<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

آسیب پذیری لرزه ای سازه چند درجه آزاد با درنظرگرفتن اندرکنش خاک سازه

خلاصه
هدف از ارائه منحني شکنندگي سازه ها، بررسي آسیب پذیری لرزه ای سازه تحت نیروهای جانبي لرزهای مي باشد. درتهیه منحني های شکنندگيعموماً به اندركنش خاک سازه توجهي نميشود و این منحنيها برای سازهها با تکیهگاههای صلب ارائه ميشوند و انعطاف پذیری خاک در این -مطالعات درنظرگرفته نمي شود. حال آنکه درنظرگرفتن آن مي تواند موجب تغییر قابل ملاحظه ای درنتایج تحلیل شود. در این مقاله یک سازه 4طبقه با درنظرگرفتن اندركنش خاک سازه, ابتدا بر روی خاک نرم قرارگرفته و در - 5 حالت فرض شده تکیهگاهي مختلف تحت تحلیل دینامیکيافزایشي كه درحال حاضر از دقیق ترین روشهای تحلیل غیرخطي سازه ها محسوب مي شود، قرار ميگیرد.سپس سازه موردنظر بر روی خاکسخت گرفته و نتایج تحلیل برای آن بدست ميآید. پس از آن منحنیهای شکنندگي برای هر دو گروه تهیه شده و نتایج باهم مقایسه مي شوند.


کلمات کلیدي:

اندرکنش خاک سازه . منحنی شکنندگی . آسیب پذیري لرزه اي

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش خاک سازه , منحنی شکنندگی , آسیب پذیري لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 89
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 19 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های موجود با استفاده از منحنی های شکنندگی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

آسیب پذیری لرزه ای . منحنی شکنندگی . حالت حدی خرابی . تحلیل دینامیکی غیر خطی فزاینده . شتاب طیفی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آسیب پذیری لرزه ای , منحنی شکنندگی , حالت حدی خرابی , تحلیل دینامیکی غیر خطی فزاینده , شتاب طیفی ,
:: بازدید از این مطلب : 326
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تولید منحنی هاي شکنندگی براي سازه هاي داراي مهاربندي زیپر معلق

خلاصه
قاب داراي مهاربند زیپر معلق، بهعنوان یک سیستم بهبودیافته از مهاربندهاي همگراي شورون میباشد. سیستم مهاربندي زیپري معلق در واقع داريیک کمربند ارتجاعی در قسمت فوقانی بوده که رفتار آن را در برابر بارهاي لرزهاي به صورت کشسان حفظ میکند و این در حالی است که درطبقات زیرین، مهاربندها تسلیم شده و یا کمانش میکنند. با توجه به اهمیت تعیین احتمال خرابی و چگونگی رفتار این سیستمها در سطحهايعملکردي مختلف، میتوان از منحنیهاي شکنندگی براي تبیین رفتار این سیستمها بهره جست. در واقع با استفاده از منحنیهاي شکنندگی، میتوانبه میزان خسارت سازه در شدتهاي مختلف زلزله، احتمال فراگذشت هر یک از مشخصههاي رفتاري سازه در سطحهاي عملکردي مختلف وهمچنین تعیین احتمال خرابی هر سازه بر اساس آئیننامه مورد طراحی دست یافت. در این پژوهش، از منحنیهاي شکنندگی براي ارزیابی رفتارلرزهاي سازههاي مهاربندي زیپري معلق استفاده میشود و با استفاده از همین منحنیها مقایسهاي بین قابهاي داراي مهاربندي شورون و زیپر انجام8 و 12 طبقه میباشند. تولید منحنیهاي شکنندگی با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ، میشود. قابهاي مورد بررسی دو بعدي داراي 4دینامیکی براي هر قاب با اعمال شتابنگاشتهاي مختلف و بهرهگیري از شاخص تغییر مکان نسبی بین طبقهاي صورت میپذیرد.


کلمات کلیدي:

مهاربند زیپري معلق . تحلیل تاریحچه زمانی غیرخطی . منحنی شکنندگی . سطح عملکرد

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهاربند زیپري معلق , تحلیل تاریحچه زمانی غیرخطی , منحنی شکنندگی , سطح عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 329
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تولید منحنی هاي شکنندگی براي سازه هاي داراي مهاربندي زیپر معلق

خلاصه
قاب داراي مهاربند زیپر معلق، بهعنوان یک سیستم بهبودیافته از مهاربندهاي همگراي شورون میباشد. سیستم مهاربندي زیپري معلق در واقع داريیک کمربند ارتجاعی در قسمت فوقانی بوده که رفتار آن را در برابر بارهاي لرزهاي به صورت کشسان حفظ میکند و این در حالی است که درطبقات زیرین، مهاربندها تسلیم شده و یا کمانش میکنند. با توجه به اهمیت تعیین احتمال خرابی و چگونگی رفتار این سیستمها در سطحهايعملکردي مختلف، میتوان از منحنیهاي شکنندگی براي تبیین رفتار این سیستمها بهره جست. در واقع با استفاده از منحنیهاي شکنندگی، میتوانبه میزان خسارت سازه در شدتهاي مختلف زلزله، احتمال فراگذشت هر یک از مشخصههاي رفتاري سازه در سطحهاي عملکردي مختلف وهمچنین تعیین احتمال خرابی هر سازه بر اساس آئیننامه مورد طراحی دست یافت. در این پژوهش، از منحنیهاي شکنندگی براي ارزیابی رفتارلرزهاي سازههاي مهاربندي زیپري معلق استفاده میشود و با استفاده از همین منحنیها مقایسهاي بین قابهاي داراي مهاربندي شورون و زیپر انجام8 و 12 طبقه میباشند. تولید منحنیهاي شکنندگی با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ، میشود. قابهاي مورد بررسی دو بعدي داراي 4دینامیکی براي هر قاب با اعمال شتابنگاشتهاي مختلف و بهرهگیري از شاخص تغییر مکان نسبی بین طبقهاي صورت میپذیرد.


کلمات کلیدي:

مهاربند زیپري معلق . تحلیل تاریحچه زمانی غیرخطی . منحنی شکنندگی . سطح عملکرد

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهاربند زیپري معلق , تحلیل تاریحچه زمانی غیرخطی , منحنی شکنندگی , سطح عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 311
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موجدار با استفاده از منحنی های شکنندگی

خلاصه
علیرغم تلفات و خسارتهایی که تاکنون در اثر وقوع زمینلرزههای مخرب بوجود آمده است، اطلاعات محدودی دربارهی رابطهی بین سطحخرابی سازهها و ویژگیهای زمینلرزهها وجود دارد. از این رو، نیاز به ابزارهایی برای ارزیابی رفتار واقعی سیستمهای سازهای و همچنین برآوردخسارتهای احتمالی و به دنبال آن تصمیمگیریهای منطقی، ضرورت مییابد. یکی از جدیدترین ابزارهای برآورد شاخص عملکرد سیستمهایسازهای، منحنیهای شکنندگی میباشند. در این پژوهش به منظور ارزیابی رفتار لرزهای دیوارهای برشی فولادی موجدار، منحنیهای شکنندگیتولید و ترسیم میشوند. در این خصوص، اثر زاویهی موج در دیوارهای برشی فولادی موجدار ذوزنقهای مورد بررسی قرار میگیرد. به این منظوراز یک قاب فولادی چهار طبقه استفاده شده است. در این پژوهش، منحنیهای شکنندگی بر اساس تغییر مکان بین طبقهای در سطوح مختلفبیشینهی شتاب زمین، برای پنج سطح مختلف تعمیرپذیری رسم شدهاند. تولید این منحنیها از طریق انجام بیش از 53 تحلیل دینامیکی غیرخطیبرای هر قاب به وسیلهی نرمافزار ABAQUS میسر شد. بررسی منحنیهای حاصل شده نشان میدهد در سطوح تعمیرپذیری 1 و 2، با افزایشزاویهی موج احتمال خرابی دیوار برشی فولادی موجدار ذوزنقهای در شدتهای مختلف زمینلرزه کاهش مییابد. در سطح تعمیرپذیری 5، هر سهقاب به طور تقریبی از یک احتمال خرابی برخوردار هستند. در سطح تعمیرپذیری 3، با افزایش زاویهی موج احتمال خرابی بیشتری در دیوار برشی فولادی موجدار ذوزنقهای در شدتهای مختلف زمینلرزه نتیجه میشود.


کلمات کلیدی:

منحنی شکنندگی . دیوار برشی فولادی موجدار . ورق موجدار ذوزنقهای . زاویهی موج

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , منحنی شکنندگی , دیوار برشی فولادی موجدار , ورق موجدار ذوزنقهای , زاویهی موج ,
:: بازدید از این مطلب : 476
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز تقاضای لرزه ای احتمالاتی سدهای بتنی وزنی یکپارچه تحت زلزله های میدان دور

خلاصه
از مولفه های اصلی مهندسی زلزله براساس عملکرد در چهارچوب مرکز مطالعات پیر ) PEER (، مدل تقاضای لرزهای احتمالاتی میباشد. اینمدل نماینده ارتباط بین میزان شدت حرکت زمین و پارامتر تقاضای مهندسی سازه مورد بررسی میباشد. در این تحقیق به بررسی مدل تقاضای لرزهای احتمالاتی سدهای وزنی با در نظر گیری سد پاین فلت به عنوان مطالعه موردی پرداخته می شود. سد به همراه مخزن با استفاده از روش المانمحدود مدلسازی عددی می شود با در نظرگرفتن شرایط ساختگاه و بزرگای زلزله از 200 رکورد مقیاس نشده میدان دوراستفاده شده است. برایمدل سد، پارامترهای تقاضای لرزهای متفاوتی در نظر گرفته شده است. با بررسی مدل تقاضای لرزهای احتمالاتی سد مورد مطالعه با استفاده از سهاصل کافی بودن، تاثیرگذار بودن و کارآمد بودن زوج شدت تقاضای بهینه استخراج شده است. در نهایت، منحنیهای شکنندگی با استفاده از - آنالیز خطر لرزهای تولید شده است.


کلمات کلیدی:

مهندسی زلزله براساس عملکرد . مدل تقاضای لرزهای احتمالاتی . سد وزنی . منحنی شکنندگی . زلزله میدان دور .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسی زلزله براساس عملکرد , مدل تقاضای لرزهای احتمالاتی , سد وزنی , منحنی شکنندگی , زلزله میدان دور , ,
:: بازدید از این مطلب : 575
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سدهای بتنی وزنی با استفاده از منحنی های شکنندگی

خلاصه
مطالعه حاضر به منظور فراهم آوردن چارچوبی احتمالاتی برای آسیبپذیری لرزهای سدهای بتنی وزنی در راستای مبنای جدید طراحی لرزهایبراساس عملکرد و با هدف کاهش ریسک خرابی در این سازهها و در نهایت کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از زلزله صورت گرفته است.این منحنیها اطلاعات لازم برای تخمین خسارات اقتصادی ناشی از زمین لرزهها را به دست میدهد. از این رو، فلسفهی روز طراحی و ارزیابی درراستای دسترسی به سطوح عملکردی مشخص، وقتی سازه در معرض سطوح خطر لرزهای متناظر قرار بگیرد، بیان می شود. در این تحقیق به بررسیآسیبپذیری لرزهای سدهای وزنی با در نظر گیری سد پاین فلت به عنوان مطالعه موردی پرداخته میشود. سد به همراه مخزن با استفاده از روشالمان محدود مدلسازی عددی میشود و روش آنالیز به صورت دینامیکی فزاینده خواهد بود. در نهایت، منحنیهای شکنندگی با توجه به شاخص آسیب در قالب قدر مطلق تغییر مکان حداکثرتاج سد تولید شده است.


کلمات کلیدي:

مهندسی زلزله براساس عملکرد . زلزله میدان دور . آسیبپذیري لرزهاي . سد وزنی . منحنی شکنندگی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسی زلزله براساس عملکرد , زلزله میدان دور , آسیبپذیري لرزهاي , سد وزنی , منحنی شکنندگی ,
:: بازدید از این مطلب : 514
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روند غیر مستقیم خرابی سیستم هاي سازه اي

خلاصه
هدف اساسی طراحی بر اساس عملکرد، ارزیابی عملکرد سازه براي سطوح خطر لرزه اي مختلف است. بدین منظور، نیاز به استفاده از مدلهایی است که تمامی پدیده هاي مهمی که منجر به ارزیابی تقاضاي سازه در مرحله فروریزش هستند، را شامل شود. در این مقاله دو قاب خمشی از دو مورد تحلیل غیرخطی دینامیکی افزایشی قرار گرفته اند. Lignos سازه 4 و 8 طبقه فولادي مرسوم در ایران بر مبناي مدل ارائه شده توسط آقاي منحنی هاي شکنندگی نیز براي سطوح مختلف عملکردي سازه ها بدست آمده است. همچنین تحلیل خطر منطقه ي مورد نظر نیز مورد بررسی را بدست آورد که می تواند به عنوان معیاري براي سنجش قابلیت (MAF) اجمالی قرار گرفته تا بتوان میانگین نرخ وقوع سالیانه حالت حدي اطمینان سازه اي ساختمان هاي مورد نظر در مقایسه با سایر سازه ها استفاده گردد.

کلمات کلیدي:

طراحی بر اساس عملکرد ، تحلیل خطر، تحلیل غیرخطی دینامیکی افزایشی (IDA) ،منحنی شکنندگی ،میانگین نرخ وقوع سالیانه حالت حدي (MAF)

نویسندگان :

امیر معصومی ورکی ، احمد فلاح عباس آبادي

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی بر اساس عملکرد , تحلیل خطر , تحلیل غیرخطی دینامیکی افزایشی (IDA) , منحنی شکنندگی , میانگین نرخ وقوع سالیانه حالت حدي (MAF) ,
:: بازدید از این مطلب : 1055
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی آسیب پذیري لرزه اي ساختمان هاي بتن مسلح با سیستم ترکیبی ( دوگانه ) با استفاده از منحنی شکنندگی

خلاصه
براي تخمین میزان خسارت وارده بر سازه بر اثر زمین لرزه ها ، تعیین آسیب پذیري و اتخاذ راهکارهاي مناسب جهت مقاوم سازي براي زلزله هاي آتی ،منحنی هاي شکنندگی ابزار بسیار مفیدي هستند، چرا که احتمال آسیب وارد بر ساختمان ها را به عنوان تابعی از مشخصه هاي حرکت زمین عرضه می کنند. در این مقاله براي ارزیابی آسیب پذیري قاب هاي بتنی با سیستم دوگانه از شاخص خسارت پارك-انگ استفاده شده است .بدین منظور تعدادي قاب خمشی بتنی با دیوار برشی تحت ده زمین لرزه مربوط به ایران و سایر نقاط جهان است با استفاده از نرم افزار IDARC2D(ver7.0)تحلیل دینامیکی غیر خطی شده و منحنی شکنندگی مربوطه رسم و ماتریس خرابی قابها بدست آمده اند.


کلمات کلیدي:

آسیب پذیري، منحنی شکنندگی، قاب بتنی با سیستم ترکیبی، خسارت پارك-انگ

نویسندگان :

محمد حسین احمدي ، بابک قدس

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آسیب پذیري , منحنی شکنندگی , قاب بتنی با سیستم ترکیبی , خسارت پارك انگ ,
:: بازدید از این مطلب : 955
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه