<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پیشنهاد یک مدل رفتاری نوین برای شبیه سازی رفتار ناهمسان خاک های دانه ای

خلاصه
به دلیل اثر نیروی گرانش در زمان رسوب خاک، بافت خاک های دانه ای، چه به صورت طبیعي و چه ساخته دست انسان، در آغاز و پیش از اعمالبرش ناهمسان است. از سوی دیگر، بافت خاک با اعمال برش به توده خاک نیز به آرامي تغییر مي یابد تا به یک مقدار نهایي یکتا در حالت بحرانيبرسد. داده های تجربي موجود نشان مي دهند كه سختي، مقاومت برشي و رفتار تغییر شکلي خاكهای دانه ای به ناهمساني خاک وابسته اند. بررسيهای نظری و تجربي نشان داده اند كه تنسورهای بافت مرتبه دو مي توانند به خوبي برای كمي سازی ناهمساني خاک های دانه ای به كار برده شوند.در این مقاله، با معرفي یک تنسور بافت مرتبه دو و با مشاركت دهي عامل های وابسته به بافت خاک در فرمولبندی یک مدل رفتاری وابسته بهحالت برای خاک های دانه ای، توانمندی شبیه سازی رفتار ناهمسان خاک های دانه ای به مدل بخشیده شده است. در ادامه، توانایي مدل در شبیهسازی رفتار ناهمسان یک خاک دانه ای ارزیابي شده است.


کلمات کلیدی:

مدل رفتاری . ناهمسانی . ماسه . تنسور بافت . حالت بحرانی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل رفتاری , ناهمسانی , ماسه , تنسور بافت , حالت بحرانی ,
:: بازدید از این مطلب : 87
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر تاریخچه تنش بر مقاومت برشی ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده

خلاصه
در این تحقیق رفتار ناهمسان ماسه فیروزكوه نیمه متراكم در شرایط زهکشي شده با استفاده از دستگاه پیچش استوانه توخالي مورد بررسي قرارگرفته است. به منظور بررسي تأثیر تاریخچه تنش بر رفتار ناهمسان ماسه ، در برخي از آزمایشات تحکیم نمونه به صورت همسان انجام شده است وبرخي دیگر به صورت ناهمسان. در مرحله بارگذاري تنش انحرافي در راستاهاي مختلف به نمونه اعمال شده و تغییرات در رفتار نمونه ناشي ازچرخش تنشهاي اصلي مورد ارزیابي قرار گرفت. تمامي نمونه ها با روش یکسان بارش خشک ساخته شده اند. نتایج بدست آمده نشان مي دهدكه شرایط تنشهاي اولیه شامل نسبت تنشهاي اولیه )cR( و زاویه تنش اصلي حداكثر اولیه نسبت به راستاي قائم ) cα( تأثیر بسزایي بر رفتارناهمسان ماسه نیمه متراكم دارند . با افزایش نسبت تنشهاي اولیه، بخش قابل توجهي از بردارهاي نرمال سطح تماس بین دانهها در راستاي تنش اصلي حداكثر قرار ميگیرد كه این امر باعث افزایش مقاومت برشي و مدول برشي ماسه در این راستا ميگردد.


کلمات کلیدی:

تاریخچه تنش . ماسه فیروزکوه . مقاومت برشی زهکشی شده . زاویه تنشهای اصلی . ناهمسانی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تاریخچه تنش , ماسه فیروزکوه , مقاومت برشی زهکشی شده , زاویه تنشهای اصلی , ناهمسانی ,
:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددی ناهمسانی خاکهای رسی روی نشست پی های سطحی با استفاده از مدل رفتاری SANICLAY

 

 

 

کلمات  کلیدی :

ناهمسانی . مدل رفتاری . سخت شوندگی دورانی . نشست قائم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ناهمسانی , مدل رفتاری , سخت شوندگی دورانی , نشست قائم ,
:: بازدید از این مطلب : 479
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ظرفیت باربري پی هاي سطحی روي نهشته هاي طبیعی ناهمسان وناهمگون

خلاصه
فرآیند تشکیل خاکهاي چسبنده باعث به وجود آمدن ناهمسانی در پارامترهاي مقاومتی و سختی آنها می شود. ناهمسانی خاك در نتیجه فرآیند رسوب گذاري و تحکیم یک بعدي متعاقب آن می باشد. اغلب خاکها در حالت طبیعی هم ناهمسانی نسبت به مقاومت برشی وهم ناهمگونی نسبت به عمق از خود نشان می دهند. در این مقاله براي در نظر گرفتن اثر ناهمسانی چسبندگی خاك مدل استاندارد موهر- کلمب به حالت ناهمسان تعمیم داده شده است. تاثیر ناهمسانی و ناهمگونی مشخصه روي ظرفیت باربري پی هاي سطحی با استفاده از روش تفاضل محدود مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ناهمسانی و ناهمگونی چسبندگی خاك تاتیر قابل ملاحظه اي روي ظرفیت باربري پی هاي سطحی دارد.


کلمات کلیدي:

ناهمسانی، ناهمگونی، چسبندگی، ظرفیت باربري

نویسندگان :

علی ماهیگیر ، رضا جمشیدي چناري ، منیره سنگی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ناهمسانی , ناهمگونی , چسبندگی , ظرفیت باربري ,
:: بازدید از این مطلب : 1028
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیشنهاد یک نظریه بیش کشسانی برای خاک های دانه ای و کاربرد آن

در بيشتر معادلات رفتاری كه برای شبيه سازی رفتار كشسان خاک های دانه ای بکار مي روند، پایستاری انرژی به عنوان یک اصل پایه ای رعایت نمي شود. همچنين، از اثر ناهمساني تحميلي ناشي از كرنش های خميری بر تغيير مدول های كشساني خاک چشم پوشي مي شود. در این مقاله، نخست معادلات رفتاری اثر كرنش های خميری بر مدول های كشساني بدست مي آیند. سپس یک تابع انرژی آزاد هلمهولتز برای خاک های دانه ای پيشنهاد مي شود. نشان داده مي شود كه تابع انرژی آزاد پيشنهادی منجر به مدول های برشي و حجمي مشابه با یافته های تجربي مي شود. در ادامه فرمولبندی یک مدل رفتاری به گونه ای اصلاح مي گردد تا بتواند پذیرای نظریه كشساني پيشنهادی به همراه معادلات رفتاری جفت شدگي كشسان خميری باشد. نشان داده مي شود كه مدل رفتاری حاصل مي تواند رفتار خاک های دانه ای را بخوبي پيش بيني نماید و اثر ناهمساني  تحميلي بر مدولهای كشساني را شبيه سازی نماید.


کلمات کلیدی:

نظریه بیش کشسانی، تابع انرژی آزاد هلمهولتز، ناهمسانی، نظریه خمیری سطح مرزی، حالت بحرانی

نویسندگان :

زهرا اشکر (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه  صنعتی شیراز)

علی لشکری (استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نظریه بیش کشسانی , تابع انرژی آزاد هلمهولتز , ناهمسانی , نظریه خمیری سطح مرزی , حالت بحرانی ,
:: بازدید از این مطلب : 1205
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه