<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی میزان ارتباط نرخ نفوذ ماشین تونل بری و مدول الاستیسیته توده سنگ

 

 

کلمات کلیدی :

اندیس مقاومت زمین شناسی . تونل . رده بندی ژئومکانیکی . مدول الاستیسیته . نرخ نفوذ

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندیس مقاومت زمین شناسی , تونل , رده بندی ژئومکانیکی , مدول الاستیسیته , نرخ نفوذ ,
:: بازدید از این مطلب : 735
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 2 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی و تطبيق مدل هاي پيش بينی عملكرد حفاري سنگ سخت مبتنی بر شاخص نفوذ صحرایی در تونل انتقال آب کرمان

چكيده
امروزه اهمیت استراتژیک مسئله تأمین آب در کشور موجب طراحی و اجرای تونلهای متعدد انتقال آب شده است. با توجه به شرایطزمین شناسی و کیفیت توده سنگ دربرگیرنده این تونلها، برای احداث آنها عمدتاً از ماشینهای حفاری سنگ سخت ) Hard Rock TBM ( استفاده میشود. با توجه به مسائل فنی اقتصادی این پروژهها، اجرای آنها مستلزمبرنامهریزی مناسب و بهینه از جمله تعیین -زمانبندی اجرا، تأمین قطعات و ... می باشد. از مهمترین عوامل مؤثر در این امر، پیش بینی عملکرد ماشین حفار قبل از شروع عملیات وارزیابی و بهینه سازی آن حین اجرا می باشد. لذا با توجه به تفاوت های شرایط حاکم بر هر پروژه، انتخاب و بکارگیری مدل مناسب ومنطبق بر شرایط خاص آن پروژه امری لازم است. تونل انتقال آب کرمان به عنوان طویل ترین تونل انتقال آب خاورمیانه در منطقه جنوبشرقی شهر کرمان و به منظور انتقال آب از سد شهیدان امیر تیموری )صفارود( و تأمین آب شرب این شهر در دست احداث است. درمطالعه حاضر پس از بررسی موضوعی معتبرترین مدل های پیش بینی و ارزیابی عملکرد حفاری مکانیزه، با بهره گیری از داده های بدستآمده از زون های مختلف زمین شناسی حفاری شده قطعه شمالی تونل انتقال آب کرمان، بر مبنای آنالیز و تحلیل های جامع آماری، روابطتجربی ارائه شده توسط محققین مختلف به منظور پیش بینی عملکرد مبتنی بر شاخص نفوذ برجا )صحرایی( ارزیابی شده است. در نهایتو با توجه به عدم هم پوشانی و مطابقت نتایج بدست آمده از روابط ارائه شده با مقادیر واقعی، با انجام یک تحلیل حساسیت خطی، رابطهای جدید با کمترین میزان خطای مطلق و تطبق بالا با نتایج حاصل از حفاری تونل انتقال آب کرمان در جهت تخمین میزان شاخص نفوذ برجا تعیین و ارائه شده است.


واژه هاي کليدي:

پیش بینی عملکرد TBM . نرخ نفوذ . شاخص نفوذ صحرایی . تونل انتقال آب کرمان

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پیش بینی عملکرد TBM , نرخ نفوذ , شاخص نفوذ صحرایی , تونل انتقال آب کرمان ,
:: بازدید از این مطلب : 347
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مدلهای پیشبینی نرخ نفوذ TBM با توجه به پارامترهای مؤثر در حفرپذیری توده سنگ درزهدار

چکیده
همگام با توسعه و پیشرفت صنعت، نیاز بشر به احداث فضاهای زیرزمینی برای اهدافی همچون انتقال آب، حمل و نقل و ..... بیشتر شدهاست. بدین منظور، احداث فضاهای زیرزمینی در محیطهای سنگی یکی از مسائل پر مخاطره و چالشی برای بشر بوده که با گذشت زمان وساخت ماشینهای حفاری مکانیزه توانسته بر این مسأله فائق آید. استفاده از ماشینهای حفاری مکانیزه تمام مقطع تونل ) TBM ( بهعلت سرعت بالای حفاری، تأثیر کم بر محیط در برگیرنده تونل و همچنین سطح ایمنی بالا به سرعت در حال افزایش است. یکی از مسائلمهم در این ماشینها با توجه به هزینه بالای تأمین آنها، پیشبینی نرخ نفوذ برای برنامهریزی اجرای یک پروژه میباشد. از عوامل مؤثر درپیشبینی نرخ نفوذ، پارامترهای توده سنگ مانند مقاومت فشاری تک محوری، مقاومت کششی، شاخص شکنندگی و فاصلهداری و جهت-داری درزهها میباشند که مجموعه این پارامترها در میزان حفرپذیری توده سنگ نیز مؤثر هستند. در این مقاله در ابتدا به بررسیپارامترهای مؤثر در حفر پذیری توده سنگ درزهدار و نرخ نفوذ پرداخته و سپس تعدادی از مدلهای ارائه شده برای پیش بینی نرخ نفوذ باتوجه به این پارامترها در تونل های انتقال آب زاگرس )قطعه 2( و کرمان مورد مقایسه قرار گرفتهاند. آنچه که مشخص است برای افزایش دقت در پیشبینی نرخ نفوذ، لزوم وجود مدلی بر مبنای تأثیر همزمان پارامترهای مؤثر در حفر پذیری توده سنگ درزه دار وجود دارد.


کلمات کلیدی:

TBM . نرخ نفوذ . حفرپذیری توده سنگ درزه دار

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , TBM , نرخ نفوذ , حفرپذیری توده سنگ درزه دار ,
:: بازدید از این مطلب : 604
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه مدل هاي پيش بينی عملكرد TBM در زمين هاي سخت (مطالعه موردي: تونل انتقال آب گلاس)

چكيده
اجرای مکانیزه تونل، پیشرفت و گسترش صنعت تونل را سرعت بخشیده است. در سال های اخیر در پروژ ههای مختلف تونل هایآب رسانی و قطارهای شهری از ماشین های حفاری مکانیزه تونل TBM در انواع مختلف استفاده شده است. با توجه به رشد بسیارسریع در این فناوری هر روز شاهد ساخت دستگاه های بزرگ تر و پیچیده تر و دارای قابلیت های بیشتر برای اجرای تونل در زمین هایمتفاوت هستیم. با توجه به نیاز به احداث تونل برای کاربردهای مختلف و احداث سریع و به صرفه آن ها چاره ای جز استفاده صحیح وآگاهانه از این فناوری وجود ندارد. تونل انتقال آب گلاس به طول حدود 16552 متر و با مقطع دایره ای به قطر تمام شده 6.6 متر باهدف انتقال بخشی از آب رودخانه لاوین که سرشاخه اصلی رودخانه گلاس می باشد، به سمت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و دشتنقده و در زمین هایی با سنگ های سخت در حال حفاری می باشد. این تونل که به روش مکانیزه ) TBM ( حفاری خواهد شد ازبالادست مخزن سد کانی سیب آبگیری می نماید و در دامنه شمالی کوهستان بیگم قلعه، آب را وارد دشت نقده و حوضه آبریز دریاچهارومیه خواهد نمود. بدیهی است که در حفاری مکانیزه نرخ نفوذ TBM تاثیر بسزایی در مدت زمان تکمیل پروژه و در نهایت هزینهتمام شده آن خواهد داشت. لذا پیش بینی نرخ نفوذ بخش مهمی از هر پروژه حفاری مکانیزه است. مدل های پیش بینی عملکرد TBMرا می توان به دو دسته کلی مدل های تئوری و مدل های تجربی تقسیم نمود. در این مقاله مدل های موجود برای پیش بینی عملکرد
شامل مدل CSM 2711 (، مدل ( NTNU 2778 (، مدل ( Qtbm 1222 و 1222 (، مدل ، 1222 (، مدل حسن پور ) 1227 (خادمی ) 1222 ( و مدل فرخ ) 1221 ( مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج بدست آمده از این مدل ها با داده های واقعی حاصل از حفرتونل انتقال آب گلاس مقایسه گردیده اند. همچنین با در نظر گرفتن میزان تاثیر پارامترهای موثر بر نرخ نفوذ که شامل پارامترهایمربوط به شرایط زمین شناسی )شامل پارامترهای مرتبط با خصوصیات سنگ بکر، پارامترهای مربوط به طبقه بندی توده سنگ وهمچنین خواص مقاومتی توده سنگ( و پارامترهای مربوط به TBM بوده مدل تجربی جدیدی برای پیش بینی نرخ نفوذ ارائه شدهاست. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل جدید ارائه شده نسبت به مدل های پیشین از دقت بیشتری در تخمین میزان نرخ نفوذ ماشین حفاری در تونل انتقال آب گلاس برخوردار است.


واژه هاي کليدي:

TBM . CSM . Qtbm . زمین های سخت . نرخ نفوذ

 

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

بررسی و مقایسه مدل هاي پيش بينی عملكرد:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , TBM , CSM , Qtbm , زمین های سخت , نرخ نفوذ ,
:: بازدید از این مطلب : 630
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی و تطبيق مدل هاي پيش بينی عملكرد حفاري سنگ سخت مبتنی بر شاخص نفوذ صحرایی در تونل انتقال آب کرمان

چكيده
امروزه اهمیت استراتژیک مسئله تأمین آب در کشور موجب طراحی و اجرای تونلهای متعدد انتقال آب شده است. با توجه به شرایطزمین شناسی و کیفیت توده سنگ دربرگیرنده این تونلها، برای احداث آنها عمدتاً از ماشینهای حفاری سنگ سخت ) Hard Rock TBM ( استفاده میشود. با توجه به مسائل فنی اقتصادی این پروژهها، اجرای آنها مستلزمبرنامهریزی مناسب و بهینه از جمله تعیین -زمانبندی اجرا، تأمین قطعات و ... می باشد. از مهمترین عوامل مؤثر در این امر، پیش بینی عملکرد ماشین حفار قبل از شروع عملیات وارزیابی و بهینه سازی آن حین اجرا می باشد. لذا با توجه به تفاوت های شرایط حاکم بر هر پروژه، انتخاب و بکارگیری مدل مناسب ومنطبق بر شرایط خاص آن پروژه امری لازم است. تونل انتقال آب کرمان به عنوان طویل ترین تونل انتقال آب خاورمیانه در منطقه جنوبشرقی شهر کرمان و به منظور انتقال آب از سد شهیدان امیر تیموری )صفارود( و تأمین آب شرب این شهر در دست احداث است. درمطالعه حاضر پس از بررسی موضوعی معتبرترین مدل های پیش بینی و ارزیابی عملکرد حفاری مکانیزه، با بهره گیری از داده های بدستآمده از زون های مختلف زمین شناسی حفاری شده قطعه شمالی تونل انتقال آب کرمان، بر مبنای آنالیز و تحلیل های جامع آماری، روابطتجربی ارائه شده توسط محققین مختلف به منظور پیش بینی عملکرد مبتنی بر شاخص نفوذ برجا )صحرایی( ارزیابی شده است. در نهایتو با توجه به عدم هم پوشانی و مطابقت نتایج بدست آمده از روابط ارائه شده با مقادیر واقعی، با انجام یک تحلیل حساسیت خطی، رابطهای جدید با کمترین میزان خطای مطلق و تطبق بالا با نتایج حاصل از حفاری تونل انتقال آب کرمان در جهت تخمین میزان شاخص نفوذ برجا تعیین و ارائه شده است.


واژه هاي کليدي:

پیش بینی عملکرد TBM . نرخ نفوذ . شاخص نفوذ صحرایی . تونل انتقال آب کرمان

 

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

ارزیابی و تطبيق مدل هاي پيش بينی عملكرد حفاري سنگ سخت مبتنی بر شاخص نفوذ:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پیش بینی عملکرد TBM , نرخ نفوذ , شاخص نفوذ صحرایی , تونل انتقال آب کرمان ,
:: بازدید از این مطلب : 363
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مدلهای پیشبینی نرخ نفوذ TBM با توجه به پارامترهای مؤثر در حفرپذیری توده سنگ درزه دار

چکیده
همگام با توسعه و پیشرفت صنعت، نیاز بشر به احداث فضاهای زیرزمینی برای اهدافی همچون انتقال آب، حمل و نقل و ..... بیشتر شدهاست. بدین منظور، احداث فضاهای زیرزمینی در محیطهای سنگی یکی از مسائل پر مخاطره و چالشی برای بشر بوده که با گذشت زمان وساخت ماشینهای حفاری مکانیزه توانسته بر این مسأله فائق آید. استفاده از ماشینهای حفاری مکانیزه تمام مقطع تونل ) TBM ( بهعلت سرعت بالای حفاری، تأثیر کم بر محیط در برگیرنده تونل و همچنین سطح ایمنی بالا به سرعت در حال افزایش است. یکی از مسائلمهم در این ماشینها با توجه به هزینه بالای تأمین آنها، پیشبینی نرخ نفوذ برای برنامهریزی اجرای یک پروژه میباشد. از عوامل مؤثر درپیشبینی نرخ نفوذ، پارامترهای توده سنگ مانند مقاومت فشاری تک محوری، مقاومت کششی، شاخص شکنندگی و فاصلهداری و جهت-داری درزهها میباشند که مجموعه این پارامترها در میزان حفرپذیری توده سنگ نیز مؤثر هستند. در این مقاله در ابتدا به بررسیپارامترهای مؤثر در حفر پذیری توده سنگ درزهدار و نرخ نفوذ پرداخته و سپس تعدادی از مدلهای ارائه شده برای پیش بینی نرخ نفوذ باتوجه به این پارامترها در تونل های انتقال آب زاگرس )قطعه 2( و کرمان مورد مقایسه قرار گرفتهاند. آنچه که مشخص است برای افزایش دقت در پیشبینی نرخ نفوذ، لزوم وجود مدلی بر مبنای تأثیر همزمان پارامترهای مؤثر در حفر پذیری توده سنگ درزه دار وجود دارد.


کلمات کلیدی :

TBM . نرخ نفوذ . حفرپذیری توده سنگ درزه دار

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , TBM , نرخ نفوذ , حفرپذیری توده سنگ درزه دار ,
:: بازدید از این مطلب : 503
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه مدل هاي پيش بينی عملكرد TBM در زمين هاي سخت (مطالعه موردي: تونل انتقال آب گلاس)

چكيده
اجرای مکانیزه تونل، پیشرفت و گسترش صنعت تونل را سرعت بخشیده است. در سال های اخیر در پروژ ههای مختلف تونل هایآب رسانی و قطارهای شهری از ماشین های حفاری مکانیزه تونل TBM در انواع مختلف استفاده شده است. با توجه به رشد بسیارسریع در این فناوری هر روز شاهد ساخت دستگاه های بزرگ تر و پیچیده تر و دارای قابلیت های بیشتر برای اجرای تونل در زمین هایمتفاوت هستیم. با توجه به نیاز به احداث تونل برای کاربردهای مختلف و احداث سریع و به صرفه آن ها چاره ای جز استفاده صحیح وآگاهانه از این فناوری وجود ندارد. تونل انتقال آب گلاس به طول حدود 16552 متر و با مقطع دایره ای به قطر تمام شده 6.6 متر باهدف انتقال بخشی از آب رودخانه لاوین که سرشاخه اصلی رودخانه گلاس می باشد، به سمت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و دشتنقده و در زمین هایی با سنگ های سخت در حال حفاری می باشد. این تونل که به روش مکانیزه ) TBM ( حفاری خواهد شد ازبالادست مخزن سد کانی سیب آبگیری می نماید و در دامنه شمالی کوهستان بیگم قلعه، آب را وارد دشت نقده و حوضه آبریز دریاچهارومیه خواهد نمود. بدیهی است که در حفاری مکانیزه نرخ نفوذ TBM تاثیر بسزایی در مدت زمان تکمیل پروژه و در نهایت هزینهتمام شده آن خواهد داشت. لذا پیش بینی نرخ نفوذ بخش مهمی از هر پروژه حفاری مکانیزه است. مدل های پیش بینی عملکرد TBMرا می توان به دو دسته کلی مدل های تئوری و مدل های تجربی تقسیم نمود. در این مقاله مدل های موجود برای پیش بینی عملکرد TBM شامل مدل CSM 2711 (، مدل ( NTNU 2778 (، مدل ( Qtbm 1222 و 1222 (، مدل ، 1222 (، مدل حسن پور ) 1227 (خادمی ) 1222 ( و مدل فرخ ) 1221 ( مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج بدست آمده از این مدل ها با داده های واقعی حاصل از حفرتونل انتقال آب گلاس مقایسه گردیده اند. همچنین با در نظر گرفتن میزان تاثیر پارامترهای موثر بر نرخ نفوذ که شامل پارامترهایمربوط به شرایط زمین شناسی )شامل پارامترهای مرتبط با خصوصیات سنگ بکر، پارامترهای مربوط به طبقه بندی توده سنگ وهمچنین خواص مقاومتی توده سنگ( و پارامترهای مربوط به TBM بوده مدل تجربی جدیدی برای پیش بینی نرخ نفوذ ارائه شدهاست. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل جدید ارائه شده نسبت به مدل های پیشین از دقت بیشتری در تخمین میزان نرخ نفوذ ماشین حفاری در تونل انتقال آب گلاس برخوردار است.

واژه هاي کليدي :

TBM . CSM . Qtbm . زمین های سخت . نرخ نفوذ .

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , TBM , CSM , Qtbm , زمین های سخت , نرخ نفوذ , ,
:: بازدید از این مطلب : 630
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارايه نرمافزار جديد براي پيشبيني نرخ نفوذ ماشينهاي حفار تمام مقطع

خلاصه
با توجه به گسترش روزافزون ماشينهاي تونلزني تمام مقطع در جهان، پيشبيني عملكرد اين ماشينها نقش تعيينكنندهاي در انتخاب روش حفاريدارد. پارامترهاي مربوط به عملكرد ماشين تونلزني تمام مقطع شامل نرخ نفوذ، ضريب بهرهوري و نرخ پيشروي است، كه همه اين موارد زمان پروژهپارامترهاي مختلفي از جمله شرايط زمين (ويژگيهاي ماده سنگ و شرايط توده TBM را تعيين ميكنند. به منظور پيشبيني عملكرد ماشين حفاريدور بر دقيقه چرخش صفحهحفاري)، توان و مشخصات ) RPM ، نيروي رانش، گشتاور ) TBM سنگ) و پارامترهاي مربوط به دستگاه حفاريتاكنون مدلهاي آزمايشگاهي/ تئوري و تجربي مختلفي ارايه شده است. اساس TBM ديسك) بايد مورد توجه قرار گيرد. براي پيشبيني عملكردمدلهاي آزمايشگاهي/ تئوري، تستهاي آزمايشگاهي و اندازهگيري نيروهاي برش سنگ است. اساس مدلهاي تجربي عمدتاً دادههاي به دست QTBM آمده از مطالعات صحرايي بوده و يك رگرسيون بين پارامترهاي ماشين، خواص سنگ و نرخ نفوذ است. در اين مقاله بر مبناي دو روش تجربياستفاده ميشوند، نرمافزاري در محيط متلب كدنويسي و ارايه شده است. در نهايت با TBM كه براي پيشبيني نرخ نفوذ ماشين حفاري NTH و استفاده از نرمافزار ارايه شده ميزان نرخ نفوذ ماشين حفاري در در تونل انتقال آب كرج-تهران محاسبه شده است.

كلمات كليدي:

نرخ نفوذ . ماشين حفاري (TBM) . نرمافزار . روشهاي تجربي . متلب .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نرخ نفوذ , ماشين حفاري (TBM) , نرمافزار , روشهاي تجربي , متلب , ,
:: بازدید از این مطلب : 550
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهای موثر بر نرخ نفوذ دستگاههای حفاری تمام مقطع TBM - مطالعه موردی تونل خط 6 متروی تهران


چکیده
 تخمین نرخ نفوذ ) Penetration Rate ( ماش ینها ی حفر تونل ) Tunnel Boring Machine ( به منظور تع یین برنامه ریزی و برآورد هزینههای اجرایی در پروژههای اجرایی در تونلساز ی با حفر مکانیزه, ضرور ی میباشد. بدل یل قیمت بالای ماش ینهای حفر تونل ارزیابی عملکرد این روش از اهمیت بالای برخوردار اس ت. مهمترین ش اخا ارزیابی عملکرد TBM نرخ نفوذ این دس تهاه اس ت که عوامل موثر متعدد ی بر نرخ نفوذ آن تاث یر دارد. برای پیش بینی نرخ نفوذ روشها ی تجربی, آمار ی و روشها ی جد ید هوش مند مورد ا ستفاده قرار میگیرد. به منظور تجزیه و تحلیل نرخ نفوذ د س تهاه TBM بو س یله شبکه ی ع صب ی م صنوع ی ) Artificial Neural Network (, روش آماری SPSS و روش تجربی گراهام از 4 پارامتر مقاومت فشار ی تک محوره, چسبندگ ی, زاویه اصحکاک داخل ی و مقامت ک ش ش ی در این تحقیق ا ستفاده شده ا ست . در این تحقیق با بکارگیری روش شبکه های ع صب ی و در نظر گرفتن خ صو ص یات ژئومکانیکی توده سنگ با استفاده از روش سع ی و خطا، مدل بهینه در نظر گرفته شده دارای ساختار 1 - 4 - 2 میباشد. نتایج مدل شبکه ع صب ی با نتایج بد ست آمده از روش آمار ی ) نرم افزار SPSS ( و روش تجربی ) گراهام( مقای سه گردید و م شاهده شد که مدل شبکه عصبی دارای بهترین ضریب تصمیم گیری ) 0,9977 = 2R ( و حداکثر خطای نسبی ) 7,7417 ( نسبت به دو روش دیهر میباشد.


واژههای کلیدی:

شبکهی عصبی مصنوعی . ماشینهای حفر تونل . نرخ نفوذ . تحلیل آماری SPSS 

نویسندگان :

سعید عاطفی فرد ، امیرحسین مهدوی

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شبکهی عصبی مصنوعی , ماشینهای حفر تونل , نرخ نفوذ , تحلیل آماری SPSS ,
:: بازدید از این مطلب : 419
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارايه نرمافزار جديد براي پيشبيني نرخ نفوذ ماشينهاي حفار تمام مقطع

خلاصه
با توجه به گسترش روزافزون ماشينهاي تونلزني تمام مقطع در جهان، پيشبيني عملكرد اين ماشينها نقش تعيينكنندهاي در انتخاب روش حفاري دارد. پارامترهاي مربوط به عملكرد ماشين تونلزني تمام مقطع شامل نرخ نفوذ، ضريب بهرهوري و نرخ پيشروي است، كه همه اين موارد زمان پروژه پارامترهاي مختلفي از جمله شرايط زمين (ويژگيهاي ماده سنگ و شرايط توده TBM را تعيين ميكنند. به منظور پيشبيني عملكرد ماشين حفاري دور بر دقيقه چرخش صفحهحفاري)، توان و مشخصات ) RPM ، نيروي رانش، گشتاور ) TBM سنگ) و پارامترهاي مربوط به دستگاه حفاري تاكنون مدلهاي آزمايشگاهي/ تئوري و تجربي مختلفي ارايه شده است. اساس TBM ديسك) بايد مورد توجه قرار گيرد. براي پيشبيني عملكرد مدلهاي آزمايشگاهي/ تئوري، تستهاي آزمايشگاهي و اندازهگيري نيروهاي برش سنگ است. اساس مدلهاي تجربي عمدتاً دادههاي به دست QTBM آمده از مطالعات صحرايي بوده و يك رگرسيون بين پارامترهاي ماشين، خواص سنگ و نرخ نفوذ است. در اين مقاله بر مبناي دو روش تجربياستفاده ميشوند، نرمافزاري در محيط متلب كدنويسي و ارايه شده است. در نهايت با TBM كه براي پيشبيني نرخ نفوذ ماشين حفاري NTH واستفاده از نرمافزار ارايه شده ميزان نرخ نفوذ ماشين حفاري در در تونل انتقال آب كرج-تهران محاسبه شده است.

كلمات كليدي:

نرخ نفوذ . ماشين حفاري (TBM) . نرمافزار . روشهاي تجربي . متلب

نویسندگان :

رامين رفيعي ، عباس عجم

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نرخ نفوذ , ماشين حفاري (TBM) , نرمافزار , روشهاي تجربي , متلب ,
:: بازدید از این مطلب : 374
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 دی 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه