<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثر نانوسیلیس بر رفتار مقاومتی خاک ماسه ای فیروزکوه تحت آزمایش های سه محوری استاتیکی

خلاصه
استفاده از افزودني ها به عنوان یکي از روش های بهسازی به منظور بهبود پارامترهای مقاومتي و رفتاری خاک همواره در مهندسي ژئوتکنیکمطرح بوده است.از طرفي در سال های اخیر به كمک رشد فناوری نانو استفاده از نانومواد به عنوان افزودني مورد توجه قرار گرفته است. یکي ازاین افزودني ها نانوسیلیس مي باشد كه به صورت محلول در آب به عنوان سیلیس كلوئیدی نیز شناخته مي شود.در این پژوهش طي آزمایش هایسه محوری استاتیکي اثر درصدهای مختلف نانوسیلیس در قالب غلظت های متفاوت سیلیس كلوئیدی 15،10 و 20 % در زمان های عمل آوریمختلف 14،7 و 28 روز روی خاک ماسه ای فیروزكوه بررسي شده است.نتایج نشان مي دهدكه با افزودن نانوسیلیس طي زمان عمل آوری 7 روزمقاومت حداكثر خاک به میزان قابل توجهي افزایش مي یابد.


کلمات کلیدی:

بهسازی . خاک ماسه ای . نانوسیلیس . سه محوری استاتیکی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی , خاک ماسه ای , نانوسیلیس , سه محوری استاتیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر افزودن نانوسیلیس بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ریزدانه کرمان

خلاصه
تثبیت خاک با افزودن مواد مانند سیمان، آهک، قیر و غیره یکي از روشهای موثر برای بهبود خواص ژئوتکنیکي خاک ميباشد؛ اما نانوذراتیکي از جدیدترین افزودنيها هستند و مطالعات بسیاری در مورد استفاده از نانوذرات در بهبود خاک انجام شده است. در سالهای اخیر گام هایبزرگ در زمینه فناوری نانو گرفته شده است و بسیاری از پیشرفت های مبتني بر فناوری نانو در مهندسي ژئوتکنیک انجام شده است. در این تحقیقسعي شده است تا تأثیر اضافه كردن مقادیر مختلف نانوسیلیس بر رفتار ژئوتکنیکي خاک ریزدانه با كمک تحقیقات آزمایشگاهي بررسي شود. دراین تحقیق نمونه خاک از منطقهای در استان كرمان انتخاب شد. به منظور بررسي تأثیر بهسازی خاک مذكور با كمک نانوسیلیس، آزمایشهایمختلف ژئوتکنیکي از قبیل حدود اتربرگ، تراكم استاندارد و مقاومت فشاری تک محوری انجام گرفت. نتایج آزمایشها حاكي از نقش بسیار7 و 28 ، مهم نانوسیلیس بر خواص خمیری، مقاومتي و تغییر شکل پذیری خاک بودهاست. هم چنین نقش عملآوری نمونهها در مدت زمانهای 1روز نیز در این پژوهش مورد بررسي قرار گرفت و نتایج آزمایشها، افزایش مقاومت با گذشت زمان را نشان ميدهد.


کلمات کلیدی:

نانوذرات . بهسازی . نانوسیلیس . خاک ریزدانه

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نانوذرات , بهسازی , نانوسیلیس , خاک ریزدانه ,
:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی افزودن سیلیس در ابعاد میکرو و نانو بر پتانسیل فروریزش خاک

خلاصه
در طبیعت خاکهایي یافت ميشوند كه تخت تنش یکسان با افزایش درصد رطوبت میزان كاهش حجم بسیار زیادی از خود نشان ميدهند،اینگونهخاکها كه بیشتر در نواحي گرم و خشک یافت ميشوند به خاکهای فروریزشي مرسوم هستند. به طور كلي ميتوان فروریزش را ریزش ناگهانيخاک در اثر از دست رفتن مقاومت عامل پیوند دهنده ذرات خاک تعریف نمود.این پژوهش در راستای نیاز، به تحقیقات بیشتر در رابطه با بررسيمیکرو ساختار و نانو ساختار خاک و نحوه تاثیر مواد در این ابعاد بر پارامترهای مهندسي خاک، به بررسي تاثیر افزودن نانو و میکرو سیلیس برپتانسیل فروریزش پرداختهاست. بدین منظور درصدهای وزني متفاوت نانوسیلیس ومیکرو سیلیس به خاک اضافهشده، سپس آزمایش ادومتری بهمنظور ارزیابي پتانسیل فروریزش بر روی نمونهها انجام گرفتهاست. نتایج نشان ميدهد مواد در ابعاد میکرو و نانو تغییرات متفاوتي را روی پتانسیل فروریزش خاک خواهد داشت.


کلمات کلیدي:

خاک فروریزشی . نانوسیلیس . آزمایش ادومتري . پتانسیل فروریزش

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک فروریزشی , نانوسیلیس , آزمایش ادومتري , پتانسیل فروریزش ,
:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهبود خواص بتن حاوی پوزولان تفتان با استفاده از نانوسیلیس

 

 

 

کلمات کلیدی :

بتن . نانوسیلیس . پوزولان تفتان . مقاومت فشاری

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن , نانوسیلیس , پوزولان تفتان , مقاومت فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 427
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی برخی خواص میکانیکی بتن حاوی پودر پوزولان بش آقاج و نانوسیلیس

 

 

 

کلمات کلیدی :

پوزولان بش آقاج . نانوسیلیس . مقاومت فشاری . مقاومت کششی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوزولان بش آقاج , نانوسیلیس , مقاومت فشاری , مقاومت کششی ,
:: بازدید از این مطلب : 478
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررّسی اثر نانو SiO2 بر روی دوام بتن قلیافعال سرباره ای تحت سیکل های یخ و ذوب

خلاصه
از آ نجا که تولید سیمان با آثار مخرب زیست محیطی زیادی از جمله سهم حدود 7 درصدی انتشار گاز CO2 در جو همراه است ارائه محصولاتجایگزین اصلی ضروری به شمار می آید. یکی از راه کارها، تولید بتنی سازگار با محیط زیست با کاهش اثرات مخرب، همچون بتن هاای للیاا الااسرباره ای می باشد.هدف از انجام این تحقیق بررّسی تاثیر نانو سیلیس بر مقاومت و دوام بتن للیا الا سرباره ای در برابر چرخاه هاای یاو و بوب اسات. باتن للیاا الااسرباره ای از طریق الا سازی سرباره به کمک محلو للیایی متشکل از هیدروکسید سدیم و سیلیکات سدیم و ترکیب باا سانگدانه ملماولی تولیادشده است. در تهیه طرح ها از یک طرح شاهد االد نانو مواد و سه طرح با جایگزینی مقادیر 1 و 2 و 3 درصد وزنی نانو مواد ) نانو سایلیس ( اساتاادهشده است. نمونه ها مطابق با استاندارد ASTM C666-B تحت آزمایش یو و بوب لرار گراتند. آزماایش هاای مقاومات اشااری، ترییار وزن وترییر جذب آب بلد از اتمام سیکل های یو و بوب بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج آزمایش هاا نشاان دادناد کاه ااازودن 2% ناانو سایلیس ااازایش مقاومت اشاری و کاهش جذب سطحی بتن را لبل و بلد از لرار گیری در چرخه های یو و بوب به همراه دارد.


کلمات کلیدی:

بتن قلیا فعال سربار های . چرخه یخ و ذوب . نانوسیلیس

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن قلیا فعال سربار های , چرخه یخ و ذوب , نانوسیلیس ,
:: بازدید از این مطلب : 372
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهبود خواص بتن حاوي پوزولان طبیعی بش آقاج با استفاده ازمیکروسیلیس و نانوسیلیس

خلاصه
در دهههاي اخیر رسیدن به مقاومت و دوام بالا در بتن از اهداف دست اندرکاران کارهاي بتنی بوده و مطالعات گستردهاي براي تحقق این اهداف صورت پذیرفته است. از طرفی دیگر مهندسان براي انتخاب مصالح بتن، نه فقط جذابیتهاي فنی و اقتصادي را در نظر میگیرند، بلکه جنبههاي زیست محیطی و صرفه جویی انرژي را نیز محلوظ میدارند . در زمینه بتن و مصالح تشکیل دهنده آن استفاده از پوزولانهاي طبیعی و مصنوعی از گامهاي موثري است که در زمینه توسعه پایدار برداشته شده است. امروزه استفاده از میکروسیلیس و نانو سیلیس در بتن به دلیل بهبود خواص سیمان از نظر مقاومت و دوام کاملاً متداول شده است. از طرفی استفاده از پوزولانهاي طبیعی در بتن به دلیل فراوانی، ارزان بودن وکاهش آلودگی محیط زیست توجه محققان را در سالهاي اخیر به خود جلب کرده است. استفاده توام از این مواد افزودنی میتواند علاوه بر بالا بردن خواص مد نظر در بتن از لحاظاقتصادي نیز مقرون به صرفه باشد. در این مقاله با توجه به پارامتر مقاومت فشاري 28 روزه به بررسی نقش میکروسیلیس و نانو سیلیس در بتن حاوي پوزولان بش آقاج میپردازیم. در 15و 20 درصد وزنی سیمان استفاده و براي بهبود خواص آنها از میکروسیلیس با نسبتهاي ،10 ، این تحقیق از پودر پوزولان بش آقاج با نسبتهاي 0  و 20 درصد و نانوسیلیس با نسبتهاي 1 و 2 درصد استفاده شده است .در مرحله نخست تاثیر جایگزینی سیمان پرتلند با پوزولان بش آقاج بر مقاومت فشاري 28 روزه مورد ارزیابی قرار میگیرد و در مرحله بعد با افزودن درصدهاي مختلف میکروسیلیس و نانوسیلیس به طرحهاي حاوي پوزولان طبیعی در مرحله اول، مقاومت فشاري را تعیین و نسبت به مرحله نخست مقایسه شدهاند. نتایج نشان میدهد که با افزودن پودر پوزولان بش آقاج مقاومت فشاري 28 روزه نمونههاي بتنی کاهش مییابد ولی با افزودن میکروسیلیس و نانو سیلیس مقاومت فشاري 28 روزه نمونههاي بتنی افزایش مییابد. همچنین مشاهده میشود که استفاده توام پوزولان طبیعی ومصنوعی، میتواند افت مقاومت فشاري ناشی از مصرف پوزولان طبیعی را بهبود بخشد.


کلمات کلیدي:

پوزولان بش آقاج، بتن، میکروسیلیس، نانوسیلیس، مقاومت فشاري

نویسندگان :

مصطفی رستمی ، محمدرضا سهرابی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوزولان بش آقاج , بتن , میکروسیلیس , نانوسیلیس , مقاومت فشاري ,
:: بازدید از این مطلب : 610
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر نانوسیلیس روی پارامترهای مقاومت برشی خاک در شرایط آزمایشگاهی

خاک ها پوشش سطحي زمين را تشکيل مي دهند و در واقع اولين و مهمترین بخشي هستند كه در یک پروژه ی مهندسي با آن برخورد مي كنيم. در این ميان خاک های رس دار به دليل تراكم پذیری و قابليت حمل آسان و همچنين فراوان بودن آن در كشورمان مورد توجه زیادی قرار گرفته است. خاک های رس دار خصوصيات خاصي از نظر مهندسي دارند و اكثرا جزء خاک های مسئله دار به حساب مي آیند. بنابراین تثبيت خاک رس و یا بهسازی آن كمک شایاني در پروژه های مهندسي خواهد بود. اصلاح رفتار خاک به كمک افزودني ها یکي از روش های موثر در بهبود پارامترهای خاک مي باشد. در این مقاله ما مي خواهيم تاثير افزودن نانوسيليس با درصد های مختلف را روی خصوصيات مهندسي خاک در طي آزمایش برش مستقيم بررسي نمایيم.


کلمات کلیدی:

تثبیت خاک، نانوسیلیس، خاک های رس دار، آزمایش برش مستقیم

نویسندگان :

رحمت اله نگهدار (دکتری عمران، خاک و پی، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

مرجان صدرجمالی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ، خاک و پی، دانشگاه محقق اردبیلی)

شیما یادگاری (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، خاک و پی، دانشگاه محقق اردبیلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , نانوسیلیس , خاک های رس دار , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 1213
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیرافزودن نانوسیلیس و میکروسیلیس روی خصوصیات مقاومتی خاک تثبیت شده با سیمان در دستگاه برش مستقیم

در بسياری موارد، خاک طبيعي موجود در محل به طور كامل برای تحمل سازه ی مورد نظر، مناسب نيست و نياز به بهسازی و بهبود خواص دارد. از روش های بهسازی، تثبيت خاک با افزودن موادی مانند سيمان، آهک، خاكستر بادی، نانوسيليس، ميکروسيليس و غيره مي باشد. جایگزیني سيمان با نانوسيليس علاوه بر اینکه صرفه ی اقتصادی دارد، بلکه سبب كاهش تخریب های زیست محيطي مي شود. در این مقاله تاثير سيمان همراه با نانوسيليس و ميکروسيليس روی خصوصيات مقاومتي خاک تحت آزمایش برش مستقيم مورد بررسي قرار گرفته است. مشاهده مي شود كه مقدار بسيار كم نانوسيليس همان تاثير پوزولاني مقدار بسيار بالای سيمان و ميکرو سيليس را در سنين اوليه دارا مي باشد.


کلمات کلیدی:

تثبیت خاک، نانوسیلیس، میکروسیلیس، سیمان، آزمایش برش مستقیم

نویسندگان :

رحمت اله نگهدار(دکتری عمران- خاک و پی، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

مرجان صدرجمالی(دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-خاک و پی دانشگاه محقق اردبیلی)

ناصرالدین شاهبازی (دانشجوی دکتری عمران-سازه، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , نانوسیلیس , میکروسیلیس , سیمان , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 1081
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی تأثیر همزمان نانوسیلیس و دودهکربن(کربنبلک) بر روی دیوار آببند بتنی سدهای خاکی

در اين مقاله میزان نفوذپذيری در مقابل نفوذ آب تحت فشار و برخی مشخصات مکانیکی بتن با اضافه نمودن دو نانوماده (نانوسیلیس و نانودوده کربن)مورد بررسی قرار1طرح حاوی ، 0.8 و 1.2 ، گرفته است به اين منظور از 12 طرحاختلاط استفاده شده است. 1 طرح شاهد و 1طرح حاوی نانودودهکربن در درصدهای ج ايگزينی 0.4 و 0.6 نسبت به وزن سیمان بکار رفته در ساخت نمونه ها مد نظر بوده است 9 طرح نیز از ترکیب اين 2 ماده با درصدهای ، نانوسیلیس در درصدهای جايگزينی 0.2 مختلف بکار میرود. هرکدام از اين 12 طرح برای مقادير آب به سیمان 0.40 و 0.45 و 0.50 درنظرگرفته و ساخته شده است. برای بررسی مشخصه فشاری و خمشی طرح صورت میگیرد. مقايسه نتايج بدست آمده از انجام آزمايشات نشان داد که نانودودهکربن و نانوسیلیس بطور ASTM مورد نظر، ساخت نمونه هامطابق با استاندارد همزمان نفوذپذيری بتن را کاهش میدهندولی اثرات مفیدی بر روی مشخصات مکانیکی بتن ندارد.


کلمات کلیدی:

ديوارآب بند، نانودودهکربن، نانوسیلیس،سد خاکی،آزمون نفوذپذيری

نویسندگان :

ديوارآب بند (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه اراک)

نانودودهکربن (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه اراک)

نانوسیلیس (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه اراک)

سد خاکی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه اراک)

آزمون نفوذپذيری (دانشجوی کارشناسی ارشد پلیمر دانشگاه اراک)

 

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ديوارآب بند , نانودودهکربن , نانوسیلیس , سد خاکی , آزمون نفوذپذيری ,
:: بازدید از این مطلب : 1464
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه