<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی تغییر شکلهای بدنه سد ماملو حین ساخت، آبگیری اولیه و مرحله بهره برداری

 

 

 

کلمات کلیدی :

رفتارنگاری . تحلیل برگشتی . ابزار دقیق . سد ماملو . نرم افزار FLAC

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتارنگاری , تحلیل برگشتی , ابزار دقیق , سد ماملو , نرم افزار FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 538
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار لرزهاي قطعه جنوبي تونل مترو اصفهان

شهرها، نقش تعيين كنندهاي در تسريع و تسهيل حمل و نقل درون شهري برعهده دارند. علاوه بر آن به علت حساسيت فوقالعاده اين سازهها، انتخاب نوع مناسب و مدلسازي و طراحي آنها از اهميت بسزايي برخوردارميباشد. رفتار تونل حين زلزله، يكي از مواردي است كه بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. در اين مقاله به بررسي رفتار لرزهاي قطعه جنوبيكه يك نرمافزار تفاضل محدود و نرمافزاري بسيار قوي در زمينه مدل - FLAC تونل مترو اصفهان پرداخته شده است. در اين پژوهش از نرمافزارسازي سازههاي مدفون است، استفاده شده است. جهت اعتبار بخشي به نتايج، نشست سطح زمين به دست آمده از نرمافزار ناشي از حفر تونل بانتايج ابزار دقيق مقايسه شده است و مشاهده شد كه نتايج به دست آمده از نرمافزار تطابق خوبي با نتايج ابزاردقيق دارد. در نهايت رفتار لرزهاي تونل7 ريشتر و / مترواصفهان مورد بررسي قرار داده شد. جهت اعمال زلزله، شتاب نگاشت زلزله طبس در نظر گرفته شد. زلزله طبس به بزرگي 8زمان 30 ثانبه به تونل وارد شد. اين زلزله كه جزو زلزلههاي بزرگ جهان است باعث نشستهايي در حد 20 سانتيمتر در سطح زمين بالاي تونل مترو اصفهان گشت كه اندازه اين نشست در محدوده استاندارد قرار ندارد.

كلمات كليدي:

نرم افزار FLAC . نشست . ابزاردقيق . حفر تونل . زلزله طبس .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نرم افزار FLAC , نشست , ابزاردقيق , حفر تونل , زلزله طبس , ,
:: بازدید از این مطلب : 557
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر پارامترهاي مختلف بر نشستدینامیکی فونداسیون واقع بر شیب شیروانی مسلح

خلاصه
در این مقاله به مطالعهي نشست فونداسیون نواري بر روي تاج شیب شیروانی مسلح شده با ژئوگریدتحت اثر تحریک دینامیکی پرداخته شده است. به روش تفاضلات محدود، انجام گرفته است. سپس مقایسهاي از نشست دینامیکی بر اثر تغییر در شرایط هندسی Flac این بررسی توسط نرم افزار مسئله، فواصل المانهاي ژئوگرید و نیز مشخصات مکانیکی خاك و سرعت موج دینامیکی صورت گرفته است. یک مدل مبنا در نظر گرفته شده  است، با فرض ثابت بودن برخی پارامترها، نشست دینامیکی، تحت اثر پارامتر متغییر مورد نظر بررسی میگردد. نتایج نشان میدهد که افزایش چسبندگی و فاصلهي لبه فونداسیون از لبه تاج شیروانی، سبب کاهش قابل توجه، و افزایش دامنهي موج سرعت سبب افزایش قابل توجه نشست ناشی از تحریک دینامیکی میشود.

کلمات کلیدي:

نشست دینامیکی، فونداسیون نواري، تحریک دینامیکی، شیب شیروانی مسلح، نرم افزار Flac

نویسندگان :

محمدعلی کشاورز کرمانی ، محمدحسین باقريپور

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست دینامیکی , فونداسیون نواري , تحریک دینامیکی , شیب شیروانی مسلح , نرم افزار Flac ,
:: بازدید از این مطلب : 1086
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین مدول الاستیسیته ( E ) و نسبت تنش های افقی به قائم ( K) تونل انتقال آب سد البرز با استفاده از روش تحلیل برگشتی

طراحی و ساخت سازه های زیرزمینی در اکثر موارد تنها با آگاهی تقریبی از پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ که برای تعیین روش ساخت و طراحی ضروری هستند، صورت می پذیرد که اعتبار این پیش بینی ها تماماً وابسته به دقت داده های ورودی استفاده شده در طراحی می باشد. هدف از تحلیل برگشتی در فضاهای زیر زمینی ارزیابی روش طراحی در حین ساخت و ساز می باشد و نتایج تحلیل برگشتی برای تطبیق دوباره مقادیر داده های ورودی اقتباس شده می باشد. در این مقاله تحلیل برگشتی مستقیم با استفاده از داده های ابزار بندی تونل انتقال آب سد البرز به منظور تعیین پارامترهای مدول الاستیسیته ( E ) و نسبت های تنش های افقی به قائم ( K) بکار گرفته شده است که برای این منظور از نرم افزار عددی FLAC استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده با بیش از 100 مدل ساخته شده در این نرم افزار مقدار نسبت تنش های افقی به قائم ( K ) برابر 75 / 1 و مقدار مدول الاستیسیته برابر با 3 / 6 گیگا پاسکال بدست آمده است.


واژه های کلیدی:

تحلیل برگشتی، تحلیل حساسیت، ابزار بندی، نرم افزار FLAC

نویسندگان :

علی لطفی جبلی ، راحب باقرپور

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل برگشتی , تحلیل حساسیت , ابزار بندی , نرم افزار FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 1133
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی پایداری دیواره جنوبی معدن سنجده مجتمع طلای موته

امروزه تحلیل پایداری شیب از مباحث مهم در معادن روباز و پروژه های عمرانی است که روش های گوناگونی برای پیش بینی آن وجود دارد. طراحی مهندسی معادن روباز، با هدف بهینه سازی بین دو عامل اقتصاد و ایمنی صورت می گیرد. هدف رسیدن به استخراج با کمترین هزینه ممکن هم زمان با تاَمین پایداری دیواره ها است. پایداری دیواره ها تابع خصوصیات فیزیکی و مکانیکی توده سنگ های در برگیرنده و هندسه آن شامل ارتفاع و زاویه شیب است. در این تحقیق با توجه به تغییرات قیمت طلا و در نتیجه عیار حد استخراجی، دیواره جنوبی معدن سنجده با هدف بهینه سازی بین دو عامل اقتصاد و ایمنی در زاویه شیب های مختلف با استفاده از نرم افزار دو بعدی FLAC تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که برای دیواره با زاویه شیب فعلی ( 50 درجه ) فاکتور ایمنی 35 / 1 بدست می آید که بیانگر پایدار بودن آن می باشد. با افزایش زاویه شیب فاکتور ایمنی نیز کاهش یافته بطوری که در زاویه شیب نزدیک 70 درجه نسبت فاکتور ایمنی به 1 نزدیک می شود و شرایط شکست پله و ریزش ایجاد می شود. در نهایت شیب 58 درجه با فاکتور ایمنی 2 / 1 بعنوان شیب پایدار پیشنهاد می گردد.


واژه های کلیدی :

پایداری شیب، فاکتور ایمنی، مجتمع طلای موته، معدن سنجده، نرم افزار FLAC

نویسندگان :

فرشید پایدار ، حسن بخشنده امنیه

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیب , فاکتور ایمنی , مجتمع طلای موته , معدن سنجده , نرم افزار FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 1433
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تغییر شکلهای بدنه سد 15 خرداد حین ساخت، آبگیری اولیه و مرحله بهره برداری

کنترل ایمنی و پایداري سدهاي خاکی از نظر امنیت اجتماعی و اقتصادي، از اهمیت بسزائی برخوردار است. براي این منظور پارامترهاي فیزیکی مهمی در سدهاي خاکی اندازه گیري می شوند که از مهمترین آنها، جابجاییها و تغییرشکلها است. در این مقاله با در اختیار داشتن داده هاي حاصل از ابزار دقیق سد 15 خرداد به بررسی تغییر شکلهاي سد از جمله تغییرشکلهاي قائم(نشست) و افقی که از پارامترهاي کلیدي در بررسی پایداري و ایمنی سد به شمار می روند، پرداخته شده است. در که یک نرم افزار بسیار توانمند در FLAC2D بخش دیگري از این مقاله سد 15 خرداد با نرم افزار زمینه تحلیل محیطهاي پیوسته است، مدلسازي شده است. در مدلسازي سد با استفاده از این نرم افزار از مدل رفتاري موهر کلمب استفاده شده است و درآن براي واقعی تر شدن مدل، تکنیک ساخت مرحله اي لایه هاي سد لحاظ گردیده است. سپس نتایج عددي حاصل از نرم افزار را با نتایج واقعی مقایسه نموده و با انجام تحلیل برگشتی پارامترهاي ژئوتکنیکی مصالح مورد صحت سنجی قرار گرفته و مقادیر دقیق تري از پارامترها پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی:

رفتارنگاری، تحلیل برگشتی، ابزار دقیق، سد 15 خرداد، نرم افزار FLAC

نویسندگان :

محمد صالحیان (دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه قم)

علی محمد رجبی (استادیار دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتارنگاری , تحلیل برگشتی , ابزار دقیق , سد 15 خرداد , نرم افزار FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 1341
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی اثر انفجار سطحی بر روی تونل متروی مشهد


در این پژوهش با استفاده از نرم افزار FLAC به بررسي تاثير انفجار سطحي بر روی مقطع مشخصي از مسير تونل متروی مشهد پرداخته شده است.در ابتدافرض شده است كه ماده منفجره TNT و جرم آن 100 كيلوگرم ميباشد. همچنين این مقدار ماده منفجره بر روی سطح زمين قرار دارد و انفجار روی سطح زمين رخ ميدهد، سپس با استفاده از روابط موجود قطر گودال ناشي از انفجار و فشار اعمالي به دیواره گودال و سطح زمين محاسبه شده و به مرزهای مدل اعمال شده است. نتایج نشان ميدهند كه در اثر انفجار، تغييرمکانهای قائم و افقي، لنگر خمشي و نيروی محوری در لاینينگ تونل به مقدار قابل توجهي افزایش مييابند، اما تونل پایدار ميماند.

کلمات کلیدی:

انفجار سطحی، تونل متروی مشهد، نرم افزار FLAC ،تحلیل دینامیکی

نویسندگان :

حسین انتظاری زارچ  (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه یزد)

کاظم برخورداری بافقی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد)

حمید مهرنهاد  (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد)

قاسم دهقانی اشکذری (دانشکده آمایش و پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انفجار سطحی , تونل متروی مشهد , نرم افزار FLAC , تحلیل دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1653
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تنش های سد خاکی سنگریزه ای گاوشان در حین ساخت و اولین آبگیر ی

عدم قطعیت در مشخصات و رفتار ژئوتکنیکی سازه ها در حین طراحی اغلب روی برنامه های اجرایی اثر می گذارد، از اینرو ابزار بندی و رفتارسنجی برای کنترل ساخت، تضمین ایمنی و کاهش هزینه های اجرایی به عنوان بخش لاینفک از فرایند طراحی سدهای می باشد. رفتار سنجی در حین ساخت و اولین آبگیری به منظور آنالیز سریع ایمنی آن و همچنین در زمان بهره برداری جهت ارائه تصویری واقعی از تمامی تغییرات و ارزیابی ایمنی سد بر اساس مشاهدات بلند مدت داده ها از عمده ترین اهداف ابزاربندی و رفتارنگاری سدهاست. در این تحقیق تنش های سد خاکی سنگریزه ای گاوشان با ارتفاع 122 متر مورد و مقایسه با نتایج ابزار دقیق است. تحلیل FLAC بررسی قرار گرفته است. این بررسی در قالب انجام تحلیل عددی با نرم افزار های عددی با استفاده از مدل رفتاری الاستو- پلاستیک مور کولمب انجام و اجرای مرحله ای لایه های خاکریزی در مدلسازی لحاظ شده است. نتایج محاسبه شده توسط نرم افزار با مقادیر قرائت شده از روی ابزار دقیق مقایسه شده اند، تا مدل را کالیبره کرده و از صحت عملکرد نرم افزار اطمینان حاصل شود. این آنالیز، از زمان شروع عملیات ساخت، سال 1379 تا 5 سال بعد شروع اولین آبگیری، سال 1388 سد گاوشان را مورد بررسی قرار می دهد. بعد از انجام آنالیز عددی مشخص شد که نتایج تحلیل های برگشتی در حین زمان ساخت و اولین آبگیری به واقعیت نزدیک میباشد.

کلمات کلیدی:

سد گاوشان، نرم افزار FLAC ،مدلسازی عددی، نتایج ابزار دقیق، نشست

نویسندگان :

محمد رشیدی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد گاوشان , نرم افزار FLAC , مدلسازی عددی , نتایج ابزار دقیق , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 1754
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی آببندی هسته رسی سدهای خاکی با عمق نفوذ بهينه دیوار آببند بتن پلاستيک با استفاده از نرمافزار FLAC FLAC FLAC (مطالعه موردی: سد عنبران نمين)

یکي از مواردی كه برای طرح هر سيستم آببندی و بهخصوص دیوار آببند بتن پلاستيک در سدهای خاكي باید مورد توجه قرار گيرد، اتصال آن با بدنهی سد است. در این تحقيق به ارزیابي تأثير عمق نفوذ دیوار آببند بتن پلاستيک در داخل هستهی رسي پرداخته شده است . برای این 2 و 1 متر در نظر گرفته شده و مدلسازی و تحليل با استفاده از نرمافزار ،0 ، منظور سد عنبران با طول نفوذهای مختلف شامل عمق نفوذهای 1 FLAC صورت گرفته است. سد خاكي عنبران با ارتفاع 11 متر و طول تاج 321 متر در فاصلهی 01 كيلومتری شهر نمين، از توابع استان اردبيل در حال احداث ميباشد. هدف این تحقيق، تعيين عمق نفوذ بهينه سد ميباشد كه برای این منظور تنش، تغيير مکان، فشار آب حفرهای، ميزان تراوش و گرادیان هيدروليکي در محل اتصال دیوار و هسته در ارتفاع دیوار ارزیابي شده و آنگاه نتایج حاصل مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است. بررسي نتایج نشان ميدهد كه حداكثر تنش قائم و افقي و حداكثر تغيير مکان قائم و افقي در محلهای اتصال دیوار به هسته و پي آبرفتي یا سنگ بستر رخ ميدهد و این مسأله بدليل وقوع تمركز تنش شدید در محل اتصال دو ماده ميباشد و بر طبق بررسي انجام شده ناشي از اختلاف فاحش مدول الاستيسيته و ضریب پواسون دو ماده است. همچنين عمق نفوذ 2 متر از لحاظ عملکرد و از لحاظ اقتصادی، عمق نفوذ حداكثر بهينه ميباشد.


کلمات کلیدی:

سد خاکی، عمق نفوذ، دیوار آببند، بتن پلاستیک، نرم افزار FLAC ، سد عنبران

نویسندگان :

بهزاد شکوری (کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه)

و میرعلی محمدی (دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه و مؤسسة آموزش عالی علم و فن ارومیه)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , عمق نفوذ , دیوار آببند , بتن پلاستیک , نرم افزار FLAC , سد عنبران ,
:: بازدید از این مطلب : 1161
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی اندرکنش میان تونل های خط یک و دو قطار شهری تبریز

تونلهای قطار شهری تبریز یکي از پروژه های بزرگ ملي در كشور ميباشد كه با توجه به گسترش ناوگان حمل و نقل در این كلانشهر، احداث خط دو تونل تبریز در كنار خط یک لازم و ضروری تشخيص داده شد. در تحقيق حاضر سعي خواهد شد اندركنش تونل خط دو با تونل های سهند و سبلان، با كمک نرم افزار FLAC  با توجه به ميزان تغييرات بارهای طراحي وارده بر سيستم نگهداری و كرنش های برشي بحراني در پایه های مياني مورد بررسي قرار گيرد. بدین منظور ميزان تغييرات نيروهای محوری، گشتاور خمشي و نيروهای برشي وارده بر سيستم نگهداری و همچنين كرنش های برشي ایجاد شده در پایه های مياني به فواصل مختلفي از حفاری خط دو بررسي شده است. با توجه به بررسي های بعمل آمده، هر گونه جابجایي ميان خطوط دو و یک باعث تغيير در بارهای طراحي ميگردد كه در این صورت پایداری تونل ها دستخوش تغييرات خواهد شد. نتایج حاصل از این بررسي ها ميتواند در بخش نخست از طراحي و جانمایي خط دو از دیدگاه پایداری پایه های مياني و ایمني سيستم نگهداری مورد استفاده قرار گيرد.

کلمات کلیدی:

تونل های خط 1 و 2 تبریز، نرم افزار FLAC ، بارهای طراحی، کرنش برشی.

نویسندگان :

نگین ریش سفید محمدی (دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی ارومیه)

رضا میکائیل (دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی ارومیه)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل های خط 1 و 2 تبریز , نرم افزار FLAC , بارهای طراحی , کرنش برشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1469
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه