<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اثر افزایش دما در بتن حجیم

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

لایه سطحی . رژیم حرارتی . بتن حجیم . میکروسیلیس

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لایه سطحی , رژیم حرارتی , بتن حجیم , میکروسیلیس ,
:: بازدید از این مطلب : 594
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و روند رشد آن در ملات های سیمانی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ملات سیمان . میکروسیلیس . مقاومت فشاری . روند رشد مقاومت . روانی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ملات سیمان , میکروسیلیس , مقاومت فشاری , روند رشد مقاومت , روانی ,
:: بازدید از این مطلب : 356
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر افسودن زئولیت و میکروسیلیس برای دوام بتن سبک در محیط سولفاته بررسی مروری

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

بتن سبک . میکروسیلیس . زئولیت . مقاومت فشاری . سولفات منیزیم

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن سبک , میکروسیلیس , زئولیت , مقاومت فشاری , سولفات منیزیم ,
:: بازدید از این مطلب : 324
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مزایای کاربرد میکروسیلیس به عنوان عامل اصلاح کننده ویسکوزیته و فیلر در ملاتهای خود تراکم – مطالعه موردی سد چراغ ویس سقز


چکیده
 به عنوان مهمترین نوآوری در صنعت ساخت و ساز در سال های اخیر شناخته میشوند که در ترک یب آن از مواد افزودنی scc بتنهای استفاده م یشود. از طرف ی استفاده از م یکروس یلیس- به عنوان ماده ای جدید EN مختلفی جهت حصول به نتا یج مد نظر استاندارد 206 مورد scc و کمتر شناخته شده- در ترکیب بتنهای امروزی به شکل چشمگیری رو به افزایش میباشد. در این مقاله در بتنهای VMA ا ستفاده در سازه های سد چراغ و یس، نمونههای شاهد بدون عامل ا صلاح کننده و ی سکوز یته با نمونه بتن حاوی مح صولات و VMA موجود در بازار و نمونه حاوی میکرو س یلیس ت ست و مقا ی سه شد ه اند. هزینه ن سبتا پا یین میکرو س یلیس ن سبت به سا یر مواد بهبود خواص مقاومتی، نفوذپذیری، اصلاح دانه بندی مصالح با مدول نرمی بالا و افزایش دوام بتن و همچنین سهولت دسترسی از عوامل مثبت جهت به کارگیری این ماده در بتنهای خودتراکم میبا شد. افزا یش آب اندازی و ح سا س یت این ماده ن سبت به مواد روان [ کننده پلی کربوکسیلاتی از عوامل محدود کننده استفاده از این ماده در ملاتهای خودتراکم میباشد.

واژههای کلیدی :

بتنهای  scc . میکروسیلیس . VMA . خواص بتن

نویسندگان :

سید حجت هاشمی ، سامان سلطانپرست

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتنهای scc , میکروسیلیس , VMA , خواص بتن ,
:: بازدید از این مطلب : 479
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر انواع سیمان های مختلف بر خواص مکانیکی بتن های سبک با سنگدانه لیکا حاوی میکروسیلیس و متاکائولن بادر صدهای مختلف الیاف پروپیلن

تاثیر انواع سیمان های مختلف بر خواص مکانیکی بتن های سبک با سنگدانه لیکا حاوی میکروسیلیس و متاکائولن بادر صدهای مختلف الیاف پروپیلن

کلمات کلیدی :

الیاف پلی پروپیلن ، بتن سبک ، لیکا ، میکروسیلیس ، متا کائولین

نویسندگان :

عطاالله حاجتی مدارایی ، سینا طواف موتمن

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الیاف پلی پروپیلن , بتن سبک , لیکا , میکروسیلیس , متا کائولین ,
:: بازدید از این مطلب : 688
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 4 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهبود خواص بتن حاوي پوزولان طبیعی بش آقاج با استفاده ازمیکروسیلیس و نانوسیلیس

خلاصه
در دهههاي اخیر رسیدن به مقاومت و دوام بالا در بتن از اهداف دست اندرکاران کارهاي بتنی بوده و مطالعات گستردهاي براي تحقق این اهداف صورت پذیرفته است. از طرفی دیگر مهندسان براي انتخاب مصالح بتن، نه فقط جذابیتهاي فنی و اقتصادي را در نظر میگیرند، بلکه جنبههاي زیست محیطی و صرفه جویی انرژي را نیز محلوظ میدارند . در زمینه بتن و مصالح تشکیل دهنده آن استفاده از پوزولانهاي طبیعی و مصنوعی از گامهاي موثري است که در زمینه توسعه پایدار برداشته شده است. امروزه استفاده از میکروسیلیس و نانو سیلیس در بتن به دلیل بهبود خواص سیمان از نظر مقاومت و دوام کاملاً متداول شده است. از طرفی استفاده از پوزولانهاي طبیعی در بتن به دلیل فراوانی، ارزان بودن وکاهش آلودگی محیط زیست توجه محققان را در سالهاي اخیر به خود جلب کرده است. استفاده توام از این مواد افزودنی میتواند علاوه بر بالا بردن خواص مد نظر در بتن از لحاظاقتصادي نیز مقرون به صرفه باشد. در این مقاله با توجه به پارامتر مقاومت فشاري 28 روزه به بررسی نقش میکروسیلیس و نانو سیلیس در بتن حاوي پوزولان بش آقاج میپردازیم. در 15و 20 درصد وزنی سیمان استفاده و براي بهبود خواص آنها از میکروسیلیس با نسبتهاي ،10 ، این تحقیق از پودر پوزولان بش آقاج با نسبتهاي 0  و 20 درصد و نانوسیلیس با نسبتهاي 1 و 2 درصد استفاده شده است .در مرحله نخست تاثیر جایگزینی سیمان پرتلند با پوزولان بش آقاج بر مقاومت فشاري 28 روزه مورد ارزیابی قرار میگیرد و در مرحله بعد با افزودن درصدهاي مختلف میکروسیلیس و نانوسیلیس به طرحهاي حاوي پوزولان طبیعی در مرحله اول، مقاومت فشاري را تعیین و نسبت به مرحله نخست مقایسه شدهاند. نتایج نشان میدهد که با افزودن پودر پوزولان بش آقاج مقاومت فشاري 28 روزه نمونههاي بتنی کاهش مییابد ولی با افزودن میکروسیلیس و نانو سیلیس مقاومت فشاري 28 روزه نمونههاي بتنی افزایش مییابد. همچنین مشاهده میشود که استفاده توام پوزولان طبیعی ومصنوعی، میتواند افت مقاومت فشاري ناشی از مصرف پوزولان طبیعی را بهبود بخشد.


کلمات کلیدي:

پوزولان بش آقاج، بتن، میکروسیلیس، نانوسیلیس، مقاومت فشاري

نویسندگان :

مصطفی رستمی ، محمدرضا سهرابی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوزولان بش آقاج , بتن , میکروسیلیس , نانوسیلیس , مقاومت فشاري ,
:: بازدید از این مطلب : 610
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیرافزودن نانوسیلیس و میکروسیلیس روی خصوصیات مقاومتی خاک تثبیت شده با سیمان در دستگاه برش مستقیم

در بسياری موارد، خاک طبيعي موجود در محل به طور كامل برای تحمل سازه ی مورد نظر، مناسب نيست و نياز به بهسازی و بهبود خواص دارد. از روش های بهسازی، تثبيت خاک با افزودن موادی مانند سيمان، آهک، خاكستر بادی، نانوسيليس، ميکروسيليس و غيره مي باشد. جایگزیني سيمان با نانوسيليس علاوه بر اینکه صرفه ی اقتصادی دارد، بلکه سبب كاهش تخریب های زیست محيطي مي شود. در این مقاله تاثير سيمان همراه با نانوسيليس و ميکروسيليس روی خصوصيات مقاومتي خاک تحت آزمایش برش مستقيم مورد بررسي قرار گرفته است. مشاهده مي شود كه مقدار بسيار كم نانوسيليس همان تاثير پوزولاني مقدار بسيار بالای سيمان و ميکرو سيليس را در سنين اوليه دارا مي باشد.


کلمات کلیدی:

تثبیت خاک، نانوسیلیس، میکروسیلیس، سیمان، آزمایش برش مستقیم

نویسندگان :

رحمت اله نگهدار(دکتری عمران- خاک و پی، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

مرجان صدرجمالی(دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-خاک و پی دانشگاه محقق اردبیلی)

ناصرالدین شاهبازی (دانشجوی دکتری عمران-سازه، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , نانوسیلیس , میکروسیلیس , سیمان , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 1081
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میکروسیلیس بر مشخصات مکانیکی خاک در تزریق به روش طاق چتری، مطالعه موردی: خط 4 مترو تهران

از مهمترین مسائل حفاری تونل های كم عمق در زمينهای نرم نواحي شهری مسالهي نشست زمين و تاثير آن بر سازه و تاسيسات شهری مجاور خط 4 مترو تهران به وضوح (A4- ميباشد، اثرات وارده به گسترهي پروفيل نشست سطحي و ميزان آن وابسته است. این شرایط در ایستگاه بيمه ) 2 قابل مشاهده ميباشد. یکي از روش های نگهدارنده تونل در چنين مناطقي استفاده از روش طاق چتری به عنوان یک روش پيشنگهدارنده مي باشد.با توجه به شعاع كم تزریق در روش طاق چتری و حجم گروت تزریق شده و شيوه اجرای آن در تونل یک محيط همگن دوغاب و خاک در اطراف تونل متصور خواهد بود. به منظور انجام مطالعات آزمایشگاهي از خاک محل نمونه برداری شده و با مشخصه های خاک درجا اقدام به پارامترهای مقاومت از جمله برش در ASTM ساخت نمونههایي گردید. با انجام آزمایشهای مقاومت برشي و فشاری براساس استانداردهای نمونه های خاک محصور بادوغاب در درصدهای متفاوت ميکروسيليس تعيين گردید.نتایج بدست آمده به صورت جداول و اشکال ارائه ميشود.


کلمات کلیدی:

تزریق، روش طاق چتری، میکروسیلیس، خط 4 مترو تهران، پارامترهای مقاومت

نویسندگان :

حامد مرادنژاد (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه اراک)

اصغر لادریان (استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه اراک)

رضا تاکی (کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت سازبن پژوه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزریق , روش طاق چتری , میکروسیلیس , خط 4 مترو تهران , پارامترهای مقاومت ,
:: بازدید از این مطلب : 1351
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر رطوبت و میکروسیلیس برمقاومت تک محوري خاك تثبیت شده با آهک در مجاورت سولفات

تثبیت شیمیایی خاکهاي متورم شونده با پلاستیسیته زیاد به وسیله آهک، زمانی که در معرض سولفات باشند، با مشکلاتی مواجه است. کلسیم موجود در آهک با سولفات موجود در خاك به همراه آلومینیوم آزاد شده از خاك واکنش داده و ماده اي به نام اترینگایت را تشکیل می دهند. اترینگایت ماده ناپایدار کریستالی است که در زمان هیدراته شدن، تغییر حجم
زیادي از خود بروز می دهد و از مقاومت خاك به میزان زیادي م یکاهد. نقش مخرب سولفاتها در خاکهاي تثبیت شده با آهک، چند سالی است که مورد توجه و مطالعه محققین قرار گرفته است. در این ارتباط یون سولفات می تواند از طریق خاکهاي سولفاته مثل خاکهاي گچی و یا به وسیله آب حاوي یونهاي سولفات محلول که در درون خاك اصلاح شده جریان م ییابد، تأمین گردیده و وارد فعل و انفعالات شیمیایی آهک و رس گردد. در این تحقیق از آهک، میکروسیلیس و گچ بعنوان موادي براي تثبیت خاك رس کائولینیت استفاده شده است. خاك مورد استفاده رس با پلاستیسیته زیاد بوده که با درصدهاي مختلف آهک، میکروسیلیس و گچ در درصد رطوبتهاي مختلف مخلوط شد و سپس آزمایشهاي تک محوري بر روي نمونه ها صورت گرفت. این آزمایشها در دو دسته عمل آوري 7 و 28 روزه مورد بررسی قرار گرفته اند. نمودارهاي ب هدست آمده از نتایج آزمایشهاي ت کمحوري نشان دهنده تأثیر مثبت میکروسیلیس بر افزایش مقاومت و کاهش اثرات مخرب سولفات بر خاك رس تثبیت شده با آهک بوده و همچنین علاوه بر به دست آوردن درصد رطوبت بهینه براي کسب بیشترین مقاومت تک محوري، اهمیت میزان رطوبت نیز بر مقاومت ت کمحوري نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.


کلمات کلیدي:

تثبیت، آهک، گچ، مقاومت تک محوري، میکروسیلیس

نویسندگان :

مسعود مکارچیان (استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان)

سید یاسین میرجعفري میانده (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه بوعلی سینا همدان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , آهک , گچ , مقاومت تک محوري , میکروسیلیس ,
:: بازدید از این مطلب : 1872
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه