<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری گوه های لغزشی دیواره شمالی معدن چاه خاتون مجتمع طلای موته

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل پایداری دیوارهای شیبدار . معدن چاه خاتون . گوه ریزشی . نرم افزار 3DEC  

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری دیوارهای شیبدار , معدن چاه خاتون , گوه ریزشی , نرم افزار 3DEC ,
:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری سه بعدی دیواره های بلوک تکتونیکی 4 معدن سنگ آهن چغارت، به روش المانهای گسسته

در شیب های سنگی معمولاً توده سنگ دارای شکل نامنظمی بوده و به علت وجود عوارض ساختاری نظیر گسل، درزه و توده های نفوذی، خواص ژئوتکنیکی سنگ ها در حجم معینی از آن بندرت یکنواخت می باشد. به همین دلیل راه حل های تحلیلی، هم از لحاظ محاسبه تنش ها و تغییر مکان ها و هم از نظر برآورد گسیختگی توده های سنگی، از کاربرد و اعتبار محدودی برخوردار می باشند. از طرف دیگر با توجه به اینکه، نتایج تحلیل دوبعدی معمولاً محافظهکارانه است، در پروژههای بزرگ، تحلیل سهبعدی امری ضروری است. در این مقاله، برای تحلیل پایداری سه بعدی دیواره های بلوک تکتونیکی IV معدن سنگ آهن چغارت که توده سنگی درزه دار است، از روش المان های گسسته بر اساس نرم افزار 3DEC استفاده شده است. بدین منظور مدل هندسی بر اساس درزه نگاری صورت گرفته، برای بلوک های مجزای IV- I و IV- II در این نرم افزار ایجاد گردید و با توسل به ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگ که بر اساس معیار شکست بارتون برداشت شده بود ، مدل سازی مکانیکی 3 بعدی انجام گرفت. نتایج حاصل از انجام این تحلیل نشان می دهد که، در بلوک تکتونیکی IV- I احتمال ریزش صفحه ای و واژگونی وجود دارد. و در بلوک تکتونیکی IV- II تقریبا احتمال هیچگونه ریزش لغزشی ( صفحه ای وگوه ای) وجود ندارد، اما در صورت زیاد بودن شیب دسته درزه ها احتمال ریزشهای موضعی واژگونی وجود خواهد داشت.


واژه های کلیدی:

تحلیل پایداری، معدن سنگ آهن چغارت، روش المان گسسته، نرم افزار 3DEC

نویسندگان :

عنایت الله امامی میبدی ، پژمان سلطانی نژاد

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , معدن سنگ آهن چغارت , روش المان گسسته , نرم افزار 3DEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1300
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری ترانشههای تونل انحراف آب سد هایقر با استفاده از روش عددی اجزا مجزا

سد بتنی غلتکی هایقر ( دهرود) به منظور جمعآوری سیلابهای منطقه و انتقال آن به سمت دشت - های آزادگان، دهرم، احمدآباد و دشت هنگام در فاصله 45 کیلومتری از شهر فیروزآباد در استان فارس احداث میشود. تونل انحراف آب سد هایقر در جناح چپ سد حفر شده است. ترانشه ورودی و خروجی تونل در بخش پرشیب دامنه واقع شده است. تحلیل و بررسی تنش- کرنش محیط به دلیل وجود ناپیوستگی در محل حفر، با استفاده از روش المان مجزا صورت گرفته است. همچنین از آنجایی که در ترانشه و شیروانیها فرضیه کرنش صفحهای صادق نیست لذا از نرم افزار 3DEC ، برای شبیه سازی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل و شبیه سازی نشان میدهد که میزان جابجایی القایی در سطح ترانشه و پرتالها در اثر حفر، کمتر از 10 میلیمتر بوده که به دلیل خواص مقاومتی سنگ میزبان، باعث ناپایداری و شکست در سطح ترانشه و پرتال تونل نخواهد شد. برای جلوگیری از هوازدگی سطح آزاد ترانشهها و همچنین ریزش موضعی سنگهای خرد شده، بتنپاشی به ضخامت 10 سانتیمتر پیشنهاد شده است. میزان جابجایی القایی به سازهنگهدار کمتر از 1 میلیمتر بوده که پایداری بتن پاشیده شده در سطح را نشان میدهد.


واژه های کلیدی:

ترانشه تونل، روش اجزای مجزا، نرم افزار 3DEC ، تحلیل پایداری

نویسندگان :

پرویز معارفوند ، محسن دلشاد

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ترانشه تونل , روش اجزای مجزا , نرم افزار 3DEC , تحلیل پایداری ,
:: بازدید از این مطلب : 1230
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه پایداری تونل انحراف آب سد هایقر در محل تغییر جهت حفاری

سد بتنی غلتکی هایقر ( دهرود) به منظور جمعآوری سیلابهای منطقه و انتقال آن به سمت دشت های آزادگان، دهرم، احمدآباد و دشت هنگام در فاصله 45 کیلومتری از شهر فیروزآباد در استان فارس احداث می شود. تونل انحراف آب سد هایقر به طول 272 و قطر 5 / 6 متر، در جناح چپ سد حفر شده است. تونل به دلیل مشکلات اجرایی، از یک بخش مستقیم به طول 186 متر و یک بخش قوسی به طول 86 متر تشکیل شده است. از آنجایی که فرضیه کرنش صفحهای در محل تغییر جهت حفاری صادق نیست و همچنین وجود ناپیوستگی در سازند محل حفر تونل، برای تحلیل پایداری و بررسی شرایط تنش- کرنش، از نرم افزار اجزا مجزای 3DEC استفاده شده است. نتایج حاصل از این شبیه سازی نشان میدهد که میزان تنش القایی در اثر حفر بخش انحنای تونل، 5 / 2 مگاپاسکال بوده که جابجایی متناظر با آن 4 میلیمتر میباشد. با توجه به این تحلیل، تونل بعد از حفر پایدار بوده و نیاز به نگهداری ندارد ولی با توجه به کاربری تونل که به منظور انحراف آب، حفر شده است و همچنین وجود ناپیوستگیها که احتمال ناپایداری در این ناحیه را افزایش میدهد، بتن ریزی به ضخامت 5 / 0 متر به عنوان سازهنگهدار پیشنهاد شده است.


واژه های کلیدی:

تونل انحراف آب، روش اجزای مجزا، نرم افزار 3DEC ، تحلیل پایداری

نویسندگان :

محسن دلشاد 

پرویز معارفوند

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل انحراف آب , روش اجزای مجزا , نرم افزار 3DEC , تحلیل پایداری ,
:: بازدید از این مطلب : 1062
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه