<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

امکان سنجی کاربرد ترکیب سیمان وآهک برای اصلاح رفتار خاک متورم شونده اسمکتیت

خلاصه
هدف از این تحقیق،امکان سنجي كاربرد تركیب سیمان و آهک برای اصلاح رفتار خاکهای متورم شونده اسمکتیت ميباشد. بدین منظور ازتركیب سیمان و آهک با نسبت های مختلف برای تعیین حداكثر كارایي در شرایط آزمایشگاهي استفاده شد كه در این روش مقادیر صفر تا 20درصد وزني، تركیب آهک و سیمان به رس تورمي اسمکتیت اضافه و برای مدت 1 تا ۹0 روز عمل آوری شدند. تعدادی آزمایش ژئوتکنیکيشامل هدایت الکتریکي، pH ، اندازه گیری تورم و مقاومت فشاری محدود نشده انجام شد. از آن جایيكه در عملیات اجرایي از آهک جهتكنترل تورم خاکهای متورم شونده استفاده ميگردد، بدین منظور از آهک نیز در آزمایش استفاده گردید. از طرف دیگر نتایج نشان داد كه بهدلیل واكنشهای كوتاه مدت تبادل كاتیوني و افزایش فشار اسمز، تورم خاک با مصرف 20 درصد سیمان در تركیب سیمان و آهک در زمانهایكم كنترل شد. درحالیکه با افزایش مدت عمل آوری )بیش از یک هفته(، بهدلیل رشد تركیبات سیماني شامل CSH )كلسیم سیلیکات هیدراته( وCAH )كلسیم آلومینات هیدراته(، میزان تورم به مقدار 100 درصد نمونههای بدون افزودني كاهش داشت. با افزایش ماده افزودني و زمان عملآوری كنترل تورم سهلتر و خصوصیات مقاومتي خاک نیز بهبود خواهد یافت. نتیجه افزایش مقاومت فشاری خاک با تركیب آهک و سیمان بامیزان 10 درصد خاک پس از ۹0 روز نگهداری، تقریبا 15 برابر نسبت به نمونه شاهد )بدون افزودني( افزایش داشت. نتایج حاصل نشان داد كه بهینهمیزان سیمان به كار رفته در تركیب سیمان وآهک مقدار 10 درصد تركیب با حداقل یک هفته عملآوری بود كه علاوه بر كاهش هزینههایاجرایي در جهت تثبیت خاک مشکلآفرین، موجب كاهش مصرف ماده افزودني و كمک به حفظ محیط زیست در قیاس با آهک به تنهایي خواهد شد.


کلمات کلیدی:

اسمکتیت . پتانسیل تورم . مقاومت فشاری . سیمان . آهک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اسمکتیت , پتانسیل تورم , مقاومت فشاری , سیمان , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 95
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر غلظت نمک های موجود در آب حفره ای بر فرایند تثبیت خاک رسی کائولینیت با آهک

چکیده
تغییر در كیفیت شیمیایي آب حفرهای، یا بهعبارت دیگر، تغییر در میزان و نوع نمکهای موجود در خاک )كاهش یا افزایش(، پدیدهای استكه وقوع آن، در اثر فعالیتهای مختلف انسان یا بهطور طبیعي، اجتنابناپذیر است و همچنین بهعلت گستردگي آبهای شور در سطح زمین،همواره این احتمال وجود دارد كه خاکهاتحت تأثیر آبهای شور قرارگرفته و كیفیت آنها تغییر یابد. رفتار ژئوتکنیکي خاکهای رسي تاحدودی به ویژگيهای شیمیایي آب حفرهای بستگي دارد. بر این اساس هدف این مقاله بررسي تاثیر غلظت نمکهای موجود در آب حفرهای برفرایند تثبیت خاک رسي كائولینیت با آهک است. در این مطالعه برای تثبیت خاک رس كائولینیت از مقادیر مختلف آهک، آب مقطر و آب10 درصد آهک اصلاح و عملآوری شده است و تغییرات ،8 ،6 ،4 ،2 ، دریای خلیجفارس استفاده شده است. نمونه رسي كائولینیت با مقادیر 0نمونهها در طي زمان مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل شده مقاومت تکمحوری نمونههای فاقد pH مقاومت فشاری و تغییراتمواد افزودني كه با آب دریا ساخته شدهاند نسبت به نمونههای حاوی آب مقطر بهبود یافته است. همچنین در حالتي كه نمونهها توسط 6% آهک اصلاح شدهاند، مقاومت نمونههای حاوی آب دریا نسبت به نمونههای آب مقطر در دوره عملآوری 28 روزه 4 درصد افزایش یافته است.


کلمات کلیدی:

تثبیت . آب حفره ای . مقاومت فشاری . کائولینیت

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , آب حفره ای , مقاومت فشاری , کائولینیت ,
:: بازدید از این مطلب : 92
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر حرارت بر مقاومت فشاری و وارفتگی مارن جنوب ایران

خلاصه
مارنها از جمله نهشتههای رسوبي هستند كه به شدت فرسایشپذیراند. وجود كانيهای رسي به مقدار قابل توجهي در كاهش دوام و درنتیجهوارفتگي خاک مارن نقش دارد، از اینرو تثبیت خاکهای مارني حائز اهمیت است. حرارت چه در حالت گذرا و چه در حالت پایدار موجب تغییردر مشخصات فیزیکي، مکانیکي و ریزساختاری خاکها به ویژه خصوصیات مهندسي خاکهای رسي ميشود. تغییرات ایجادشده در خاک ناشياز حرارت، وابسته به درجه حرارت اعمالشده و مدت زمان حرارتدهي است. هدف از این پژوهش بررسي تاثیر حرارت بر دوام، وارفتگي ومقاومت فشاری خاکهای مارني است. در این راستا تاثیر حرارت بر فرایند رفتاری خاک مارني با استفاده از آزمایشهای مقاومت فشاری محدودنشده، تغییرات وزني، جذب آب، انقباض خطي و وارفتگي مورد ارزیابي قرار گرفته است. بدین منظور نمونهها در معرض سطوح حرارتي ) 25 تا900 درجه سلسیوس( قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده تثبیت حرارتي، مقاومت فشاری تک محوری نمونهها در دمای 700 درجه39 برابر شده است. بر اساس نتایج آزمایش وارفتگي، نمونههای با تاریخچه حرارتي كمتر از 500 درجه سلسیوس، بلافاصله پس از / سلسیوس 5700 و ۹00 درجه سلسیوس، پایدار ماندند.


کلمات کلیدی:

مارن . تثبیت حرارتی . مقاومت فشاری . وارفتگی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مارن , تثبیت حرارتی , مقاومت فشاری , وارفتگی ,
:: بازدید از این مطلب : 109
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر آهک زنده بر خصوصیات بتن غلتکی روسازی راه

خلاصه
در پي تحقیقات انجام گرفته براي يافتن روش اقتصادي و سريع در ساخت و اجراي سازههاي حجیم، بتن غلتكي بهعنوان نقطه عطفي بهمنظورساخت و اجراي سازههايي مانند سدها، شالودههاي بزرگ و رويههاي بتني شناخته شد. همانند بتنهاي معمولي، مصالح سیماني يكي از اجزاياصلي در ساخت بتن غلتكي ميباشد. با توجه به آلودگي ناشي از تولید سیمان و انتشار زياد گاز کربن دي اکسید، استفاده از افزودنيهاي مختلف،بهعنوان مصالح سیماني مكمل و جايگزين بخشي از سیمان مصرفي، اهمیت خاصي پیدا کرده و تعداد تحقیقات انجام شده در اين زمینه روز به روزدر حال افزايش ميباشد . در اين پژوهش تاثیر استفاده از آهک زنده، بهعنوان مصالح مكمل سیماني، بر خواص بتن غلتكي روسازي با هدف تقويت،5 ، خواص بتن غلتكي و کاهش هزينه ها، بررسي شده است. بدين منظور تعدادي نمونه استوانهاي با جايگزين کردن آهک با نسبتهاي وزني 00 و استفاده از روش چكش برقي مطابق با استاندارد / 05 و 00 درصد مواد سیماني، نسبت آب به سیمان معادل 55 ،00 ASTM C 1435 متراکم وساخته شد. بررسي نتايج مقاومت فشاري و مقاومت کششي دونیم شدگي نمونههاي آزمايشگاهي ساخته شده در زمانهاي عملآوري مختلف،حاکي از آن است که نمونههاي حاوي % 5 آهک داراي مقاومت فشاري وکششي بیشتري نسبت به نمونههاي کنترلي ميباشد. همچنین با افزايش مقدار آهک از 5 به 00 درصد، خواص مقاومتي نمونههاي بتن ساخته شده کاهش مييابد.


کلمات کلیدی:

بتن غلتکی روسازی راه . مقاومت فشاری . مقاومت کششی . آهک زنده

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن غلتکی روسازی راه , مقاومت فشاری , مقاومت کششی , آهک زنده ,
:: بازدید از این مطلب : 128
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر پوزولان تفتان بر خصوصیات بتن غلتکی روسازی راه

خلاصه
در سالهای اخیر استفاده از بتن غلتکی روسازی راه با استقبال فراوانی همراه بوده است. این امر را میتوان بدلیل توجیهات فنی واقتصادی این روشنوین ساخت دانست. رویه بتن غلتکی در حقیقت بتن متراکم شدهای است که دارای خصوصیات بارزی چون دوام زیاد، هزینههای ساخت کم وتعمیر و نگهداری در سطوح کم میباشد. در این پژوهش تاثیر استفاده از پوزولان، بهعنوان مصالح مکمل سیمانی، بر خواص بتن غلتکی روسازی باهدف تقویت خواص بتن غلتکی و کاهش هزینه ها، بررسی شده است. بدین منظور تعدادی نمونه استوانهای با جایگزین کردن پوزولان تفتان با و استفاده از روش چکش برقی مطابق با استاندارد / 00 و 00 درصد مواد سیمانی، نسبت آب به سیمان معادل 55 ، نسبتهای وزنی 0 ASTM C 1435 متراکم و ساخته شد. بررسی نتایج مقاومتفشاری و مقاومت کششی دونیم شدگی نمونههای آزمایشگاهی ساخته شده در زمانهایعملآوری مختلف، تاکیدی بر عملکرد پوزولان تفتان در افزایش مقاومت از 02 روز به 00 روز میباشد. همچنین نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که با افزایش درصد پوزولان، میزان نفوذپذیری و جذب نمونههای بتن غلتکی ساخته شده کاهش مییابد.


کلمات کلیدی:

بتن غلتکی . مقاومت فشاری . مقاومت کششی . نفوذپذیری جذب

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن غلتکی , مقاومت فشاری , مقاومت کششی , نفوذپذیری جذب ,
:: بازدید از این مطلب : 133
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه تاثیر دوره های ترخشک و یخ زدگی آب شدگی برروی مقاومت فشاری خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سیمان . یخ زدگی آب شدگی . آهک . تثبیت .ترخشک . مقاومت فشاری

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیمان , یخ زدگی آب شدگی , آهک , تثبیت , ترخشک , مقاومت فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 360
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

عوامل موثر بر طرح اختلاط بتن پلاستیک پرده آبند سدهای خاکی

 

 

کلمات کلیدی :

بتن پلاستیک . سنگدانه . مقاومت فشاری . مدول الاستیسیته

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن پلاستیک , سنگدانه , مقاومت فشاری , مدول الاستیسیته ,
:: بازدید از این مطلب : 331
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه اثر افزودن نانو مواد به سیمان پر تلند به منظور بهبود خواص سیمان در تثبیت خاک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سیمان . نانو مواد . تثبیت خاک . مقاومت فشاری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیمان , نانو مواد , تثبیت خاک , مقاومت فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 463
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل رفتار مصالح تردشکن تحت بارگذاری فشاری و کششی و مقایسه مدهای خرابی

چکیده
اکثر سنگها و بتنها از نوع مصالح ترد شکن بوده که طی بار فشاری یا کششی گسیخته میشوند. در مصالح تردشکن به دلیل اختلاف زیاد بینمقاومت فشاری و کششی، در کشش بسیار ضعیفتر عمل کرده و علت برخی گسیختگیها و ریزش در معادن، تونلها و سایر سازههای مهندسی،ایجاد تنشهای کششی در آنها است. در این مقاله با انجام آزمایشهای مقاومت کششی غیرمستقیم و فشاری تکمحوری در پنج نوع مصالح تردو ترسیم نمودارهای نیرو-تغییرشکل و تنش-کرنش و تحلیل نتایج، عوامل مؤثر بر Servo-Control شکن شامل سنگ و بتن با استفاده از دستگاهدر هر دو آزمایش ABAQUS نتایج و مدهای خرابی بحث و بررسیشده است. در ادامه مدلسازی عددی با استفاده از نرمافزار المان محدودانجام شد. طبق نتایج آزمایشگاهی، آزمایش فشاری نسبت به آزمایش کشش حدود 8 تا 01 برابر مقاومت بیشتری نشان داد. در پایان نتایج و مدهایخرابی در مطالعات آزمایشگاهی و عددی در هر پنج نوع مصالح مقایسه و اعتبار سنجی شده است و یک تحلیل جامع از نتایج بهدستآمده است.یک رابطه نیز به روش رگرسیون خطی بین مقاومت فشاری تک محوری و کشش برزیلی بدست آمد که امکان تخمین کشش بزیلی را با انجامآزماش فشاری تک محوری در بتن می دهد.


كلمات كلیدی:

مقاومت کششی . مقاومت فشاری . مصالح ترد شکن . مدلسازی عددی .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

تحلیل رفتار مصالح تردشکن تحت بارگذاری فشاری و کششی و مقایسه مدهای خرابی:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت کششی , مقاومت فشاری , مصالح ترد شکن , مدلسازی عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 451
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کنترل کیفیت دوغاب دوجزئی پشت سگمنت تونل (مطالعه موردی: خط دو متروی تبریز)

چكیده
پر کردن مداوم فضای خالی ایجادشده پشت پوشش سگمنتال تونل، از عملیات بسیار مهم حفاری مکانیزه بوده که هدف اصلی آن به حداقلرساندن نشست در سطح زمین است. علاوه بر آن دوغاب عامل ایجاد بستر مناسب برای پوشش سگمنت تونل و کمک به آببندی تونل میباشد.برای پر کردن این فضای خالی روشهای متعددی وجود دارد. در حفاری با ماشین حفار تحتفشار سینهکار، ازجمله این روشها تزریق دوغابدوجزئی با فشار مناسب به پشت سگمنت )همزمان با حرکت به جلوی سپر دستگاه حفار( است. دوغاب مورد استفاده باید دارای کارایی ومشخصات مکانیکی مناسب باشد. ازجمله ویژگیهای مهم دوغاب میزان آب انداختگی و میزان روانیت و نتیجه آزمایش قیف مارش )برای قابلیتپمپاژ دوغاب(، زمان ژل شدگی )جهت جلوگیری از آب شستگی دوغاب( و مقاومت فشاری دوغاب )جهت به حداقل رساندن نشست در سطحزمین( است. هدف از این تحقیق بررسی مقاومت فشاری و سایر ویژگیهای مهم طرح اختلاط دوغاب پیشنهادی خط 2 متروی تبریز با انجاممطالعات آزمایشگاهی و انجام آزمایشهای لازم بر روی نمونههای گرفتهشده از دوغاب در حین اجرا میباشد و در نهایت با مقایسه نتایج حاصل، کیفیت فرآیند اختلاط دوغاب و عوامل مؤثر بر کیفیت آن مورد بررسی قرار گرفته است.


واژههای کلیدی:

تزریق . دوغاب دوجزئی . مقاومت فشاری . آزمایشهای دوغاب . خط 2 قطار شهری تبریز

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزریق , دوغاب دوجزئی , مقاومت فشاری , آزمایشهای دوغاب , خط 2 قطار شهری تبریز ,
:: بازدید از این مطلب : 637
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 6 بهمن 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه