<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی پارمترهای دینامیکی ماسه فیروزکوه با استفاده از نتایج آزمایش ستون تشدید

خلاصه
مدول برشي حداكثر و نسبت میرایي خاک یکي از مهمترین پارامترها برای انجام طراحي لرزهای سازهها ميباشد. در این پژوهش با استفاده ازدستگاه ستون تشدید بخش مهندسي ژئوتکنیک و زیرساخت مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مدول برشي و نسبت میرایي نمونهی خاکماسه فیروزكوه در كرنشهای كوچک ) 01 / 0 - 0001 / 0 درصد( اندازهگیری شده است. ماسه فیروزكوه كه به عنوان نمونه مرجع در پروژههایتحقیقاتي محسوب ميشود، ماسه سیلیکاتي است كه به صورت مصنوعي تولید ميشود. آزمایشهای انجام شده تحت شرایط تحکیم همسان( 1=3σ/1σ (  و برای تنشهای تجکیمي ۳00 ، 500 و 700 كیلوپاسکال در حالت خشک انجام شده است. آمادهسازی نمونه به صورت ریزشخشک بوده و در تراكم نسبي 57 % انجام شده است. نتایج حاصل از آزمایشها نشان ميدهد كه با افزایش مقدار كرنش برشي مدول برشي حداكثر كاهش و مقدار نسبت میرایي افزایش ميیابد. همچنین با افزایش تنش تحکیمي مقدار مدول برشي افزایش و مقدار نسبت میرایي كاهش ميیابد.


کلمات کلیدی:

ماسه فیروزکوه . ستون تشدید . مدول برشی حداکثر . نسبت میرایی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه فیروزکوه , ستون تشدید , مدول برشی حداکثر , نسبت میرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 83
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر میزان لاي در خصوصیات دینامیکی ماسه اصلاح شده با سیمان

خلاصه
اصلاح خاك با استفاده از روش هاي تثبیت به کمک سیمان پرتلند یکی از رایج ترین وکارامدترین روش هاي بهبود خصوصیات مکانیکی و دینامیکی خاك ها است. خصوصیات دینامیکی خاك ماسه اي اصلاح شده با سیمان می تواند متاثر از میزان لاي موجود در آن باشد که مطالعه چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. در این پژوهش سعی بر مطالعه تاثیر میزان ریزدانه غیرخمیري در خصوصیات دینامیکی ماسه و ماسه اصلاح شده با سیمان شده است. بدین منظور یک سري آزمایش سه محوري سیکلی به روش کنترل تنش بر روي نمونه هایی با مقادیر مختلف لاي در سطح کرنش هاي متوسط تا بزرگ انجام شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که میزان لاي دز خصوصیات دینامیکی ماسه و ماسه اصلاح شده با سیمان تاثیرگذار است. با افزایش میزان لاي تا مقدار 30 % مدول برشی تغییرات چندانی نسبت به نمونه ماسه اي نداشته در حالی که با افزایش میزان لاي به مقدار 50 % شاهد افزایش مدول برشی هستیم. در نمونه هاياصلاح نشده با افزایش میزان لاي نسبت میرایی افزایش یافته است. درحالی که در نمونه هاي اصلاح شده میزان میرایی با توجه به عیار سیمان متفاوت بوده است.


کلمات کلیدي:

مدول برشی، نسبت میرایی، آزمایش سه محوري سیکلی، ماسه اصلاح شده با سیمان

نویسندگان :

مهدي اثنی عشري ، علیرضا پیران

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدول برشی , نسبت میرایی , آزمایش سه محوري سیکلی , ماسه اصلاح شده با سیمان ,
:: بازدید از این مطلب : 1145
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر ریزدانه روی پارامترهای دینامیکی خاک تحت آزمایش سه محوری سیکلی

هنگامي كه خاک در اثر زلزله تحت ارتعاش قرار ميگيرد خصوصيات و پارامترهای آن دچار تغيير ميشوند.برای كاهش خرابيهای ناشي از زلزله نيازمند شناخت دقيق و درک صحيحي از خاک به عنوان محيطي كه زلزله در آن انتشار مي یابد هستيم.پارامترهای دیناميکي خاک در این زمينه نقش اصلي را دارند كه از جمله این پارامترها ضریب برشي و نسبت ميرایي است.مطالعه خاک اشباع به طور مکرر مورد بررسي قرار گرفته است از این رو دراین كارروی خاک غيراشباع آزمایش هایي صورت گرفته است باتوجه به اینکه خاک نزدیک به سطح زمين در هنگام وقوع زلزله غيراشباع مي باشد.پارامترهای دیناميکي خاک را ميتوان از آزمایشات آزمایشگاهي و هم آزمایش های در محل بدست آورد.در آزمایشگاه با اعمال بارهای سيکلي در فركانسهای مختلف و با ثبت تنش و كرنش ميتوان پارامترهایي از جمله مدول برشي و نسبت ميرایي خاک را بدست آورد.در این كارسعي خواهد شد با انجام آزمایش های سيکليک تاثير ریزدانه را روی خصوصيات دیناميکي خاک های ماسه ای مانند ضریب ميرایي و مدول برشي بررسي گردد. نتایج آزمایش نشان ميدهد كه افزایش درصد ریزدانه باعث كاهش مدول برشي و ميرایي نمونه ميشود.


کلمات کلیدي:

خاک غیراشباع ، ضریب برشی، نسبت میرایی، بارسیکلی

نویسندگان :

نینا زنگنه

دکتر محمد سیروس پاکباز

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک غیراشباع , ضریب برشی , نسبت میرایی , بارسیکلی ,
:: بازدید از این مطلب : 1566
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر افزودن پودر لاستیک بر مدول برشی و نسبت میرایی در خاکهاي ماسه اي

در این تحقیق تاثیر افزودن پودر لاستیک هاي فرسوده بر خصوصیات دینامیکی خاك هاي ماسه اي مورد بررسی قرار گرفته است. خاك ماسه اي مورد 30و 40 درصد وزنی از پودر لاستیک ترکیب شده و براي هر ترکیبی آزمایش ها در 5 فشار همه جانبه مختلف انجام شده ، 20 ، 10 ، بررسی در این تحقیق با مقادیر 0 که اعمال فشارهاي همه جانبه مختلف، جهت بررسی اثر بارگذاري سیکلی روي رفتار خاك در عمق هاي متفاوت می باشد. برخی از مهمترین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش درصد پودر لاستیک موجب کاهش مدول برشی و افزایش نسبت میرایی در یک فشار همه جانبه می گردد.


کلمات کلیدي:

مدول برشی، نسبت میرایی، پودر لاستیک، بارگذاري سیکلی، سه محوري سیکلی

نویسندگان :

محمد سیروس پاکباز (دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

سید محسن روشن قیاس (دانشجوي کارشناسی ارشد خاك و پی دانشگاه شهید چمران اهواز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدول برشی , نسبت میرایی , پودر لاستیک , بارگذاري سیکلی , سه محوري سیکلی ,
:: بازدید از این مطلب : 1560
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه