<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي جابجاييهاي پوشش تونل با مدلهاي رفتاري متفاوت در مجاورت گودبرداري با روش اجزاء محدود

خلاصه
در سالهاي اخير، شهرهاي زيادي در حال توسعه سيستم قطار شهري هستند. با توسعه فضاهاي زيرزميني و سيستم قطار شهرياندركنش بين حفاريها و تونلهاي موجود به طور فزايندهاي افزايش مييابد. ساخت و ساز در مجاورت تونلهاي موجود، شاملحفاري بالاي تونل، باعث تاثير قابل توجهي در تنش و جابجاييهاي تونل ميشود. دقت آناليز اجزاء محدود در طراحي حفاريها درمناطق شهري مهم است. دقت و صحت آناليز به انتخاب مدل رفتاري مناسب خاك و پارامترهاي آن بستگي دارد. از اينرو، در اينبه بررسي اختلاف نتايج مدلهاي رفتاري با معيار گسيختگي موهركولمب، ،ABAQUS مطالعه با استفاده از نرم افزار اجزاء محدوددراكر پراگر خطي و كم كلي اصلاح شده در جابجاييهاي افقي و قائم پوشش تونل در اثر گودبرداري پرداخته شده است. بدينمنظور، حفاري تونل به صورت حفاري مكانيزه، خاك به صورت يك لايه افقي در نظر گرفته شده و سپس، گودبرداري درموقعيتهاي مختلف نسبت به تونل مدلسازي شده است. نتايج نشان دادندكه، مدلهاي رفتاري تاثير بسزايي در پيش بيني جابجاييپوشش تونل دارند. همينطور، مدل كم كلي اصلاح شده جوابهاي واقعگرايانه تري نسبت به مدلهاي الاستوپلاستيك كامل موهركولمب و دراكر پراگر نشان ميدهد.


كلمات كليدي:

تونل . گودبرداري . موهركولمب . دراكر پراگر . كم كلي اصلاح شده

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , گودبرداري , موهركولمب , دراكر پراگر , كم كلي اصلاح شده ,
:: بازدید از این مطلب : 411
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي نيروهاي داخلي پوشش تونل و نشست پشت ديوار گودبرداري با مدلهاي رفتاري متفاوت در مجاورت گودبرداري

خلاصه
با توجه به توسعه فضاهاي زيرزميني و سيستم قطار شهري، اهميت اندركنش بين حفاريها و تونلهاي موجود به طور فزايندهايافزايش يافته است. ساخت و ساز در مجاورت تونلهاي موجود، شامل حفاري بالاي تونل، باعث تاثير قابل توجهي در تنش وجابجاييهاي تونل ميشود. دقت آناليز اجزاء محدود در طراحي حفاريها در مناطق شهري مهم است. دقت و صحت آناليز بهانتخاب مدل رفتاري مناسب خاك و پارامترهاي آن بستگي دارد. از اينرو، در اين مطالعه با استفاده از نرم افزار اجزاء محدودبه بررسي اختلاف نتايج لنگر خمشي پوشش تونل و نشست پشت ديوار ديافراگم در اثر گودبرداري با مدلهاي رفتاري ،Abaqusموهركولمب، دراكر پراگر خطي و كم كلي اصلاح شده پرداخت شده است. بدين منظور، حفاري تونل مورد نظر با استفاده ازحفاري مكانيزه فرض و خاك به صورت يك لايه افقي در نظر گرفته شده و سپس، گودبرداري در موقعيتهاي مختلف نسبت بهتونل مدلسازي شده است. نتايج نشان دادند كه مدلهاي رفتاري تاثير بسزايي در پيش بيني نشست پشت ديوار گودبرداري و لنگرخمشي پوشش تونل دارد. همينطور، مدل كم كلي اصلاح شده جوابهاي واقعگرايانهتري نسبت به مدلهاي الاستوپلاستيك كاملموهر كولمب و دراكر پراگر نشان ميدهد. در حاليكه، مدلهاي رفتاري دراكر پراگر خطي و موهر كولمب به دليل برابر در نظر گرفتن مدول الاستيسيته باربرداري و بارگذاري نتايج غير واقع گرايانهاي در پيش بيني نشست پشت ديوار ديافراگم نشان ميدهند.


كلمات كليدي:

تونل . گودبرداري . موهركولمب . دراكر پراگر . كم كلي اصلاح شده

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , گودبرداري , موهركولمب , دراكر پراگر , كم كلي اصلاح شده ,
:: بازدید از این مطلب : 366
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي جابجاييهاي پوشش تونل با مدلهاي رفتاري متفاوت در مجاورت گودبرداري با روش اجزاء محدود

خلاصه
در سالهاي اخير، شهرهاي زيادي در حال توسعه سيستم قطار شهري هستند. با توسعه فضاهاي زيرزميني و سيستم قطار شهري اندركنش بين حفاريها و تونلهاي موجود به طور فزايندهاي افزايش مييابد. ساخت و ساز در مجاورت تونلهاي موجود، شامل حفاري بالاي تونل، باعث تاثير قابل توجهي در تنش و جابجاييهاي تونل ميشود. دقت آناليز اجزاء محدود در طراحي حفاريها در مناطق شهري مهم است. دقت و صحت آناليز به انتخاب مدل رفتاري مناسب خاك و پارامترهاي آن بستگي دارد. از اينرو، در اين به بررسي اختلاف نتايج مدلهاي رفتاري با معيار گسيختگي موهركولمب، ،ABAQUS مطالعه با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود دراكر پراگر خطي و كم كلي اصلاح شده در جابجاييهاي افقي و قائم پوشش تونل در اثر گودبرداري پرداخته شده است. بدين منظور، حفاري تونل به صورت حفاري مكانيزه، خاك به صورت يك لايه افقي در نظر گرفته شده و سپس، گودبرداري در موقعيتهاي مختلف نسبت به تونل مدلسازي شده است. نتايج نشان دادندكه، مدلهاي رفتاري تاثير بسزايي در پيش بيني جابجايي پوشش تونل دارند. همينطور، مدل كم كلي اصلاح شده جوابهاي واقعگرايانه تري نسبت به مدلهاي الاستوپلاستيك كامل موهركولمب و دراكر پراگر نشان ميدهد.


كلمات كليدي:

تونل . گودبرداري . موهركولمب . دراكر پراگر . كم كلي اصلاح شده

نویسندگان :

سعيد بابايي ، هوشنگ كاتبي ، مسعود حاجي عليلوي بناب ، علي ميرزايي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , گودبرداري , موهركولمب , دراكر پراگر , كم كلي اصلاح شده ,
:: بازدید از این مطلب : 402
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي نيروهاي داخلي پوشش تونل و نشست پشت ديوار گودبرداري با مدلهاي رفتاري متفاوت در مجاورت گودبرداري

خلاصه
با توجه به توسعه فضاهاي زيرزميني و سيستم قطار شهري، اهميت اندركنش بين حفاريها و تونلهاي موجود به طور فزايندهاي افزايش يافته است. ساخت و ساز در مجاورت تونلهاي موجود، شامل حفاري بالاي تونل، باعث تاثير قابل توجهي در تنش و جابجاييهاي تونل ميشود. دقت آناليز اجزاء محدود در طراحي حفاريها در مناطق شهري مهم است. دقت و صحت آناليز به انتخاب مدل رفتاري مناسب خاك و پارامترهاي آن بستگي دارد. از اينرو، در اين مطالعه با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود به بررسي اختلاف نتايج لنگر خمشي پوشش تونل و نشست پشت ديوار ديافراگم در اثر گودبرداري با مدلهاي رفتاري ،Abaqus موهركولمب، دراكر پراگر خطي و كم كلي اصلاح شده پرداخت شده است. بدين منظور، حفاري تونل مورد نظر با استفاده از حفاري مكانيزه فرض و خاك به صورت يك لايه افقي در نظر گرفته شده و سپس، گودبرداري در موقعيتهاي مختلف نسبت به تونل مدلسازي شده است. نتايج نشان دادند كه مدلهاي رفتاري تاثير بسزايي در پيش بيني نشست پشت ديوار گودبرداري و لنگر خمشي پوشش تونل دارد. همينطور، مدل كم كلي اصلاح شده جوابهاي واقعگرايانهتري نسبت به مدلهاي الاستوپلاستيك كامل موهر كولمب و دراكر پراگر نشان ميدهد. در حاليكه، مدلهاي رفتاري دراكر پراگر خطي و موهر كولمب به دليل برابر در نظر گرفتن مدول الاستيسيته باربرداري و بارگذاري نتايج غير واقع گرايانهاي در پيش بيني نشست پشت ديوار ديافراگم نشان ميدهند.


كلمات كليدي:

تونل . گودبرداري . موهركولمب . دراكر پراگر . كم كلي اصلاح شده

نویسندگان :

سعيد بابايي ، هوشنگ كاتبي ، مسعود حاجي عليلوي بناب ، علي ميرزايي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , گودبرداري , موهركولمب , دراكر پراگر , كم كلي اصلاح شده ,
:: بازدید از این مطلب : 428
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 دی 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه