<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد میراگرهاي ویسکوز در کاهش نوسانات محیطی و لرزه اي سازه هاي صنعتی

خلاصه
استفاده از تکنولوژيهاي کنترل ارتعاشات امروزه به امري متداول در بسیاري از کشورهاي دنیا از جمله ایران تبدیل شده است. اغلب این سیستمهادر کشورها لرزهخیز جهت بهبود عملکرد سازهها در حین وقوع زلزله استفاده میشوند حال آنکه در بسیاري از موارد میتوان این سیستمها را بهجهت کاهش نوسانات محیطی ناشی از تجهیزات صنعتی نیز به کار برد. در این پژوهش ارتعاشات ناشی از حرکت دو عدد جرثقیل در یک سالنصنعتی دو طبقه مورد بررسی قرار گرفته است. جهت ارزیابی بهتر ارتعاشات و پاسخ سیستم تحت ارتعاشات محیطی از روش تحلیل ارتعاشاتتصادفی و براي ارزیابی عملکرد لرزهاي ساختمان از روش تحلیل تاریخچه زمانی بهره گرفته شده است. جهت کاهش ارتعاشات ناشی از حرکتجرثقیلها و همچنین ارتعاشات لرزهاي حین زلزله از میراگرهاي ویسکوز استفاده شده است. بررسی پاسخ هاي اصلی سازه مجهز به میراگرهايویسکوز نظیر تغییر مکان نسبی افقی و شتاب مطلق طبقات، انرژي زلزله توزیع شده در سازه و سرعت نسبی ارتعاش قائم کف طبقه نشان می دهد کهمیراگرهاي ویسکوز نه تنها پاسخ کلی ساختمان تحت تحریک زلزله را به خوبی بهبود میدهند، بلکه از نوسانات مزاحم ناشی از حرکت جرثقیل نیز به میزان قابل قبولی میکاهند.


کلمات کلیدي:

میراگر ویسکوز . سازه صنعتی . ارتعاشات تصاذفی . نوفه سفید . جرثقیل

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میراگر ویسکوز , سازه صنعتی , ارتعاشات تصاذفی , نوفه سفید , جرثقیل ,
:: بازدید از این مطلب : 314
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد میراگرهاي ویسکوز در اصلاح درز انقطاع میان دو سازه مجاور در فضاهاي شهري به منظور مقاوم سازي و بهبود رفتار لرزه اي

خلاصه
پدیده ضربه زدن ساختمانهاي مجاور به یکدیگر در هنگام زلزلههاي شدید در مورد ساختمانهاي شهري که عمومأ فاصله کافی از یکدیگر ندارند، رخ میدهد. این پدیده باعث اعمال نیرویی چندین برابر بارگذاري زلزله آئین نامهاي شده و در نتیجه موجب تخریبهاي موضعی یاکلی درهر یک از سازههاي مجاور میگرد. علت اصلی پدیه ضربه ارتعاش غیر هم فاز سازههاي مجاور هم، ناشی از اختلاف بین مشخصات دینامیکی سازهها میباشد. همچنین در بسیاري از موارد مشاهده گردیده است که ساختمانهایی با عدم رعایت فاصله ایمن در مجاورت هم ساخته شدهاند، در چنین مواردي استفاده از میراگرهاي ویسکوز مفید به نظر میرسد. در این مطالعه مقاومسازي دو سازه مجاور با استفاده از اتصال آنها به یکدیگر توسط میراگرهاي ویسکوز مورد بررسی قرارخواهدگرفت. بر طبق نتایج، مشاهده میشود که استفاده از میراگرهاي ویسکوز نقش مهمی در کاهش اثرات مخرب ناشی از ضربه دو ساختمان بر یکدیگر دارد.


کلمات کلیدي:

ضربه ، زلزله ،فاصله ایمن ، میراگر ویسکوز، ارتعاش

نویسندگان :

رضاتجلی فرد ، حمیدرضاکاظمی ، رضاخدادادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضربه , زلزله , فاصله ایمن , میراگر ویسکوز , ارتعاش ,
:: بازدید از این مطلب : 681
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر میراگرهاي ویسکوز در کاهش پاسخ لرزه اي سازه هاي واقع در زلزله هاي حوزه نزدیک

خلاصه
از جمله روشهاي کاهش خطرات زلزلهها در سازهها، استفاده از سیستم هاي جاذب انرژي میباشد. میراگرهاي ویسکوز یکی از سیستمهاي متداول جاذب انرژي زلزله است. در این میراگرها، مکانیزم اتلاف انرژي به سرعت حرکت یا به عبارت دیگر به فرکانس بارگذاري بستگی داشته و براي فعال شدنشان احتیاجی به تراز معین تحریک خارجی نبوده و براي هر زلزله وارد عمل میشود. در این مقاله، براي بررسی این نوع میراگرها، مدل سازي شده و براي نسبتهاي میرایی مختلف حاصل از الحاق میراگر ویسکوز تحت SAP تعدادي مدل سازهاي سه بعدي در نرم افزار  ٢٠٠٠ شتاب نگاشت هاي افقی زلزله، آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی انجام مییابد. در نهایت مقادیر کاهش پاسخ تغییر مکان بام و برش پایه با ملاحظه و بدون ملاحظه میراگر ویسکوز بررسی میگردد.

کلمات کلیدي:

میراگر ویسکوز ،SAP2000 ،پاسخ لرزه اي سازه، زلزلههاي حوزه نزدیک

نویسندگان :

امیر چايفروش ، جواد مجتهدي ، علی حدیدي

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میراگر ویسکوز , SAP2000 , پاسخ لرزه اي سازه , زلزله هاي حوزه نزدیک ,
:: بازدید از این مطلب : 988
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی میراگر هاي ویسکوز تقویت شده با ابزارهاي مکانیکی در سازه هاي چند درجه آزادي

خلاصه
در این مقاله روشی براي افزایش کارآیی سیستم کنترل غیرفعال براي سازه هاي چند طبقه ارائه شده است. میراگرهاي غیرفعال براي بهبود پاسخ سازه در طی زلزله استفاده می شوند که در اینجا براي بدست آوردن مشخصات این میراگرها از تئوري کنترل بهینه 1 استفاده شده است. بهینه سازي باعث به وجود آمدن سطوح متفاوتی از میرایی در هر طبقه می شود. در نتیجه استفاده از چندین میراگر با مشخص ههاي میرایی متفاوت در هر طبقه الزامی می شود که اسباب زحمت بوده و هزینهبر می باشد. در این مقاله روشی بر مبناي استفاده از میراگرهاي ویسکوزِ متداول مطرح شده است. به منظور بررسی این سیستم، تحلیل عددي یک قاب برشی ساختمان هفت طبقه ارائه شده است. نشان داده می شود که پاسخ سازة کنترل شده با سیستم پیشنهادي، نزدیک به پاسخ سازه اي است که با میراگرهاي ویسکوز، طبق تئوري کنترل بهینه، کنترل شده باشد. در نهایت بهبود اساسی در رفتار سازه کنترل شده با روش پیشنهادي در مقایسه با نوع کنترل نشده مشاهده شد.


کلمات کلیدي:

کنترل غیرفعال، میراگر ویسکوز، بهینهسازي، اهرم مکانیکی

نویسندگان :

بهنام سرابی میانجی ، فریدون امینی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کنترل غیرفعال , میراگر ویسکوز , بهینهسازي , اهرم مکانیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1072
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه