<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری، ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی محدود تونل آبی گاوشان (مطالعه موردی)

خلاصه
ارزیابی پایداری و ناپایداری در مورد حفریات زیرزمینی و از آن جمله تونلها در شرایط مچاله شونده، از جمله مهمترین پارامترهای موثر درطراحی این سازهها است. بسته به نوع سازه زیرزمینی ممکن است ناپایداری از جمله ضرورتهای اصلی باشد و یا امکان دارد که پایداری کوتاهمدت مور نیاز باشد. از سوی دیگر، حفریات اساسی عمرانی باید برای مدت طولانی پایدار بمانند. بدین ترتیب، بررسی پتانسیل پایداری و یاناپایداری سازههای زیرزمینی و همینطور تعیین پتانسیل مچاله شوندگی، در واقع مقدمهای برای طراحی تونلها در سنگهای مچاله شونده محسوبمیشود. روشهای متفاوتی اعم از تجربی، آزمایشگاهی و تحلیلی جهت بررسی پایداری و تعیین پتانسیل مچاله شوندگی و شناخت محدودةشکستگی در تونلهای زیرزمینی موجودمیباشد. تونل آبی گاوشان به عنوان مطالعه موردی مدلسازی شده و پارامتر های ژئوتکنیکی و زمین شناسی مختلف آن مورد بررسی قرار میگیرد.


کلمات کلیدی:

حفریات زیرزمینی . پایداری . پتانسیل مچاله شوندگی . نرم افزار ABAQUS .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفریات زیرزمینی , پایداری , پتانسیل مچاله شوندگی , نرم افزار ABAQUS , ,
:: بازدید از این مطلب : 516
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر مشخصات هندسی و نحوه چیدمان لایه های FRP بر مقاوم سازی دیوارهای با مصالح بنایی

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاوم سازی لرزه ای . دیوار بنایی . لایهFRP  . روش اجزای محدود . نرم افزار ABAQUS

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازی لرزه ای , دیوار بنایی , لایهFRP , روش اجزای محدود , نرم افزار ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 569
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي پیوستگی بتن و میلگرد FRP توسط نرم افزار Abaqus

خلاصه
استفاده وسیعی در سازه ها دارند. بهرحال، خوردگی فولاد تحت محیط خاص می تواند باعث وخیم شدن وضعیت (SRC) بتنهاي تقویت شده با فولاد اجزاي سازه شود که سبب هزینه هاي بسیار زیاد تعمیر و اصلاح می شود. براي جلوگیري از این هزینه هاي زیاد، صنایع ساختمانی تلاشهاي بسیاري براي دستیابی به روشهایی براي جلوگیري از خوردگی فولاد کرده اند اما بنظر می رسد که این روشها نیز گران یا غیر موثر باشند. بنابراین، خواص به عنوان چاره مناسب شده است.هرچند تلاشهاي تجربی زیادي در سطح جهان FRP ها به پذیرش تقویت کننده FRP مقاوم به خوردگی موجود در و بتن را مشخص کنند، کارهاي نسبتاً کمی در زمینه مدل سازي عددي این خواص انجام FRP انجام شده است تا خواص چسبندگی بین میله هاي و فولادي FRP نیست، زیرا که میله هاي FRP شده است. مدلهاي عددي موجود در مورد میله هاي فولادي راه حلی بهینه در مورد بررسی میله هاي و بتن آنقدر زیاد نیست، بویژه اگر اثر سطح FRP خواص مواد و شکست اتصال کاملاً متفاوتی دارند.تحقیقات انجام شده بر رفتار چسبندگی بین نیز بحساب آورده شود. علاوه بر این، تحقیقات تجربی موجود اساساً بر مطالعهرفتار چسبندگی در حین تستهاي بیرون کشیدن FRP غیریکنواخت متمرکز شده اند. بهرحال، نتایج بدست آمده از تست بیرون کشیدن گفته می شود که از نظر کیفی خوب هستند ولی از نظر کمی نمیتوانند Pull-out خوب بررسی شوند، زیرا که شرایط تنش موجود در تستهاي بیرون کشیدن متفاوت از آن چیزي است که در ناحیه کشش اجزاي مارپیچ اتفاق می افتد. پس از بررسی رفتار بینبتن و ، Abaqus با استفاده از فنرهاي غیر خطی در نرم افزار FRP در این مقاله با مدلسازي پیوستگی بین بتن و میلگردهاي میلگرد در بارهاي مختلف پیش بینی رفتار اتصال در طول تماسهاي بزرگتر نیز انجام گرفت.

کلمات کلیدی :

مدلسازي پیوستگی بتن ، میلگرد FRP ،نرم افزار Abaqus

نویسندگان :

کمیل مومنی ، موسی مظلوم

 

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي پیوستگی بتن , میلگرد FRP , نرم افزار Abaqus ,
:: بازدید از این مطلب : 993
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه روش هاي تقریبی و دقیق تحلیل شالوده هاي رادیه - شمع

خلاصه
در طراحی شالوده ها، در صورت مواجهه با بارهاي سنگین روسازه، یکی از کامل ترین گزینه ها از نظر کفایت قابلیت انتقال بار روسازه به  خاك با کمترین تغییر شکل ممکن، استفاده از تلفیق دو سیستم رادیه و گروه شمع است. بطور کلی هرجا که از ترکیب شمع و رادیه براي انتقال بار وارده از روسازه به خاك استفاده شود و در طول مدت بهره برداري به هر دلیلی ( مانند نشست خاك ) ارتباط رادیه با خاك قطع نگردد؛ در آن صورت بار اعمالی بصورت مشترك توسط شمع و رادیه به خاكمنتقل خواهد شد. این سیستم مرکب به سیستم پی تقویت شده با شمع یا به طور خلاصه شالوده رادیه – شمع خوانده می شود. به دلیل نوع اندرکنشی رفتار این نوع شالوده ها و پیچیدگی تحلیل آنها تا کنون روش هاي متعددي به این منظور ارائه شده اند. در این مقاله ضمن بیان این نوع روش ها به مقایسه آنها پرداخته و روش اجزا محدود سه بعدي را با نرم افزار ABAQU به عنوان روشی دقیق و کاربردي در این زمینه پیشنهاد می کنیم.

کلمات کلیدي:

شالوده رادیه – شمع، اندرکنش خاك – سازه، نرم افزار ABAQUS ،شمع کاهنده نشست

نویسندگان :

عباسعلی تقوي قلعه سري ، عسکر جانعلیزاده چوب بستی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شالوده رادیه ، شمع , اندرکنش خاك , سازه , نرم افزار ABAQUS , شمع کاهنده نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 941
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار دینامیکی لوله های مدفون در سطوح شیبدار( مطالعهموردی : رودخانهسیلاخوردورود)

با توجه به با توجه به كاربرد وسيع خطوط لوله انتقال نفت، گاز و آب (تحت عنوان شریانهای حياتي)، گستردگي وسيع این شبکه ها و لزوم عبور این خطوط از مناطق ناهموار در شرایط لرزه خيزی بالای كشورمان، بررسي تأثيرات زلزله بر خطوط لوله عبوری از سطوح شيبدار از اهميتفراوانيبرخوردار است. در این تحقيق ضمن مطالعه موردی منطقه رودخانه سيلاخور درود، كه محل عبور خطوط لوله های نفت مي باشد، برای بررسي رفتار دیناميکي خطوط لوله پيوسته مدفون در سطوح شيبدار تحت اثر انتشار امواج زلزله از مدلسازی عددی سه بعدی با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود استفاده شده است. تحليل دیناميکي انجام شده با فرضرفتار الاستوپلاستيک خاک و در نظر گرفتن امکان لغزش بين خاک و لوله بصورت Abaqus3D غير خطي صورت گرفته است. در این راستا مدلسازی رفتار واقعيخاكبا استفاده از نتایج مطالعات ژتوتکنيکي انجام شده در منطقه مورد مطالعه صورت گرفته و با اعمال تاریخچه زماني جابجایي شتاب حركت زمين وشرایط مرزی به مدلهای مورد نظر،تأثير پارامترهای مختلف در رفتار لوله های مدفون در سطوح شيبدار مانند عمق دفن، ميزان شيب، مشخصات خاک و ...بررسي گردیده است.كه نتایج تحقيق نشان ميدهدشيب زمين تاثير قابل توجهي بر پارامترهای اندركنش خاک- لوله داشته همچنين تغييرات مشخصات خاک اطراف لوله وعمق دفن بر تنشها،تغيير شکل و لنگر موثر است.

کلمات کلیدی:

خطوط لوله مدفون، سطوح شیبدار، اندرکنش خاک- لوله، نرم افزار Abaqus

نویسندگان :

مرتضی رفیعی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه عمران، اراک، ایرا ن)

نوید گنجیان (استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

محمد رضا منصوری (استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خطوط لوله مدفون , سطوح شیبدار , اندرکنش خاک لوله , نرم افزار Abaqus ,
:: بازدید از این مطلب : 1759
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددي ا ندرکنش لوله و خاك تحت اثر گسل امتداد لغز

یک چالش بزرگ در تحلیل و طراحی لوله هاي مدفون در برابر زلزله، مدلسازي اندرکنش خاك و لوله است که اکثراً از فنرهاي دوخطی معادل استفاده می شود. سختی این فنرها براساس کارهاي آزمایشگاهی ،ASCE طبق دستورالعمل "اُرورك" و "تروتمن" درشرایط دو بعدي بدست آمد هاند و براي کلیه حالات مانند اندرکنش لوله و خاك در محل گسل، که ماهیتی سه بعدي دارد تعمیم داده شده اند. آزمایشات جدیدي توسط "اُرورك" وهمکاران در سال 2009 درجهت سنجش مکانیزم اندرکنش خاك و لوله در محل گسل امتدادلغز انجام شد. هدف اصلی این مقاله مدلسازي می باشد که پس از مدل سازي وتائید نتایج، تحلیل حساسیت انجام ABAQUS عددي این آزمایشات توسط نرم افزار شده و پارامترهاي موثر خاك در اندرکنش خاك و لوله تشخیص داده می شوند.


کلمات کلیدي:

لوله مدفون، اندرکنش لوله و خاك، مدل عددي، نرم افزار ABAQUS

نویسندگان :

محمد شریفی پور (دکتراي ژئوتکنیک ، استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازي)

مهرزاد تحملی رودسري (دانشجوي دکتري زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

حامد جمشیدي (دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه رازي کرمانشاه)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لوله مدفون , اندرکنش لوله و خاك , مدل عددي , نرم افزار ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 1443
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 9 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی کاربرد ژئوتکستایل در تسلیح خاک رس به کمک مدل سازی در نرم افزار ABAQUS

امروزه استفاده از مصالح ژئوسنتتيکي در فعاليت های ژئوتکنيکي به ميزان قابل ملاحظه ای رو به افزایش است. یک ي از موارد اصلي كاربرد این مصالح در افزایش مقاومت فشاری خاک رس مسلح شده بوسيله لایه های ژئوتکستایل مي باشد. در تحقيق حاضر به بررسي اثر تسليح خاک رس بوسيله لایه های ژئوتکستایل در افزایش مقاومت فشاری با استفاده از آزمایش سه محوری تحکيم نيافته زهکشي نشده ( UU ) پرداخته شده است. جهت مدلسازی از نرم افزار ABAQUS 6.11.3 استفاده شده و مدل دراگر پراگر اصلاح شده برای شبيه سازی رفتار تنش كرنش لایه های خاک و مدل الاستيک خطي برای لایه ژئوتکستایل انتخاب گردیده است. در این پژوهش نمونه غير مسلح و نمونه های مسلح بوسيله لایه های
به وسيله نرم افزار مدل سازی شده اند. در نهایت به منظور صحت سنجي نتایج از مقاله ای در همين زمينه ، ژئوتکستایل ( 0 2 و 1 لایه ژئوتکستایل استفاده شده و نتایج مدل سازی عددی با نتایج آزمایشگاهي كاليبره شده است.

کلمات کلیدی: 

خاک رس مسلح، ژئوتکستایل، نرم افزار ABAQUS ، آزمایش سه محوری

نویسندگان :

سید ابوالحسن نائینی (دکترای مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی )

عیسی علی آقایی شفیع آبادی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی، دانشگاه بین المللی امام -
خمینی )

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس مسلح , ژئوتکستایل , نرم افزار ABAQUS , آزمایش سه محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 1714
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه