<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

طراحی سیستم قوس چتری تونل آبرسان رخ بابهره گیری از شبیه سازی عددی سه بعدی

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سیستم قوس چتری . تونل رخ . فورپولینگ . پیش تحکیم سازی . نشست زمین

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (مجلات داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیستم قوس چتری , تونل رخ , فورپولینگ , پیش تحکیم سازی , نشست زمین ,
:: بازدید از این مطلب : 133
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر مطالعات انجام شده در رابطه با تخمین نشست سطح زمین بر اثر گودبرداری

خلاصه
نشست سطح زمین یکی از مه مترین پدیده های ناشی از گودبرداری می باشد که باعث خسار تهای جبران ناپذیری در ساختمان های اطراف گودمی شود .بزرگی و توزیع نشست،مربوط به عوامل مختلفی همچون کیفیت ساخت، شرایط زمین، فشار آب حفر های، سیستم مهار ، عمق، هندسه وروند گودبرداری می شود. تخمین میزان نشست زمین و توزیع آن قبل از گودبرداری ، به دلیل اثرات سویی که بر ساختمان ها و تأسیسات مجاورمی گذارد، امر مهمی به شمار می رود به همین دلیل نیاز داریم تا به وسیله تحلیل های عددی یا تجربی به پیش بینی نشس تها بپردازیم که در این زمینهتحقیقات زیادی نیز در سطح بین المللی جهت کنترل و محدود نمودن آن با توجه به روش های اجرایی انجا مگرفته است و برای آن راهکارهاییارائ هشده است. اکثر فرمول ها و روابط کلی برای تخمین نشست ها که از سوی افراد مختلف ارائه شده ،اساساً مبتنی بر مشاهداتوتجربیات بوده است . در این مقاله به بیان روش های اندازه گیری و توزیع نشست سطح زمین توسط محققین خواهیم پرداخت .


کلمات کلیدی:

گودبرداری . هندسه گود . نشست زمین . سازه حائل

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , هندسه گود , نشست زمین , سازه حائل ,
:: بازدید از این مطلب : 254
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر نشست زمین (مطالعه موردی: دشت ارسنجان)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

نشست زمین . مدلسازی آب زیرزمینی . ضرایب هیدرودینامیکی . مدل PMWIN 5.3

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست زمین , مدلسازی آب زیرزمینی , ضرایب هیدرودینامیکی , مدل PMWIN 5 , 3 ,
:: بازدید از این مطلب : 340
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر نشست زمین بر ضرایب هیدرودینامیکی خاک (مطالعه موردی: دشت ارسنجان)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

نشست زمین . هدایت هیدرولیکی . ضریب ذخیره . مدلسازی آب زیرزمینی . مدل PMWIN 5.3

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست زمین , هدایت هیدرولیکی , ضریب ذخیره , مدلسازی آب زیرزمینی , مدل PMWIN 5 , 3 ,
:: بازدید از این مطلب : 382
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين مقدار پارامتر اُفت زمين ( VL ) براساس نشست هاي واقعی ثبت شده توسط ابزار دقيق در مسير تونل خط 2 قطار شهري تبریز

چكيده
نشست زمین در اثر حفر تونل یکی از تبعات و پیامد های حفر تونل در زمینهای نرم بوده و اغلب در پروژه های حفر تونل در محیطهای شهری با این موضوع مواجه هستیم. روشهای متعددی جهت پیش بینی و ارزیابی نشست زمین در اثر حفر تونل پیشنهاد شدهاست که از آن جمله می توان به روش نیمه تجربی )روش Peck ( اشاره کرد. جهت استفاده از این روش می بایست پارامتر هایتجربی مانند VL به دقت تخمین زده شود. به دلیل عدم قطعیت های موجود در این زمینه، این پارامتر بطور مستقیم قابل محاسبهنمی باشد. محققین براساس نتایج بدست آمده از پروژه های مختلف، مقادیری را با توجه به نوع مصالح و روش حفاری برای اینپارامتر پیشنهاد داده اند. یکی از روشهای اصولی برای تعیین این پارامتر استفاده از نشست های واقعی اندازه گیری شده در سطحزمین و انجام آنالیز برگشتی براساس روابط پیشنهاد شده در این زمینه است. در مطالعه حاضر مقدار این پارامتر تجربی براساسمقادیر نشست های اندازه گیری شده در مسیر تونل خط 2 قطار شهری تبریز و نیز با توجه به وضعیت زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیک مسیر تونل تعیین شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مقدار واقعی پارامتر VL که در مسیر تونل خط2 قطار شهری تبریز اتفاق افتاده است، قدری کمتر از مقادیر پیش بینی شده در برآوردهای اولیه بوده و بالتبع نشست های واقعیرخداده در اثر حفر تونل در شرایط عادی بیشتر از نشست های پیش بینی شده نخواهند بود. این موضوع از جهت اطمینان بخشی به سازه ها و تاسیسات شهری حائز اهمیت بوده و بعبارت ساده تر در جهت کاهش ریسک عمل می کند.


واژه هاي کليدي:

نشست زمین . VL . خصوصیات زمین شناسی . تحلیل برگشتی . خط 2 قطار شهری تبریز

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست زمین , VL , خصوصیات زمین شناسی , تحلیل برگشتی , خط 2 قطار شهری تبریز ,
:: بازدید از این مطلب : 626
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نشست ناشی از عبور ماشینهای حفار تونل از زیر سازه زیرگذر لاله تبریز

چكیده
حفاری تونل در مناطق شهری، عبور از مجاورت و یا از زیر سازههای مهم را اجتنابناپذیر کرده است در حالی که حفاری تونل حتی بصورتمکانیزه نیز در هر شرایط باعث تغییرشکل زمین اطراف و نشستهایی در سطح زمین میگردد و سازههای واقع در مسیر تونل و مجاورت آن راتحت تأثیر قرار میدهد. لذا پیشبینی میزان این تأثیر قبل از وقوع هرگونه آسیب به سازهها، اهمیت اساسی دارد.6 متر بوسیله دو دستگاه ماشین حفار تونل از نوع سپر توازنی / اجرای تونلهای دوقلوی متروی تبریز با قطر حفاری 88 (EPB) ، با پیشرفتفیزیکی حدود 32 درصد در حال اجراست. عمق تونل از حدود 8 تا 22 متر از سطح زمین قرار داشته و در بخش اعظم مسیر، تراز تونل در زیر7 متر از زیر کف / 15 متر از سطح زمین قرار داشته و با فاصله حدود 5 / سطح آب زیرزمینی قرار دارد. عمق تونل در محدوده زیرگذر لاله، حدود 5زیرگذر لاله عبور میکند. زمینشناسی مسیر در مقطع روباره و تراز تونل از لایههای ماسهای و ماسه سیلتی و در تراز زیر کف تونل از لایههایماسهای و رسی تشکیل شده است.با توجه به گسترش روزافزون استفاده از ماشینهای حفار از نوع سپر توازنی و عبور از مجاورت سازههای مهم، بررسی تأثیر حفاری تونل برسازههای مجاور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله تأثیر عبور ماشینهای حفار بر سازه زیرگذر لاله مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله با انجام تحلیل عددی با استفاده از نرمافزار 3DFLAC ، میزان نشست حاصل عبور ماشینهای حفار تونل بر سازه زیرگذر چهارراه لالهمورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از اندازهگیری نشست در حین و بعد از اتمام حفاری تونل مورد مقایسه قرار گرفتهاست.مقایسه نتایج محاسباتی و برداشتهای انجام یافته پس از عبور ماشینهای حفار تونل نشان داد میزان نشتهای محاسباتی بیش از مقادیر اندازه-گیری شده میباشد. بیشترین نشت در دیوار خروجی زیرگذر در تونل رفت و برگشت به ترتیب حدود 3 و 8 میلیمتر اندازهگیری گردید در حالیکه12 میلیمتر را نشان میداد. / مقادیر محاسباتی به ترتیب حدود 11 و 6نتایج بدست آمده حاکی از همخوانی نسبتاً خوب میزان نشستهای اندازهگیری شده با مقادیر تحلیل عددی میباشد. علت اختلاف موجود بین نتایج را میتوان به خطاهای ناشی از روش اندازهگیری نشست و همچنین تأثیر دال بتنی سازه زیرگذر نسبت داد.


واژههای کلیدی:

تونل . ماشین حفار . متروی تبریز . چهارراه لاله . نشست زمین

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , ماشین حفار , متروی تبریز , چهارراه لاله , نشست زمین ,
:: بازدید از این مطلب : 865
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين مقدار پارامتر اُفت زمين ( VL ) براساس نشست هاي واقعی ثبت شده توسطابزار دقيق در مسير تونل خط 2 قطار شهري تبریز

چكيده
نشست زمین در اثر حفر تونل یکی از تبعات و پیامد های حفر تونل در زمینهای نرم بوده و اغلب در پروژه های حفر تونل در محیطهای شهری با این موضوع مواجه هستیم. روشهای متعددی جهت پیش بینی و ارزیابی نشست زمین در اثر حفر تونل پیشنهاد شدهاست که از آن جمله می توان به روش نیمه تجربی )روش Peck ( اشاره کرد. جهت استفاده از این روش می بایست پارامتر هایتجربی مانند VL به دقت تخمین زده شود. به دلیل عدم قطعیت های موجود در این زمینه، این پارامتر بطور مستقیم قابل محاسبهنمی باشد. محققین براساس نتایج بدست آمده از پروژه های مختلف، مقادیری را با توجه به نوع مصالح و روش حفاری برای اینپارامتر پیشنهاد داده اند. یکی از روشهای اصولی برای تعیین این پارامتر استفاده از نشست های واقعی اندازه گیری شده در سطحزمین و انجام آنالیز برگشتی براساس روابط پیشنهاد شده در این زمینه است. در مطالعه حاضر مقدار این پارامتر تجربی براساسمقادیر نشست های اندازه گیری شده در مسیر تونل خط 2 قطار شهری تبریز و نیز با توجه به وضعیت زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیک مسیر تونل تعیین شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مقدار واقعی پارامتر VL که در مسیر تونل خط2 قطار شهری تبریز اتفاق افتاده است، قدری کمتر از مقادیر پیش بینی شده در برآورد های اولیه بوده و بالتبع نشست های واقعیرخداده در اثر حفر تونل در شرایط عادی بیشتر از نشست های پیش بینی شده نخواهند بود. این موضوع از جهت اطمینان بخشی به سازه ها و تاسیسات شهری حائز اهمیت بوده و بعبارت ساده تر در جهت کاهش ریسک عمل می کند.


واژه هاي کليدي :

نشست زمین . VL . خصوصیات زمین شناسی . تحلیل برگشتی . خط 2 قطار شهری تبریز

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست زمین , VL , خصوصیات زمین شناسی , تحلیل برگشتی , خط 2 قطار شهری تبریز ,
:: بازدید از این مطلب : 460
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثرات نشست زمین بر گسیختگی لوله هاي جدار چاههاي آب در دشت مشهد و ارائه راهکارهای مناسب

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

آبهای زیرزمینی . نشست زمین . دشت مشهد . گسیختگی لوله جدار 

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبهای زیرزمینی , نشست زمین , دشت مشهد , گسیختگی لوله جدار ,
:: بازدید از این مطلب : 372
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 10 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی تغییر شکلهای حاصل از حفاری تونلهای کم عمق با کمک روش تفاضل محدود( مطالعه موردی خط 2 متروی کرج)

چکیده
 اثرات مخرب حفاری تونلهای شهری روی سازههای سطحی باید به نحو مقتضی در طراحی آنها لحاظ گردد . در سازههای موجود در مجاورت تونلها به خصوص در زمان احداث، مشکلاتی مثل نشست و ترک آشکار می گردد که گاهاً در ارتباط با احداث تونل میباشد. تونل یک سازه پیچیده با میدان تنش و تغییر شکل مختص به خود است و پیشبینی رفتار و تاثیر حفاری آن روی سازههای مجاور نیاز به استفاده از آنالیز عددی با مدلهای رفتاری مناسب جهت تخمین نشستهای سطحی دارد. از این رو، در این مطالعه به پیشبینی نشست سطحی زمین در پروژه خط با توجه به نحوه حفاری، ( FLAC ٣D) 2 متروی کرج پرداخته شده است. در ابتدا با روش تفاضل محدود مشخصات خاک محل و انتخاب مدل رفتاری مناسب مدلسازی انجام و سپس جابجاییها و تغییر شکل های ایجاد شده در سطح زمین در اثر حفاری تونل محاسبه شد. برای بررسی میزان صحت و دقت نتایج بدست آمده از مدل - سازی نرمافزار عددی، این نتایج با اندازهگیریهای میدانی ( ابزار دقیق) به خصوص نشست سنج مقایسه شد که تطابق مناسبی بین نتایج بدست آمد. در نهایت تونل با حضور سازه سطحی مدل و نتایج آن بررسی شد، اثرات متقابل آن ها و عمق بهینه برای حفاری تونل در این تحقیق با توجه به خاک مسیر، مورد بررسی قرار گرفته شد.

واژگان کلیدی :

تونل . آنالیز عددی . نشست زمین . ابزار دقیق . ساختمانهای سطحی

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , آنالیز عددی , نشست زمین , ابزار دقیق , ساختمانهای سطحی ,
:: بازدید از این مطلب : 362
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شناسایی و ارزیابی ریسکهای تونل قطار شهری مشهد

چکیده
 پروژهها در شرایط بدون ریسک غیرممکن است. پیامد ریسکهای به وجود آمده در پروژه، اهداف پروژه را تحت تأثیر قرار میدهد و معمولاً هزینههایی را بر پروژه تحمیل میکند. پروژههای شهری بعلت درگیر بودن در فضای شهر از اهمیت بسیاربالایی برخوردار بوده و مدیریت کردن آنها نیز بعلت پیچیدگیهای پارامترهای شهری، کاری سخت و پیچیده می باشد. با توجه به ویژگیهای خاص پروژههای عظیم شهری مانند پروژه حفر تونل قطار شهری از قبیل پیچیدگی در اجرا و مدیریت و برنامه ریزی، وجود معارضان بسیار و زیر زمینی بودن این پروژه بررسی و شناسایی ریسکهای مربوط به این پروژه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا، در پژوهش حاضر به شناسایی ریسک های حفاری تونل پروژه قطار شهری مشهد پرداخته شده است. برای دستیابی به این مهم دو تکنیک طوفان فکری و روش دلفی استفاده شدهاست و در انتها تعداد 15 پرسشنامه به کارشناسان و متخصصانی که درزمینه پروژههای خطوط حمل ونقل ریلی شهری دارای سابقه میباشند داده شد. جهت جمع بندی و ارائهی دید جامع نسبت به ریسکها از خبرگان خواسته شد تا منشأ یا دلیل اصلی به وجود آمدن هر ریسک را به طور مجزا مشخص نمایند.


واژههای کلیدی:

تونل قطار شهری . ریسک . روش دلفی . روش طوفان فکری . نشست زمین . ایمنی سازه

نویسندگان :

مجید وحدتی پور  ، رضا محمد نژاد بیدخت،  حسن نادری راد

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل قطار شهری , ریسک , روش دلفی , روش طوفان فکری , نشست زمین , ایمنی سازه ,
:: بازدید از این مطلب : 472
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 بهمن 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه