<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر شکل صفحات بارگذاری برمقاومت کششی یک دیسک برزیلی به کمک نرم افزار PFC3D

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاومت کششی . دیسک برزیلی . PFC3D و ASTM 

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت کششی , دیسک برزیلی , PFC3D و ASTM ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر طول الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت کششی خاک ریزدانه تسلیح شده با الیاف و تثبیت شده با آهک

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاومت کششی . کائولینیت . الیاف پلی پروپیلن . آهک

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
اهش صٍ اػتفاد اص تى یٌه اّیی تشای ت ثْ دَ هخلات خان اص جول تخثیت تؼلیح ، تا ت جَ ت آحاس هخثتی و تش هخلات خان
داس ذً، سایج اػت. ت ثْ دَ اّیی ها ذًٌ افضایؾ هما هٍت فاسی، تشؿی وی، وا ؾّ ت سَم ا مًثام ... دس تحمیمات هحمماى لثلی
احثات ؿذ اػت. ذّف ایي تحمیك، تشسػی احش اتؼاد )ع لَ( الیاف پلی پش پٍیلي تش هما هٍت وی خان تخثیت ؿذ تا آ هّ هی تاؿذ.
،0/ تذیي ه ظٌ سَ 24 عشح اختلاط هتفا تٍ ه سَد تشسػی آصهایؾ لشاس گشفت اػت. وً اّ تا 3 دسكذ صٍ یً هتفا تٍ الیاف ) 15
5 3 ، 19 هیلی هتش( ، وّچ یٌي 3 دسكذ هتفا تٍ آ هّ ) 1 12 ، 0/35 دسكذ صٍى خه خان( تا ػ ع لَ هتفا تٍ ) 6 0/25
28 س صٍ ػول آ سٍی ؿذ ا ذً. ایي وً اّ تشای تؼییي 7 ، دسكذ( ت یْ تحت دهای 30 دسج ػا تًی گشاد، تشای هذت اّی 1
هما هٍت وی تحت آصهایؾ تاس مًغ ای لشاس گشفت تًایج ًاى هی د ذٌّ و افض دٍى الیاف تا ع لَ اّی هختلف ت خان ػلا تش
تالا تشدى هما هٍت اًْیی وً اّ، تاػج ؿىل پزیشتش ؿذى سفتاسآى اّ یًض ؿذ ،ُ تغ سَیى وشؾً گؼیختگی هخل طَ هما هٍت پغ
ها ذً افضایؾ هی یات ذٌ. هیضاى افضایؾ تشای ع لَ اّی هختلف، ت اصای همادیش هختلف الیاف آ هّ وّچ یٌي هذت صهاى اّی ػول
آ سٍی هختلف هتفا تٍ ت دَ اػت.
کلوات کلیذی: هما هٍت وی، وائ لَی یٌت، الیاف پلی پش پٍیلي، آ هّ:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت کششی , کائولینیت , الیاف پلی پروپیلن , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 59
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر آهک زنده بر خصوصیات بتن غلتکی روسازی راه

خلاصه
در پي تحقیقات انجام گرفته براي يافتن روش اقتصادي و سريع در ساخت و اجراي سازههاي حجیم، بتن غلتكي بهعنوان نقطه عطفي بهمنظورساخت و اجراي سازههايي مانند سدها، شالودههاي بزرگ و رويههاي بتني شناخته شد. همانند بتنهاي معمولي، مصالح سیماني يكي از اجزاياصلي در ساخت بتن غلتكي ميباشد. با توجه به آلودگي ناشي از تولید سیمان و انتشار زياد گاز کربن دي اکسید، استفاده از افزودنيهاي مختلف،بهعنوان مصالح سیماني مكمل و جايگزين بخشي از سیمان مصرفي، اهمیت خاصي پیدا کرده و تعداد تحقیقات انجام شده در اين زمینه روز به روزدر حال افزايش ميباشد . در اين پژوهش تاثیر استفاده از آهک زنده، بهعنوان مصالح مكمل سیماني، بر خواص بتن غلتكي روسازي با هدف تقويت،5 ، خواص بتن غلتكي و کاهش هزينه ها، بررسي شده است. بدين منظور تعدادي نمونه استوانهاي با جايگزين کردن آهک با نسبتهاي وزني 00 و استفاده از روش چكش برقي مطابق با استاندارد / 05 و 00 درصد مواد سیماني، نسبت آب به سیمان معادل 55 ،00 ASTM C 1435 متراکم وساخته شد. بررسي نتايج مقاومت فشاري و مقاومت کششي دونیم شدگي نمونههاي آزمايشگاهي ساخته شده در زمانهاي عملآوري مختلف،حاکي از آن است که نمونههاي حاوي % 5 آهک داراي مقاومت فشاري وکششي بیشتري نسبت به نمونههاي کنترلي ميباشد. همچنین با افزايش مقدار آهک از 5 به 00 درصد، خواص مقاومتي نمونههاي بتن ساخته شده کاهش مييابد.


کلمات کلیدی:

بتن غلتکی روسازی راه . مقاومت فشاری . مقاومت کششی . آهک زنده

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن غلتکی روسازی راه , مقاومت فشاری , مقاومت کششی , آهک زنده ,
:: بازدید از این مطلب : 83
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر پوزولان تفتان بر خصوصیات بتن غلتکی روسازی راه

خلاصه
در سالهای اخیر استفاده از بتن غلتکی روسازی راه با استقبال فراوانی همراه بوده است. این امر را میتوان بدلیل توجیهات فنی واقتصادی این روشنوین ساخت دانست. رویه بتن غلتکی در حقیقت بتن متراکم شدهای است که دارای خصوصیات بارزی چون دوام زیاد، هزینههای ساخت کم وتعمیر و نگهداری در سطوح کم میباشد. در این پژوهش تاثیر استفاده از پوزولان، بهعنوان مصالح مکمل سیمانی، بر خواص بتن غلتکی روسازی باهدف تقویت خواص بتن غلتکی و کاهش هزینه ها، بررسی شده است. بدین منظور تعدادی نمونه استوانهای با جایگزین کردن پوزولان تفتان با و استفاده از روش چکش برقی مطابق با استاندارد / 00 و 00 درصد مواد سیمانی، نسبت آب به سیمان معادل 55 ، نسبتهای وزنی 0 ASTM C 1435 متراکم و ساخته شد. بررسی نتایج مقاومتفشاری و مقاومت کششی دونیم شدگی نمونههای آزمایشگاهی ساخته شده در زمانهایعملآوری مختلف، تاکیدی بر عملکرد پوزولان تفتان در افزایش مقاومت از 02 روز به 00 روز میباشد. همچنین نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که با افزایش درصد پوزولان، میزان نفوذپذیری و جذب نمونههای بتن غلتکی ساخته شده کاهش مییابد.


کلمات کلیدی:

بتن غلتکی . مقاومت فشاری . مقاومت کششی . نفوذپذیری جذب

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن غلتکی , مقاومت فشاری , مقاومت کششی , نفوذپذیری جذب ,
:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه مقاومت کشش مستقیم و غیرمستقیم مصالح تردشکن و تخمین دقیق مقاومت کششی

چکیده
در بسیاری از طراحیهای ژئوتکنیکی در سنگها و تودههای سنگی نیاز به مقاومت کششی سنگ و توده سنگ است. در این مقاله تخمین مقاومتکششی مستقیم و غیرمستقیم مصالح ترد شکن )سنگ و بتن( و ارزیابی عوامل مؤثر بر نتایج موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور با انتخاب دو نوعسنگ آهکی با درصد آهک و تراکم مختلف و سه نوع بتن با دانهبندی مشخص و تهیه نمونههای موردنیاز استوانهای و دیسکی، آزمایشهایانجام و نتایج بهدستآمده تحلیلشده است. سپس با استفاده از روش Servo-Control کشش مستقیم و برزیلی روی نمونهها با استفاده از دستگاهرگرسیون خطی رابطه بین مقاومت کششی مستقیم و کشش غیرمستقیم مصالح ترد شکن استخراج و عوامل مؤثر بحث و بررسیشده است. در ادامهاستفادهشده و مدلسازی عددی در هر دو کشش مستقیم و کشش غیرمستقیم انجامشده است. ABAQUS بهمنظور مدلسازی عددی از نرم افزارطبق نتایج آزمایشگاهی، آزمایش برزیلی با اختلاف کمی نتایج بیشتری نسبت به آزمایش کشش نشان داد، اما بتن ملاتی مقاومت کششی بیشتری رادر حالت مستقیم نشان داده است. در پایان نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و رابطه تجربی بهدستآمده اعتبار سنجی شده است.


كلمات كلیدی:

مقاومت کششی . مصالح ترد شکن . آزمایش برزیلی . آزمایش کشش مستقیم . مدلسازی عددی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

مقایسه مقاومت کشش مستقیم و غیرمستقیم مصالح تردشکن و تخمین دقیق مقاومت کششی:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت کششی , مصالح ترد شکن , آزمایش برزیلی , آزمایش کشش مستقیم , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 443
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل رفتار مصالح تردشکن تحت بارگذاری فشاری و کششی و مقایسه مدهای خرابی

چکیده
اکثر سنگها و بتنها از نوع مصالح ترد شکن بوده که طی بار فشاری یا کششی گسیخته میشوند. در مصالح تردشکن به دلیل اختلاف زیاد بینمقاومت فشاری و کششی، در کشش بسیار ضعیفتر عمل کرده و علت برخی گسیختگیها و ریزش در معادن، تونلها و سایر سازههای مهندسی،ایجاد تنشهای کششی در آنها است. در این مقاله با انجام آزمایشهای مقاومت کششی غیرمستقیم و فشاری تکمحوری در پنج نوع مصالح تردو ترسیم نمودارهای نیرو-تغییرشکل و تنش-کرنش و تحلیل نتایج، عوامل مؤثر بر Servo-Control شکن شامل سنگ و بتن با استفاده از دستگاهدر هر دو آزمایش ABAQUS نتایج و مدهای خرابی بحث و بررسیشده است. در ادامه مدلسازی عددی با استفاده از نرمافزار المان محدودانجام شد. طبق نتایج آزمایشگاهی، آزمایش فشاری نسبت به آزمایش کشش حدود 8 تا 01 برابر مقاومت بیشتری نشان داد. در پایان نتایج و مدهایخرابی در مطالعات آزمایشگاهی و عددی در هر پنج نوع مصالح مقایسه و اعتبار سنجی شده است و یک تحلیل جامع از نتایج بهدستآمده است.یک رابطه نیز به روش رگرسیون خطی بین مقاومت فشاری تک محوری و کشش برزیلی بدست آمد که امکان تخمین کشش بزیلی را با انجامآزماش فشاری تک محوری در بتن می دهد.


كلمات كلیدی:

مقاومت کششی . مقاومت فشاری . مصالح ترد شکن . مدلسازی عددی .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

تحلیل رفتار مصالح تردشکن تحت بارگذاری فشاری و کششی و مقایسه مدهای خرابی:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت کششی , مقاومت فشاری , مصالح ترد شکن , مدلسازی عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 405
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی برخی خواص میکانیکی بتن حاوی پودر پوزولان بش آقاج و نانوسیلیس

 

 

 

کلمات کلیدی :

پوزولان بش آقاج . نانوسیلیس . مقاومت فشاری . مقاومت کششی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوزولان بش آقاج , نانوسیلیس , مقاومت فشاری , مقاومت کششی ,
:: بازدید از این مطلب : 478
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار خمشی نمونه های استوانه ای بتنی با استفاده از روش اجزای محدود

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدول گسیختگی . مقاومت خمشی . مقاومت کششی . نمونه ی بتنی استوانه ای . روش اجزای محدود

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدول گسیختگی , مقاومت خمشی , مقاومت کششی , نمونه ی بتنی استوانه ای , روش اجزای محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 460
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی

خلاصه
مسلح کردن بتن به الیاف میتواند باعث بهبود عملکرد کلی بتن به خصوص کاهش شکنندگی و مقاومت در برابر ترکها شود. اکثر بتنهای الیافیدارای یک نوع الیاف بوده که میتوانند تا حد خاصی از نقایص بتن را جبران کنند. استفاده همزمان از ۲ یا چند نوع الیاف در بتن منجر به بهبود سطحگستردهتری از خصوصیات بتن میشود. ترکیب صحیح الیاف در یک مخلوط منجر به برهمکنش مثبت الیاف شده که در نتیجه آن میتوان ترکیبی باعملکردی بهتر از نمونههای حاوی یک نوع الیاف را ساخت. به این پدیده هم افزایی ) synergy ( میگویند. به این معنی که یک نوع از الیاف باعثبهبود عملکرد بتن در برخی از خصوصیات و جلوگیری از ایجاد ترکها با ابعاد خاص و در زمان خاص بوده و الیاف نوع دیگر همین وظیفه را در سطحدیگری انجام میدهند. در این مقاله با انجام آزمایشهای مقاومت فشاری، کششی و خمشی سعی بر انتخاب درصد بهینه الیاف و بررسی میزان افزایش مقاومت نمونههای بتن الیافی با توجه به نتایج آزمایشگاهی شده است.


کلمات کلیدی:

بتن . الیاف ترکیبی . مقاومت فشاری . مقاومت کششی . مقاومت خمشی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن , الیاف ترکیبی , مقاومت فشاری , مقاومت کششی , مقاومت خمشی ,
:: بازدید از این مطلب : 298
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آماری خصوصیات مکانیکی بتن های الیافی

بررسی آماری خصوصیات مکانیکی بتن های الیافی

کلمات کلیدی :

خصوصیات مکانیکی . مقاومت فشاری . مقاومت کششی . مقاومت خمشی . بتن الیافی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خصوصیات مکانیکی , مقاومت فشاری , مقاومت کششی , مقاومت خمشی , بتن الیافی ,
:: بازدید از این مطلب : 409
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 مهر 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه