<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدلسازي توأمان هیدرومکانیک نشست تونل در محیط هاي شهري مطالعه موردي تونل مترو خط 7

چکیده
محدودیت فضاهای شهری، افزایش جمعیت و توسعه شهرها، نقش تونل به عنوان راه حلی مناسب جهت رفع نیازهای مختلف، بخصوص حمل ونقل و کاهش ترافیک سطح شهرها را برجسته تر می کند. از آنجا که اغلب محیط های شهری دارای زمین های سست و آبدار هستند، کنترل وتخمین نشست زمین یکی از مهمترین چالش های حفر تونل در این مناطق است. نشست ناشی از تونل سازی همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله جنس زمین، تانسور تنش منطقه، عمق حفاری، سطح آب زیرزمینی منطقه، روش حفاری و ... قرار دارد که هر یک نقش عمده ای را دربروز نشست، ایفا می کنند. به دلیل پیچیدگی های موجود در بررسی همه جانبه، اغلب این بررسی ها با ساده سازی های بسیاری همچونچشم پوشی از تغییرات سطح آب، عدم درنظر گرفتن پدیده های توأمان و ... همراه بوده است که تأثیر بسیار محسوسی بر نتایج حاصل از اینبررسی ها داشته است. نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه نشست تونل با استفاده از روابط تجربی، تحلیلی یا عددی ساده، بدلیل ساده سازی هایفراوان دور از واقعیت بوده است که خود باعث بروز مخاطراتی می گردد . همچنین مطالعات انجام شده با روش های عددی اغلب با یک دید صرفاًمکانیکی یا صرفاً هیدرولیکی، به بررسی موضوع پرداخته اند. فلذا نتایج حاصل از این پژوهش ها نیز با حالتی که هیدرولیک و مکانیک بطورتوأمان در نظر گرفته شده باشد، متفاوت است. بنابراین برای ارزیابی دقیق نشست زمین در مناطق اشباع، کاربرد مدل سازی توأمانهیدرومکانیکجهت تخمین نشست، ضرورت جدی خواهد داشت. در این تحقیق ابتدا با توجه به اطلاعات در دسترس از متروی خط 7 تهران مقطع مناسببرای مدل سازی انتخاب شده و با استفاده از نرم افزار FLAC3D رفتار هیدرومکانیک توده درونگیر تونل مدل سازی می شود. در این مدل سازیابتدا محیط دربرگیرنده تونل در شرایط تنشی مشابه ساخته می شود و شرایط مرزی مناسب اعمال می گردد. در ادامه با استفاده از قابلیت تحلیلهیدرومکانیکی این نرم افزار، میزان نشست حاصل از تونل سازی در دو حالت توأمان و غیرتوأمان در مقطع مورد نظر محاسبه می شود. درنهایتبه منظور اعتبارسنجی نتایج مدل سازی هیدرومکانیک نشست، نتایج بدست آمده از مدلسازی، در دو حالت توأمان و غیرتوأمان با داده های حاصل15 میلیمتر در مقطع / از ابزار دقیق مقایسه شده است. با توجه به نتایج، مقدار نشست در دو حالت توأمان و غیر توأمان به ترتیب 5 و 111 بیشتر از دادههای ابزار دقیقبدست آمده است. از این رو استفاده از روشهای توأمان + 15 میلیمتر در مقطع 575 / 3 و 1 / 11+555 و مقدار 9 در محیطهای اشباع همواره ارزیابی دقیقتری از رفتار زمین در اختیار طراحان قرار خواهد داد.


واژه هاي کلیدي:

نشست تونل . هیدرومکانیک . مدل سازی عددی . روش عددی تفاضل محدود . نرم افزار FLAC3D

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست تونل , هیدرومکانیک , مدل سازی عددی , روش عددی تفاضل محدود , نرم افزار FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 557
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي تأثير حرکت گسل بر پایداري لاینينگ بتنی تونل مطالعه ي موردي: تونل انتقال آب سردشت

چكيده
در این مقاله، پایداری تونل انتقال آب سردشت در محل تقاطع با گسل فعال زیرمرگ به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است.راهکارهای مختلفی برای حفاظت لاینینگ تونل در مقابل زلزله و حرکت گسل پیش بینی شده است که پیش نیاز اجرای هرکدام از آن ها،تعیین طولی از تونل است که در اثر حرکت گسل دچار آسیب خواهد شد. جهت تعیین طول زون آسیب دیده، محل تقاطع این تونل باگسل زیرمرگ با استفاده از نرم افزار FLAC3D مدل سازی گردید. همچنین با طراحی و اجرای لاینینگ بتنی و بررسی استاتیکی مدل، ازپایداری تونل و عملکرد صحیح لاینینگ بتنی اطمینان حاصل شد. سپس با مدل سازی حرکت گسل و اعمال جابجایی 00 سانتیمتری،تعیین شده بر اساس مطالعات لرزه خیزی، وضعیت پایداری لاینینگ بعد از حرکت گسل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مدل سازی و تحلیلسازه ی تونل نشان داد که لاینینگ بتنی در اثر حرکت گسل دچار آسیب جدی خواهد شد. به طوری که 81 متر از طول لاینینگ درفرودیواره و 81 متر در فرادیواره بعد از حرکت گسل باری بیش از ظرفیت خود تحمل خواهند کرد و برای جلوگیری از این آسیب، بایستیتمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شود.


واژه هاي کليدي:

گسل فعال . مدل سازی عددی . لاینینگ بتنی . تونل سردشت . نرم افزار FLAC3D

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسل فعال , مدل سازی عددی , لاینینگ بتنی , تونل سردشت , نرم افزار FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 395
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر حفاری تونلهای مترو بر نيروهای داخلی شمع ها به روش عددی (مطالعه موردی: متروی خط 7 تهران)

چكيده
امروزه با گسترش شهرها و جمعيت مناطق شهري، مشکلات ناشي از ازدحام و تراکم افراد از یکطرف و نياز به گسترش خدمات حمل و نقل ریلياز سوي دیگر سبب شده است تا استفاده از فضاهاي زیرزميني و خصوصاً مترو به عنوان یکي از گزینههاي مناسب حمل و نقل مطرح باشد. اثراتناشي از ساخت این تونلها بر سازههاي اطراف، به عنوان مهمترین مسأله قبل از ساخت باید مورد بررسي قرار گيرد. از جمله این سازهها ميتوان بهشمعهاي موجود در منطقه اشاره کرد. حفاري تونلها باعث تغيير در نيروهاي داخلي این شمعها ميشود. در این مقاله به بررسي عددي تاثيرحفاري بر روي یک مطالعه موردي واقع در مسير خط 7 متروي تهران پرداخته شده است. مدلسازي انجام شده به صورت سه بعدي با و استفاده ازنرمافزار FLAC3D انجام شده است. در این تحقيق سعي شده است مدلسازي انجام شده براي تونل با استفاده از TBM سپري به صورت واقعيانجام گيرد و اثر حفاري با TBM بر روي شمع بررسي گردد. در نهایت با استفاده از این نتایج به بررسي تغيير نيروهاي شمعها و تغييرشکلهاياطراف تونل پرداخته شده است. تغييرات نيرو و ممان با توجه به حرکت TBM از زیر شمعها به مقدار روباره و عمق شمعها بستگي دارد کههرچقدر شمع به تاج تونل نزدیکتر باشد با توجه به حرکت خاک به داخل تونل تاثير بيشتري را روي شمع خواهد گذاشت که از این مساله ميتوانبراي کنترل بهتر نواحي حساس استفاده کرد.


واژه های کليدی:

تونل . دستگاه حفاري تمام مقطع ( TBM ) . نيروهاي داخلي شمع . نرم افزار FLAC3D

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , دستگاه حفاري تمام مقطع ( TBM ) , نيروهاي داخلي شمع , نرم افزار FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 641
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي توأمان هیدرومکانیک نشست تونل در محیط هاي شهري مطالعه موردي تونل - مترو خط 7

چکیده
محدودیت فضاهای شهری، افزایش جمعیت و توسعه شهرها، نقش تونل به عنوان راه حلی مناسب جهت رفع نیازهای مختلف، بخصوص حمل ونقل و کاهش ترافیک سطح شهرها را برجسته تر می کند. از آنجا که اغلب محیط های شهری دارای زمین های سست و آبدار هستند، کنترل وتخمین نشست زمین یکی از مهمترین چالش های حفر تونل در این مناطق است. نشست ناشی از تونل سازی همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله جنس زمین، تانسور تنش منطقه، عمق حفاری، سطح آب زیرزمینی منطقه، روش حفاری و ... قرار دارد که هر یک نقش عمده ای را دربروز نشست، ایفا می کنند. به دلیل پیچیدگی های موجود در بررسی همه جانبه، اغلب این بررسی ها با ساده سازی های بسیاری همچونچشم پوشی از تغییرات سطح آب، عدم درنظر گرفتن پدیده های توأمان و ... همراه بوده است که تأثیر بسیار محسوسی بر نتایج حاصل از اینبررسی ها داشته است. نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه نشست تونل با استفاده از روابط تجربی، تحلیلی یا عددی ساده، بدلیل ساده سازی هایفراوان دور از واقعیت بوده است که خود باعث بروز مخاطراتی می گردد . همچنین مطالعات انجام شده با روش های عددی اغلب با یک دید صرفاًمکانیکی یا صرفاً هیدرولیکی، به بررسی موضوع پرداخته اند. فلذا نتایج حاصل از این پژوهش ها نیز با حالتیکه هیدرولیک و مکانیک بطورتوأمان در نظر گرفته شده باشد، متفاوت است. بنابراین برای ارزیابی دقیق نشست زمین در مناطق اشباع، کاربرد مدل سازی توأمان هیدرومکانیکجهت تخمین نشست، ضرورت جدی خواهد داشت. در این تحقیق ابتدا با توجه به اطلاعات در دسترس از متروی خط 7 تهران مقطع مناسببرای مدل سازی انتخاب شده و با استفاده از نرم افزار FLAC3D رفتار هیدرومکانیک توده درونگیر تونل مدل سازی می شود. در این مدل سازیابتدا محیط دربرگیرنده تونل در شرایط تنشی مشابه ساخته می شود و شرایط مرزی مناسب اعمال می گردد. در ادامه با استفاده از قابلیت تحلیلهیدرومکانیکی این نرم افزار، میزان نشست حاصل از تونل سازی در دو حالت توأمان و غیرتوأمان در مقطع مورد نظر محاسبه می شود. درنهایتبه منظور اعتبارسنجی نتایج مدل سازی هیدرومکانیک نشست، نتایج بدست آمده از مدلسازی، در دو حالت توأمان و غیرتوأمان با داده های حاصل15میلیمتر در مقطع / از ابزار دقیق مقایسه شده است. با توجه به نتایج، مقدار نشست در دو حالت توأمان و غیر توأمان به ترتیب 5 و 111 بیشتر از دادههای ابزار دقیق بدست آمده است. از این رو استفاده از روشهای توأمان + 15 میلیمتر در مقطع 575 / 3 و 1 / 11+555 و مقدار 9در محیطهای اشباع همواره ارزیابی دقیقتری از رفتار زمین در اختیار طراحان قرار خواهد داد.


واژه هاي کلیدي :

نشست تونل . هیدرومکانیک . مدل سازی عددی . روش عددی تفاضل محدود . نرم افزار FLAC3D

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست تونل , هیدرومکانیک , مدل سازی عددی , روش عددی تفاضل محدود , نرم افزار FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 507
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي تأثير حرکت گسل بر پایداري لاینينگ بتنی تونل مطالعه ي موردي: تونل انتقال آب سردشت

چكيده
در این مقاله، پایداری تونل انتقال آب سردشت در محل تقاطع با گسل فعال زیرمرگ به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است.راهکارهای مختلفی برای حفاظت لاینینگ تونل در مقابل زلزله و حرکت گسل پیش بینی شده است که پیش نیاز اجرای هرکدام از آن ها،تعیین طولی از تونل است که در اثر حرکت گسل دچار آسیب خواهد شد. جهت تعیین طول زون آسیب دیده، محل تقاطع این تونل باگسل زیرمرگ با استفاده از نرم افزار FLAC3D مدل سازی گردید. همچنین با طراحی و اجرای لاینینگ بتنی و بررسی استاتیکی مدل، ازپایداری تونل و عملکرد صحیح لاینینگ بتنی اطمینان حاصل شد. سپس با مدل سازی حرکت گسل و اعمال جابجایی 00 سانتیمتری،تعیین شده بر اساس مطالعات لرزه خیزی، وضعیت پایداری لاینینگ بعد از حرکت گسل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مدل سازی و تحلیلسازه ی تونل نشان داد که لاینینگ بتنی در اثر حرکت گسل دچار آسیب جدی خواهد شد. به طوری که 81 متر از طول لاینینگ درفرودیواره و 81 متر در فرادیواره بعد از حرکت گسل باری بیش از ظرفیت خود تحمل خواهند کرد و برای جلوگیری از این آسیب، بایستی تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شود.

واژه هاي کليدي :

گسل فعال . مدل سازی عددی . لاینینگ بتنی . تونل سردشت . نرم افزار FLAC3D

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسل فعال , مدل سازی عددی , لاینینگ بتنی , تونل سردشت , نرم افزار FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 543
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری تونل های آب برنیروگاه سد خرسان3

تحلیل پایداری تونل های آب برنیروگاه سد خرسان3

کلمات کلیدی :

تحلیل پایداری ،نرم افزار FLAC3D ،تونل های آب بر ،طبقه بندی سنگ ها ،سدخرسان3

نویسندگان :

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , نرم افزار FLAC3D , تونل های آب بر , طبقه بندی سنگ ها , سدخرسان3 ,
:: بازدید از این مطلب : 968
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی در مطالعات امکانیابی ساخت تونل های دوقلوی قطار شهری در کنار بناهای مهم تاریخی میدان نقش جهان اصفهان

 

تحلیل عددی در مطالعات امکانیابی ساخت تونل های دوقلوی قطار شهری در کنار بناهای مهم تاریخی میدان نقش جهان اصفهان

 

کلمات کلیدی :

تونل های دوقلوی مترو ، فضاهای زیرزمینی ، نشست زمین ، ماشین حفر تونل TBM ، نرم افزار FLAC3D

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل های دوقلوی مترو , فضاهای زیرزمینی , نشست زمین , ماشین حفر تونل TBM , نرم افزار FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 1324
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی محل برخورد دو تونل با نرم افزار FLAC3D   مطالعه موردی : خط 6 و 7 متروی تهران

مدلسازی عددی محل برخورد دو تونل با نرم افزار FLAC3D   مطالعه موردی : خط 6 و 7 متروی تهرانمدلسازی عددی محل برخورد دو تونل با نرم افزار FLAC3D   مطالعه موردی : خط 6 و 7 متروی تهرانمدلسازی عددی محل برخورد دو تونل با نرم افزار FLAC3D   مطالعه موردی : خط 6 و 7 متروی تهران

 

کلمات کلیدی :

اندرکنش ، تونل سازی مکانیزه ، EPB ، TBM ، مدلسازی عددی ، نرم افزار FLAC3D ، تونل های متقاطع

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش , تونل سازی مکانیزه , EPB , TBM , مدلسازی عددی , نرم افزار FLAC3D , تونل های متقاطع ,
:: بازدید از این مطلب : 1399
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری و بررسی میزان نشست در مترو قم به کمک نرم افزار FLAC3D

 

تحلیل پایداری و بررسی میزان نشست در مترو قم به کمک نرم افزار FLAC3D

 

کلمات کلیدی :

نشست ، تونل های شهری ، ابزار دقیق ، نرم افزار FLAC3D

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , تونل های شهری , ابزار دقیق , نرم افزار FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 860
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تعيين پارامترهاي رفتار وابسته به زمان توده سنگ و تحليل پايداري به روش كنترل مستقيم كرنش مطالعه موردي مغار نيروگاه طرح توسعه مسجد سليمان

طرح توسعه نيروگاه برق آبي مسجد سليمان داراي دو فضاي بزرگ زيرزميني شامل مغار نيروگاه و مغار ترانسفورمر است تركهاي مشاهده شده در شاتكريت و بتن فاز يك و نتايج ابزار دقيق نشان دهنده ي رفتار وابسته به زمان لايه هاي سيلتستون مي باشد بدليل دوره ي طولاني بهره برداري از چنين فضاهايي شناخت رفتار وابسته به زمان توده سنگ و ارزيابي پايداري سيستم نگهداري در آينده ضروري است دراين تحقيق تحليل برگشتي مستقيم برمبناي جابجايي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي تك متغيره و نرم افزار FLAC3D انجام شد و پارامترهاي مدل ويسكوپلاستيك خزش برگر براي لايه هاي سيلتستون تعيين شد نتايج مدلسازي عددي در تطابق مناسبي با قرائت كشيدگي سنج ها بود كه صحت مدلسازي عددي و نتايج تحليل برگشتي را تاييد كرد.

 

كلمات كليدي:

مغار نيروگاه طرح توسعه مسجد سليمان، رفتار وابسته به زمان، نرم افزار FLAC3D، تحليل برگشتي، تحليل پايداري، تكنيك كنترل مستقيم كرنش

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 سعيد خسروي  - كارشناسي ارشد مكانيك سنگدانشگاه شهيد باهنر كرمان

 

 حسين توكلي  - استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مغار نيروگاه طرح توسعه مسجد سليمان , رفتار وابسته به زمان , نرم افزار FLAC3D , تحليل برگشتي , تحليل پايداري , تكنيك كنترل مستقيم كرنش ,
:: بازدید از این مطلب : 2035
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه