<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اثرافزودن الیاف بازیافتی ازتایرفرسوده بررفتارخمشی شاتکریت

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

شاتکریت الیافی . مقاومت خمشی . الیافت بازیافتی . تایرفرسوده . جذب انرژی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شاتکریت الیافی , مقاومت خمشی , الیافت بازیافتی , تایرفرسوده , جذب انرژی ,
:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر دانه بندی درمیزان درصد رزین ومقاومت فشارشی خمشی وکششی سنگ های گرانیتی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سنگ مصنوعی . مقاومت فشاری تک محوری . مقاومت خمشی . ضایعات

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگ مصنوعی , مقاومت فشاری تک محوری , مقاومت خمشی , ضایعات ,
:: بازدید از این مطلب : 55
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تجربی و تحلیلی رفتار غیر خطی تیر های I شکل ساخته شده از WPC تقویت شده با الیاف پلیمری FRP

 

 

 

کلمات کلیدی :

WPC . الیاف پلیمری . روش های تحلیلی و تجربی . مقاومت خمشی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , WPC , الیاف پلیمری , روش های تحلیلی و تجربی , مقاومت خمشی ,
:: بازدید از این مطلب : 369
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار خمشی نمونه های استوانه ای بتنی با استفاده از روش اجزای محدود

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدول گسیختگی . مقاومت خمشی . مقاومت کششی . نمونه ی بتنی استوانه ای . روش اجزای محدود

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدول گسیختگی , مقاومت خمشی , مقاومت کششی , نمونه ی بتنی استوانه ای , روش اجزای محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 479
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی

خلاصه
مسلح کردن بتن به الیاف میتواند باعث بهبود عملکرد کلی بتن به خصوص کاهش شکنندگی و مقاومت در برابر ترکها شود. اکثر بتنهای الیافیدارای یک نوع الیاف بوده که میتوانند تا حد خاصی از نقایص بتن را جبران کنند. استفاده همزمان از ۲ یا چند نوع الیاف در بتن منجر به بهبود سطحگستردهتری از خصوصیات بتن میشود. ترکیب صحیح الیاف در یک مخلوط منجر به برهمکنش مثبت الیاف شده که در نتیجه آن میتوان ترکیبی باعملکردی بهتر از نمونههای حاوی یک نوع الیاف را ساخت. به این پدیده هم افزایی ) synergy ( میگویند. به این معنی که یک نوع از الیاف باعثبهبود عملکرد بتن در برخی از خصوصیات و جلوگیری از ایجاد ترکها با ابعاد خاص و در زمان خاص بوده و الیاف نوع دیگر همین وظیفه را در سطحدیگری انجام میدهند. در این مقاله با انجام آزمایشهای مقاومت فشاری، کششی و خمشی سعی بر انتخاب درصد بهینه الیاف و بررسی میزان افزایش مقاومت نمونههای بتن الیافی با توجه به نتایج آزمایشگاهی شده است.


کلمات کلیدی:

بتن . الیاف ترکیبی . مقاومت فشاری . مقاومت کششی . مقاومت خمشی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن , الیاف ترکیبی , مقاومت فشاری , مقاومت کششی , مقاومت خمشی ,
:: بازدید از این مطلب : 310
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر خوردگی بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تحت بار سرویس

خلاصه
امروزه پدیده خوردگی در سازههای بتنی اجرا شده در مناطق ساحلی کشور یکی از مشکلات جامعه مهندسی کشور میباشد. با این وجود میتوان باشناخت بهتر عوامل و دلایل آن در مناطق ساحلی کشور بخصوص منطقه خلیج فارس، گامهای موثری در راستای پیشگیری از خسارات احتمالی موجود×  برداشت. در این تحقیق اثرات خوردگی بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تحت بار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 9 تیر با ابعاد 017 و 01 سانتیمتر در درصدهای مختلف خوردگی صفر، 1 و 01 درصد تحت بار همزمان قرار گرفتند. برای هر ،3/ 011 سانتیمتر با فواصل خاموت 1 ×01کدام از نمونهها تغییرات مقاومت خمشی بر حسب جابجایی تعیین شده و رفتار نمونهها حین بارگذاری مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایجحاصله، در نمونههای با خوردگی 1 درصد کاهش مقاومت حدودا 1 تا 01 درصد و در نمونهها با خوردگی 01 درصد میزان کاهش حدودا 11 تا 11درصد مقاومت نهایی نمونهی شاهد می باشد. همچنین خاموتها نقش بسزایی در کنترل رفتار و مقاومت نمونههای خورده شده داشته اند.


کلمات کلیدی:

تیر بتن مسلح . بار سرویس . فاصله خاموت . خوردگی تسریع شده . مقاومت خمشی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تیر بتن مسلح , بار سرویس , فاصله خاموت , خوردگی تسریع شده , مقاومت خمشی ,
:: بازدید از این مطلب : 216
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر جایگزینی مقادیر مختلف پودر سرباره به جای سیمان در رفتار مکانیکی کامپوزیت های سیمانی مهندسی شده (ECC) 

خلاصه
امروزه استفاده از کامپوزیتهای سیمانی مهندسیشده که نوعی کامپوزیت الیافی توانمند و با شکلپذیری بالا محسوب میشوند، گسترشیافته است.مواد سیمانی تشکیلدهندهی کامپوزیت میتواند شامل: سیمان، پودر سرباره و یا خاکستر بادی باشد. ازآنجاییکه سیمان جزء اصلی ترکیبات است،استفادهی بیشازحد سیمان، باعث از دست رفتن منابع موجود در طبیعت و آلودگیهای زیستمحیطی میشود. در این مقاله تأثیر استفاده از پودرسرباره بهعنوان جایگزین قسمتی از سیمان در ساخت این کامپوزیت مورد بررسی قرارگرفته است. خصوصیات مکانیکی کامپوزیت با آزمایشهای14 و 28 روزه اندازهگیری شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که جایگزینی پودر سرباره ، مقاومت فشاری و خمش چهار نقطه در سنین 7با سیمان علاوه بر افزایش مقاومت نهایی، با بهبود اتصال بین الیاف و مواد، میزان شکلپذیری را نیز افزایش می دهد.


کلمات کليدی:

کامپوزیتهای سيمانی مهندسی شده . شکلپذیری . پودر سرباره . مقاومت خمشی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کامپوزیتهای سيمانی مهندسی شده , شکلپذیری , پودر سرباره , مقاومت خمشی ,
:: بازدید از این مطلب : 334
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 19 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آماری خصوصیات مکانیکی بتن های الیافی

بررسی آماری خصوصیات مکانیکی بتن های الیافی

کلمات کلیدی :

خصوصیات مکانیکی . مقاومت فشاری . مقاومت کششی . مقاومت خمشی . بتن الیافی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خصوصیات مکانیکی , مقاومت فشاری , مقاومت کششی , مقاومت خمشی , بتن الیافی ,
:: بازدید از این مطلب : 432
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

قابلیت کاربرد بتن خودتراکم الیافی در پوشش داخلی تونل هاي انتقال آب

خلاصه
تونل هاي تحت فشار با توجه به کاربرد بسیار زیادي که دارند درصد هنگفتی از هزینه پروژ ههاي عظیم سد سازي را در بر می گیرند. یک ف نآوري نوپا در عرصه ساخت و ساز در دنیا می باشد. بتن خودمتراکم، بتنی است که تحت اثر وزن خود، متراکم ، (scc) بتن خودمتراکم شده و نیازي به لرزاننده براي ایجاد تراکم ندارد. امروزه بتن خودمتراکم در بتن ریزي سازه هاي بتن مسلح با آرماتور زیاد و نیز مناطق کم عرض و باریک که تراکم لازم براي دستیابی به بتن بادوام را ندارند، به کار رفته و از مقبولیت خوبی در سطح جهان برخوردار شده است لذا استفاده از آن به عنوان پوشش داخلی تونل ها می تواند از جذابیت بالایی براي صنعت برخوردار باشد. بر این اساس و با توجه به تأثیر الیاف در بهبود خواص بتن در این تحقیق اثر استفاده از الیاف پروپیلن بر روي نمونه هاي قوسی به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه هایی با 0متر و ضخامت 10 سانتیمتر) با میله گردهاي مختلف به صورت قوسی تهیه و مقاومت خمشی آن مورد بررسی قرار گرفته / ابعاد (قطر 1متر، پهناي 5 است. نتیجه تحقیق نشان دهنده قابلیت بالاي بتن خودتراکم در پوشش داخلی تونل ها و افزایش کارایی همچنین نتایج درصد وزن سیمان و میله گرد نمره 10 ، بهترین مقاومت خمشی حاصل می شود. / آزمایشات نشان داد که با اضافه کردن الیاف به میزان 1 آن با استفاده از الیاف می باشد.


کلمات کلیدي:

بتن خود متراکم، بتن الیافی، مقاومت خمشی، نگهداري،پوشش داخلی، تونل

نویسندگان :

محسن احمدنژاد ، یاسین رضائی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن خود متراکم , بتن الیافی , مقاومت خمشی , نگهداري , پوشش داخلی , تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 1028
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه