وزني 0.2 CL  به وزن خشک خاک و ژئوتکستایل بدون بافت از جنس پلي استر استفاده شد. خاک مورداستفاده در این پژوهش بر طبق طبقهبندی متحد از نوعبا حدود 80 درصد خاک ریزدانه عبوری از الک شمارهی 200 است. پس از انجام آزمایشهای اولیهی شناسایي خاک رس، آزمایشهای برش۳0  سانتيمتر برای خاک، فصل مشترک خاک- ژئوسنتتیک و فصل مشترک خاک الیافدار-ژئوسنتتیک × ۳0 × مستقیم بزرگمقیاس به ابعاد 15انجامشده است. در آزمایش مقاومت فشاری و برش مستقیم، نمونهها با رطوبت بهینه و در بررسي اندركنش خاک-ژئوسنتتیک در شرایط بیشتحکیمينمونهها با رطوبت 17 درصد آمادهشدهاند. سرعت دستگاه برش مستقیم بزرگمقیاس 1.5 میليمتر بر دقیقه، تنش قائم نمونهها در آزمایش برش مستقیم100و 150 بوده و در شرایط اعمال فشار بیشتحکیمي نمونهها تا تنش قائم 200 كیلو پاسکال تحکیم یافته و سپس با تنش قائم 100 كیلو پاسکال ،50تحت برش قرار دادهشدهاند. بر اساس نتایج مقاومت برشي در آزمایش برش مستقیم بزرگمقیاس، افزودن الیاف و افزایش استحکام كششي، مقاومتبرشي فصل مشترک خاک-ژئوسنتتیک را افزایش ميدهد. شرایط اجرا شامل ساخت و آمادهسازی نمونهها قبل از اعمال برش نیز از عوامل تأثیرگذار بر مقاومت برشي فصل مشترک است بهگونهای كه افزایش تنش قائم، اعمال فشار بیشتحکیمي مقاومت برشي فصل مشترک را افزایش داده است.


کلمات کلیدی:

خاک رس مسلح . مقاومت برشی . فصل مشترک خاک ژئوسنتتیک . الیاف پلیپروپیلن

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس مسلح , مقاومت برشی , فصل مشترک خاک ژئوسنتتیک , الیاف پلیپروپیلن ,
:: بازدید از این مطلب : 101
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 26 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر تحریک زیستی با استفاده از ملاس نیشکر بر مقاومت برشی خاک ماسه ای

 

 

 

 


کلید واژه ها :

مقاومت برشی . ملاس نیشکر . روش بیولوژیک . رسوب کلسیت . باکتری های بومی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت برشی , ملاس نیشکر , روش بیولوژیک , رسوب کلسیت , باکتری های بومی ,
:: بازدید از این مطلب : 96
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر درصد جذب آب و میزان بارگذاری بر پارامترهای مقاومت برشی خاکهای چسبنده

خلاصه
یکی از قدیمی ترین آزمایشهای تعیین مقاومت برشی خاکهای تحکیم یافته چسبنده، آزمایش برش مستقیم است. برای تحلیل مسائل پایداری خاکنظیر: ظرفیت فشاری، پایداری شیروانیها و فشار جانبی بر روی سازه های حائل خاک، لازم است طبیعت مقاومت برشی بخوبی شناخته شود. و هدفدر خاکها می باشد. خاکهای چسبنده به ویژه بنتونیت ها به دلیل ساختار سه لایه، از قابلیت جذب آب بالایی برخوردار هستند.  و C از آن تعییناز طرفی رس قادر است مقاومت برشی را به دلیل نیروی چسبندگی بین ذرات، افزایش دهد و همچنین در برابر جابه جایی و فشردگی، جهتتشکیل توده متراکم ناشی از تنش نرمال مقاومت می کند. بنابراین برای رسیدن به فشردگی مناسب به انرژی بیشتری نسبت به ذرات غیر چسبنده نیازدارند. به همین منظور در این پژوهش سه نمونه بنتونیت از نظر جذب آب بررسی شده اند و تاثیرافزایش بارگذاری بر میزان تغییرات زاویهاصطکاک داخلی و میزان چسبندگی مشخص گردید. همانگونه که نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد، بین درصد جذب آب، میزان چسبندگی بنتونیت و افزایش بارگذاری رابطه مستقیم وجود دارد.


کلمات کلیدی:

خاکهای چسبنده . بنتونیت . مقاومت برشی . جذب آب

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکهای چسبنده , بنتونیت , مقاومت برشی , جذب آب ,
:: بازدید از این مطلب : 97
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای مقاومت برشی زباله های جامد با استفاده از دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس

خلاصه
ورود حجم عظیم زباله های جامد شهری به خاکچالها ( landfills ) در اکثر کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه نظیر ایران و به تبع آنرخداد ناپایداری و گسیختگیهای عظیم بسیاری از خاکچالها در دهههای اخیر، اهمیت شناخت پارامترهای مقاومتی زبالههای جامد شهری را بیشترکرده است. لذا مطالعاتی پیرامون شناخت پارامترهای مقاومت برشی زباله های جامد شهری در دو دههی گذشته توسط پژوهشگران بسیاری انجامشده است. پژوهشهای انجام شده عموما با انجام اصلاحاتی بر روی دستگاهها، شیوههای نمونهبرداری و انجام آزمایشهای مرسوم در مکانیکخاک انجام شده و دامنه وسیعی از دادهها را در بر میگیرد. قابل ذکر است که اکثر آزمایشهای انجام شده با دستگاههای برش مستقیم و سهمحوریدر ابعاد و اندازههای مختلف انجام شده است و آزمایش برش مستقیم بزرگمقیاس از مقبولیت بیشتری در بین محققان برخوردار است. در اینمقاله با ساخت دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس ( 1  1  1/1متر) و انجام آزمایشهای برشی بر روی زبالههای جامد پارامترهای مقاومت برشی آن به دست آمده و با دادههای موجود در سایر پژوهشها که عمدتا در دستگاههای کوچکتر انجام شدهاست؛ مقایسه میشود.


کلمات کلیدی:

زباله های جامد . مقاومت برشی . برش مستقیم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زباله های جامد , مقاومت برشی , برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روشهای اعمال تأثیر شیب زمین در محاسبه ظرفیت باربری فونداسیون های مجاور شیب

خلاصه
طبق تعریف، شالوده به قسمتی از سازه می گویند که وظیفه توزیع نیرو بر روی خاک را داراست و به مجموعه شالوده و خاک زیر آن که تحتتأثیر آن قرار می گیرد پی و یا فونداسیون می گویند. در علوم مهندسی، خاک مخلوط غیر یکپارچهای از دانههای کانیها و مواد آلی فاسد شدهمیباشد که فضای خالی بین آنها توسط آب و هوا )گازها( اشغال شده است. خاک به عنوان مصالح ساختمانی در طرحهای مهمی در مهندسیعمران بکار گرفته میشود و همچنین شالوده اکثر سازهها بر روی آن متکی است. بنابراین مهندسان عمران باید بخوبی خواص خاک از قبیل مبداپیدایش، دانه بندی، قابلیت زهکشی آب، نشست، مقاومت برشی، ظرفیت باربری و غیره را مطالعه نمایند. جهت تعیین مقدار مقاومت یک شالودهپارامتری به نام ظرفیت باربری تعریف شد. طبق این پارامتر ظرفیت باربری یک شالوده تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که در ادامه به بررسیتأثیر هر کدام از این پارامترها پرداخته شده است. طبق تعریف، شالوده به قسمتی از سازه می گویند که وظیفه توزیع نیرو بر روی خاک را داراست و به مجموعه شالوده و خاک زیر آن که تحت تأثیر آن قرار می گیرد پی و یا فونداسیون می گویند.


کلمات کلیدی:

فونداسیون . ظرفیت باربری . خاک . مقاومت برشی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فونداسیون , ظرفیت باربری , خاک , مقاومت برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 698
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 اسفند 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر فرایند های بیولوژیکی بر مقاومت برشی خاک های ماسه ای به کمک آزمایش برش مستقیم

خلاصه
در این مقاله تاثیر فعالیت باکتری های خانواده باسیلوس به عنوان یکی از فراوانترین میکروارگانیسم های موجود در خاک بر مقاومت برشی خاکهای ماسه ای مورد مطالعه قرار گرفته است . باسیلوس ها در خاک با مصرف اوره ایجاد محیط قلیایی میکنند که این امر شرایط را برای ایجاد ورسوب کلسیت مساعد میکند . رسوبات کلسیت با نشست روی سطح دانه ها و ایجاد نوعی پیوند بیولوژیکی شیمیایی بین ذرات خاک باعث تغییر -در خصوصیات مهندسی و رفتار خاک میشوند . در این تحقیق نمونه ها از ماسه های عبوری از الک شماره 03 و مانده روی الک شماره 033استفاده شده است . برای سنجش توان باکتری در بهسازی نمونه ماسه ای ، تغییرات مقاومت برشی نمونه به کمک دستگاه برش مستقیم از نوعکنترل کرنش ، قبل و بعد از افزودن باکتری مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج این پژوهش تاثیر مثبت فعالیت میکروارگانیسم ها بر مقاومت برشی خاک ماسه ای را بخوبی اثبات میکند .


کلمات کلیدی:

بهسازی . تثبیت خاک . مقاومت برشی . ماسه 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی , تثبیت خاک , مقاومت برشی , ماسه ,
:: بازدید از این مطلب : 330
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 آبان 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه