<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تاثير استفاده از مهارهاي خاكي در خاكهاي لاي وتحليل تغيير پارامترهاي آن بر روي تنش و نشست هاي مدلهاي نرم افزاري توسط نرم افزار Plaxis  

خلاصه
با گسترش پروژه هاي ژئوتكنيكي در سرتاسر جهان در مناطق پر تراكم شهري و مشاهده خطرات ناشي از گودبرداري غيرايمن،ضرورت بررسي و تحقيق بر روي روش هاي جديد حفاظت از شيب ديواره گود بيش از پيش احساس مي شود، از متداولتريناين روشها استفاده از سيستم تسليح ديواره هاي خاكي مي باشد، براي اجراي ديوار خاك مسلح بايد خاك را لايه به لايه كوبيد ومسلح كننده افقي در بين لايه ها قرار داد، با توجه به تحقيقات گذشته بكارگيري مهارهاي خاكي با توجه به نوع پروژه و هندسه آنمي تواند سبب بهبود پايداري خاكريز گردد.استفاده از مهار سبب كاهش نشست و همچنين سبب ايجاد تغييرات در تنش هاي ايجادشده در لايه هاي خاك ميگردد،كه با توجه به پارامترهاي متغيير و نمودار هاي حاصله در اين تحقيق اين موضوع ارزيابي مي گردد.Plaxis  خاك مورد استفاده در اين تحقيق خاك لاي واقع بر روي ماسه متراكم مي باشد، اين تحليل پارامتريك توسط نرم افزارانجام مي شود.از جمله نتايج اين تحقيق مي توان به تاثير تغيير وزن مخصوص خشك لاي بر مقدار تنش عمودي قابل تحمل توسط18  از لحاظ تنش عمودي قابليت تحمل بهتري نسبت kn/m خاك مسلح نام برد، بدين صورت كه نمودار مدل 36 با وزن مخصوص 3 kn/m به نمودار هاي مدل 24 و 12 به ترتيب با وزن مخص17 و 16 مي باشد.

كلمات كليدي:

مهار . خاك لاي . خاك مسلح . تنش عمودي . plaxis  .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهار , خاك لاي , خاك مسلح , تنش عمودي , plaxis , ,
:: بازدید از این مطلب : 368
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پارامتريك تاثير تغييرات طول وسختي محوري مهارهاي خاكي بر خاكهاي لاي

خلاصه
استفاده از انكراژ-زمين مهارها ايمن ترين روش هاي حفاظت از گود در مقايسه با ساير روش هاي تثبيت و پايدار سازي ترانشه هايخاكي مي باشد اين امر ناشي از خاكبرداري يا خاكريزي مرحله به مرحله و تثبيت هر مرحله از گود با استفاده از رديف مهار هايمربوط به آن مرحله و سپس انجام عمليات خاكبرداري يا خاكريزي مرحله بعدي مي باشد . مهارهاي خاكي مي توانند در مقابلنيروهاي بيرون كشيدگي رو به بالا و نيروهاي فشاري مقاومت كنندو همچنين باعث بهسازي خاك شوند در اين تحقيق با مدلسازيدوبعدي انجام شده و سپس بصورت plaxis عددي مدلهاي مورد نياز ،تاثيرات بكارگيري مهارهاي خاكي در خاك لاي توسط نرم افزارتحليلي اين مدل ها ارزيابي شده اند. از نتايج اين تحقيق مي توان به اين موارد اشاره داشت كه نمودار 13 با طول مهار 5 متراز لحاظ  از ديگر نتايج اين تحقيق اين مورد قابل ذكر است كه مهار داراي سخت2 قابليت تحمل تنش افقي بيشتري را دارد × 105 kn 2/25 نسبت به مهار با سختي محوري × 105 kn محور حداكثر جابجاييبهتر از نمودار مدل هاي 17 و 21 با طول مهار بترتيب 6 و 7 متر است.

كلمات كليدي:

مهار . خاك لاي . خاك مسلح . گودبرداري . خاكريزي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهار , خاك لاي , خاك مسلح , گودبرداري , خاكريزي ,
:: بازدید از این مطلب : 309
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير استفاده از مهارهاي خاكي در خاكهاي لاي وتحليل تغيير پارامترهاي آن بر روي تنش و نشست هاي مدلهاي نرم افزاري توسط نرم افزار Plaxis

خلاصه
با گسترش پروژه هاي ژئوتكنيكي در سرتاسر جهان در مناطق پر تراكم شهري و مشاهده خطرات ناشي از گودبرداري غير ايمن،ضرورت بررسي و تحقيق بر روي روش هاي جديد حفاظت از شيب ديواره گود بيش از پيش احساس مي شود، از متداولترين اين روشها استفاده از سيستم تسليح ديواره هاي خاكي مي باشد، براي اجراي ديوار خاك مسلح بايد خاك را لايه به لايه كوبيد و  مسلح كننده افقي در بين لايه ها قرار داد، با توجه به تحقيقات گذشته بكارگيري مهارهاي خاكي با توجه به نوع پروژه و هندسه آنمي تواند سبب بهبود پايداري خاكريز گردد.استفاده از مهار سبب كاهش نشست و همچنين سبب ايجاد تغييرات در تنش هاي ايجاد شده در لايه هاي خاك ميگردد،كه با توجه به پارامترهاي متغيير و نمودار هاي حاصله در اين تحقيق اين موضوع ارزيابي مي گردد.
Plaxis خاك مورد استفاده در اين تحقيق خاك لاي واقع بر روي ماسه متراكم مي باشد، اين تحليل پارامتريك توسط نرم افزار انجام مي شود.از جمله نتايج اينتحقيق مي توان به تاثير تغيير وزن مخصوص خشك لاي بر مقدار تنش عمودي قابل تحمل توسط 18از لحاظ تنش عمودي قابليت تحمل بهتري نسبت kn/m خاك مسلح نام برد، بدين صورت كه نمودار مدل 36 با وزن مخصوص 17و 16 مي باشد.

كلمات كليدي:

مهار . خاك لاي . خاك مسلح . تنش عمودي . plaxis

نویسندگان :

مرتضي پورحمزه ، محمدرضا عطرچيان ، سعيد قربان بيگي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهار , خاك لاي , خاك مسلح , تنش عمودي , plaxis ,
:: بازدید از این مطلب : 634
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پارامتريك تاثير تغييرات طول وسختي محوري مهارهاي خاكي بر خاكهاي لاي

خلاصه
استفاده از انكراژ-زمين مهارها ايمن ترين روش هاي حفاظت از گود در مقايسه با ساير روش هاي تثبيت و پايدار سازي ترانشه هاي خاكي مي باشد اين امر ناشي از خاكبرداري يا خاكريزي مرحله به مرحله و تثبيت هر مرحله از گود با استفاده از رديف مهار هاي مربوط به آن مرحله و سپس انجام عمليات خاكبرداري يا خاكريزي مرحله بعدي مي باشد . مهارهاي خاكي مي توانند در مقابل نيروهاي بيرون كشيدگي رو به بالا و نيروهاي فشاري مقاومت كنندو همچنين باعث بهسازي خاك شوند در اين تحقيق با مدلسازي دوبعدي انجام شده و سپس بصورت plaxis عددي مدلهاي مورد نياز ،تاثيرات بكارگيري مهارهاي خاكي در خاك لاي توسط نرم افزار تحليلي اين مدل ها ارزيابي شده اند. از نتايج اين تحقيق مي توان به اين موارد اشاره داشت كه نمودار 13 با طول مهار 5 متراز لحاظ حداكثر جابجايي بهتر از نمودار مدل هاي 17 و 21 با طول مهار بترتيب 6 و 7 متر است.

كلمات كليدي:

مهار . خاك لاي . خاك مسلح . گودبرداري . خاكريزي

نویسندگان :

مرتضي پورحمزه ، محمدرضا عطرچيان ، سعيد قربان بيگي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهار , خاك لاي , خاك مسلح , گودبرداري , خاكريزي ,
:: بازدید از این مطلب : 571
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار لرزه اي دیوارهاي انعطاف پذیر مهارشده بااستفاده از روش عددي

خلاصه
محدودیت هاي کاربردي دیوارهاي حایل صلب درانجام گودبرداري هاي عمیق به ویژه در محل سازه هاي مدفون و زیرزمینی ودر فضاهاي محدود شهري ، استفاده از دیوارهاي انعطاف پذیر مهار شده و جدارهاي قائم نگهبان خاك را موجب گردیده و باعث کاربرد وسیع ایندیوارها در پروژه هاي مختلف مهندسی شده است. باتوجه به توسعه دانش فنی دراین زمینه ، هنوز هم اعتماد بر نحوه عملکرد سازه هاي نگهبان خاك در گودبرداري هاي عمیق و حصول ایمنی لازم در این زمینه جاي تردید دارد. قابلیت اجراي دیوار انعطاف پذیر تا پنجاه متر بدون استفاده ازفونداسیون در مقایسه با دیوارهاي صلب متعارف، از جمله مزایاي این دیوارهاست . بررسی تاریخچه مطالعات در این زمینه ، لزوم انجام تحقیقات بیشتر این دیوارها را تحت شرایط بارگذاري عادي و زلزله بر اساس اندرکنش خاك و دیوار و عملکرد غیر خطی مصالح مصرفی طلب می نماید.تحقیقات صورت گرفته درخصوص توزیع رانش استاتیکی ودینامیکی، توزیع لنگرخمشی، تغییرشکل، اندرکنش خاك و دیوار و تغییرات ضریب فشار جانبی خاك عمدتاً بر روي دیوارهاي حایل صلب متمرکز بوده وکارزیادي برروي سازه هاي انعطاف پذیرمخصوصاً درشرایط زلزله نتایج تحلیل هاي استاتیکی ودینامیکی مورد بحث وتفسیر قرارگرفته است تا رفتار ، PLAXIS انجام نگرفته است .با استفاده ازنرم افزارژئوتکنیک واقعی این دیوارها بهترشناخته شوند.مدلسازي هاي متفاوتی تحت شرایط مختلف خاك،دیوار،مهاروبارگذاري انجام گرفته واثرات یک نمونه رکوردزلزله بادامنه شتاب هاي مختلف موردتوجه قرارگرفته است.نتایج این تحقیق دربرآوردهاي اولیه ونیزتدوین دستورالعمل ها وآئین نامه هاياجرائی می تواند بسیار مفید واقع شود .


کلمات کلیدي:

دیافراگم انعطاف پذیر ، مهار ، تحلیل لرزه اي ، المان محدود ، ژئوگرید

نویسندگان :

سیدنورالدین پرندك

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیافراگم انعطاف پذیر , مهار , تحلیل لرزه اي , المان محدود , ژئوگرید ,
:: بازدید از این مطلب : 1112
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برسی عددي تاثیر سامانه تسلیح مهار- شبکه در کاهش نشست پی نواري بر روي خاك با قابلیت روانگرایی

خلاصه
با تغییر ساختار ژئوگرید معمولی و اضافه کردن قلاب هاي پلیمري به آن، ساخته می شود.در این تحقیق به وسیله ،(G-A) سامانه جدید مهار شبکه مدل سازي عددي پی نواري بر روي خاك ماسه اي شل اشباع که با صفحه اي از ژئوگرید یا مهار شبکه مسلح شده است، توان این مسلح کننده ها در افزایش مقاومت در برابر روانگرایی و کاهش تغییر مکان هاي پی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت مسلح سازي در بهسازي خاك می باشد.


کلمات کلیدي:

مهار- شبکه، ژئوگرید، روانگرایی، نشست پی،تحلیل عددي

نویسندگان :

ابراهیم صفا ، سید محمد فرید آستانه ، میثم فیض آباد

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهار , شبکه , ژئوگرید , روانگرایی , نشست پی , تحلیل عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 863
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مسلح کردن شیب خاکی با مهار و میخکوبی و تحلیل آنها با نرم افزار SlopWو Plaxis

ميخکوبي خاک یک روش تسليح در جای خاک است، تئوری استفاده از روش ميخکوبي(نيلينگ)بر مبنای مسلح كردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای كششي فولادی با فواصل نزدیک به یکدیگر ميباشد . مهارها و انکرها به طورگستردهای برای تقویت شيروانيهای خاكي و یا سنگي مورد استفاده قرار ميگيرند. این نوع المانها، توده ناپایدار خاک و یا سنگ را به یک لایه پایدار سنگي متصل ميکنند. سيستمهای مهاربندی و ميخ كوبي خاک جهت پایدارسازی و نگهداری سازههای خاكي طراحي ميشوند، تا توسط المان های كششي، تغيير مکان های سازه را محدود نمایند. در این مقاله با تغيير عواملي همچون زاویه قرارگيری ميلگردها، مشخصات ميلگردها، طول و فواصل بين ميلگردها كه بر پایداری شيبهای مسلح شده تاثير فراوان دارند، شش تيپ (با توجه به فواصل مسلح كننده) برای پایداری شيبهای خاكي مورد برریس قرار گرفت ودر نهایت كه تيپ 5 و 6 ميباشد را تعيين Slopw و Plaxis آرایش بهينه و مناسب را جهت استفاده مسلح كنندهها با استفاده از نرم افزارهای نمودیم.همچنين تاثير پارامترهای و بر ضریب اطمينان شيرواني های خاكي را نيز مورد بررسي قرار دادیم و به این نتيجه رسيدیم كه هر چه چسبندگي و زاویه اصطکاک خاک بيشتر شود، جابجایي افقي شيب كمتر شده در نتيجه شيب پایدارتر ميباشد.


کلمات کلیدی:

مسلح کردن شیب، ضری باطمینان، میخکوبی، مهار، پلاکسیس، اسلوپ دبلیو

نویسندگان :

مهدی زمانی لنجانی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج)

ناصر علیپور مازندرانی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

مهدی یوسفی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مسلح کردن شیب , ضری باطمینان , میخکوبی , مهار , پلاکسیس , اسلوپ دبلیو ,
:: بازدید از این مطلب : 1371
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تثبیت شیروانی های خاکی جهت افزایش پایداری شیب با دو نوع مسلح کننده مهار و نیل

ميخکوبي خاک یک روش تسليح در جای خاک است، تئوری استفاده از روش ميخکوبي (نيلينگ) بر مبنای مسلح كردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای كششي فولادی با فواصل نزدیک به یکدیگر ميباشد . مهارها و انکرها به طورگستردهای برای تقویت شيروانيهای خاكي و یا سنگي مورد استفاده قرار ميگيرند. این نوع المانها، توده ناپایدار خاک و یا سنگ را به یک لایه پایدار سنگي متصل ميکنند. سيستمهای مهاربندی و ميخ كوبي خاک جهت پایدارسازی و نگهداری سازههای خاكي طراحي ميشوند، تا توسط المان های كششي، تغيير مکان های سازه را محدود نمایند. در این مقاله با تغيير عواملي همچون زاویه قرارگيری ميلگردها، مشخصات ميلگردها، طول و فواصل بين ميلگردها كه بر پایداری شيبهای مسلح شده تاثير فراوان دارند، شش تيپ (با توجه به فواصل مسلح كننده) برای پایداری شيبهای خاكي مورد برریس قرار گرفت ودر نهایت كه تيپ 5 و 6 ميباشد را تعيين نمودیم. Slopw و Plaxis آرایش بهينه و مناسب را جهت استفاده مسلح كنندهها با استفاده از نرم افزارهای همچنين تاثير پارامترهای و بر ضریب اطمينان شيرواني های خاكي را نيز مورد بررسي قرار دادیم و به این نتيجه رسيدیم كه هر چه چسبندگي و زاویه اصطکاک خاک بيشتر شود، جابجایي افقي شيب كمتر شده در نتيجه شيب پایدارتر ميباشد.


کلمات کلیدی:

مسلح کردن شیب، ضری باطمینان، میخکوبی، مهار، پلاکسیس، اسلوپ دبلیو

نویسندگان :

ناصر علیپور مازندرانی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

مهدی یوسفی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مسلح کردن شیب , ضری باطمینان , میخکوبی , مهار , پلاکسیس , اسلوپ دبلیو ,
:: بازدید از این مطلب : 1439
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی عددی پایداری شیبهای خاکی با استفاده از مسلح کننده ها

شيبها یکي از سازه های مهم در مهندسي ژئوتکنيک به شمار ميروند و ارزیابي پایداری شيبها از مسائل مهم و چالش برانگيز ميباشد كه باوجود تحقيقات گستردهای كه برروی این مسئله در طول چند دهه گذشته صورت گرفته است، هنوز بسياری از مسائل مربوطه، ناشناخته باقي ماندهاند. یکي از معضلات اساسي در كنترل پایداری شيرواني، وقوع پدیده زمين لغزش و جنبش تودهای است كه هم در شيرواني های طبيعي مثل كوهها و هم در شيرواني های مصنوعي مثل خاكریزها و ترانشه ها اتفاق ميافتد. در این مقاله با تغيير عواملي همچون زاویه قرارگيری ميلگردها، مشخصات ميلگردها، طول و فواصل بين ميلگردها كه بر پایداری شيبهای مسلح شده تاثير فراوان دارند، شش تيپ (با توجه به فواصل مسلح كننده) برای پایداری شيبهای خاكي مورد برریس قرار گرفت ودر نهایت آرایش كه تيپ 5 و 6 ميباشد را تعيين نمودیم. همچنين تاثير Slopw و Plaxis بهينه و مناسب را جهت استفاده مسلح كنندهها با استفاده از نرم افزارهای پارامترهای و بر ضریب اطمينان شيرواني های خاكي را نيز مورد بررسي قرار دادیم و به این نتيجه رسيدیم كه هر چه چسبندگي و زاویه اصطکاک خاک بيشتر شود، جابجایي افقي شيب كمتر شده در نتيجه شيب پایدارتر ميباشد.


کلمات کلیدی:

پایداری شیب، ضریب اطمینان، تسلیح شیب، شمع ، میخکوبی، مهار

نویسندگان :

مهدی یوسفی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

ناصر علیپور مازندرانی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیب , ضریب اطمینان , تسلیح شیب , شمع , میخکوبی , مهار ,
:: بازدید از این مطلب : 1619
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه