<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی رفتار دینامیکی گودبرداري هاي ساختمانی تثبیت شده با روش ترکیبی میخ کوبی و مهاربندي (انکراژ)

خلاصه
از مهم ترین مسائلی که می بایست در اجراي پروژه هاي عمرانی مورد توجه قرار گیرد، پایدارسازي گودها می باشد. براي پایدارسازي گودها روشهايمتفاوتی ازجمله میخ کوبی، انکراژ، خرپا و مهار متقابل را می توان بیان کرد. از بین روشهاي بیان شده، روشمیخ کوبی و روش انکراژ شباهتهاي زیادياز نظر روش اجرا و مسائل دیگر به هم داشته و امروزه کاربرد بیشتري نسبت به روش هاي دیگر دارد. با وجود برتري نسبی این روشها نسبت به روش هايدیگر، جهت بهینه سازي وکاهشهزینه ها وکنترل تغییرشکل دیواره گود، سازه نگهبان ترکیبی از دو روش طراحی و اجرا می گردند. در این مقاله ابتدا یکسازه نگهبان با ترکیب از دو روشمیخ کوبی و انکراژ مدلسازي و رفتار آن تحت اثر بارهاي استاتیکی مجاور گود و بارهاي دینامیکی ناشی از زلزله، تحلیل ونتایج حاصله با رفتار سازه تحت بار استاتیکی مقایسه گردد. نتایج نشان می دهد که سازه نگهبان اجرا شده با استفاده از دو روش انکراژ و میخ کوبی تحت بارهاي استاتیکی و دینامیکی عملکرد مناسبی دارد و مهمترین عامل رفتار مناسبسازه نگهبان تحت تاثیر بارهاي دینامیکی، عملکرد انکرها می باشد.


کلمات کلیدي:

گودبرداري . میخ کوبی . انکراژ . رفتار دینامیکی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , میخ کوبی , انکراژ , رفتار دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 143
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر انتخاب مدل رفتاري بر عملکرد گودبرداري هاي ساختمانی تثبیت شده با روش میخ کوبی در زمین دو لایه اي

خلاصه
با توسعه روزافزون اجراي عملیات ساختمانی بخصوص در مناطق شهري، ایمن سازي گودبرداري اهمیت ویژه اي پیدا کرده است. جهت پایدارسازيگودها روشهاي متفاوتی بیان شده است که یکی از بهترین روشها از بابت اجرا وعملکرد، روشمیخ کوبی می باشد. در طراحی دیواره هاي میخ کوبی میبایست به پارامترهاي مختلفی توجه نمود که یکی از مهمترین این پارامترها، انتخاب مدل رفتاري مناسب براي خاكدیواره مجاور گود می باشد. در این مقالهابتدا دو معیار رفتاري موهر- کولمب و سخت شونده مدنظر قرار گرفته و با تحلیل عددي، یکسازه نگهبان با روش میخ کوبی مدلسازي و رفتار آن یکبار بااستفاده از مدل رفتاري موهر- کولمب و یکبار دیگر با استفاده از مدل رفتاري سخت شونده آنالیز و بر اساس نتایج بدست آمده مدل رفتاري معتبر براي انجامطراحی سازه نگهبان میخکوبی را در شرایط مورد نظر معرفی شده است. با بررسی نتایج بدست آمده از تحقیق مشخصمی گردد مدل رفتاري سخت شوندهنتایج واقعی تري نسبت به مدل موهر- کولمب از آنالیز دیواره گود در شرایط بیان شده بدست می دهد که این امر خصوصا در مورد جابجائی هاي دیواره وکفگود مشهود است. فلذا استفاده از این مدل براي آنالیز عملکرد سازه نگهبان در شرایط بررسی شده براي طراحی مناسبتر بنظر می رسد.


کلمات کلیدي:

گودبرداري . میخ کوبی . مدل رفتاري . موهر کولمب . سخت شونده

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , میخ کوبی , مدل رفتاري , موهر کولمب , سخت شونده ,
:: بازدید از این مطلب : 151
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي کارایی روش میخ کوبی در پایداري شیروانی هاي خاکی با استفاده از نرم افزار ABAQUS

خلاصه
میخ کوبی از جمله روش هاي پایداري سازي شیروانی خاکی است که به دلیل صرفه اقتصادي و سادگی اجرا به طور گسترده اي مورد استفاده قرارگرفته است. فلسف هي روش میخ کوبی، افزایش مقاومت شیروانی خاکی و کاهش جابجایی جانبی آن توسط میله هاي فولادي است. نیروي به وجودآمده در میخ ها که به دلیل اصطکاك یا چسبندگی با خاك اطراف است، کرنش کششی اصلی خاك را کاهش داده و در نتیجه پایداري شیروانیرا بهبود بخشیده و جابجایی آن را کاهش می دهد .در این مقاله با استفاده از نرم افزار اباکوس ابتدا به شبیه سازي فرآیند خاکبرداري جهت ایجاد شیروانی خاکی به منظور بررسی تاریخچه تنش-کرنش در خاك و سپس به مدل سازي فرآیند تسلیح خاك با استفاده از روش میخ کوبی پرداخته می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که تاثیرمیخ هادر کاهش کرنش و جاجایی ها بسیار چشمگیر است و در صورت عدم استفاده از آن ها گوه گسیختگی و تغییر شک لهاي بزرگ در بالا یا پاشنهسطح شیب دار روي داده و سبب ناپایداري بخشی از سطح شیب دار می شود و این در حالی است که بردارهاي جاجایی هاي ایجاد شده در صورت استفاده از سیستم میخ کوبی به صورت متمرکزتري پخش شده و در نقاط حساس سطح شیب دار مانند پاشنه یا پنجه قرار نمی گیرند.

کلمات کلیدي:

میخ کوبی . گوه گسیختگی . ABAQUS . شیروانی هاي خاکی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخ کوبی , گوه گسیختگی , ABAQUS , شیروانی هاي خاکی ,
:: بازدید از این مطلب : 131
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

صحت سنجی نتایج مدل سازی های عددی بر مبنای روش المان محدود در پروژه های گودبرداری (مطالعه موردی گود پروژه آزمایشگاه دانش در تهران)

 

 

 

کلمات کلیدی :

گودبرداری . میخ کوبی . پایش . صحت سنجی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , میخ کوبی , پایش , صحت سنجی ,
:: بازدید از این مطلب : 356
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر لایه بندی های مختلف خاک رس بر رفتار گودبرداری های میخ کوبی شده

 

 

 


کلمات کلیدی:

میخ کوبی . پایداری شیروانی های خاکی . خاک ریش دانه . تحلیل شبه استاتیکی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخ کوبی , پایداری شیروانی های خاکی , خاک ریش دانه , تحلیل شبه استاتیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 805
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر بار دینامیکی واقع بر بالادست دیوار بر رفتار دیوار میخ کوبی شده

خلاصه
میخکوبی خاک به عنوان روشی جهت تقویت خاک در محل، به طور فزاینده ای برای ایجاد ثبات در دامنه های شیبدار و در حفاری های عمیق وباز استفاده می شود. این روش موجب افزایش مقاومت برشی و محدود کردن تغییر مکان های احتمالی توده خاک می شود. طراحی دیوارهایمیخ کوبی شده تحت شرایط استاتیکی در گذشته مورد مطالعه قرار گرفته و مسئله ای که کمتر بدان پرداخته شده است، اثر نیروهای دینامیکی برروی دیوارهای میخ کوبی شده می باشد. در این مقاله با مرور مختصر مطالعات صورت گرفته بر روی دیوار میخ کوبی شده تحت بار دینامیکی، اثرمتغیرهایی همچون مشخصات سربار دینامیکی واقع در بالادست دیوار و سایر پارامترهای موثر بر تغییر شکل و ضریب اطمینان دیوار میخکوبی شده Plaxis 2D با استفاده از مدلسازی عددی در نرم افزار اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

میخ کوبی . بار دینامیکی . nailing . plaxis  .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخ کوبی , بار دینامیکی , nailing , plaxis , ,
:: بازدید از این مطلب : 616
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداري دینامیکی گود برداري هاي میخ کوبی شده به روش عددي و آنالیز حساسیت پارامتر هاي اساسی

خلاصه
امروزه یکی از مسائل مهم در پروژه ها، پایدار سازي شیب هاي خاکی و همچنین نگهداري و حفاظت از دیوارهاي گود برداري جهت انجام پروژه هاي مختلف می باشد. یکی از روش هاي مورد استفاده در این زمینه، میخ کوبی خاك می باشد که جهت پایداري سازي و نگهداري سازه هاي خاکی طراحی شده تا توسط المان هاي کششی تغییر مکان سازه ها را محدود نماید. المان هاي کششی می توان طوري طراحی نمود تا در شرایط بارهاي دینامیکی پایداري سازه راتامین نماید. در مقاله حاظر، با استفاده از روش تفاضل محدود مدل عددي دو بعدي بیان کننده محیط شیب خاکی و میخ هاي پایدار کننده به همراه گروت تزریقی بسط داده شده است. اثر پارامتر هاي مختلف میخ کوبی از جمله قطر، طول و فاصله بین میل گرد ها، زاویه میخ ها نسبت به افق و همچنین اثر پارامتر هاي دینامیکی مانند فرکانس سازه ، فرکانس ودامنه یک موج سینوسی در مدت زمان ثابت در کف مدل مورد برسی قرار گرفته است.


کلمات کلیدي:

پایداري شیب، میخ کوبی، بار گذاري دینامیکی، تفاضل محدود، آنالیز حساسیت

نویسندگان :

مهدي گل چوبی دیوا ، کاظم برخورداري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداري شیب , میخ کوبی , بار گذاري دینامیکی , تفاضل محدود , آنالیز حساسیت ,
:: بازدید از این مطلب : 575
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نحوه ي تاثیرگذاري پارامتر زاویه اتساع بر عملکرد المان هاي ژئوتکنیکی با استفاده از روش هاي عددي

خلاصه
در اکثر پروژه هاي ژئوتکنیکی، استفاده از المان هایی نظیر ژئوتکستایل هاو میخ کوبی در مجاورت سازه هایی مثل:شالوده هاي سطحی، سدها، تونل ها، شیب ها،دیوارهاي حائل وغیره امري اجتناب ناپذیر و ضروري خواهد بود. از سوي دیگر، لازمه ي بکارگیري واجراي صحیح و دقیق المان هاي مزبور، شناسایی شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی محل پروژه می باشد. از میان پارامترهاي بی شمار زمین شناسی و مکانیکی خاك، زاویه اتساع را می توان به عنوان یکی از تاثیر گذارترین و در عین حال چالش برانگیزترین این پارامترها به حساب آورد، بگونه اي که هرگونه فرض شدیداً دست بالا یا پایین از مقدار زاویه اتساع می تواند نتایج جبران ناپذیري را چه به لحاظ سازه اي و چه به لحاظ اقتصادي به بار آورد. در این پژوهش ضمن مدل سازي و بررسی نتایج حاصل از لحاظ نمودن زاویه اتساع خاك در جریان تعبیه ژئوتکستایل نحوه عملکرد این دو المان ژئوتکنیکی به ازاي مقادیر ،FLAC.2D و همچنین عملیات میخ کوبی با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود مختلف زاویه اتساع خاك، سنجیده و با دستیابی به یک رویه منطقی، نتایج جامعی حاصل شده اند.

کلمات کلیدي:

زاویه اتساع، ژئوتکستایل، میخ کوبی ، FLAC.2D

نویسندگان :

سلمان حنیفی ، امین نعیم آبادي ، محمدرضا عطرچیان

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زاویه اتساع , ژئوتکستایل , میخ کوبی , FLAC , 2D ,
:: بازدید از این مطلب : 1058
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مهاربندی و حفاظت جانبی از گودبرداری ها بااستفاده ازروش میخکوبی

افزایش جمعيت و نيازشدیدبهفضاهایکاروسکونت ازیکسووافزایششدیدقيمتزميندرشهرها و ضرورتاستفاده حداكثری از زمين ازسویدیگرباعثاحداثساختمانهایمرتفعاداری، تجاریو مسکونيباطبقاتمتعدددرزیرزمين شده است. یکيازمهمترینمشکلاتودغدغههایمهندسين ساخت و ساز دراحداثسازهها،حفاظتازگودبرداریوساختمانهایموجوددرمجاورتآنميباشد. متاسفانه هر روزه بدليل انجام گود برداری های غيراصولي در موارد متعددی شاهد فروریختن دیواره های گود و یا ساختمانهای جانبي مي باشيم كه باعث جان باختن انسانهای بي گناه گردیده است. در این مقاله ميخ كوبي كه یکي از روشهای پایدارسازی گودها و ترانشه ها ميباشد مورد مطالعه و تجزیه و تحليل قرار گرفته است. در این راستا برای فواصل افقي، (Geo- عمودی وزوایای مختلف ميخ ها وهمچنين سيستم تركيبي انکراژ و نيلينگ به مطالعه موردی گودی با عمق 7.5 متر با استفاده از نرم افزار پرداخته شده است. نتایج نشان داده است كه ضریباطمينانگود،باثابتدرنظرگرفتنزاویهمهاریباافق،نسبتمعکوسبافاصلهقائم و Slope) SLOPE/Wافقيبينمهاری هادارد.بدین معني كهباافزایشفاصلهقائم و یا افقيبينمهاری هاميزانضریباطمينانگودكاهشمييابد. همچنين استفاده از روش تركيبي انکراژ و نيلينگ باعثافزایشضریباطمينان نسبت به هریک از روش هایميخکوبيوانکر شده است.

کلمات کلیدی :

میخ کوبی، گودبرداری، تسلیح، پایدارسازی گود ،SLOPE/W

نویسندگان :

مهردادتاج آبادی پور (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان)

وسید مرتضی مرندی (دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخ کوبی , گودبرداری , تسلیح , پایدارسازی گود , SLOPE/W ,
:: بازدید از این مطلب : 1577
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار دینامیکی دیواره گود میخ کوبی شده تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل به روش اجزاء محدود

ميخ کوبی شيب ها یكی از روش هایی است که به منظور افزایش پایداری شيب، انجام می گيرد. این روش می تواند به صورتی طراحی گردد که پایداری شيب را در شرایط بارگذاری دیناميكی تامين کند. همچنين یكی از مهمترین مباحث در زمينه مهندسی، بحث در مورد ویژگی ها و خصوصيات اثر نگاشت های ثبت شده در حوزه ی نزدیک و دور از گسل می باشد. به دليل تفاوت این نگاشت ها، مطالعات بسياری جهت ارزیابی رفتار سازه های مختلف در برابر این خصوصيات انجام شده است. در تحقيق حاضر به بررسی رفتار دیناميكی دیوار گود ميخ کوبی شده تحت اثر بارگذاری ثقلی و جانبی که شامل حوزه نزدیک و دور از گسل می باشد، شامل تغيير مكان افقی و شتاب در نقاط مشخص از گود ارائه شده است.


کلمات کلیدی:

گودبرداری، میخ کوبی، زلزله حوزه دور و نزدیک، اجزاء محدود

نویسندگان :

امید کاوه آهنگری (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات آذربایجان غربی، ایران)

مسعود عامل سخی (ا ستادیار گروه مهندسی عمران، دانشكده ی فنی و مهندسی دانشگاه اروميه، ایران)

میرعلی محمدی (دانشيار گروه مهندسی عمران، دانشكده ی فنی و مهندسی دانشگاه اروميه، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , میخ کوبی , زلزله حوزه دور و نزدیک , اجزاء محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1459
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه