<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی نشست سنجی باروش های عددی وتجربی مطالعه موردی ایستگاه مترو زینبیه خط دو اصفهان

 

 

 

کلمات کلیدی :

نشست . ایستگاه مترو زینبیه . المان محدود . PLAXIS2D . Peck   

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , ایستگاه مترو زینبیه , المان محدود , PLAXIS2D , Peck ,
:: بازدید از این مطلب : 69
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی احتمالاتی نشست ناشی از روانگرایی در زمین های آزاد

خلاصه
این مقاله به ارائه یک روش عددی-احتمالاتي برای تخمین میزان نشست ناشي از روانگرایي در لایههای خاک ماسهای اشباع در زمینهای آزادتحت اثر زلزله ميپردازد. نتایج حاصل از این روش با نتایج مدلهای تجربي و احتمالاتي سایر محققین مقایسه و میزان دقت آن ارزیابي شده است.مهمترین مزیت پژوهش فعلي در مقایسه با مطالعات قبلي آن است كه علاوه بر استفاده از یک بانک اطلاعات عددی گسترده، مباني احتمالاتيبرای در نظرگیری عدم قطعیت در مدلسازی نشست ناشي از روانگرایي به كار گرفته شده است. در مطالعه حاضر براساس كرنشهای حجميبرای پیشیني میزان نشست ارائه شده است. )Bayesian( محاسبه شده در لایههای ترازهای مختلف، رابطهای بر اساس رگرسیون خطي بیژینمطالعات قبلي صورت گرفته در این زمینه، اغلب بر اساس تعداد محدودی مطالعه آزمایشگاهي بوده است كه شرایط مرزی آنها با آنچه در واقعیتموجود است )نظیر شرایط مطلقا زهکشي نشده و روشهای تقریبي بارگذاری(، متفاوت ميباشد. پژوهش فعلي با استفاده از آنالیز تنش موثر و با درنظرگیری شرایط مرزی مشابه با واقعیت بوده و میزان نشست سطح زمین با احتساب نشست حین اعمال بارگذاری زلزله محاسبه شده است. در اینبر روی ماسه نوادا انجام گرفته است و اثرات پارامترهای متعددی OPENSEES پژوهش تعداد زیادی مدلسازی عددی با استفاده از نرم افزارنظیر: مدت زمان بارگذاری، فركانس بارگذاری، بیشینه شتاب زلزله در دو جهت افقي، برای خاکهایي با درصد تراكمهای نسبي مختلف بررسيشده است. برای مدلسازی روانگرایي از فرمولبندی همبسته هیدرومکانیکال و برای مدلسازی رفتار ماسه از مدل رفتاری دافالیاس و منظری 2004شماره 2 مدلسازی شده و نتایج مدلسازی دارای تطابق بسیار خوبي با نتایج VELACS استفاده شده است. به منظور صحت سنجي، ابتدا پروژه مدل فیزیکي آزمایش سانتریفیوژ بوده است.


کلمات کلیدی:

روانگرایی خاک . نشست . زمین آزاد . مدلسازی احتمالاتی . مدلسازی عددی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی خاک , نشست , زمین آزاد , مدلسازی احتمالاتی , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 98
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 14 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی فرار آب از پی و تکیه گاه های سد سرمشک با بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی توده های سنگی ساختگاه

خلاصه
پارامترهای زمین شناسي و زمین شناسي مهندسي نقش بسیار مهمي در طراحي و اجرای سدها ایفا مي كنند و نقش هیچ یک از فاكتورهای طبیعي درروند سدسازی از فاكتورهای زمین شناسي و زمین شناسي مهندسي مهمتر نمي باشد. این بدین منظور نیست كه فقط باید خصوصیات كليسازندهای ساختگاه را بدست آورد، اما مواد و مصالح در دسترس نسبت به دیگر مصالح از اهمیت بسزایي برخودار مي باشند. مثالهای بسیار زیادیرا میتوان مطرح نمود كه عدم توجه دقیق به شرایط و وضعیت زمین شناسي ساختگاه برای ساختن سد مشکلات فراواني به همراه هزینه های سرسامآور برای احداث آن به بار آورده است. محل ساختگاه سد سرمشک در جنوب استان كرمان و حدود 25 كیلومتری شرق شهر رابر و 45 كیلومتریشمال شرق شهرستان بافت و در بر روی رودخانه سرمشک و از سرشاخه های رودخانه هلیل رود قرار دارد. در این ساختگاه با توجه به گمانههایحفاری شده خصوصیات نفوذپذیری و ژئوتکنیکي ساختگاه را استخراج نموده و با استفاده از وضعیت نفوذپذیری ساختگاه و ساختارهای زمینشناسي در آن مدلسازی نشت آب به وسیله نرم افزار SEEP/W انجام گردید كه نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد در محدوده محور و تکیهگاههای سد سرمشک، شاخص كیفي توده سنگ در رده خیلي خوب تا عالي بوده و با افزایش عمق شاخص كیفي توده سنگ افزایش یافته استكه این خود نشان دهنده كیفیت قابل قبول توده سنگ در محدوده محور این سد مي باشد و از طرفي نتایج بدست آمده از آزمایش نفوذپذیری درگمانه های حفر شده در محدوده ساختگاه و محاسبات نشت انجام گرفته با در نظر گرفتن تمامي عوارض زمین شناسي، چینه شناسي و زمین ریخت شناسي نشان میدهد نفوذپذیری توده سنگ به جز در مناطق هوازده سطحي و زون های خرد شده عمدتاً پایین مي باشد.


کلمات کلیدی:

زمین شناسی مهندسی . نشست . ساختگاه سد . خصوصیات ژئوتکنیکی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین شناسی مهندسی , نشست , ساختگاه سد , خصوصیات ژئوتکنیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 111
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه نشست سطحی زمین در دو روش عددی و تجربی در تونل های دوقلوی مترو تبریز

 

 

 

کلمات کلیدی :

نشست . تونل دوقلو . متروتبریز . حفاری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , تونل دوقلو , متروتبریز , حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 157
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تئوریک نمودار نشست یک سد در دوران ساخت و نحوه پردازش نتایج حاصل از نرم افزار اجزاء محدود و مقایسه با داده هاي ابزار دقیق در سد ونیار

خلاصه
آگاهی از میزان فشار یا تنش کل موجود در نقاط مختلف بدنه و پی یک سد خاکی در مراحل مختلف ساخت کمک زیادي به بررسی دقیقتر رفتارسد و پیش بینی مشکلات احتمالی می نماید. براي این منظور در تمام سدهاي بزرگ با نصب ابزارهاي لازم مقادیر فشارهاي توده خاك وتغییرشکلها در زمان ساخت، اولین آبگیري و دوران بهره برداري اندازه گیري شده و عملکرد سد مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.درتحقیق حاضر میزان نشست سد سنگریزه اي ونیار- واقع در 5 کیلومتري شمال شرق تبریز - در دوران ساخت با مقادیر حاصل از تحلیل عدديمقایسه شده است. به این منظور دوران ساخت سد با استفاده از مدل رفتار موهر-کولمب تحلیل گشته و نشست هسته رسی با داده هاي ابزار دقیقبصورت نمودار تجمعی می باشد در بررسی هاي گذشته معمولاً یک تراز مشخص از Plaxis مقایسه شده است. نمودار بدست آمده از نرم افزارسد مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد در این تحقیق نحوه پردازش داده ها براي کل مقطع سد بر اساس نتایج حاصل از آنالیز بصورت مدلریاضی و عددي ارائه شده است و در نهایت بر اساس مدل بدست آمده نمودار کلی نشست در دوران ساخت متناسب با نمودار ابزار دقیق بدست آمده است.

کلمات کلیدي:

سد سنگریزه اي . ابزار دقیق . نشست . نرم افزار Plaxis  . تحلیل برگشتی 

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد سنگریزه اي , ابزار دقیق , نشست , نرم افزار Plaxis , تحلیل برگشتی ,
:: بازدید از این مطلب : 724
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 اسفند 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح با نوار لاستیک با استفاده از میز لرزه

خلاصه
وجود ضایعات لاستیک های فرسوده به سبب افزایش روز افزون خودروها، نگرانی های جدی را در خصوص مسایل زیست محیطی ایجاد نمودهاست. از این جهت دفع مواد لاستیکی همراه با استفاده بهینه از آنها می تواند به عنوان یک موضوع مهم تحقیقاتی مطرح گردد. به همین دلیل استفادهاز خرده لاستیک های فرسوده در سازه های خاکی نظیر شیب ها، دیوارهای حائل، بستر راه ها و پی ها به میزان قابل توجهی مطرح می باشد. در اینمقاله تاثیر افزودن نوار لاستیک به ماسه در کاهش روانگرایی و بهبود رفتار دینامیکی خاک شل اشباع با طراحی یکسری آزمایش مدل با استفاده ازمیز لرزه 1-g مورد بررسی قرار گرفته است. در طول آزمایش کلیه تغییرات به طور پیوسته توسط سنسورهای فشار آب حفره ای، شتاب و تغییر مکانثبت گردیده اند. نتایج نشان دهنده آن است که مسلح کننده نوار لاستیک تاثیر خوبی در کاهش روانگرایی و اثرات ناشی از آن از جمله نشست دارد.


کلمات کلیدی:

نوار لاستیک . روانگرایی . ماسه مسلح . نشست

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نوار لاستیک , روانگرایی , ماسه مسلح , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 422
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی میزان تاثیر هندسه شمع بر ظرفیت باربري و نشست آن در خاک ماسه اي غیر اشباع، تحت اثر بار فشاري

خلاصه
در حالت کلی، پیها به دو دستهی سطحی و عمیق تقسیم میشوند. در صورتی که رابطهی ظرفیت باربری خاک سطحی بانیروهای ناشی از سازه کم باشد، از پیهای سطحی برای انتقال بار استفاده میشود؛ در حالی که برای سازههایی که بار ناشی ازآنها از ظرفیت باربری خاک بیشتر است، پیهای عمیق )نظیر شمع( مورد استفاده قرار میگیرند.شمعها اعضای نسبتا بلند و باریکی هستند که با انتقال بارهای وارد بر پی از لایههای ضعیف سطحی به لایههای عمیقتر خاک،باعث کاهش هزینه و افزایش ظرفیت باربری خاک میشوند. همچنین با استفاده از شمع میتوان نیروهای بلندشدگی 1 وواژگونی 2 را مهار کرد. در این مقاله به بررسی اثر هندسه شمع در ظرفیت باربری و نشست شمع استوانهای ساده و دو نوع شمعبا انتهای پهن در خاک ماسهای غیر اشباع پرداخته شده است. با استفاده از نرمافزار المان محدود plaxis و به کمک مدلگسیختگی مور کولمب، ظرفیت باربری و نشست شمعها محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج حاصله نشان داد که استفاده -از شمع با انتهای پهن در افزایش ظرفیت باربری تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.


کلمات کلیدی:

شمع پافیلی . نرمافزار Plaxis . المان محدود . ظرفیت باربری . نشست . خاک ماسه ای غیر اشباع

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع پافیلی , نرمافزار Plaxis , المان محدود , ظرفیت باربری , نشست , خاک ماسه ای غیر اشباع ,
:: بازدید از این مطلب : 345
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نگهداري جبهه كار تونل حین حفاري ماشینهاي تمام مقطع مکانیزه

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ماشینهای حفاری تمام مقطع . به هم خوردگی لایه بندی . نشست . نگهداری جبهه کار

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماشینهای حفاری تمام مقطع , به هم خوردگی لایه بندی , نشست , نگهداری جبهه کار ,
:: بازدید از این مطلب : 293
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر تقویت بستر در کاهش نشست سطح راه با استفاده از ژئوگرید (بررسی نتایج میدانی و مقایسه آن با تحلیل عددی)

خلاصه
افزایش رشد ترافیک سالیانه وهمچنین تاثیر بارهای ناشی از عبور وسایل نقلیه سنگین در سطح راههای کشور موجب شده است تا خرابی و اضمحلال سیستم هایروسازی زود ترازموعدمقرر فرا رسد. یکی از مهمترین عوامل در افزایش عمر راه های احداث شده بر روی زمین ها ی سست ، تقویت وتثبیت بستر راه ها می باشد.تجربیات متعدد در این زمینه ثابت نموده است که در صورت عدم بهسازی ، لایه های روسازی راه با سرعت بسیار زیاد تحت تاثیر عوامل ترافیکی و محیطی تخریب شدهو از این رو خسارات هنگفتی به سرمایه های ملی کشور وارد می شود. به منظور برطرف نمودن این نوع مشکلات،می توان ازشبکه های ژئوسنتتیکی دربستر و یا سایر لایههای روسازی استفاده نمود.اثر مستقیم استفاده از این شبکه ها ،توزیع بهتربارهای ترافیکی روی بستروجلوگیری از نشست های موضعی ونامتقارن می باشد. ژئوسنتیکهاموادی هستند که همگام با پیشرفت صنعت پتروشیمی با استفاده از انواع مختلف پلیمرها ساخته می شوند واستفاده از آن ها به عنوان مصالحی جدیددر بهسازی وتسلیح راه ها مورد استقبال قرارگرفته است . ازمیان انواع ژئوسنتتیک ها، گروههای ژئوتکستایل و ژئوگریدها بیشترین کاربرد را در امر بهسازی وتسلیح بستر راه را دارند.در این مقاله، ابتدا نتایج استفاده از تسلیح کننده در بستر، بر روی عملکرد روسازی یک مقطع آزمایشی مورد بررسی قرار می گیرد، سپس با استفاده از روش عددی المانمحدود ،تاثیرپارامترهای مکانیکی روی نتایج آزمایش میدانی،شبیه سازی گردیده و مورد مطالعه قرار می گیرد .


کلمات کلیدی:

ژئوگرید . المان محدود . مسلح سازی . نشست . آباکوس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , المان محدود , مسلح سازی , نشست , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 285
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی طراحی ژئوتکنیکی پی های عمیق پل ها به کمک روش های تطبیقی

خلاصه
پی بخشی از زیر سازه پل است که آن را به زمین متصل می کند. وظیفه یک پی فراهم کردن تکیه گاهی برای پل و انتقال بار از سازه پل به زمینمی باشد. در طراحی فونداسیون پل ها به علت مواجه شدن با شرایط ویژه، غیر عادی و شرایط محیطی غیر متعارف، انتخاب مناسب و بهینه نوعسیستم پی حائز اهمیت است. پی عمیق با درگیر کردن مصالح زمین شناسی عمیق تر، بر لایه های خاک یا سنگ با کفایت باربری لازم رسیده وهمچنین فضای کمتریازسطح زمین را نسبت به پی سطحی اشغال می کند. در بهینه سازی طراحی فونداسیون پل ها، موارد عملی به دست آمده ازساختگاه های مختلف ایران که از لحاظ اجرا، موقعیت، بزرگی و جنس مصالح زیرسطحی متنوع بودند، از جنبه های مختلف مورد بررسیقرارگرفت. بهرهگیری از پیهای رادیه- شمع سبب کاهش قابل توجه طول شمع ها، بهبود سرویسدهی به لحاظ نشست های کلی و ناهمسان و طرحاقتصادی فونداسیونها میگردد. در این مقاله موارد مختلفی در ارتباط با بهینه سازی طراحی ژئوتکنیکی پی های عمیق مورد بررسی قرار گرفت. درمجموع با استفاده از روشهای آنالیز استاتیکی، مطالعات ژئوتکنیکمناسب و استفاده از تجارب و قضاوت مهندسی می توان بهینه سازی در طراحیژئوتکنیکی پی های عمیق به عمل آورد.


کلمات کلیدی:

طراحی ژئوتکنیکی . شمع . بهینه سازی . ظرفیت باربری . نشست

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی ژئوتکنیکی , شمع , بهینه سازی , ظرفیت باربری , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 309
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 آبان 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه