<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه عددی تأثیر تغییر ارتفاع پله های انتهایی حوضچه آرامش بر روی پروفیل جریان آب به روش VOF  

خلاصه
در این مقاله با استفاده از یک ارزیابی عددی توسط نرم افزار فلوئنت ، تأثیر تغییر در هندسه مدل در محاسبۀ مناسب پارامترهای جریان بر رویبه )RSM( حوضچه آرامش مورد بررسی قرار گرفته است . از معادلات ناویر استوکس به منظور حل میدان جریان ، از مدل آشفتگی تنش رینولدزبه منظور تعیین پروفیل است . حل معادلات مومنتم و آشفتگی به روش حجم محدود صورت گرفته است . مشاهده می شود که ، با افزایش ارتفاع پله های انتهایی حوضچهآرامش ، سطح آب بالا رفته و سرعت آب کاهش پیدا کرده و با کاهش ارتفاع این پله ها سرعت آب افزایش و سطح آب پایین تر می رود . سپساستفاده )SPSS( برای ارزیابی دقت کار و صحت دادن به روش عددی انجام شده از روش تحلیل آزمون آماری توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس کرده و با توجه نتایج حاصل شده از این نرم افزار مشخص شد که روش عددی انجام شده از دقت نسبتاً خوبی برخوردار است .

کلمات کلیدی:

حوضچه آرامش . نرم افزار فلوئنت . معادلات ناویر استوکس . مدل های آشفتگی . روش حجم سیال (VOF) .

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوضچه آرامش , نرم افزار فلوئنت , معادلات ناویر استوکس , مدل های آشفتگی , روش حجم سیال (VOF) , ,
:: بازدید از این مطلب : 525
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آنالیز حساسیّت ابعاد شبکه بندی در محاسبۀ مناسب پارامترهای جریان بر روی حوضچه آرامش با استفاده از نرم افزار

خلاصه
در بررسی های عددی جریان آب بر روی حوضچه های آرامش انتخاب شبکه بندی مناسب دارای اهمیت بسزایی می باشد. در این میانشبکه بندی های مناسب ، دقت محاسبات را به میزان قابل توجهی افزایش می دهند. در مدل های ریاضی عددی برای مدنظر قرار دادن مسائلاختلاط دو فاز آب و هوا، نیز اندازه و نوع شبکه بندی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در صورت استفاده از شبکه بندی نامناسب، بین نتایجبدست آمده از روش عددی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی اختلاف فاحشی به وجود می آید. در این مقاله با استفاده از نرم افزار فلوئنت، تأثیرشبکه بندی های مختلف در محاسبۀ مناسب پارامترهای جریان بر روی حوضچه آرامش مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده ازروشهای عددی و نرم افزار فلوئنت، عملکرد پارامترهای جریان بر روی حوضچه های آرامش در تعیین ابعاد مناسب شبکه بندی مورد استفاده قراربه منظور مدلسازی تنش های رینولدز )RSM( گرفته است. از معادلات ناویر استوکس به منظور حل میدان جریان، از مدل آشفتگی تنش رینولدزبه منظور تعیین پروفیل سطح آب استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که در صورت استفاده از شبکه بندی )VOF( و از روش حجم سیال0/0095 متر، به مقدار قابل توجهی در وقت و در هزینه صرفه جویی خواهد شد. دقت روش عددی انجام شده با استفاده از روش تحلیل آزمونمورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به موارد مطرح شده و تحقیقی که برای آنالیز حساسیت روی )SPSS( آماری توسط نرم افزار اس.پی.اس.اسدارای دقت مناسب و RSM 0 و با مدل آشفتگی تنش رینولدز / شبکه بندی در این مقاله انجام شده در این حوضچه آرامش شبکه با سایز 0095 خوبی می باشد.


کلمات کلیدی:

حوضچه آرامش . نرم افزار فلوئنت . معادلات ناویر استوکس . مدل آشفتگی تنش رینولدز . آنالیز حساسیت

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوضچه آرامش , نرم افزار فلوئنت , معادلات ناویر استوکس , مدل آشفتگی تنش رینولدز , آنالیز حساسیت ,
:: بازدید از این مطلب : 572
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي تنش ها در کف جام هاي پرتابی

خلاصه
طراحی و ارزیابی مهندسی سازههاي هیدرولیکی، نیازمند داشتن درك صحیحی از رفتار پیچیده حرکت آب میباشد. رایج ترین و در عین حال پرهزینه ترین راه براي بررسی شرایط جریان در این سازه ها استفاده از مدل فیزیکی است. از طرفی ساخت مدلهاي فیزیکی علاوه بر صرف زمان طولانی، هزینه هاي هنگفتی داشته و نتایج آن وابسته به دقت اندازه گیري پارامترهاي جریان نسبت به مدلسازي شرایط واقعی جریان میباشد. با پیشرفت و گسترش روز افزون نرمافزارهاي مهندسی و نیز ساخت رایانه هاي پرقدرت، استفاده از مدلسازي عددي به عنوان روشی جدید، سریع و ارزان، براي بررسی رفتار سیال و اثرات آن بر سازه هاي هیدرولیکی مطرح شده است، که تحت عنوان دینامیک سیالات محاسباتی شناخته میشود. در مقاله حاضر هدف اول بررسی قابلیت هاي مدلسازي عددي در برآورد و پیش بینی پارامترهاي جریان در جام هاي پرتابی میباشد، که یکی از اجزاء مهم در سدهاي مرتفع به شمار میروند. در سدهاي بلند معمولا استفاده از جام هاي پرتابی به عنوان سازه مستهلک کننده انرژي، هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ ایمنی گزینه مناسبی می باشد. طراحی بهینه یک سازه پرتاب کننده جامی، علاوه بر جانمایی، شکل هندسی و ابعاد مناسب نیازمند مطالعه توزیع فشارهايدینامیکی به منظور بررسی پدیده کاویتاسیون بر روي جام نیز میباشد. روشها و روابط تجربی موجود، براي برآورد شاخصهاي طراحی هیدرولیکی این سازه، بخصوص در طرح هاي پیچیده و غیرمتعارف، محدودیت هاي زیادي دارند. لذا استفاده از مدل ریاضی، میتواند بعنوان یک روش جدید مطرح باشد. در ادامه این پژوهش، تنش ها در جام هاي پرتابی با استفاده از مدل عددي فلوئنت موردمطالعه قرار گرفته است. در پایان بررسی نتایج شبیه سازي عددي نشان داد، که نرم افزار فلوئنت توانایی خوبی براي شبیه سازي چنین جریاناتی را دارد و به عنوان ابزاري توانمند در اختیار مهندسان و طراحان سد است.


کلمات کلیدي:

شبیه سازي عددي، نرم افزار فلوئنت، جام پرتابی، تنش

نویسندگان :

مهدي جورابلو ، رضا مقصودي ، حامد سرکرده

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شبیه سازي عددي , نرم افزار فلوئنت , جام پرتابی , تنش ,
:: بازدید از این مطلب : 653
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه