<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه پراکندگی لیستونیتهای منطقه چاه زاغو با استفاده از روشهای زمین شناسی و ژئوفیزیکی

چکیده :
منطقه مورد مطالعه (چاه زاغو)بخشی از پهنه جوش خورده سیستان(کمپلکس ن
)است.در این منطقه واحدهای قدیمیتر ازکرتاسه فوقانی شناخته نشده است.سنگهای منطقه عبارت ازدیوریت،گابرودیوریت،دیاباز، بازالت اسپیلیتی،چرت رادیولردار،کوارتز، آندزیت،مرمر،شیست و توده های نفوذی جوان می باشند.رخنمون های گسترده ای از لیستونیتها در محور بیرجند نهبندان در شرق ایران وجود داردکه در امهتداد گسلهای اصلی و در مجاورت بلافصل سنگهای فرامافیک سرپانتینی شده و در میان مجموعه افیولیتی آمیزه رنگین فلیش تشکیل شده اند.بر اساس مشاهدات صحرایی ومطالعات میکروسکوپی، لیستونیتها هیچ گونه آثار دگرگونی نشان نمی دهند وبه سه گروه کربناتی، سیلیسی کربناتی و سیلیسی تقسیم می شوند. لیستونیتهای سیلیسی برشی سولفیددار جهت پی جویی طلا نسبت به دیگر انواع لیستونیت ها، گزینه مناسب تری است.دگرسانیهای غالب در مجموعه لیستونیتی عبارت از سیلیسی شدن ،لیمونیتی شدن وبه ندرتآرژیلیک می باشد. .رگه های لیستونیتی موجود در منطقه که حاوی آثار سولفیدی و هیدروکسیدهای آهن می باشند، به صورت منقطع و با ضخامت کم رخنمون دارند. عملیات پیمایش ژئوفیزیکی با 6 آرایش مستطیلی برای مشخص شدن تغییرات سطحی و جانبی ناهنجاری هاو 4 آرایش دو قطبی دو قطبی برای مشخص شدن وضعیت، شکل و عمق  ناهنجاریهای موجود در نقشه قطبش القای الکتریکی محدوده مطالعاتی انجام شد. با توجه به نتایج حاصل ازنقشه های قطبش القای الکتریکی و مقاومت ویژه ظاهری ، 9 محدوده ناهنجاری در اطراف رگه های لیستونیتی قابل مشاهده است.نتایج حاصل از دوقطبی های انجام شده و آثار کانی سازی ترانشه های اکتشافی بیانگر ارتباط ناهنجاری ها با کانی سازی می باشد. گمانه اکتشافی حفر شده نیز وجود رگه لیستونیتی حاوی سولفید در عمق را تائید می نماید.

کلمات کلیدی :

چاه زاغو، لیسوینیت، پلاریزاسیون القایی، مقاومت ویژه الکتریکی

نویسندگان :

جوانشیر گیو، سروش ، بید شهری ، حمید سپهری، فرشید شهابی چشمه موسی ، محمد علی

 

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , چاه زاغو , لیسوینیت , پلاریزاسیون القایی , مقاومت ویژه الکتریکی ,
:: بازدید از این مطلب : 890
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد روش های ژئوفیزیکی در مطالعات نشت آب به فضاهای زیرزمینی

چکیده :
در این مقاله به بررسی نقش روش های ژئوفیزیکی در مطالعات نشت آب برای ساخت فضاهای زیرزمینی و پس از ساخت پرداخته شده است. روش های ژئوفیزیکی که مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: روش های لرزه نگاری، مقاومت ویژه الکتریکی، پتانسیل خودزا، الکترو مغناطیسی، زمین رادار ( GPR ). برای جلوگیری از اثرات منفی نشت آب بر ساخت فضاهای زیرزمینی باید محل و میزان نشت آب تخمین زده شده و در زمان ساخت مد نظر قرار گیرد که روشهای ژئوفیزیکی از کارآمدترین روش ها هستند. با توجه به گستردگی مبانی این روش ها، در این مقاله تا حدی به آنها پرداخته شده است که برای متخصصین ساخت فضاهای زیرزمینی مفید واقع شود. هم چنین تعدادی مطالعه موردی از جمله استفاده از ترکیب روش مقاومت ویژه الکتریکی و (Tunnel Seismic Prediction (TSP در شناسایی گودال های کارستی که محل نشت آب بود در طولانی ترین تونل راه آهن کره جنوبی به نام Sol-an در ایالت Kangwon و استفاده از زمین رادار در آشکارسازی نشت آب از لوله های پلاستیکی دفن شده در محوطه دانشگاه رازی کرمانشاه در ادامه آورده شده است. بدلیل سازگاری با محیط زیست، سریع، اقتصادی و برجا بودن داده ها روش های ژئوفیزیکی روند روز افزون و موفقیت آمیزی در مطالعات فضای زیرزمینی در دهه های اخیر داشته اند.

کلمات کلیدی :

نشت آب ، ژئوفیزیک مهندسی ، مقاومت ویژه الکتریکی ، لرزه نگاری ، زمین رادار

نویسندگان :

آرش نیک ور حسنی ، حمیدرضا رمضی

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشت آب , ژئوفیزیک مهندسی , مقاومت ویژه الکتریکی , لرزه نگاری , زمین رادار ,
:: بازدید از این مطلب : 983
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 9 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مونیتورینگ مقاومت ویژه الکتریکی سنگ حین آزمایش مقاومت فشاری تک محوری در آزمایشگاه

ارتباط خواص مکانیکی سنگ ها با خواص فیزیکی ( روشهای ژئوفیزیکی)، موضوعی است که اخیرامورد توجه محققان قرار گرفته است. در این میان روشهای الکتریکی و لرزه نگاری بیشترین کاربردرا دارند. در این مقاله، عبور جریان الکتریکی در حین اعمال تنش فشاری در آزمایشگاه بررسی شدهاست.پس از نصب الکترودهای مخصوص برروی 7 نمونه مغزه تقریبا اشباع، آزمایش تنش فشاری تکمحوری و عبور جریان الکتریکی از نمونه ها بطور همزمان صورت پذیرفت و تغییرات مقاومتویژه الکتریکی در حین بارگذاری اندازه گیری شد. ماسه سنگ ها افزایش مقاومت ویژه و نمونههای آهک فسیل دار کاهش مقاومت ویژه در تمام محدوده افزایش کرنش نشان دادند. تراورتن ها و آهک رفتار بینابین نشان دادند ( با افزایش کرنش در ابتدا افزایش مقاومت ویژه و سپس کاهشمقاومت ویژه نشان می دهند). رفتار مقاومت ویژه حین بارگذاری به بسته شدن منافذ ( کاهش تخلخل) درکرنش های کم و ایجاد درزه های القائی ( افزایش تخلخل) در کرنش های بیشتر ارتباط داده شد. نتایج حاکی از آن است که ساختار سنگ نیز اثر مهمی در رفتار مقاومت ویژه در حین اعمال تنش دارد.


واژه های کلیدی :

رسانائی الکتریکی، آزمایش مقاومت فشاری تک محوری، مقاومت ویژه الکتریکی، ژئوفیزیک و مکانیک سنگ.

نویسندگان :

احمد قربانی 

حسینعلی قاری

افشین نمیرانیان

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رسانائی الکتریکی , آزمایش مقاومت فشاری تک محوری , مقاومت ویژه الکتریکی , ژئوفیزیک و مکانیک سنگ , ,
:: بازدید از این مطلب : 1078
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه