<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

محاسبه نیروی میخ ها در دیوارهای پایدار شده با میخکوبی به روش قطعات مایل

چکیده
اساس سیستم خاک مسلح بر مبنای استفاده از مصالحی در داخل توده خاک است که توانایی تحمل تنش-های کششی را دارند. از جمله روشهای مسلحسازی و پایدارسازی برجای ترانشه ها و دیوارهای قائم، میخکوبیاست. مکانیزمهای ناپایداری داخلی یا خارجی مختلفی میتواند در این نوع دیوارها ایجاد شود که یکی از مهمترینمکانیزمهای ناپایداری داخلی، گسیختگی المان میخ است و برای کنترل آن نیاز به محاسبه نیروی کششی ایجاد شدهدر میخهاست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی قطعات مایل و بر اساس روش تعادل حدی، نیروی میخها درخاکهای دانهای محاسبه شده است. معادلات تعادل به صورت کامل برای تمام قطعات نوشته شده است و با استفادهاز کدنویسی در برنامه Matlab مجهولات برای قطعات به دست آمده است. آنالیزهای انجام شده برای دیوارهای باارتفاع و مشخصات مختلف میباشد. مقایسه نیروی میخها با رابطه فشار فعال رانکین حاکی از آنست که نیروی ایجاد شده در میخها با توزیع و مقدار فشار فعال رانکین تطابق خوبی دارد.


کلمات کلیدی :

میخکوبی . روش قطعات مایل . تعادل حدی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخکوبی , روش قطعات مایل , تعادل حدی ,
:: بازدید از این مطلب : 70
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر زاویه میخ در مقاومت بیرون کشیدگی میخ ها به روش مدل سازی عددی سه بعدی

 

 

 

کلمات کلیدی :

میخکوبی . مقاومت بیرون کشیدگی . مدل سازی سه بعدی . FLAC3D

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخکوبی , مقاومت بیرون کشیدگی , مدل سازی سه بعدی , FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 83
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددی اثر بار دینامیکی بر مقاومت بیرون کشیدگی سیستم میخکوبی در خاکهای مختلف

 

 

 

کلمات کلیدی :

میخکوبی . مقاومت بیرون کشیدگی . تحلیل عددی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخکوبی , مقاومت بیرون کشیدگی , تحلیل عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 348
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر سیستم میخکوبی بر کاهش آسیب دیدگی ساختمان

خلاصه
با انجام گودبرداري درتوده خاك اطراف گود تغییر شکلهاي جانبی به وجود میآید، درراستاي این تغییرات، نشست سطح زمین در اطراف گود اجتناب ناپذیر خواهد بود، و چنانچه سازه اي در اطراف گود وجود داشته باشد دچار تغییرشکل میشود. این تغییرشکلها درصورتیکه از میزان تغییرشکل قابل تحمل سازه بیشتر باشند میتوانند باعث ایجاد خسارت و آسیب در سازه مذکور شوند. گاهی مقادیر نشست ایجاد شده به حدي است که خسارات به وجود آمده و خطرات ناشی از آن اهمیت فوق العاده اي مییابد. لذا لازم است قبل از اقدام به اجراي گودبرداري، ناحیه تحت تأثیر گودبرداري، میزان تغییرمکان زمینو تغییرشکلهاي ایجاد شده در سازه تخمین زده شود تا با مقایسه این مقادیر با مقادیر مجاز، میزان آسیب دیدگی احتمالی ایجاد شده در سازه ها برآورد گردد. از طرفی هنگامی که گودبرداري در خاکی با مشخصه هاي ژئوتکنیکی ضعیف انجام میگیرد، یا هنگامی که عمق گودبرداري را افزایش میدهیم، میزان تغییرشکلهاي بوجود آمده افزایش مییابد، از اینرو دیگر نمیتوان گود را بدون حفاظ به حال خود رها کرد، زیرا شرایط سرویسدهی به طور ایمن تامین نخواهد شد و حتی احتمال گسیختگی گود نیز وجود دارد. بنابراین به منظور فراهم کردن شرایط ایمن براي گود و ساختمانهاي اطراف، ناگزیر هستیم از سیستمهاي حفاظت از گودبرداري استفاده کنیم. از جمله این سیستمها می توان به سیستم دیوار میخکوبی اشاره کرد. در این مقاله تأثیر سیستم میخکوبی را بر روي دو پارامتر دوران نسبی پی که به عنوان دو معیار در شناسایی حدود آسیب دیدگی در ساختمانهاي مجاور گود میباشند مورد بررسی قرار میدهیم. بنابراین ابتدا ،( h ) وکرنش افقی پی ( ) مقادیر این دو معیار محاسبه شده و در ، h و تغییرشکلهاي ناشی از گودبرداري بدست میآیند و با توجه به تعاریف plaxis با مدلسازي عددي توسط نرم افزار نهایت درجه آسیب وارد به سازه برآورد میگردد. همچنین کارایی این روش را نسبت به حالت گود بدون محافظ ارزیابی میکنیم.


کلمات کلیدي:

گودبرداري، حدود آسیب، میخکوبی، دوران نسبی، کرنش افق

نویسندگان :

مهدي حمیدي ، سید عبدالله اکرامی راد

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , حدود آسیب , میخکوبی , دوران نسبی , کرنش افق ,
:: بازدید از این مطلب : 1257
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مسلح کردن شیب خاکی با مهار و میخکوبی و تحلیل آنها با نرم افزار SlopWو Plaxis

ميخکوبي خاک یک روش تسليح در جای خاک است، تئوری استفاده از روش ميخکوبي(نيلينگ)بر مبنای مسلح كردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای كششي فولادی با فواصل نزدیک به یکدیگر ميباشد . مهارها و انکرها به طورگستردهای برای تقویت شيروانيهای خاكي و یا سنگي مورد استفاده قرار ميگيرند. این نوع المانها، توده ناپایدار خاک و یا سنگ را به یک لایه پایدار سنگي متصل ميکنند. سيستمهای مهاربندی و ميخ كوبي خاک جهت پایدارسازی و نگهداری سازههای خاكي طراحي ميشوند، تا توسط المان های كششي، تغيير مکان های سازه را محدود نمایند. در این مقاله با تغيير عواملي همچون زاویه قرارگيری ميلگردها، مشخصات ميلگردها، طول و فواصل بين ميلگردها كه بر پایداری شيبهای مسلح شده تاثير فراوان دارند، شش تيپ (با توجه به فواصل مسلح كننده) برای پایداری شيبهای خاكي مورد برریس قرار گرفت ودر نهایت كه تيپ 5 و 6 ميباشد را تعيين Slopw و Plaxis آرایش بهينه و مناسب را جهت استفاده مسلح كنندهها با استفاده از نرم افزارهای نمودیم.همچنين تاثير پارامترهای و بر ضریب اطمينان شيرواني های خاكي را نيز مورد بررسي قرار دادیم و به این نتيجه رسيدیم كه هر چه چسبندگي و زاویه اصطکاک خاک بيشتر شود، جابجایي افقي شيب كمتر شده در نتيجه شيب پایدارتر ميباشد.


کلمات کلیدی:

مسلح کردن شیب، ضری باطمینان، میخکوبی، مهار، پلاکسیس، اسلوپ دبلیو

نویسندگان :

مهدی زمانی لنجانی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج)

ناصر علیپور مازندرانی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

مهدی یوسفی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مسلح کردن شیب , ضری باطمینان , میخکوبی , مهار , پلاکسیس , اسلوپ دبلیو ,
:: بازدید از این مطلب : 1370
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تثبیت شیروانی های خاکی جهت افزایش پایداری شیب با دو نوع مسلح کننده مهار و نیل

ميخکوبي خاک یک روش تسليح در جای خاک است، تئوری استفاده از روش ميخکوبي (نيلينگ) بر مبنای مسلح كردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای كششي فولادی با فواصل نزدیک به یکدیگر ميباشد . مهارها و انکرها به طورگستردهای برای تقویت شيروانيهای خاكي و یا سنگي مورد استفاده قرار ميگيرند. این نوع المانها، توده ناپایدار خاک و یا سنگ را به یک لایه پایدار سنگي متصل ميکنند. سيستمهای مهاربندی و ميخ كوبي خاک جهت پایدارسازی و نگهداری سازههای خاكي طراحي ميشوند، تا توسط المان های كششي، تغيير مکان های سازه را محدود نمایند. در این مقاله با تغيير عواملي همچون زاویه قرارگيری ميلگردها، مشخصات ميلگردها، طول و فواصل بين ميلگردها كه بر پایداری شيبهای مسلح شده تاثير فراوان دارند، شش تيپ (با توجه به فواصل مسلح كننده) برای پایداری شيبهای خاكي مورد برریس قرار گرفت ودر نهایت كه تيپ 5 و 6 ميباشد را تعيين نمودیم. Slopw و Plaxis آرایش بهينه و مناسب را جهت استفاده مسلح كنندهها با استفاده از نرم افزارهای همچنين تاثير پارامترهای و بر ضریب اطمينان شيرواني های خاكي را نيز مورد بررسي قرار دادیم و به این نتيجه رسيدیم كه هر چه چسبندگي و زاویه اصطکاک خاک بيشتر شود، جابجایي افقي شيب كمتر شده در نتيجه شيب پایدارتر ميباشد.


کلمات کلیدی:

مسلح کردن شیب، ضری باطمینان، میخکوبی، مهار، پلاکسیس، اسلوپ دبلیو

نویسندگان :

ناصر علیپور مازندرانی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

مهدی یوسفی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مسلح کردن شیب , ضری باطمینان , میخکوبی , مهار , پلاکسیس , اسلوپ دبلیو ,
:: بازدید از این مطلب : 1437
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی عددی پایداری شیبهای خاکی با استفاده از مسلح کننده ها

شيبها یکي از سازه های مهم در مهندسي ژئوتکنيک به شمار ميروند و ارزیابي پایداری شيبها از مسائل مهم و چالش برانگيز ميباشد كه باوجود تحقيقات گستردهای كه برروی این مسئله در طول چند دهه گذشته صورت گرفته است، هنوز بسياری از مسائل مربوطه، ناشناخته باقي ماندهاند. یکي از معضلات اساسي در كنترل پایداری شيرواني، وقوع پدیده زمين لغزش و جنبش تودهای است كه هم در شيرواني های طبيعي مثل كوهها و هم در شيرواني های مصنوعي مثل خاكریزها و ترانشه ها اتفاق ميافتد. در این مقاله با تغيير عواملي همچون زاویه قرارگيری ميلگردها، مشخصات ميلگردها، طول و فواصل بين ميلگردها كه بر پایداری شيبهای مسلح شده تاثير فراوان دارند، شش تيپ (با توجه به فواصل مسلح كننده) برای پایداری شيبهای خاكي مورد برریس قرار گرفت ودر نهایت آرایش كه تيپ 5 و 6 ميباشد را تعيين نمودیم. همچنين تاثير Slopw و Plaxis بهينه و مناسب را جهت استفاده مسلح كنندهها با استفاده از نرم افزارهای پارامترهای و بر ضریب اطمينان شيرواني های خاكي را نيز مورد بررسي قرار دادیم و به این نتيجه رسيدیم كه هر چه چسبندگي و زاویه اصطکاک خاک بيشتر شود، جابجایي افقي شيب كمتر شده در نتيجه شيب پایدارتر ميباشد.


کلمات کلیدی:

پایداری شیب، ضریب اطمینان، تسلیح شیب، شمع ، میخکوبی، مهار

نویسندگان :

مهدی یوسفی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

ناصر علیپور مازندرانی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیب , ضریب اطمینان , تسلیح شیب , شمع , میخکوبی , مهار ,
:: بازدید از این مطلب : 1618
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر پارامترهای هندسی برروی دیوارههای گودبرداری مسلح شده با روش ترکیبی استفاده از میخکوبی و ریزشمع

امروزه با توجه به كمبود فضاهای شهری، نياز به استفاده از اعماق زمين به منظور ساختمان سازی بيش از پيش احساس ميشود. از این جهت است كه هر روزه به ویژه در شهرهای بزرگ تعداد گودبرداریهای عميق در حال افزایش ميباشد و پایدارسازی این گودها به یکي از مهمترین مسائل در علم مهندسي عمران تبدیل شده است. از روشهای نسبتاً جدید در زمينة پایدارسازی گودبرداریها و بهطور كلي شيبهای خاكي ميتوان به دو سيستم ميخکوبي در خاک و استفاده از ریزشمعها اشاره نمود. در تحقيق حاضر یکي از گودبرداریهای عميق در شهر تهران كه متعلق به دانشگاه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در این پروژه به دليل وجود ضخامت زیاد خاک Flac آزاد اسلامي ميباشد توسط نرمافزار تفاضل محدود دستي تركيب دو روش ميخکوبي در خاک و استفاده از ریزشمع پيشنهاد گردیده است. بدین منظور پارامترهای هندسي مختلفي از جمله زاویة نصب ميخها و طول ریزشمعها مورد تحليل قرار گرفته و ميزان جابهجایي افقي دیواره در هر یک از حالات بررسي شده است. نتایج بررسيها نشان ميدهد مناسبترین زاویة نصب ميخها 15 درجه نسبت به افق ميباشد و بهتر است در این سيستم تركيبي عمق المانهای ریزشمع بيشتر از عمق گودبرداری در نظر گرفته شوند.

کلمات کلیدی:

گودبرداریهای عمیق، میخکوبی، ریزشمع، نرمافزار Flac ، پارامترهای هندسی

نویسندگان :

سید محمد رضا حسینی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی اراک)

حمید رضا صبا (استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران)

فریدون قدیمی (استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک)

محمد حسین مشایخی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداریهای عمیق , میخکوبی , ریزشمع , نرمافزار Flac , پارامترهای هندسی ,
:: بازدید از این مطلب : 1477
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آخرین دستاوردهای پایدارسازی شیروانیها با روش های میخکوبی و انکراژ

با افزایش جمعيت در مناطق پرتراكم شهری تعداد طبقات زیرزمين و همچنين عمق گودبرداری ها رو به افزایش است. امروزه یکي از شاخه های علمي- اجرایي مهندسي عمران، حفاظت از دیوارۀ گودبرداریها، شيروانيها و همچنين سازههای موجود در مجاورت آ نها ميباشد . در صورتعدم بکارگيری روش مناسب ممکن است پایدارسازی دیوارهها خسارات جبران ناپذیری ببيند. در حفاظت دیواره گودبرداریهای عميق،روشهایميخکوبي و انکراژ، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ایمني قابل دفاع ميباشند كه با توجه به شرایط مقتضي در ساختگاه، ميتوانند به صورتجداگانه و یا توأماً اجرا شوند.از جمله موارد تاثيرگذار در طراحي و اجرای سيستمهای حفاظت دیواره گودبرداری، سطح ایستابي آب زیرزميني،موقتي و دائمي بودن طراحيها، مسئله خوردگي مصالح، یافتن فاصله بهينه مهارها و. . . مي باشد.در مقاله حاضر بابررسي تحقيقات اخير در زمينهطراحي دو روش فوق الذكر، آخرین پيشرفت ها و دستاوردها مورد بحث قرار ميگيرند. در این راستا به آخرین دیدگاهها در مباحث نرم افزارهایمورد استفاده در طراحي (بررسي سه بعدی) ،خوردگي ميل مهارها در طراحي دیوارهای دائمي، استفاده از مصالح نوین بجای مهار فولادی، زاویه وفاصله بهينۀ مهارها اشاره شده است.


کلمات کلیدی :

میخکوبی، انکراژ، پایدارسازی شیروانی، حفاظتدیواره گودبرداری

نویسندگان :

سید عبدالله پورتنگکی (دانشجویکارشناسی ارشدمکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان)

منصور مصلینژاد (استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز)

سعید حکیمیان (دانشجوی کارشناسی ارشدمکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخکوبی , انکراژ , پایدارسازی شیروانی , حفاظتدیواره گودبرداری ,
:: بازدید از این مطلب : 2022
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزیابی اثر تاخیر در نصب سیستم نگهداری در پایداری شیب به روش میخکوبی با تحلیلهای عددی تفاضل محدود

روش ميخکوبي یکي از بهترین روشهای پایدارسازی جداره های قائم و نزدیک به قائم و شيب ها مي باشد. مدلسازی های عددی شيب های ميخکوبي شده اغلب برای ارزیابي تغيير شکلها انجام مي شود، در صورتي كه اثر زمان نصب سيستم نگهداری، در نظرگرفته نمي شود. باید دقت شود كه در عمل، معمولا نصب سيستم نگهداری بلافاصله پس از حفاری انجام نمي شود، و مدت زماني بين نصب سيستم نگهداری و حفاری وجود دارد. منظور از این مطالعه تحليل عددی شيب ميخکوبي شده، به روش تفاضل محدود مي باشد. برای این منظور از آزمایش ميداني )مقياس كامل( استفاده شده است و اثر زمان نصب سيستم نگهداری بررسي شده است. نتایج نشان مي دهد كه اثر زمان نصب سيستم نگهداری باعث ایجاد تغيير شکلهای قابل توجهي در دیواره ميخکوبي شده مي شود.


کلمات کلیدی:

تفاضل محدود، میخکوبی، گودبرداری

نویسندگان :

حسین علیزاده (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان)

یاسر جعفریان (عضو هئیت علمی پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله)

عبدالحسین حداد (عضو هئیت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تفاضل محدود , میخکوبی , گودبرداری ,
:: بازدید از این مطلب : 1556
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه